Pflegeversicherung: chaotische Umsetzung einer schlechten Reform.

Die Debatte um den Wegfall der courses-sorties macht deutlich: bei der Reform der Pflegeversicherung handelt es sich nicht nur um ein schlechtes Gesetz, die Regierung hat es auch noch chaotisch umgesetzt. Das Gesetz war von Anfang von einer reinen Sparlogik bei unseren sozialen Sicherungssystemen geprägt und zeigt bereits kurz nach Inkrafttreten erste bedenkliche Entwicklungen für die Pflegebedürftigen bei den courses-sorties déi Lénk fordern deshalb eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes, doch dieses Mal mit dem Ziel, die Pflege für alle Bedürftigen abzusichern und zu verbessern.

Bei dem aktuell heiß diskutierten Problem der sogenannten courses-sorties versteckt sich der Teufel im Detail. Selbst der zuständige Minister Romain Schneider (LSAP) scheint sich im Dickicht bestehend aus gesetzlichem Rahmen und einer Vielzahl an Reglementen nicht zurecht zu finden, weshalb er weiterhin behauptet, die courses-sorties wären immer noch gewährleistet. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.

Die Einschränkung bei den courses-sorties geht auf die finanziell motivierte Reduzierung der individuellen Betreuungsstunden zugunsten von Gruppenaktivitäten zurück. Somit wird der Anspruch auf individuelle Pflegeleistungen wie u.a. auch die courses-sorties stark eingeschränkt. Auch wenn ein Teil dieser Gruppenaktivitäten in der Theorie in individuelle Betreuungsstunden umgewandelt werden kann, erweist sich dies in der Praxis als unmöglich. Diese Fehlentwicklung ist auf drei Ursachen zurückzuführen:

Erstens fehlt es den Pflegedienstleistern an genügend qualifiziertem Personal, um die individuelle Betreuung gewährleisten zu können.

Zweitens ist im Gesetz nicht definiert unter welchen Bedingungen individuelle Pflege gewährleistet werden kann und wer diese Entscheidung treffen darf.

Drittens werden dieses Durcheinander von der desaströsen Kommunikationspolitik von der CNS und der Pflegeversicherung noch weiter verstärkt.

Für déi Lénk muss die Begleitung von Pflegebedürftigen bei Alltagsbesorgungen ein wesentlicher Bestandteil der Pflegeversicherung sein: um dies möglichst schnell zu gewährleisten, muss die Regierung in unseren Augen muss die Regierung in unseren Augen die Regelung über die individuelle Betreuung umändern, die die courses-sorties derzeit nicht erlaubt.

déi Lénk haben sich während der Parlamentsdebatte im Juli deutlich gegen diese Reform ausgesprochen, da sie die Türen weit öffnet, für weitere Verschlechterungen in der Betreuung von bedürftigen Menschen. Wir haben leider Recht behalten… und fordern deshalb Sozialminister Schneider dringend auf, im Interesse der Betroffenen zurückzurudern.

PdL 7014 – Reform vun der Fleegeversécherung

Em wat geet ët am Gesetz ?

D’Fleegeversécherung gouf 1998 agefouert an assuréiert déi Leit, déi opgrond vu physescher, mentaler oder psychescher Erkrankung am Alldag net méi all déi essentiell  Saachen (Ernärung, Hygiène, Mobilitéit) eleng maache kënnen. Donieft finanzéiert se awer och d’Hëllef zur Autonomie, Leeschtungen also, déi et de Fleegebedierftegen sou gutt et geet erméigleche Verschiddenes weider selwer ze maachen a sou e Maximum un Autonomie ze behalen.

Ee vun de Grondprinzipie vun der Fleegeversécherung ass et déi betraffe Leit soulaang wéi méiglech doheem ze beloossen, wou se vun enger drëtter Persoun (enger professioneller oder engem Familljemember z.B.) betreit ginn. Wann dëst net méi méiglech ass, kënnen déi Fleegebedierfteg awer och dagsiwwer oder ganzdaags encadréiert ginn.

D’Fleegeversécherung berout op enger individueller prise en charge, wat bedeit, dass all Fleegebedierftegen individuell mat senge Besoin’en erfaasst gëtt an doropshin eng Auswahl u Leeschtunge krit, déi senger individueller Situatioun ugepasst sinn. D’Prestatairë kréien déi eenzel Leeschtunge bis elo och sou rembourséiert.

D’lëtzebuergesch Fleegeversécherung ass universell a kennt keng Käschtebedeelegung duerch déi betraffe Persoun, alles gëtt fir jiddereen integral rembourséiert.

Wat ass wichteg ?

Wéi d’Regierung um Ufank vun der Legislaturperiod iwwerall no Spuermoossname gesicht huet, stoung och d’Fleegeversécherung schnell am Viséier. Den éischten Avant-Projet vum Minister Schneider wollt d’Fleegeversécherung an dem Sënn massiv zesummekieren a se just nach op de Minimum reduzéieren.

Wéi sech d’Wirtschaftslag no an no verbessert huet an d’Gewerkschaften hiren Drock op d’Regierung verstäerkt hunn, ass de Minister Schneider awer lues a lues zréckgeruddert fir lo bei engem Gesetz unzekommen, wat ouni wierklech plus-value an an enger renger Comptabilitéitslogik un e gudde Fleegesystem piddele geet.

Grouss Neierunge ginn et mat der Reform net, mee eng wesentlech Verschlechterung ass awer säit dem éischten Avant-Projet am Gesetz stoe bliwwen an dat sinn déi sougenannte Pauschalen. Mat dësem neie System gëtt de Fleegebedarf bei all Persoun zwar weider individuell erfaasst, mee d’Persoun gëtt dono an eng vun de Pauschalen (déi engem minuttéierten Intervall fir de Fleegeopwand entspriechen) agedeelt an de Prestataire krit de Mëttelwäert vun dem Intervall vun der Fleegeversécherung bezuelt. Hei entsteet onnéidegen Drock op d’Personal fir sou gutt et geet den zäitlechen Opwand ze minimiséieren, wëll soss de Prestataire net alles vun der Fleegeversécherung rembourséiert krit. Sou gëtt den Drock op d’Personal an engem schonn immens usprochsvolle Secteur nach méi grouss an d’Qualitéit vun der Fleeg wäert drënner leiden.

Eng positiv Neierung am Gesetz ass d’Formaliséierung vum aidant informel (z.B. e Familljemember), dee lo geschoult gëtt an och Recht op Indemnitéiten huet. Dat ass eng wichteg a berechtegt Unerkennung fir déi Leit (zu iwwer 95% Fraen), déi mat hirer Aarbecht eng elementar wichteg gesellschaftlech Funktioun erfëllen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Dergéint !

Fir eis iwwerweit bei dësem Gesetz déi negativ Entwécklung, déi duerch d’Aféierung vun de Pauschalen op eis Fleegeversécherung kéint zoukommen. Hei huet d’Regierung ouni Nout e gudde System deelweis a Fro gestallt. Wann eng Reform vun der Fleegeversécherung tatsächlech néideg gewiescht wier, hätten déi Lénk se opgrond vun dësen 3 Prinzipien duerchgefouert:

(-) E gerechte Finanzement: haut bezilt d’Patronat net fir d’Fleeg mat an och d’Kapitalbesëtzer bedeelegen sech manner staark wéi d’Salarié’en. Dat ass ongerecht a muss geännert ginn.

(-) Eng Stäerkung vum Personal: d’Personal am Fleegesecteur muss weider opgewäert ginn, d’Recht op Weiderbildung muss ggf. ausgebaut ginn an d’Carrière mussen an héijem Grad formaliséiert sinn.

(-) Eng ëffentlech Fleeg: d’Fleeg ass haut eng privatwirtschaftlech op engem fräie Marché. Dat féiert zu Konkurrenz tëscht de Prestatairen, zu Käschtendrock an zu enger Degradatioun vun der Fleeg. Iwwerliewenswichteg Servicer wéi d’Fleeg dierfen awer net zur Wuer ginn. De Staat muss hei méi e staarke Kader setzen.

De Gesetzesprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit votéiert, den ADR huet sech enthalen an d’CSV an déi Lénk hunn dergéint gestëmmt. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

 

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe