Agenda.


Event Details

  • Date:

Pot du Nouvel An

Jeudi le 11 janvier 2017 à 18 heures

Centre Culturel de Bonnevoie
2 rue des Ardennes
L-1133 Luxembourg

________________________________________________________________________________

Och wann d’Ekonomie erëm wiisst, sou fonctionnéiert se net am Interesse vun der Majoritéit vun de Leit.  Zu Lëtzebuerg mussen ëmmer méi Leit  a prekäre Situatioune schaffen a liewen. Et gëtt déck Zäit fir hanner déi blénkeg Fassade vu Nation Branding, Third Industrial Revolutioun a Space Mining ze kucken, a sech ëm déi reell Suerge vun de Leit ze këmmeren.

No de Gemengewahlen heescht et elo  eisen  Zukunftsprogramm weider auszebauen, dëst net nëmme fir d’Parlamentswahlen nächst Joer, mee wäit doriwwer eraus, fir fortschrëttleche Beweegungen an Alternativen eng staark politesch Stëmm ze ginn.

Fi dat ze erreechen hoffe mir och am neie Joer op är Ënnerstëtzung a Mataarbecht zielen ze kënnen.

déi Lénk wënschen iech alleguer erhuelsam Feierdeeg an e gudde Rutsch.

D’Neijoerschried gëtt gehale vum Gary Diderich, Spriecher vun déi Lénk.

________________________________________________________________________________

FR

Bien que l’économie poursuit sa croissance, elle ne fonctionne pas en faveur de la majorité des gens. Au Luxembourg, de plus en plus de personnes sont obligées de vivre et de travailler dans la précarité. Il est temps de jeter un regard derrière les façades reluisantes du Nation Branding, de la Third Industrial Revolution et du Space Mining. Il est temps de s’occuper des soucis réels des gens.

Les élections communales passées, il s’agit désormais de développer davantage notre programme d’avenir, et ce  bien au-delà des élections parlementaires de l’année prochaine, afin de donner une voix politique renforcée aux mouvements alternatifs et progressistes.

Pour réussir cela, nous espérons compter sur votre soutien et votre collaboration pour cette nouvelle année.

déi Lénk vous souhaite à toutes et à tous des jours festifs reposants et une bonne année.

Gary Diderich, porte-parole de déi Lénk, prononcera l’allocution de nouvel an.