Agenda.


Event Details


Pot du Nouvel An

[LU] D’Konsequenze vun der sozialer Ongerechtegkeet maachen sech zu Lëtzebuerg an iwwer d‘Grenzen ewech bemierkbar a ganz Europa a villen anere Plazen op der Welt. Politesch riets bis extrem riets Tendenze profitéiere vun der Onzefriddenheet vun de Leit. Mee déi lénk Oppositioun ass iwwerall gestäerkt ënnerwee fir hinnen de Wand aus de Seegelen ze huelen.

2019 steet am Zeeche vun den Europawahlen, déi fir déi Lénk vu grousser Wichtegkeet sinn.

Mir hu gewisen, wéi mir an dësem Land d’Aarbecht erëm opwäerte wëllen, wéi mir de Leit eng staark sozial Ofsécherung bidde kënnen, wéi mir d’Klima schütze wëllen a dat mir d’Sue wëlle bei déi Räich siche goe fir dee gemeinsame Wuelstand ze sécheren.

All des fundamental Prinzipie vun enger lénker Politik hunn eng europäesch Dimensioun. Wa mir Lëtzebuerg verännere wëllen, da musse mir och Europa veränneren. déi Lénk wëllen e solidarescht a kooperatiivt Europa an dem d’sozial Gläichheet an d’ekologesch Transitioun am Mëttelpunkt stinn.

[FR] Les conséquences de l’injustice sociale se font remarquer au Luxembourg et au-delà des frontières, dans toute l’Europe et ailleurs dans le monde. Des tendances politiques de droite et d’extrême-droite profitent du ras-le-bol des gens. Mais l’opposition de gauche est partout renforcée pour s’engager à détourner le vent de leurs voiles.

2019 est mis sous le signe des élections européennes, auxquels déi Lénk porte beaucoup d’attention.

Nous avons montré, comment nous pouvons revaloriser le travail dans notre pays, comment nous pouvons garantir une sécurité sociale à ses habitant.e.s , protéger le climat et aller chercher l’argent chez les riches pour assurer la prospérité commune.

Tous ces principes fondamentaux, d’une politique de gauche ont une dimension européenne.

Pour changer le Luxembourg, il faut aussi changer l’Europe. déi Lénk s’engage pour une Europe solidaire et coopérante dans laquelle l’égalité sociale et la transition écologique occupent une place centrale.