Feminist Wednesday: Qu’est-ce que le féminisme de gauche?

Qu’est-ce qu’on entend sous féminisme de gauche? Quels sont les enjeux d’un féminisme des 99% et comment l’appliquer au Luxembourg? Activistes et militantes, Jessica Lopes (ASTI), Stéphanie Lanners (membre déi Lénk) Ana Correia (SNJ/conseillère communale déi Lénk) et Milena Steinmetzer (OGBL Chimie) vont répondre à ces questions lors de la première édition du “Mercredi Féministe”. Organisé par le Groupe de travail féministe de déi Lénk, la soirée se poursuivra avec un DJ set en vinyle avec le duo Nadia Mekhfi et Is! 

Rendez-vous donc le 7 décembre, à 19h, au Gudde Wëllen à Luxembourg-Ville

What do we mean by left-wing feminism? What is at stake in a feminism of the 99% and how can it be applied in Luxembourg? Activists and militants, Jessica Lopes (ASTI), Stéphanie Lanners (member of déi Lénk) Ana Correia (SNJ/communal councillor déi Lénk) and Milena Steinmetzer (OGBL Chimie) will answer these questions during the first edition of “Feminist Wednesday”. Organised by the Feminist Working Group of déi Lénk, the evening will continue with a vinyl DJ set with the duo Nadia Mekhfi and Is! 

See you on 7 December, at 7pm, at the Gudde Wëllen in Luxembourg-City

Loyeren limitéieren? Net esou! Formatioun-Konferenz iwwer d’Reform vum Loyersgesetz

Déi nei Virschléi vun der Regierung fir d’Loyersgesetz ze reforméieren hunn héich Welle geschloen. Di nei Approche fir de sougenannte capital investi vun enger Wunneng ze berechne wäerte viraussiichtlech Loyerserhéijunge fir di allermeescht bestoend Locatiounswunnenge legal maachen. Knapp een Drëttel vun de Locatairë lieft awer haut schonn un der Aarmutsgrenz. Nach méi héich Loyer’en sinn net vertrietbar. Mat der Reform vum Gesetz ginn d’Interesse vu de Bailleur’en also kloer iwwer déi vun de Locataire gesat.

Wéi kënnen d’Locataire gestäerkt ginn, wann d’Regierung d’Bailleur’en stäerkt?

Fir Äntwerten op des Fro ze ginn, lount et sech fir d’Fro vun der Loyerspolitik méi am Fong unzegoen. Dofir ass et wichteg déi bestoend Gesetzgebung ze kennen. Mee doriwwer eraus ginn et och aner Virschléi wéi d’Loyer’en gereegelt kéinte ginn: méi am Interessi vum Locataire an awer och previsibel a fair fir de Bailleur. Unhand vu konkrete Beispiller wäert hei de Verglach gemaach gi vum aktuelle Gesetz, der Reform an den alternative Virschléi fir eng méi effikass Limitatioun vun de Loyer’en.

Mir lueden iech dofir an op eng Konferenz iwwer d’Loyer’en, déi iech informéieren, forméieren an – idealerweis – och motivéiere soll, fir iech mat z’engagéiere fir e staarke Schutz vun de Locatairen.

Invitéiert sinn:

Fabio Spirinelli, Mieterschutz a.s.b.l
Claude Roeltgen, CSL
Gary Diderich, déi Lénk

Moderatioun: Nathalie Oberweis, Deputéiert, déi Lénk

Eng Iwwersetzung op Franséisch ass assuréiert.

Pot de Nouvel An 2023

Le traditionnel pot de nouvel an aura lieu le 12 janvier 2023, au Centre Culturel de Bonnevoie à Luxembourg-Ville

 

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe