Kongress.

Kongress 2019 – Eist Liewen. Net hir Profitter.

De Kongress vun 2019 huet am Kontext vun den Europawale stattfonnt. Ausser dem Walprogramm, sinn um Kongress nach Resolutioune presentéiert an zum Vott gestalt ginn. Wéi gewinnt, konnten d’Memberen hei och hir Kandidatur fir d’Nationalkoordinatioun (Nako) stellen. Méi Detailer iwwer den Oflaf vum Kongress vun 2019 kënnt dir hei drënner noliesen.

Organisatioun

Daagesuerdunung

Kongressuerdnung / règlement du congrès

Aktivitéitsbericht déi Lénk 18-19

Resolutioune vu Memberen vun déi Lénk

Résolution: pour une politique sociale et écologique au niveau mondial

Rieden

Europawahlprogramm

De Programm op Franséisch ass HEI ze fannen.

Eis KandidatInne fir d’Europwahlen.

WAGNER David – 40 – député et conseiller communal déi Lénk – luxembourgeois

THOMA Carole – 28 – co-porte-parole déi Lénk – ingénieur en génie civile – luxembourgeoise

DIDERICH Gary – 36 – co-porte-parole déi Lénk et conseiller communal – directeur de société coopérative – luxembourgeois

GASHONGA Sandrine – 41 – formatrice à l’interculturalité – luxembourgeoise

MARTINS Mara – 20 – étudiante et agent socio-éducatif – luxembourgeoise et portuguaise

MONTSERRAT Antoni – 66 – fonctionnaire européen (e.r.) – espagnol

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe