Question parlementaire sur les logements étudiants.

Voici la réponse du ministre.

Monsieur le Président,

L’université du Luxembourg gère actuellement un parc locatif de 1000 unités de logements étudiants ne parvenant qu’à couvrir 17% des demandes. L’université compte actuellement 6000 étudiant.e.s inscrit.e.s. Face à la nouvelle hausse des loyers sur le marché privé et la situation de crise générale sur le marché de l’immobilier, de nombreux étudiant.e.s surtout celles et ceux venu.e.s de l’étranger ont de plus en plus de mal à trouver des alternatives de logement sur le marché privé. L’université a par ailleurs changé ses critères de durée du contrat de bail, en limitant la durée de location à la durée légale du parcours d’études dans lequel l’étudiant.e est inscrit.e. L’université n’étant elle-même pas propriétaire du parc locatif étudiant, dépend fortement de l’action des communes et de bailleurs sociaux et privés ainsi que des fluctuations sur le marché de l’immobilier privé.

Face à l’urgence de la situation je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le ministre du Logement ainsi qu’à Monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

1. Combien de logements ont été inaugurés par l’université du Luxembourg au cours des 20 dernières années ?

2. Combien de logements ont dû être abandonnés par l’université du Luxembourg au cours des 20 dernières années ? Quelles en sont les raisons ?

3. Combien de nouveaux logements sont en phase d’inauguration ?

4. L’université devra-t-elle à l’avenir abandonner d’autres logements pour étudiant.e.s ? Si oui, pour quelles raisons ?

5. Messieurs les Ministres comptent-ils intervenir auprès des communes afin de les pousser à augmenter leur offre de logements étudiants?

6. Monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche compte-t-il s’engager en faveur d’une allocation budgétaire spécifique pour permettre à l’université d’acheter et de gérer son propre lot de logements étudiants ?

7. Quelles sont les conditions impliquées par un contrat de location entre le bailleur privé ou public et l’université ?

8. Quels sont les frais actuellement impliqués par la gestion du parc locatif de logements étudiants par l’université en tant que locataire ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées,

Nathalie Oberweis                                Myriam Cecchetti

Députée                                               Députée

Allocation d’autonomie vu 400€ de Mount – Ausbildung a Studium erméiglechen. Perspektiven fir Jonker opmaachen.

„Stell der fir du wëlls op Paräis studéieren goen. Däin Dram ass et an enger vun de schéinste Stied vun der Welt eng Theaterausbildung ze maachen. Du hues Potenzial a gleefs un dech. Deng Proffen am Lycée ënnerstëtzen dech an denger Entscheedung. Mee just deng Elteren bleiwe skeptesch. Fir si ass Schauspillerei just en Zäitverdreif. Si wëllen dat’s du en anstännege Beruff léiere solls. Sou laangs du deng Féiss ënnert hirem Dësch hues, muss du maachen wat si soen, oder du muss kucke wéi’s du selwer fir däi Studium opkënns. Mat enger anstänneger finanzieller Ënnerstëtzung kéints du autonom iwwer deng Zukunft entscheeden.“

Fir zu Paräis en Appartement vun 30m2 ze lounen, muss een am Duerchschnëtt 1040€ bezuelen. Eng kleng Wunneng zu Freiburg kascht am Schnëtt 16€ de Metercarré. Zu Lëtzebuerg op der Uni kascht e 24m2-Zëmmer mat Chargë 695€ de Mount.

Déi 3 Logementspräisser an 3 wichtege Studentendestinatioune fir Lëtzebuerg sinn net representativ, mee se verdäitlechen awer, wat eleng de Logement fir Studenten a Studentinne kascht.

Jonk Leit – egal ob se zu Lëtzebuerg oder am Ausland op eng Uni ginn oder eng berufflech Ausbildung maache – sinn op finanziell Hëllef vun den Elteren ugewisen. An net ëmmer gëtt et déi Hëllef. Entweder huet de Stot vun den Elteren net genuch Akommes fir finanziell ënnert d’Äerm ze gräifen oder e weigert sech ze hëllefen, aus wéinegem Grond och ëmmer. Esou ass de Wee vu jonke Leit oft scho virgezeechent, wëll se schonn um Finanzement vun hirer Bildungs- a Beruffszukunft scheiteren.

Den aktuelle System, dee fir Jonker kee Kannergeld ab dem Ofschloss vum Enseignement Secondaire méi virgesäit, fonctionnéiert mat Boussen. Déi mussen ugefrot ginn, se si selektiv a ginn net duer, fir en anstännegt Liewen an der Ausbildung ze garantéieren. Sou gëtt beim Montant vun der Mobilitéitsbourse keen Ënnerscheed gemaach, ob ee Student oder eng Studentin elo zu Tréier, zu Köln oder zu Paräis säi Liewe muss bezuelen. D’Familljebourse ass vill ze geréng fir an engem Stot déi Käschten opzefänken, déi ufalen, wann 2 oder méi Kanner gläichzäiteg e Studium oder eng Ausbildung maachen. Fir déi allermeescht ass déi lescht Méiglechkeet de Studenteprêt. Fir vill Jonker ass dat zwar vläicht verlockend, mee e muss nom Enn vum Studium oder der Ausbildung rembourséiert ginn, wat de Start an d’Beruffsliewen oftmools erschwéiere kann.

Donieft hu jonk Leit bis 25 Joer keen Urecht op de REVIS. Am Fall vun enger Ënnerbriechung vum Studium oder der Ausbildung sti si mat eidelen Hänn do an hunn absolut keng finanziell Ofsécherung méi.

déi Lénk wëlle jonke Leit méi Autonomie a finanziell Sécherheet wärend der Ausbildung an dem Studium ginn. Mir wëllen eng Allocation d’autonomie an Héicht vu 400€ de Mount aféieren. Déi soll automatesch un all StudentInnen oder Leit an Ausbildung bezuelt ginn. Vum Prinzip hir soll des Allocation d’Kannergeld erëm aféieren, mee et soll gehéicht an direkt un déi betraffe Persoun fléissen. Op dëser Allocation soll de Staat och an d’Pensiounskees cotiséieren, sou dass jonk Leit no hirer voller Beruffskarriär och d’Recht op eng voll Rent hunn.

Donieft wëll mir déi aktuell Boussen opwäerten. Aktuell ginn déi Boussen ausbezuelt ouni dass evaluéiert ass, wat d’Liewe fir StudentInnen a Leit an Ausbildung wierklech kascht. Dat muss onbedéngt gemaach an d’Boussen deementspriechend ugepasst ginn.

Ausserdeem wëlle mir d’Recht op de REVIS op Leit ab 18 Joer auswäiten, fir dass jonk Leit net méi duerch all sozial Netzer kënne goen.

Jonk Leit mussen autonom an ouni finanziell Suergen hiert d’Liewe kënne plangen. Eng Ausbildung oder e Studium si kee Luxus. Si mussen all Mënsch zougänglech sinn, onofhängeg vun de finanzielle Mëttele vun hirer Famill.

2018.dei-lenk.lu

Neit Unisgesetz – PdL 7132

Ëm wat geet et an dësem Gesetz?

Dëst Gesetz reforméiert d’Organisatioun vun der Universitéit a präziséiert d’wëssenschaftlech Ausriichtung vun der Aktivitéit op der Universitéit. Domat ass dann och festgesat wat fir eng Funktioun d’Universitéit soll an der lëtzebuergescher Gesellschaft an am europäesche Raum soll anhuelen.

Wat ass wichteg?

Mat dëser Reform gëtt kloer ënnerstrach dat d’Uni nëmmen ee Mëttel zum Zweck ass fir ekonomesch Nischen opzemaachen an ze fëllen. d’Uni soll no engem Konzept funktionéieren dat een Investissement an dräi Secteure virgesäit déi eng zesumme solle schaffen: Business, Recherche an Technologien,  an Héichschoulausbildung. Si soll europäesche Kritären no konkurrenzfäeg ginn um internationale Wëssensmarché, a beschtefalls ganz ouni staatlech Mëttel finanzéiert ginn, fir den Entrepreneursgeescht bei de Chercheuren ze fuerderen an d’Zesummenaarbecht mat der Privatwirtschaft ze stäerken. Wat hei als Optakt zu méi Autonomie vun der universitärer Organisatioun, Ausbildung a Recherche gëlle gelooss gëtt, ass am Fong eng komplett utilitaristesch Usiicht vun der Universitärer Aarbecht an Ausbildung. Mat dëser Reform ginn déi wichtegst Aspekter vun der Leedung vun der Universitéit (Nominatioune vum Personal, Paien, Aschreiwungsfraisen, wësseschaftlech Orientéierung, Studiereglement etc.) weiderhi vum Conseil de Gouvernance bestëmmt. Dëse besteet gréisstendeels aus externe Membere vun auslänneschen Universitéiten an aus der Privatwirtschaft besat. De Rekter ass den Exekutiv vum Conseil de Gouvernance, him ënnerleien den administrativen Direkter, an den Direkter vun de Finanzen. Et muss drun erënnert ginn dat de Prozess vum Rekrutement vum neie Rekter ontransparent an ondemokratesch verlaf ass, sou dat de Conseil Universitaire schlussendlech virun Tatsaach gestalt ginn ass dat nëmmen ee Kandidat a Fro kënnt.

Ginn et och positiv Aspekter vun der Reform?

De Rekter ass net méi automatesch President vum Conseil Universitaire, mee seng Membere wielen de President aus hire Reien. De Rekter gëtt neierdéngs och vum Conseil Universitaire beroden. Am Conseil Universitaire gouf d’Unzuel vun de Representante vun de Fuerscher Assistente verduebelt, et ass och mëttlerweil ee Personaldelegéierten an de Sekretär vum Conseil de Gouvernance do vertruede mat enger consultativer Stëmm. De Conseil vun de Fakultéite gouf erëm agefouert.

Well den Universitéitsconseil wuel deen ass, den d’universitär Aarbecht och vun no an um Terrain verfollegt, ass et wichteg dat seng Autonomie mat dëser Reform gestäerkt gëtt, an dat en och mat Chercheuren ouni Titel besat ass, déi meeschtens am prekärste beschäftegt sinn.

Och de Conseil de Gouvernance gouf ëmorganiséiert, a besteet elo zousätzlech aus 2 Membere vum Conseil Universitaire, dem President vun der Personaldelegatioun an dem President vun der Studentevertriedung, déi all e Wahlrecht hunn.

Wéi hu mir gestëmmt?

Enthalen! Och wann et verschidden Avancéë ginn déi d’Organisatioun vun den Haaptgremie vun der Uni méi demokratesch gestalten, bleift weiderhin de Conseil de Gouvernance de mächtegste Gremium vun der Uni an deem d’Vertrieder vun der Privatwirtschaft an extern Membere weiderhin d’Iwwerhand hunn. Mir brauchen eng Uni déi endlech ka richteg autonom an demokratesch funktionéieren. Dat wier eng Uni déi net als Entreprise, mee als Wëssensinstitutioun funktionéiert an domat een humanisteschen Zweck erfëllt. Dat Recherche natierlech e wichtege Bestanddeel vun enger ekonomescher a politescher Ausriichtung ass, ass kloer, mee si kann a misst awer och autonom kënne funktionéieren an domat selwer mat bestëmme wat fir ekonomesch Secteuren an Zukunft kënnen nei entstoen an domat och d’Wirtschaftspolitik matgestalten am beschten am Interêt vun de Leit. D’Uni an d’Recherche kéinten also e groussen Deel zum ekologeschen a soziale Wandel bäidroen, nei Aarbechtsplaze schafen och am Beräich vun den Human a Sozial Wirtschaften déi ëmmer nach vernoléissegt ginn, mam Argument dat se net rentabel wieren. Eng Uni gehéiert virun allem de Studenten an de Leit déi do schaffen. Si hunn e Recht op Matbestëmmung  iwwer d‘Verwaltung vun hirer Uni.

 

Question parlementaire: nomination du nouveau recteur de l’Université du Luxembourg.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre délégué à la l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

Etant donnée la rapidité avec laquelle la nomination du nouveau recteur de l’Université du Luxembourg s’est imposée, il est permis de s’interroger sur les conditions exactes du processus de recrutement du nouveau recteur. En effet, dans une interview donnée par le président du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg à l’hebdomadaire « Land », le 8 septembre 2017, celui-ci déclare qu’il serait alors encore trop tôt pour savoir qui sera le nouveau recteur. En revanche, le président du Conseil assure qu’il sera désigné au moment de la rentrée académique à savoir le 12 octobre 2017. Il s‘exprime par ailleurs sur le processus de recrutement qui est à ce moment-là toujours en cours: „Es gab eine internationale Ausschreibung und es gingen Bewerbungen ein. Mehr kann ich auch deshalb nicht sagen, weil der Conseil de gouvernance eine Findungskommission eingesetzt hat. Ihr gehören die vier Ratsmitglieder aus dem universitären Bereich an, die Vertreter von Studenten und Professoren und siebentens ein Vertreter der Zivilgesellschaft. Zurzeit sieht die Findungskommission die Kandidaturen durch. In den nächsten Wochen bekommt der Conseil von ihr eine Shortlist, und dann ist es an den Gouverneuren, eine Entscheidung zu treffen. Zu ihr muss der Universitätsrat noch Stellung nehmen, und anschließend wird die Kandidatur über den delegierten Hochschul- und Forschungsminister dem Regierungsrat vorgeschlagen.“

En fait, la déclaration du président du Conseil de gouvernance laisse entendre qu’un processus de recrutement aussi laborieux, bien qu’en cours, ne peut difficilement arriver à terme à la date prévue pour la rentrée académique. Or, le 6 octobre 2017, même pas un mois après la déclaration du président de l’université, la nomination du nouveau recteur a été rendue officielle par le Conseil du gouvernement. Le lendemain, deux historiens de l’Université du Luxembourg publient un communiqué dans le « Luxemburger Wort », dans lequel ils font part de leurs inquiétudes à la fois concernant le profil scientifique et académique du recteur élu et par rapport à l’absence d’un débat démocratique impliquant au moins le personnel scientifique autour de cette nomination. Ainsi, la rapidité avec laquelle le nouveau recteur a été élu, semble même avoir dépassé les chercheurs de l’université, dont les critiques n’ont pas été écoutées, ni publiées à temps.

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

(1) Monsieur le Ministre peut-il me faire un plan chronologique détaillé du processus de recrutement du recteur de l’Université du Luxembourg ?

(2) Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer quels organes de l’Université n’ont pas été consultés durant le processus de recrutement ?

(3) Concernant les organes de l’Université impliqués dans le processus de recrutement, Monsieur le Ministre peut-il me communiquer leurs avis, notamment l’avis du Conseil de l’Université, sur le choix retenu par les gouverneurs?

(4) Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles étaient les qualifications scientifiques spécifiques des membres de la commission de sélection (Findungskommission) ainsi que les qualifications de la personne représentant la société civile?

(5) Concernant cette commission de sélection, Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer si chaque membre a eu le même pouvoir décisionnel quant à la sélection des candidats shortlistés ? Sinon quelle était la répartition de ce pouvoir de décision ?

(6) Monsieur le Ministre était-il au courant d’éventuels désaccords à l’intérieur de la commission de sélection et/ou parmi le personnel de l’université avec le candidat sélectionné, et ce avant sa nomination officielle ?

(7) Enfin, Monsieur le Ministre pense-t-il réagir aux critiques émises par les chercheurs de l’université dans le communiqué de presse précité, en instaurant un débat public autour du recrutement du nouveau recteur ?

 

David Wagner,

Député

Question parlementaire: Démocratie et autonomie de l’enseignement et de la recherche à l’Université du Luxembourg .

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur Marc Hansen, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

Monsieur le Président,

Certaines critiques et remarques émises par le rapport de l’Institutional Evaluation Programme sont alertantes pour la détermination autonome des programmes de recherche et le fonctionnement démocratique de l’université :

Premièrement le manque de transparence concernant les processus d’allocations budgétaires des unités de recherche et des centres interdisciplinaires qui entrent en compte dans la détermination des possibles pour l’organisation de la recherche. Ensuite, le manque de transparence concernant les acteurs externes siégeant dans les conseils et commissions de l’université qui ont leur mot à dire dans la définition de l’orientation de la recherche et de l’organisation de l’enseignement. La mise en concurrence des unités de recherche entre elles et des facultés avec les CI que stipulent les rapports d’évaluations en recommandant la recherche de fonds de tiers aux facultés- pourtant gérées de manière autonome en coordination avec les doyens à l’inverse des CI soumis directement aux décisions du rectorat-remet en question le fonctionnement démocratique et l’autonomie de la recherche. Enfin, comme le souligne le rapport d’évaluation de l’IEP, le manque de communication entre les différents organes de décision et les étudiants qui y sont faiblement représentés pose également un obstacle à la gestion démocratique de l’université d’autant plus qu’il n’existe pas d’organisation étudiante représentant l’ensemble des étudiants inscrits à l’université.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre:

1) Monsieur le ministre peut-il indiquer le nombre et l’affiliation professionnelle des acteurs externes à l’Université du Luxembourg siégeant dans son conseil de gouvernance ?

2) Monsieur le ministre peut-il fournir des informations concernant le nombre et l’affiliation professionnelle des parties prenantes externes qui siègent au sein des comités de pilotage du programme d’enseignement pour les facultés ?

3) Concernant les allocations budgétaires des unités de recherche et Centres interdisciplinaires provenant de fonds de tiers, Monsieur le Ministre est-il dans la mesure d’identifier précisément ces sources financières et le montant alloué par ces financeurs externes aux différents organismes de recherche ?

4) Ces ressources financières, dont notamment les chaires d’entreprise sont-elles liées à des contreparties et si oui lesquelles ?

4) Monsieur le ministre n’est-il pas d’avis qu’une administration homogène des facultés et des centres interdisciplinaires sur le modèle de l’autogestion par les chercheurs des différents domaines et groupes de recherche sera plus bénéfique pour le processus de démocratisation et d’autonomisation de l’université ?

5) Concernant ces fonds de tiers, ne serait-il pas plus judicieux que les financeurs externes des activités de recherche de l’université du Luxembourg investissent directement dans le fond budgétaire de l’université qui distribuera les moyens financiers équitablement entre les différents unités de recherche et centres interdisciplinaires en fonctions des besoins définis par les chercheurs?

6) En dernier point, Monsieur le Ministre peut-il assurer que les conditions nécessaires sont rassemblées pour légalement constituer une représentation démocratiquement élue par les étudiants représentant l’ensemble des étudiants de l’Université du Luxembourg pour qu’elle puisse enfin intégrer les processus de décision et de gestion de l’université et poser des revendications en vue de la nouvelle loi de l’université ?

Marc Baum

Député

Autonomie de l’enseignement et de la recherche universitaires et composition du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg

Concerne: L’autonomie de l’enseignement et de la recherche universitaires et la composition du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour la rentrée 2016/2017, un nouveau président est entré en fonction à la tête du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg. Le 24 août, lors d’une interview accordée à la radio 100komma7, le nouveau directeur de cet organe a exposé ses idées à propos du rôle et du développement futurs de l’université. A cette occasion, le nouveau président a également évoqué les relations économiques qu’une entreprise privée dont il est le PDG entretient avec l’université.

Au vu des attributions du Conseil de gouvernance parmi lesquelles figurent notamment l’élaboration du plan pluriannuel de développement de l’université, ainsi que la nomination et la révocation des professeurs, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre:

(1) Monsieur le Ministre partage-t-il la vue exposée par le nouveau président du Conseil de gouvernance qui considère l’université en premier lieu comme acteur important dans le développement de niches de marché et comme fournisseur de la main d’oeuvre hautement spécialisée nécessaire à cette dernière?

(2) Monsieur le Ministre ne croit-il pas qu’une telle orientation remet en question l’autonomie de la recherche et de l’enseignement universitaire par rapport aux intérêts économiques particuliers?

(3) Quelles garanties Monsieur le Ministre peut-il apporter pour assurer que l’élaboration du plan pluriannuel de développement de l’université ainsi que la nomination de professeurs ne sont nullement influencées par des intérêts économiques particuliers représentés au sein du Conseil de gouvernance de l’université?

(4) Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis qu’il se pose un problème déontologique si le président du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg occupe en même temps la fonction de PDG dans une entreprise privée et plus particulièrement si l’entreprise en question entretient des relations économiques et scientifiques étroites avec l’université?

(5) N’êtes vous pas d’avis que – dans un souci de transparence et d’inégrité – toutes les relations économiques et scientifiques entretenues entre des membres du Conseil de gouvernance, respectivement des entreprises ou organisations qu’ils représentent, et l’université devraient être publiées de façon détaillée?

(6) Finalement, n’êtes vous pas d’avis que la société civile représentée au sein du Conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg ne peut pas se limiter au seul monde économique et devrait au contraire inclure des acteurs du monde syndical, social et culturel?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum
Député

 

 

Question parlementaire concernant la gestion du site universitaire de Belval.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur Marc Hansen, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

Le déménagement de l’université du Luxembourg a commencé en automne dernier avec l’arrivée au site de Belval de la faculté des sciences humaines et des biologistes. Certains bâtiments, dont la Maison du Savoir et la Maison des Sciences Humaines, accueillent désormais des étudiants et des collaborateurs de différents départements universitaires.Afin d’assurer ses activités, l’université est obligée de louer les locaux, notamment les salles de cours et les auditoires, auprès du Fonds Belval qui en est le propriétaire et qui est en charge de la gestion des bâtiments.

Ces derniers jours un groupe de collaborateurs et d’étudiants de l’université a cependant publié dans un document intitulé Belval est à Nous de nombreuses critiques à l’encontre de la gestion par le Fonds Belval. Ces critiques, largement reprises dans la presse luxembourgeoise, concernent notamment l’accès d’entités privées aux locaux pourtant réservés pour les activités universitaires, le manque d’espaces réservés aux étudiants, la non prise en compte des attendes et besoins des étudiants dans les planifications du site et plus généralement la gestion inappropriée car trop rigide des bâtiments par le Fonds Belval.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres:

1) Ne trouvez-vous pas que la gestion du site universitaire par le Fonds Belval devrait être adaptée au fait qu’un campus universitaire a besoin d’un certain degré d’autonomie et d’autogestion pour pouvoir développer une dynamique propre et une vie de campus?

2) Messieurs les Ministres ne sont-ils pas d’avis que la communauté universitaire avec ses activités péri- et para-universitaires devraient avoir la priorité dans l’utilisation des espaces de l’université et que la présence d’entités privées dans les bâtiments universitaires devrait être soumise à certaines restrictions?

3) Dans l’affirmative, comment les ministres entendent-ils assurer à l’avenir que la vie sur le campus universitaire et les activités précitées ne soient plus gênées par l’utilisation des espaces universitaires par des entités privées?

4) Le Fonds Belval examinerait actuellement la possibilité de construire des containers et d’y aménager des espaces exclusivement pour étudiants. Les ministres ne trouvent-t-ils pas qu’il serait préférable de mettre à disposition des étudiants des locaux permanents et adéquats à l’intérieur des bâtiments universitaires déjà existants?

5) Quels seront les modalités d’utilisation des espaces de la Maison des arts et des étudiants actuellement en cours de réalisation? Est-ce qu’il est prévu de mettre à disposition des étudiants des espaces adéquats dans ce bâtiment et de leur en permettre une autogestion? La communauté estudiante sera-t-elle intégrée de façon décisive dans l’aménagement de ce bâtiment?

6) Messieurs les Ministres ne sont-il pas d’avis que la communauté universitaire devrait être plus étroitement engagée dans le développement et la gestion du site universitaire ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum

Député

Réponse

 

Die Lage der Nation aus Sicht einer jungen Frau.

Carole Thoma – Ich werde den Blickwinkel einer jungen Generation auf die Lage der Nation einnehmen. Einer Generation, die, wie ich selber, keinen anderen Premierminister als Jean-Claude Juncker gekannt hat. Einer Generation, die sich nicht einmal vorstellen konnte, eine andere Person als den „Übervater“ der Nation an der Spitze der Regierung zu erleben. Einer Generation, die interessiert verfolgt hat, wie nach einer Reihe von Staatsaffären dann vor 2,5 Jahren sich tatsächlich eine Mehrheit ohne die CSV bildete. Die neue Regierung trat an mit dem Versprechen, „d’Fënsteren grouss opzemaachen“. Ich muss leider angeben, davon noch nichts gespürt zu haben.

Genau wie die CSV davor hat sich die Regierung die Priorität gesetzt, das Triple A an den Kapitalmärkten zu verteidigen. Und genau wie die CSV davor setzt sie auf eine Austeritätspolitik als logische Konsequenz zum Erreichen dieses Ziels. Keine 6 Monate nach Antritt hat die neue Regierung als erste Maßnahme die finanzielle Unterstützung für Studenten enorm gekürzt. Die Politiker der Mehrheitsparteien waren wenig beeindruckt vom größten Streik seit Jahren, bei dem quasi meine ganze Generation auf der Straße für ihr Recht auf Bildung demonstrierte. Und das obwohl immer mehr Leute studieren müssen da das Abitur an Wert verliert und es immer schwieriger wird, eine Lehrstelle zu finden.

Sozialaufbau auf Kosten der jungen Generationen.

Und der Sozialabbau ging munter weiter. Die Familienzulagen wurden eingeschränkt oder ganz abgeschafft, was jungen Leuten in Zeiten von Austerität und einem unsicheren Arbeitsmarkt die Familiengründung enorm erschwert. Man muss auch bedenken dass die geplante Flexibilisierung des „Congé Parental“ allein vom Willen des Arbeitgebers abhängt. Und jetzt soll auch noch das Kindergeld gekürzt werden. Der „Zukunftspak“ der Regierung schafft ironischerweise eine Generation ohne Zukunft.
Denn die Lage der Nation ist die, dass jedes 4. Kind und fast jede zweite Familie mit alleinerziehendem Elternteil im Land mit dem Armutsrisiko leben muss. Dieses Risiko steigt in keinem anderen Mitgliedsstaat der EU so stark an, wie in Luxemburg. Dabei hat die ökonomische Situation der Eltern einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Ein schlechterer Gesundheitszustand, sowie ein schlechteres schulisches Abschneiden sind nur zwei Konsequenzen, wenn eine Familie in einer schwierigen finanziellen Lage steckt. Grund für diese steigende Armut ist neben der katastrophalen Sozialpolitik der Regierung auch ihre unverständliche Wohnungspolitik. Die Wohnsituation alleine stellt schon für viele junge Familien ein großes Armutsrisiko dar.

Wohnsituation treibt junge Menschen in die Armut

Die Regierung setzt immer noch alternativlos auf den freien Markt als Lösung für die Wohnungsproblematik. Doch es reicht einfach nicht, nur das Angebot zu erhöhen um die Preise zu senken, wenn dieses Angebot nicht bedarfsgerecht ist. Es ist unverständlich, wieso die öffentliche Hand ihre Verantwortung nicht endlich übernimmt und selber baut. Es wird Zeit, dass der Staat aufhört, auf dem internationalen Finanzmarkt mit fragwürdigen Papieren zu spekulieren und anfängt, in einen nachhaltigen Wohnungsbau zu investieren. Es fehlt jedoch nicht nur an bezahlbarem Wohnraum, sondern auch an einer modernen Gesetzgebung für alternative Wohnformen. Während die meisten jungen Leute in anderen Ländern in Wohngemeinschaften leben, fehlt in Luxemburg der legale Rahmen dafür.
Ich bin eine 25-jährige Studentin und stehe kurz vor meinem Abschluss. Wie soll ich mir eine Wohnung leisten ohne zu riskieren, unter die Armutsgrenze zu fallen? Ist es wirklich eine gute Idee, einen zusätzlichen Kredit für den Wohnungskauf aufzunehmen, wenn man bereits während des Studiums einen Schuldenberg angesammelt hat? Oder ist eine übertriebene Miete, welche oft die Hälfte des Einkommens junger Berufsanfänger beansprucht, eine Alternative?

Wir sind in der Hälfte der Legislaturperiode der neuen Mehrheit angekommen. Bis jetzt hat sich das Versprechen von „engem neie Wand“ nicht erfüllt. Die Lage der Nation ist alles andere als rosig. In einer Zeit, in der die sozialen Ungleichheiten immer größer werden und in der die Bevölkerung immer mehr verarmt, reicht es nicht mehr, nur zu lüften. Die Regierung muss endlich die Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit gehen.

Carole Thoma, Sprecherin „déi Lénk“

Question parlementaire: Bilan relatif à l’aide financière pour étudiants

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

En date du 24 septembre 2015, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur dévoila ses chiffres relatifs à l’octroi des bourses et des prêts pour étudiants. Concernant les bourses, il en résulta que l’Etat alloua pour l’année académique 2014/2015 la somme globale de 91 millions d’euros, c’est-à-dire 60 millions de moins que pour l’année précédente. Toutefois, étant donnée que le poste relatif à l’octroi des bourses du budget pour l’année 2015 prévoyait une somme de 110 millions d’euros – tendance croissante selon les projections pluriannuelles – (contre 125 millions annoncés antérieurement par Monsieur le Ministre), force est de constater que le montant total alloué se situe globalement de 19 millions d’euros en-deça du chiffre annoncé.

Au printemps, une étude a été exécutée par l’institut de sondage TNS-Ilres sous la direction des organisations d’étudiants et de jeunesse ACEL, UNEL, CGJL et CNEL en collaboration avec le CEDIES et commanditée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les résultats de cette étude furent présentées par Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur le 29 avril de cette année. Au mois de septembre, l’ACEL a présenté ses propres conclusions relatives à l’étude. Cette dernière en a tiré les conclusions de la nécessité d’augmenter la bourse sociale de 50% pour les étudiant-e-s provenant de familles qui ont un revenu en dessous de 2,5 fois le salaire social minimum pour les salariés non-qualifié et de tenir compte des enfants qui n’étudient pas encore pour la bourse de famille et, par conséquent, d’augmenter la bourse de famille de 500 euros.

Il résulte également de l’étude que les étudiants ne bénéficiant ni de la bourse sociale, ni de la bourse de mobilité se retrouvent fortement pénalisés. En effet, 28% des étudiants ne pouvant bénéficier de la bourse sociale en raison de la situation du ménage dont ils sont issus, affirment ne disposer d’aucune aide financière parentale. Inutile de préciser que la bourse de base de 2.000 euros (contre 6.500 euros dans le régime précédent) est loin de suffire aux exigences de la vie estudiantine.

Malheureusement, les chiffres présentés le 24 septembre sont extrêmement lacunaires et ne permettent pas de se faire une idée précise de la sitatution sociale des étudiants, ni de leurs besoins.

Partant, je désire poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

 • Combien d’étudiant-e-s ont pu bénéficier de la bourse de mobilité pour l’année académique 2014/2015 ?
 • Combien d’entre eux sont des résidents et combien des non-résidents ?
 • Combien d’étudiant-e-s ont pu bénéficier de la bourse sociale pour l’année académique 2014/2015 ?
 • Combien d’étudiant-e-s ont bénéficié des différentes tranches de la bourse sociale ?
 • Combien d’entre eux sont des résidents et combien d’eux des non-résidents ?
 • Combien d’étudiant-e-s ont obtenu une bourse de famille dans l’année académique 2014/2015 ?
 • Combien d’entre eux sont des résidents et combien d’eux des non-résidents ?
 • Monsieur le Ministre peut-il transmettre à la Chambre des Députés l’ensemble de la banque des données socio-économiques de l’étude présentée le 29 avril concernant la vie estudiantine et ce de manière exhaustive ainsi que l’ensemble des études y relatives réalisées par ses services ? Il irait de soi que les données soient anonymisées.
 • Combien d’étudiants ont participé au sondage et combien d’entre eux sont résidents luxembourgeois ?
 • Quelle est la raison de l’écart entre la budgétisation pour l’année 2015 ? Monsieur le Ministre peut-il indiquer ce qu’il adviendra du surplus dégagé par rapport à la budgétisation de 2015 ?
 • Monsieur le Ministre est-il prêt à revoir le montant de la bourse de base à la hausse et si oui, à hauteur de quel montant ?
 • Quelle est la position du Ministère face aux revendications de l’ACEL citées plus haut?
 • Est-ce qu’une nouvelle réforme du système d’aide financière, tenant compte des réalités budgétaires des étudiants est envisagée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche?
 • Le Ministère a-t-il entamé les travaux d’établissement d’un Observatoire de la vie estudiantine, comme prévu par la motion du 10 juillet 2014 déposée par les Honorables Claude Adam, Taina Bofferding et Eugène Berger et adoptée le même jour en séance pléanière de la Chambre des Députés.

Avec mes salutations respectueuses,

David Wagner,

Député

-> Réponse

Schwarzer Tag für Studierende

Bisher haben Regierung und Mehrheitsparteien den Anliegen der Studenten/innen, die sich massiv gegen die Reformpläne der Regierung in Sachen Studienbeihilfen zur Wehr gesetzt haben, keineswegs Rechnung getragen. Die Abänderungsanträge von déi Lénk tun dies wohl!“ – so Justin Turpel, Abgeordneter von déi Lénk nach der heutigen Sitzung der Hochschulkommission, die heute morgen die Abänderungsanträge von CSV, ADR und déi Lénk diskutierte.

Nach der Anhörung des Aktionskomitees am 5. Juni und nach dem Hearing zu den Studienbeihilfen vom letzten Donnerstag hätte man sich eigentlich erwarten können, dass entweder die Regierung, oder die Mehrheitsparteien den Vorschlägen und Anliegen der Studenten/innen in irgend einer Weise Rechnung tragen würden. Doch auf entsprechende Abänderungsanträge von Seiten der Mehrheitsparteien wartete man vergeblich.

Mit ihren 3 ersten, von insgesamt 9 Abänderungsanträgen, trugen déi Lénk sowohl den Anliegen der Studenten/innen, als auch verschiedenen grundsätzlichen Erwägungen des Staatsrates und der Salariatskammer Rechnung; dabei handelt es sich um die Anpassung der Basishilfe („bourse de base“) an das Kindergeld. In der Tat, so argumentieren sowohl déi Lénk als auch der Staatsrat, stelle sich die Frage, wodurch sich Kindergeld und Studienbeihilfen unterscheiden sollen. „Wenn es überhaupt einen Unterschied zwischen Studienbeihilfen und Kindergeld gibt, dann kann es nur der sein, dass Studien teurer sind als der Unterhalt von Kindern, die noch keine Hochschule besuchen“, so Justin Turpel. Folgerichtig schlagen déi Lénk vor, die Basisstudienbeihilfe auf dieselbe Höhe wie das Kindergeld festzulegen, und die zusätzlichen Ausgaben für Hochschulstudien über die vorgesehene „bourse sociale“ zu regeln. Demzufolge würde die von der Regierung vorgeschlagene „bourse familiale“, die bei mehr als einem Studierenden ausbezahlt wird, hinfällig, da dieser Aspekt bei der Kindergeldregelung bereits berücksichtigt wird. Außerdem soll bei der „bourse sociale“ dem gesamten Einkommen des Haushalts – und nicht bloß dem „besteuerbaren“ Einkommen – Rechnung getragen werden.

Ganz anders gelagert waren hingegen die Abänderungsanträge der CSV; diese beschränkten sich auf die Anhebung der Basishilfe um 700 €, wobei die CSV diese Mehrausgabe durch eine drastische Kürzung der „bourse sociale“ finanzieren will. Zudem schlägt die CSV die (Wieder)Einführung von je einer „prime d‘encouragement“ beim Abschluss des Studiums zum Bachelor(1.500 €), zum Master (2.000 €) respektive zum Doktor (2.500 €) in der offiziell vorgesehenen Zeit, um so „die Unabhängigkeit des Studierenden zu verbessern“.

In einem weiteren wesentlichen Antrag schlagen déi Lénk vor, die Mobilitätsbeihilfe („bourse de mobilité“) nicht an das Studieren und Miete zahlen „in einem anderen Land“ zu koppeln, sondern an einen Index der je nach Universitätsstadt die wirklichen Lebenshaltungskosten festhält. Dieser „Städteindex“ soll von den Studentenvertretern und den Vertreten des Ministeriums innerhalb der „commission consultative“ festgelegt und als Obergrenze dienen; im einzelnen Fall werden natürlich nur die tatsächlichen Ausgaben berücksichtigt.

Alle Anträge von déi Lénk und der CSV wurden von allen Vertretern der Mehrheitsparteien verworfen, „da sie der Philosophie des Reformprojektes der Mehrheit nicht entsprechen“.

Über diese wesentlichen Anträge hinaus schlagen déi Lénk vor, dass sowohl Studierende, als auch Erziehungsberechtigte, die sich nicht einig sind über die Höhe der Unterstützung, die der Haushalt dem Studierenden gewähren soll, eine Mediationsstelle, einen „Mediateur“ anrufen können, der ihnen schlichtend beisteht. In außergewöhnlichen Fällen könnte der Schlichter eine zusätzliche Hilfe bei der Regierung beantragen.

In Punkto Dauer der Studienbeihilfen plädieren déi Lénk dafür, den Studierenden in jedem Zyklus jeweils ein zusätzliches Jahr zu gewähren. Schlussendlich schlagen déi Lénk vor, das Prinzip einer paritätischen Zusammensetzung der „commission de consultation“ (3 Vertreter der Studierenden, 3 Vertreter des Ministeriums) im Gesetz selbst festzuschreiben. Alle diese Anträge wurden abgelehnt, da dies kurzfristig nicht mehr machbar sei …

Zum Schluss erklärte der Minister sich nochmals einverstanden mit dem Fehlen von Basisdaten und Studien über die sozio-ökonomischen Auswirkungen und die tatsächliche Lage der Studierenden, und versprach diese im Herbst – nach Rücksprache mit der Hochschulkommission – in Auftrag zu geben. Der Minister begrüßte den Umstand, dass das Aktionskomitee selbst eine Studie angefertigt hat und will deren Schlussfolgerungen, „die sicherlich richtungsweisend seien und eine gute Basis abgeben würden“, eingehender prüfen. Eine Motion der Abgeordnetenkammer, so wie der Abgeordnete von déi Lénk sie vorschlug und die die Regierung auffordert, die Studienbeihilfen nach Vorlage der notwendigen Studien zu bilanzieren und zu überprüfen, begrüßte der Minister ausdrücklich.

Alle 9 von déi Lénk eingebrachten Anträge können HIER in ihrer ausführlichen Form eingesehen werden.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe