DEINE FRAGE: Rechter vun de Vermieter stäerken?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Fro: Wéi secherstellen dass d’Rechter vunn den Vermieter gestärkt ginn wann d’Mieter sech net un den Kontrakt haalen?

ANTWORT

Déi Lénk fuedert keng Reform vum Locatiouns-gesetz mee schloen fir, och bei de Mietkommissiounen, dass méi eng strikt Applikatioun vum Gesetz geschitt. Dëst gëllt esouwuel fir Vermieter wéi fir Mieter.

Grat fir de besoin personnel (e Familljemember zitt an d’Haus vun den Elteren an) gouf bei der leschter Reform eng ganz séier Prozedur agefouert wou an engem Délai vu 15 Méint d’Prozedur eriwwer ass. An villen Hinsichten sinn bei däer Reform d’Rechter vum Vermieter gestärkt ginn, wat och an villen Fäll net glécklech ass, mee dëst wëllen mäer elo net änneren, d’Prioirtéit ass dass d’Gesetz mol richteg agehaalen gët. Virun allem wann Immobilièren am Spill sinn, sinn esouwuel Vermieter wéi och Mieter déi wou Suen hänke loossen. Vill Immobilièren haalen systematesch d’Cautioun zeréck, och wann d’Wunnéng besser hannerloos gëtt wéi se virwonnt gouf.

Mäer sinn eis bewosst dass et an villen Fäll fir Vermieter schwéier ass, mee et ass eben och fir Mieter oft ganz schwéier, et kann een weder déi eng nach déi aaner an een Dëppen geheien. D’Situatioun ass allgemeng verherrend, et ginn eng jett Matrazenhändler déi pro Bett 300 EUR froen an dann gëtt an Schichten an deenen Better geschlof, een gudden Deel Cafészëmmeren bei deenen d’Zoustänn miserabl sinn an d’Praisser gepeffert, all déi Leit déi op déi aaner Sait vun der Grenz wunnen ginn wëll et soss um Enn vum Mount net opgeet…

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe