Vendredi Rouge: Sou baut ee sech eng Wunnengskris – mam Marco Hoffmann

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe