déi Lénk sind solidarisch mit dem Schülerstreik

déi Lénk haben sich bereits in einer Stellungname am 4. März und einer Pressekonferenz am 1. April gegen die geplante Reform (6670) geäußert.

Fabienne Lentz, Sprecherin von déi Lénk und Europakandidatin: „Es gilt in die Jugend und die Bildung zu investieren. Dies darf auf keinen Fall als belastender Kostenfaktor angesehen werden, bei dem gespart werden soll. Das Recht auf kostenfreie Bildung ist ein Grundpfeiler einer gerechten Gesellschaft.“

Es ist unannehmbar, dass in verschiedenen Schulen den SchülerInnen, die von ihrem Streikrecht Gebrauch machen wollen um ihre Interessen zu verteidigen, Angst gemacht wird. Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht am Streik teilzunehmen ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. déi Lénk werden in den kommenden Tagen etwaige Ausschreitungen von Seiten der Schuldirektionen diesbezüglich beobachten.

déi Lénk begrüßen dass der Druck von unten wächst. Nur durch eine konsequente Mobilisierung, auch nach dem 25. April, können die Diskussionen in der zuständigen Kommission und im Parlament im Sinne einer Verbesserung beeinflusst werden.

Studienbeihilfen: Back to “Hotel Mama”?!

Bei den Studienbeihilfen kommt es vier Jahre nach der großen Reform  erneut zu einem Paradigmenwechsel: wollte die vorige Regierung die Studenten als eigenständige Personen betrachten, so werden sie in Zukunft wieder von ihren Eltern abhängig sein, und zwa r aus Gründen budgetärer Einsparungen. Da die Kinder der Grenzgänger nicht von Studienbeihilfen ausgeschlossen werden dürfen, und die neue Regierung den Gesamtkostenpunkt von 178 auf 109 Millionen Euro im Jahr herabsetzen will, sollen die Studenten ab Wintersemester 2014 weniger Hilfe in Form von Stipendien („Bourse“) erhalten, dafür aber verstärkt auf Bankdarlehen zurückgreifen. Dabei liegt der Basisbetrag des  künftigen Stipendiums von 2.000 Euro jährlich bei Familien, die mehrere Kinder zu Lasten haben, noch unter dem Betrag, den sie bis zum Jahre 2010 in Form von Kindergeld erhalten haben! Damit will die Regierung deutlich machen, dass künftig auch in Bezug auf das Kindergeld gespart werden wird …

Der zweite Teil des künftigen Stipendiums ist vom Einkommen der Familie abhängig. Dabei spielt die Anzahl der versorgungspflichtigen Kinder im Haushalt laut Regierungsprojekt allerdings keine Rolle.  Der dritte Teil, der sogenannte Mobilitätsanteil, wird laut „Erasmuskriterien“  verwaltet (Studium in einem andern Land als dem Wohnsitz und dort Miete zahlen).

Dass viele Studenten, wenn sie von der Uni zurück sind, immer öfters trotz Hochschulabschluss nicht genug verdienen, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und Studiendarlehen zurückzuzahlen, bleibt unberücksichtigt.
Von den Fällen der Jahre 2010 bis 2013, wo den Kindern von Grenzgänger das Stipendium, auf das sie laut EU-Rechtsprechung Anrecht hatten, verweigert wurde, will die Regierung derzeit nur denjenigen ihren Anspruch Genüge tun, die dies vor Gericht eingeklagt haben (Kostenpunkt 9 Millionen Euro); diejenigen, die einen Antrag gestellt hatten, jedoch kein Gerichtsverfahren in die Wege geleitet haben, sollen leer ausgehen (Ersparnis von 45 Millionen Euro!).

Déi Lénk meinen, dass der universelle Betrag des Stipendiums, unabhängig von sozialen und Mobilitätskriterien, viel zu niedrig ist, um jedem sein Recht auf ein Studium zu gewährleisten. Wir sollen nicht vergessen, dass Investitionen in die Bildung nicht als Unkosten oder Defizit, sondern als wichtige Zukunftsinvestition gewertet werden sollen. Das notwendige Geld dazu soll über eine Reichensteuer abgedeckt werden, da nur so der notwendige soziale Ausgleich gewährleistet werden kann.

Mitgeteilt von déi Lénk am 3. März 2014

APEG – Association professionelle des éducateurs gradués

Antworten von déi Lénk auf die Frage der « Association professionnelle des éducateurs gradués» (www.apeg.lu) und des « Lëtzebuerger Beruffsverband fir sozial Arbecht » (www.lbsa.lu).

1) Fir eng qualitativ héichwäerteg Kanner- a Jugendbetreiung am Kader vun der non-formaler Bildung

Fir déi Lénk ass d’Kanner- a Jugendbetreiung immens wichteg. Grad wéi bei der Edukatiounspolitik ass et hei, wou ee kann als Gesellschaft agräifen, fir méi Chancegläichheet ze erreechen. D’Realitéit vun all Kand ass verschidden – all Kand ass eenzegaarteg an huet verschidde Charakteren an Eegenschaften. Mee sozial a kulturell Fakteure maachen, datt d’Schicksal vun engem Kand nach ëmmer vill ze vill quasi virbestëmmt ass. Fir déi Lénk kann een dogéint nëmmen ugoen, andeems een all Kand a senger ganzer Perséinlechkeet fördert, an net nëmmen op d’Besoin’e vun der Schoul oder spéider dem Arbechtsmaart hinn. Esou eng resultatorientéiert Approche riskéiert negativ Konsequenze fir ganz Generatiounen ze hunn. Nach ni si Kanner esouvill Stonnen am Dag betreit ginn. Dëst ass eng Chance, mee och eng Gefor. Fir d’Chancen auszenotze mussen all déi Bedeelegt, vun der Politik iwwert d’Eltere bis hin zum edukative Personal, grad esou gudd an de Kanner- a Jugendbetreiungsstrukturen wéi och an der Schoul, eng grondlegend Debatt féieren. Déi Lénk hunn intern a mat Akteuren aus deene Beräicher ee Joer laang intensiv um Thema geschafft an ee Positiounspabéier ausgeschafft. Een Deel zum Thema Kannerbetreiung ass an dëser Äntwert annexéiert.
Fir datt Qualitéit kann erreecht ginn brauch et eiser Meenung no:

1) Een déiwe gesellschaftlechen Débat iwwert Erzéiung: wat wëlle mer wéi a wéini?! Fir eis ass dobäi eng wichteg Fro: Wéi kënnen mer de Kanner et nach erméiglechen „Fräizäit“, an domadder ënnert anerem selbstbestëmmt Spillen, ze erliewen?

2) D’kohärent a konsequent Emsetzung vun deem gesellschaftleche Konsens, dee bei dësem Debat misst erauskënnt. Mäer setzen eis eis dofir an, datt dat eng Visioun vun Erzéiung ass déi Selbstbestëmmung, Demokratie a Chancegläichheet fördert. Fir déi Lénk geet dat net ouni eng déifgräifend Reform vun der Schoul, a mat dëser Reform zesumme solle Ganzdagsschoulen ausgebaut ginn. Do wou et (nach) net zu Ganzdagsschoule kënnt, soll eng staark Vernetzung tëschent Schoul a Maison Relais geschéien.

3) Déi néideg Mëttelen: Infrastrukturen, genuch Personal wat no hiirer Formatioun bezuelt gëtt, héichwäerteg Weiderbildung, Begleedung (Coaching, Supervisioun, Qualitéitsentwecklung,…)

2) Verbesserunge bei der Formatioun vun de sozioedukative Beruffer

Et ass schwéier konkret a spezifesch Verbesserunge bei der Grondausbildung ze fuerderen, well d’Leit Formatioune kënnen an der ganzer Welt suivéieren, virun allem och an der europäescher Grenzregioun. Do wou d’Chamber politesch Afloss drop kann hunn ass d’Formatioun op der Uni.lu. Hei däerf net de Feeler gemaach ginn datt bei der Formatioun exklusiv op d’Wëssensvermëttlung gesat gëtt a sech dann dobäi op sougenannte Basics limitéiert gëtt. Bei den edukative Beruffer ass d’Persoun de Schlëssel zur qualitativer pädagogescher Aarbecht. Dofir muss d’Formatioun ee ganzen Entwécklungsprozess virgesinn, deen den angehenden Educateuren a Sozialpädagogen et erméiglecht, Kompetenzen a virun allem och eng humanistesch Approche ze entwéckelen déi onabdingbar sinn fir eng qualitativ héichwäerteg Aarbecht spéider am Beruff. Net feelen däerfen an der Ausbildung och d’Aspekter vun der Teamaarbecht, vun der Leedung vun engem Team fir Educateur gradué’en – dëst méiglechst partizipativ a kooperativ, vun der Partizipatioun, der Inklusioun an der Genderpädagogik.
Niewt der Grondausbildung muss och onbedéngt d’Formation Continue verstäerkt ginn, an et muss Kloerheet geschafe ginn, wéivill Formation Continue een däerf maachen a wéivill ee muss maachen. 16 Stonne pro Joer bei enger voller Tâche ass fir déi Lénk den absolute Minimum. An der Stad Lëtzebuerg sinn elo scho 50 Stonne virgesinn an et ass och éischter dat wat graduell soll ugestriewt ginn. Een Deel vun der Formation Continue soll fräi wielbar sinn vun der Eenzelpersoun, een aneren Deel soll unhand vun der Personalentwécklung vun der Kannerbetreiungsstruktur gekuckt ginn, fir datt an de pädagogeschen Ekippen déi Kompetenze kënne geziilt entwéckelt ginn déi fir d’Ëmsetze vum pädagogesche Konzept néideg sinn.

3) Gemeinsam Richtlinne fir eng gemeinsam Erzéiungspolitik

Déi grondlegend gesellschaftlech Debatt déi mäer fuerderen soll och zu gemeinsame Richtlinne féieren. Et ass wichteg all d’Akteuren déi mat der Erzéiung ze dinn hunn, méi no zesummenzebrengen. D’Visioun vun déi Lénk ass dobäi déi vun der Ganzdagsschoul. Mee d’Ganzdagsschoul kann ee sech net esou virstellen wéi wann dat déi aktuell Schoul wäer déi dann einfach nach e puer Stonne méi laang dauert. Nee, ganz an guer net: déi Schoul muss ufänke ganz aanescht ze funktionnéieren a sech vill méi no de Bedierfnesser an de Rythme vun de verschiddene Kanner riichten. Eis Visioun vun der Schoul ass beschriwwen am Dossier “Pour une vraie réforme de l’école”, deen op eisem Site kann erofgeluede ginn: http://elodeilenk.org/2013/09/18/pour-une-vraie-reforme-de-lecole-dossier/ .
Dee Moment géif d’Personal vun engem Employeur an enger Struktur zesummeschaffen an et bräicht ee keng komplizéiert Instrumenter wéi PEP, déi dann nach zousätzlech zum PRS an dem pädagogesche Konzept vun der MR dobäikommen. Villméi kann een dann ee pädagogescht

Konzept fir d’Ganzdagsschoul entwéckelen an innerhalb dovunner Raum fir geziilt Léiere schafen, awer och fir fräit Spill a fräit Léieren. Esoulaang et awer nach keng flächendeckend Ganzdagsschoule gëtt ënnerstëtzen déi Lénk all Ustrengungen an Initiativen déi d’Zesummenaarbecht tëschent de Bedeelegten ënnerstëtzen, esou wéi eis Gemengerootsvertrieder et schonn um kommunale Niveau maachen. Vernetzung mat aneren Akteuren ass an alle Fäll nach ëmmer wichteg, wéi virun allem mat den Elteren, mee och mat der LASEP a mat lokale Sports- an d’ Kulturveräiner.

4) Gerecht Bewäertung vun de Carrièren vun den Edukateuren an Sozialpädagogen

Déi Lénk ennerstëtze voll a ganz d’Fuerderung vun der APEG an der LBSA déi absolut legitim ass. Mäer fannen et bedenklech fir eis Gesellschaft, datt esou wichteg Beruffer, déi essentiell fir d’Entwécklung vu ville Kanner a Jonke sinn, net déi néideg Unerkennung kréien. Nach ëmmer schwiewe vereelzt Konzeptioune ronderëm, wéi wann d’Kannerbetreiung eng Aarbecht wäer déi jidderee ka maachen an déi „einfach“ wäer. D’Beruffsbild muss onbedéngt valoriséiert ginn, fir datt déi Aarbecht déi geleescht gëtt och déi verdéngten Unerkennung kritt, a fir datt d’Leit déi sech dee Beruff eraussiche wësse wat vun hinne gefuerdert gëtt an esou och d’Qualitéit ka gesëchert ginn.

Schule: Auch ohne Streik bleiben die Probleme

Dass die LehrerInnen nun doch nicht streiken, dürfte das Unterrichtsministerium freuen. Damit ist aber das tiefe Unbehagen nicht aus der Welt geschafft: weder was die Schulreformen, noch was die Reform des öffentlichen Dienstes und ihre Anwendung auf die Schulen betrifft. Zur Schulreform haben „déi Lénk“ eine erste ausführliche Position vorgestellt, an der sie weiter arbeiten.

Die Reform im öffentlichen Dienst ist an sich schon problematisch, ihre Anwendung auf die öffentliche Schule ist es noch mehr. Die Übernahme von modischen Management-Konzepten aus der Privatwirtschaft kann der Mission der Schule und den Aufgaben der Lehrer nicht gerecht werden.

Beispiel 1: Bewertung („évaluation“). Nach 12 und nach 20 Jahren Berufstätigkeit soll der Vorgesetzte (Inspektor, Direktor) eine Begutachtung („appréciation“) ausstellen, nach bisher unbestimmten Kriterien, die über die Laufbahn der Lehrperson bestimmen soll! Wie solch ein „Bewertungssystem“ einen positiven Einfluss auf die pädagogische und fachliche Qualität des Unterrichtes und die Motivation der LehrerInnen haben sollte, bleibt schleierhaft. Eine bessere pädagogische Ausbildung im Vorfeld, permanente Begleitung und Unterstützung, Arbeit im Team mit gemeinsamer Verantwortung, Weiterbildung etc. wären wohl fruchtbarer als autoritäre Drohgebärden, die sich als „Bewertung“ verkaufen wollen, in Wirklichkeit Anpassung und Unterwerfung fördern müssen.

Beispiel 2: „Posten mit besonderer Verantwortung“. Man müsste ja wohl davon ausgehen, dass der Lehrberuf als solcher eine „besondere Verantwortung“ darstellt, der sich die große Mehrheit der Lehrer/innen auch bewusst ist. Besondere Aufgaben konnten bisher problemlos über teilweise Freistellungen („décharges“) oder Entschädigungen („indemnités“) organisiert werden. Zwar heißt es explizit, die neuen Posten sollten keine hierarchische Funktion haben. Sie führen aber wohl automatisch zu einer Hierarchisierung der Laufbahnen. Sie folgen einer typisch bürokratischen Logik: um der „Bewertung“ zusätzliche Effizienz zu verleihen, werden Aufstiegsmöglichkeiten außerhalb der flachen Laufbahn geschaffen, mit denen man belohnen oder bestrafen kann. Auch hier ist nicht ersichtlich, welcher pädagogische Nutzen sich daraus ergeben soll.

Beispiel 3: die „Gestion par objectifs“. Dass sich die einzelnen Schulen „Ziele“ setzen sollten, scheint unproblematisch. Dennoch stellt sich die Frage, welche Funktion diese im Rahmen der allgemeinen Zielsetzung des Bildungssystems überhaupt spielen sollten. Sollen sie mehr sein als die bisherigen Schulprojekte (projets d’établissement)? Sollen sie als Ersatz dienen für eine großzügige allgemeine Förderung der pädagogischen und sozialen Aufgaben aller Schulen? Sollen sie trotz der beschwichtigenden Versicherung des Ministeriums nicht doch zur Konkurrenz statt zur Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Lehrern führen?

Die pädagogischen und sozialen Probleme unseres Bildungssystems werden so nicht gelöst. Die Debatte über die Zukunft unseres Bildungswesens, seiner Schwächen, seiner Potentiale lässt sich so nicht abwürgen.

(Mitgeteilt von déi Lénk)

Etat de la Nation: d’Ried vum Serge Urbany

Serge Urbany (déi Lénk) – Här President, et ass wéi all Joer un der Zäit e Bilan ze zéien.Deen ass natierlech geprägt vun der Ried vum Premier. An deen huet sou muenches ze verdeedegen, no de Kritike vun der leschter Zäit a no esou enger laanger Zäit un der Spëtzt vun enger Koalitioun mat der selwechter Partei.Huet dës Koalitioun an där Zäit dann elo de « Perimeter vun der Fairness no an no ëmmer erëm erweidert », wéi et an der Ried heescht?Ech wëll dat unhand vu 4 gëschter genannte Beispiller ënnert d’Lupp huelen:- Éischtens, wéi kann een d’Schoulbichergeld fir Famillje mat niddregem Akommes fir de Bewäis vu wuessender Fairness mobiliséieren, wa gläichzäiteg d’Kannerzoulage – och fir déi selwecht Famillje – zënter Joren substantiell u Wäert verléieren duerch hir Des-Indexéierung ?

– Zweetens. Sécher hunn d’Platzen an de para-scolairen Institutiounen, wéi de Maisons Relais, zougeholl an dat ass absolut ze begréissen. Awer och hei ass et e wäite Wee tëschent der an Aussiicht gestallter Gratuitéit an der Erhéijung vun den Tariffer am Kader vun de Spuerprogrammer vun der Regierung.

-An drëttens, wann och d’Zuel vun de Schüler, déi ouni Ofschloss sinn, erof gaangen ass, esou ännert dat awer näischt um ongerechte – ewell mussen e jo soen onfairen – Zougank vun den Aarbechterkanner zum mëttleren oder héigeren Unterricht. Dat verschlechtert sech nach eng Kéier duerch de Sproocheproblem. Portugisesch Kanner verloossen d’Schoul zu 81% nom ënneschte Sekundarunterricht oder drënner, 18% gin an de méi héige Sekundarunterricht, 1% op d’Héichschoul – 1% ! De Schoulofschloss ännert och näischt um Jugendchômage deen an d’Lut geet.

-Véiertens, d’betriblech Weiderbildung betrëfft an deene meeschte Fäll einfach eng bestëmmten eenzel Plaatz am Betrib a gëtt och nach dacks beluecht vun deenen am beschte qualifizéierte Leit – si kann also eng uerdentlech Beruffsausbildung mat engem allgemeng unerkannten Diplom net ersetzen.

Méi allgemeng: ass eis Gesellschaft méi gerecht – méi fair – ginn an all deene Joren ?
D’Ziffere vum STATEC soen eis de Géigendeel, och wa keen se well héiren.
45% vun de Leit wieren aarm wann et keng sozial Transferte géif ginn.

Mee trotz soziale Prestatiounen an trotz Mindestloun sinn nach 10% vun de Leit, déi eng Aarbecht hunn, aarm.

D’Léin a ville Secteure stagnéieren a ginn zréck, trotz wuessender Gewënnlaag. Dat wichtegst Verhältnis fir ze wësse wat an enger Gesellschaft lass ass – d’Verhältnis tëschent Aarbecht a Kapital – verschlechtert sech weiderhi fir déi Leit déi schaffe ginn.

D’Léin ginn och op ville Platzen net méi duer, z.B. am Secteur vun der Hotellerie an der Restauratioun, wou all 2. net méi wéi de Mindestloun verdéngt.

Si gin och net méi duer am Bausekteur oder am Botzsekteur, wou och déi meescht e Liewe laang um Mindestloun leien a wou honnerte vu Botzfraen zënter Jore géint eng Armada vu Patronsaffekote fir wéinstens de qualifizéierte Mindestloun no 10 Joer Arbécht streiden.
Kann ee soen, déi Tendenzen an Entwécklungen hätte näischt mat der Regierungspolitik ze dinn, mat den Aschnëtter bei den universalen sozialstaatlechen Mechanismen wéi dem Index oder dem Kannergeld, oder – vill méi hannenerëm – mat offizieller Lounmoderatiounspolitik, déi de Patrone bei Sozialkonflikter a Kollektivvertragsverhandlungen de Réck stäipt. Dacks si Salariéë betraff, déi kee Walrecht hunn.

« Machen wir uns nichts vor. Es geht hier um die Verteilungsfrage”, seet d’Caritas an hirem Sozialalmanach.

Déi Verdeelungsfroe ginn an der “Lag vun der Natioun” net ugeschnidden. Dobäi misste se hei op d’mannst problematiséiert ginn.

Si bestëmmen awer och weiderhin déi alldeeglech Politik.

Och an den Ukënnegungen an der Ried gëschter.

D’Aspuerungen an der Budgetspolitik – a wéi soll een dat anescht nennen wéi all Gewerkschaften dat och maachen, nämlech Austeritéitspolitik – sollen bis zu de Walen nach bis zu 300 Mio. nei Reduktiounen ausmaachen. Déi 900 Mio d’lescht Joer gi natierlech weiderhin kumulativ matgeschleeft.

D’Katastropheszenarien ginn awer emol bis nächst Joer e bësse manner staark developpéiert. Op eemol ass d’Schold, entstanen duerch d’Hëllef fir d’Banken, net méi grat esou dramatesch, an déi negative Auswierkungen vun der Austertéit op d’Konjunktur ginn elo ervirgestrach – ech menge bal ech géif meng eege Rieden hei zum Budget oder zur Lag vun der Natioun vu virun engem Joer héieren.

Mee trotzdem bleift d’Richtung vun den Aspuerungen déi selwecht:

– Am Sozialberäich soll op deene Leeschtungen gespuert gin, déi och “exportéiert” musse ginn – wat ech fir en diskriminatoreschen Ausdrock halen, handelt et sech hei dach ëm déi Leit déi duerch den “Import” vun hirer Qualifikatioun an hirer Aarbecht derzou bäidroen, de Räichtum hei am Land ze erschafen.

-Bei der Fleegeversécherung sollen d’Assuréen weider bezuelen aplaz dass op den ëmverdeelenden Effet vum Budget zréckgegraff géif ginn.

-Beim Chômage – Chômageversécherung kann ee jo net méi soen zënter dass d’Patronskotisatioun do op Null gesat gouf, wann ee well e bësse méi wäit an der Geschicht zeréckgoen – beim Chômage also sollen d’Zoumuttbarkeetsregelen fir eng Aarbecht mussen unzehuelen, geännert ginn. Fir déi Jonk z.B. gëtt dervu geschwat, si missten och Platzen an der Hotellerie an der Horesca unhuelen – also dem Secteur mat deene meeschte Mindestléin. Et ass wuel dervun auszegoen dass dat den Inhalt vum “Pacte Jeunes” wäert sinn, deen hinnen eng Aarbechtsplaz no spéitstens 4 Méint soll garantéieren.

Egal wat een dovunner hale kann ob dat elo gudd oder schlecht ass fir déi eenzel Jugendléch, Fakt ass awer – an dat ass net ze widderleën – dass domat de Staat Sue spuert an dass e Lounniddregsekteur hannen dru stécht.

Och d’RMG-Bezéier sollen “a vill méi groussem Mooss wéi bis haut” nëtzlech Aarbecht bei Staat a Gemenge maachen. Dobäi läit dee Prozentsaz laut Caritas-Bericht elo scho bei 86%. Wat soll dann do nach vill an d’Lut gesat ginn?

-Et soll och bei de Gemenge gespuert ginn. Gemenge kréien zwar eng méi soupel Tutelle an d’Ofschafung vum Distriktskommissär versprach.

Mee an enger Etude déi den Inneminister ausgerechent bei der Zentralbank an Optrag ginn huet, do geet riets vu neie Budgetsnormen, vu méi Kontrollméiglechkeeten duerch den Inneminister, vun europäeschen Obligatiounen, an engem Wuert: vun enger renforcéierter finanzieller Tutelle vun der Regierung iwwer d’Gemengen.

Et gëtt jo och mat där Declaratioun hei näischt geännert um Kader den déi ganz Politik zu Lëtzebuerg an Europa bestëmmt – an och weiderhin bestëmme wäert.

– Mer hu viru kuerzem de Fiskalpakt gestëmmt, deen déi ëffentlech Mëttelen vum Staat, vun de Gemengen a vun der Sécurité sociale an der Würgegrëff hëlt.

Nach dëst Joer soll dat Gesetz mat qualifizéierter Majoritéit gestëmmt ginn, dat d’Instrumenter duerfir liwwere soll. Dat Gesetz kann duerno net méi mat einfacher Regierungsmajoritéit ëmgehäit ginn.

-Mer hunn den Index manipuléiert bis an d’Joer 2016. Am Joer 2015 erfält keng Tranche.
D’Auswierkungen op d’Kafkraaft vum Salariat maachen sech also weiderhin verstäerkt spierbar.

-An deene kommende Joren wäerten sech och déi nei Aschränkungen fir d’Rentnerinnen a Rentner bemierkbar maachen.e.a. duerch Ajustement- an aner Manipulatiounen.

An zum Schluss gëtt fir no 2014 mam décken Hummer gedreet – an dat elo schonn demnächst op Bréissel geschéckt, woumat och déi nächst Regierung wärt belaascht ginn.
Da soll d’TVA erhéicht gin, eng indirekt an domat keng solidaresch Steier, déi besonnesch déi trëfft, déi wéineg verdéngen.

Awer déi fundamental Fiskalreform, déi d’Suen op dem Pol vun der Gesellschaft hëlt wou se sech ëmmer méi accumuléiert hunn – bei de Gewënner an den Akommessen op Kapitalbesëtz – där gëtt elo schonn eng kloer Offouer erdeelt – an domat eigentlech och geleeëntlech heibannen geäusserte Fuerderungen vun der LSAP (ausser si huet dat ni esou richteg gemengt).

Et ass nämlech net normal dass 2002 d’Stéit an d’Betriber nach ongeféier gläich Direktsteiere bezuelt hunn, haut d’Betriber awer nëmmen 35% an d’Stéit 65%. Dobäi bezuelen d’Stéit och nach d’TVA déi elo soll erhéicht ginn. Wou ass do nach iergend een Equiliber? Eng Fairness?

Eng progressiv Steierreform – dat muss de Knackpunkt vun de gesellschaftlechen Ausenanersetzungen ginn.

Well ouni si weider Ofstrécher bei de soziale Leeschtungen onvermeidlech.
E sougenannten “Zukunftsblock” a Form vun Investitiounen a Bildung a Recherche ass sécherlech e wichtege Bestanddeel vum Budget.

Well den Total vun den ëffentlechen Ausgaben um PIB ass iwwregens mat 42% ee vun deenen niddregsten an Europa.

An ech mengen och dass et domadder net duergeet.

Aplaz d’Kapital vun der BGL elo erëm ze verloossen, wou et eppes abréngt, an aplaz bei der Cargolux net verstäerkt wëllen anzeklammen fir déi Problemer an dem Secteur ze léisen, no der Katastroph mat dem kataresche Kinnekshaus, menge mer dass de Staat all Méiglechkeete soll notzen fir selwer an der Wirtschaft aktiv ze ginn.

Ech héieren eng gewëssen Zäertlechkeet vis-à-vis vun der Industrie eraus, déi géint eng « Industriefeindlechkeet » vun de Lëtzebuerger a Schutz geholl gëtt.

Mat Zäertlechkeet ass et awer hei net gedoen. “Déi grouss Patronen, déi kënnen net nëmmen huelen; déi grouss Patronen, déi mussen och ginn” Sot de Staatsminister virun engem Joer hei. Plusieurs voix: Très bien! Wéi ass et domat, ech hätt hei gären eng kloer Äntwert. An Tëschenzäit huet den Här Mittal nämlech d’Schléissung vun 2 Wierker – Schëffleng a Rodange – ugekënnegt, obschonn an enger Etude, déi vun der Regierung wéi e Staatsgeheimnis ënner Verschloss gehale gëtt, offensichtlech d’Viabilitéit vun deene Wierker schwaarz op wäiss bewise gëtt.

Fir d’Zukunft ze sécheren, musse mer net do emol fir d’éischt déi iwwerliewensfäheg Betriber erhalen, déi an eis Industrielandschaft passen, aplaz eis Jugend als Garçonen an Serveusen lasszeschécken?

Ech well hei fir e richtegen Zukunftsfong plaidéieren, deen d’Wirtschaft erëm méi autonom an dynamesch maache kann, iwwerall do wou se et brauch a wou se et gewënnbréngend maache kann, z.B. och am Logementsekteur.

Dee Fong soll 1. gespeist ginn vun der Reserve vun der Sécurité sociale, ir déi muss, wéi an Zypern, geholl ginn fir d’Lächer vun iergend enger zukünfteger Finanzkris ze stoppen.
An 2.soll d’Iddi vun enger Finanztransaktiounssteier ënnerstëtzt ginn, déi mat 0,01% prozentual gesinn der Fongenindustrie zu Lëtzebuerg net schuet, awer dem Land eng wierklech zolidd finanziell Kompensatioun kéint bréngen.

Domadder wier ech bei dem Steiergeheimnis op der Bankeplaz fir auslännesch Kapitalanleger.

Natierlech wäert ech hei net kritiséieren wat mer als déi Lénk jorelaang verlaangt un.
Mer héiere jo dann och dass d’Finanzplaz dorobber virbereed ass a bis 2015 keng schwaarz Steiergelder aus dem Ausland méi wäert hunn.

D’Finanzplaz werft natierlech nach ganz aner Problemer op, déi z.B. mat der Besteierung vun den internationalen Industriegemengen ze dinn huet.

D’Roll vun der Finanzwirtschaft, an iwwerhaapt d’Roll vum privaten, internationale Kapital a vu senger Kontroll wäert ouni Zweifel den Haaptproblem vun der demokratescher Souveränitéit weltwäit bleiwen.

Hei muss et zu engem Paradigmewiessel kommen, an dozou kënnt et nëmmen duerch d’Fuerderung och vun Transparenz.

Well schlussendléch sin déi krisenhaft Erscheinungen, vun denen de Premier ugangs geschwat huet, wesentléch déi vun engem Vertrauensbroch. D’Leit hun emmer éi d’Gefill, weserntléch Saache virenthalen ze kréien an doduerch keng wierkléch demokratesch Selbstbestëmmung ze hun.

Mangelnd Transparenz an déi Prädominanz vu Privatinteressen bis an d’Politik eran – dat sinn zwou Säite vun enger Medail. Dat hu mer besonnesch däitlech bei Cargolux oder Wickréng-Léiweng gesinn. An dat spillt och eng Roll beim Opbau an Ëmbau vun Instrumenter vun Iwwerwaachung a Repressioun.

Duerfir wéilt ech zum Schluss de Premier paraphraséieren a soen: Jo, d’Leit sollten de Stolz op dat erëm gewannen wat se an dësem Land nach kënnen zum Positiven veränneren. Net alles ass iwwregens falsch, wat do ass, virun allem net de Sozialsystem, fir deen Generatioune virdrun gekämpft hunn, géint déi selwecht déi en haut a Fro stellen.

Conférence de presse de déi Lénk sur l’école

 Le document présenté lors de cette conférence de presse est disponible ici: Pour une vraie réforme de l’école

I. Le débat sur la réforme de l’école est nécessairement un débat sur la société. Les nouvelles logiques marchandes, l’extension de la précarité, l’environnement culturel, les conditions de travail et de vie des parents, leurs pratiques éducatives – autant de facteurs qui ont une forte influence sur le développement des enfants. L’école n’intervient qu’à un moment déjà tardif de ce développement. Il faut donc thématiser les évolutions sociales qui favorisent la réussite ou l’échec de et à l’école et agir en conséquence.

II. L’école aujourd’hui tend à aggraver les inégalités socio-culturelles au lieu de les réduire. Or, les projets gouvernementaux semblent plus orientés sur un utilitarisme économiste, sur « l’employabilité » que sur une stratégie d’émancipation égalitaire. Celle-ci exigerait d’abandonner les préjugés idéologiques sur de prétendues aptitudes « innées » et/ou irréversibles, le tabou de la ségrégation des filières à l’âge de 12 ans, l’accent excessif sur la « bonne » orientation, et de développer de nouvelles pratiques d’apprentissage en commun.

III. Le débat scolaire souffre d’imprécisions et de malentendus qui exigent une clarification critique des concepts : cela vaut pour les « compétences », pour « l’évaluation », pour la « culture générale » (versus la spécialisation).

IV. L’objectif de la réduction des inégalités autant que la promotion d’une citoyenneté solidaire exige la construction d’une « école pour tous », c’est-à-dire d’un apprentissage commun jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Un tel projet nécessite une préparation sérieuse, c’est pourquoi nous proposons une loi cadre avec les grands objectifs et un calendrier. Dans ce contexte surtout, il est indispensable de réformer les méthodes d’apprentissage ET d’évaluation.

V. La question des langues est décisive – et difficile. Nous plaidons pour le maintien du multilinguisme, avec une revalorisation du luxembourgeois, une autre hiérarchie entre le français et l’allemand, et une nouvelle approche des langues véhiculaires. D’où : alphabétisation en Luxembourgeois (langue « fédératrice ») ; 1e langue étrangère (pour beaucoup d’enfants déjà la 2e voire la 3e) : le français ; 2e l’allemand ; enfin l’anglais. Nous proposons que ces pistes soient ouvertement débattues.

VI. La réforme du lycée : a notre avis, au lieu d’un nouvel agencement des sections (les « dominantes »), il faudrait commencer par une analyse et une révision profonde des contenus et des méthodes, dans toutes les branches, notamment sous l’aspect de l’interdisciplinarité, mais aussi des formes d’apprentissage. Le tutorat et le travail personnel sont des mesures positives, mais leur succès dépend des méthodes et des moyens.

VII. « Cours unique » : A l’école fondamentale comme au lycée, la ségrégation entre les actuels cours de « Fomos » et d’instructions religieuse doit être dépassée par un cours unique de « philosophie pratique ».

VIII. L’accueil pré- et extrascolaire doit se distinguer de la logique scolaire et préserver explicitement pour les enfants et les jeunes des espaces de liberté et de jeu.

déi Lénk zur Reform im Sekundarunterricht

Die öffentlichen Debatten der letzten Monate um die Reform der Sekundarschule haben gezeigt, dass das Erziehungsministerium (MEN) es noch immer nicht versteht, die Erfahrungen, Einwände, Befürchtungen und Vorschläge aller Akteure – Lehrer/Innen, Schüler/Innen und Eltern – in einen konstruktiven, respektvollen und demokratischen Dialog mit einzubeziehen. Nach dem Deponieren der Gesetzesvorlage wird wieder einmal deutlich, dass berechtigte Kritiken unzureichend berücksichtigt wurden. An den Eckpfeilern der Reformvorlage wurde festgehalten. Die Frage nach den Finalitäten und der Notwendigkeit der Reform des Sekundarunterrichts stellt sich umso mehr, da die zwei vorangegangen Reformen der Grundschule und der „Formation Professionnelle“ bisher weder verdaut noch wissenschaftlich fundiert analysiert wurden.

Im Vordergrund muss für „déi Lénk“ bei jeder schulischen Reform die Frage der sozialen Gerechtigkeit stehen. Eine sozial gerechte und emanzipative Bildung für alle bleibt für uns der Maßstab aller jetzigen und zukünftigen Reformbestrebungen.

Änderungen in Richtung einer erweiterten Autonomie sind aus dieser Optik ein doppelschneidiges Schwert. Die Einführung des „Travail Personnel“ kann für Schüler, die nicht die Chance haben, durch familiäre oder sonstige positive Rahmenbedingungen ihr Wissen gezielt zu erweitern, eine Pervertierung des Autonomiebegriffes bedeuten. Eine methodische und pädagogisch sinnvolle Umrahmung innerhalb der Schule muss die eventuellen sozialen Ungleichheiten ausgleichen – und dies nicht erst im letzten Jahr vor dem Abitur. In diesem Sinne ist die Einführung eines Tutorats auf den unteren Klassen zu begrüßen. Zu bedauern ist, dass die folgenden Jahrgänge davon nicht profitieren. Die genaue Rolle und Aufgaben des Tutors müssten allerdings genauer umrissen werden.

Negativ zu bewerten ist die Reform in Sachen Allgemeinbildung. Obschon die Motivation des MEN für die Abschaffung der Sektionen im Lycée classique die Erweiterung der „culture générale“ sein soll, kommt man bei näherem Betrachten des Sprachenunterrichts und der so genannten „Dominantes“ zu einer anderen Schlussfolgerung. Da die „grilles horaires“ (Wochenstundenzahlen der Einzelfächer) erst durch großherzogliche Reglemente festgesetzt werden sollen, ist zu befürchten, dass die Geisteswissenschaften die großen Verlierer sein werden. Der Sprachenunterricht wird außerdem bestimmt von der utilitaristischen Ausrichtung der Europäischen Sprachenpolitik. In diesem Zusammenhang muss auch die Diskussion bezüglich des Kompetenzenunterrichts gesehen werden, der die kommunikative Funktion der Sprache zu Lasten ihrer kulturellen und sozialen Dimensionen überbewertet. Enttäuschend ist auch, dass der technische Sekundarunterricht auf zwei Sektionen fast keine allgemeinbildenden Fächer anbietet.

PM déi Lénk zur Reform im Sekundarunterricht 15-12-11

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe