Virstellung vum parlamentaresche Bilan 2014/2015

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe