Grënnung Sektioun Schëffleng

déi Lénk freet sech, dech op d’Grënnung vun der Schëfflenger Sektioun anlueden ze kënnen. Den 9te März um 19h am Café Drëtt Halbzeit, 12 Rue du Parc zu Schëffleng, ass et esou wäit.

Wann s och Du dech fir eng ekologesch, progressiv an egalitär Gemeng wells asetzen, da komm laanscht a schaff mat eis mat, mir freeën eis op Dech!


Création de la section Schifflange

déi Lénk se réjouit de pouvoir d’inviter à la création de la section Schifflange. On te donne rendez-vous pour ce 9 mars au café Drëtt Halbzeit au 12 rue du Parc à Schifflange.

Si tu veux aussi t’engager pour un commune écologique, progressiste et égalitaire, alors rejoins-nous et travaille avec nous! Nous avons hâte de te rencontrer.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe