Agenda.


Event Details


Formation de base “Travail”

D’Aarbecht: Freed oder Leed?

Vill Bedeitungen an eng laang Geschicht vu Géigesätz a Widderspréch. Gefeiert a verdaamt. Fir déi eng e Liewen vu Péng, oder en noutwendegt Iwwel, fir déi aner eng Goldgrouf. « Verdénglechung »: wéi déi Mënschen, déi schaffen, zu Saachen gemaach gin, vun de Sklaven bis zu de Lounaarbechter. Dem Marx séng Ënnerscheedung vu konkreter an abtrakter Aarbecht – nach ëmmer aktuell? Aarbechtsdeelung: harmonescht Zesummespill, solidaresch Gesellschaft – oder Klassenherrschaft? Wierklech Fräiheet nëmmen ausserhalb vun der Aarbecht?

 

Le travail: plaisir ou souffrance? 

De multiples significations et une longe histoire d’oppositions et de contradictions. Pour les uns, une vie de souffrance, ou un mal nécessaire, pour les autres l’île aux trésors. « Réification »: comment les humains qui travaillent sont faites choses, des esclaves jusqu’au salariat. La distinction de Marx entre travail concret et travail abstrait est-elle toujours d’actualité? La division du travail: coopération harmonieuse, société solidaire ou domination de classe? La vraie liberté   seulement en dehors du travail?

La formation est animée par André Hoffmann en langue luxembourgeoise. Pour participer au wébinaire, inscrivez-vous ici.