All Mënsch muss sech d’Gesondheet kënne leeschten: Tiers-payant généralisé duerchsetzen.

„Stell der fir, du sëtz säit 3 Stonnen an der Urgence. De Wartesall ass strubbelvoll. Et ass matzen an der Woch, Nomëttes. Du kucks dech ëm. Näischt ënnerscheet déi schlëmm Fäll vun deene klenge Virfäll. D’Infirmière am Accueil ass komplett iwwerfuerdert. Ze vill Leit, ze wéineg Personal, ze wéineg Better. Du kucks nach emol ronderëm dech. Du stells der d’Fro op eng Gesondheetsministesch och emol an engem Wartesall an der Urgence muss sëtzen. Mee du weess dat déi besser Leit en aneren Zougang zu der Gesondheetsversuergung hunn. D’Urgence ass eben d‘Optioun fir déi kleng Leit. Eng normal Dokteschrechnung kascht 43,70€, bei engem Spezialist däitlech méi. Dat si vill Suen. Mee an der Urgence muss de d’Suen net virstrecken.”

Dës Erfarung maachen zu Lëtzebuerg zéngdausende vu Leit op mannst ee mol. 2016 goufen 312.109 Behandlungen an de 4 Haaptspidolszentren am Land duerchgefouert. 18,5 % vun dëse Behandlungen hätten net missten an der Urgence duerchgefouert ginn. Ee médecin-urgentiste behandelt ënnert dem Stréch 4 Patienten d’Stonn, 3 mol méi ewéi d’international Normen et virschreiwen.

Aus dem Audit deen de Gesondheetsministère 2017 bestallt huet fir eng Analys vun de Problemer vum Service vun den Urgencen duerchzeféieren, ergëtt sech villes wat scho gewosst ass, mee aneres gëtt net a Betruecht gezunn, wéi zum Beispill de Käschtenopwand dee ville Leit an der Urgence erspuert bleift. Sue virstrecke fir eng medezinesch Behandlung ass net ëmmer méiglech bei Leit mat klenge Léin. Och fir vill Leit déi ee Stéck méi ewéi de Mindestloun verdéngen, entsteet bei onerwaarten a gréissere Gesondheetskäschten ee Lach am Budget dat sech oft eréischt no e puer Méint fëllt, soulaang wéi d’Krankekeess braucht fir se zeréck ze bezuelen.

Den Zougang zu enger optimaler Gesondheetsversuergung ass trotz dem solidareschen an universelle System vun der Sécurité sociale hei zu Lëtzebuerg ongläich. Wichteg Prestatiounen am Beräich vun der Ophtalmologie an den Zänn, ee Brëll oder eng Prothees fir d‘Zänn grenze präislech u Luxusproduiten.

déi Lénk wëllen de solidareschen an universelle Gesondheetssystem weider stäerken an ausbauen. Iwwer eng Generaliséierung vum Tiers-Payant soll jidderengem en direkten Accès zu enger qualitativer Gesondheetsversuergung gebuede ginn. Mat enger Generaliséierung vum Tiers-Payant, ginn all d’Dokteschrechnungen direkt vun der Krankekees iwwerholl an zu 100% rembourséiert ouni dat ee muss d’Sue virstrecken. Den Tiers-payant verbënnt den Aspekt vun der sozialer Gerechtegkeet mat enger qualitativ héichwäerteger an universeller Gesondheetsversuergung.

De Tiers-payant ass eng wichteg Fuerderung fir d’Gesondheetspolitik aus eisem Wahlprogramm:

http://2018.dei-lenk.lu/

Fir d’Gesondheet fuerdere mir donieft och :

(-) Eng Fleegeversécherung déi sech méi spezifesch de Besoin’e vu Leit am Alter unhëlt;

(-) Eng flächendeckend Offer u Maison médicale a méi Investissementer an d’Infrastrukturen an de Personalofbau an den Urgencen;

(-) Eng universell Gesondheetsversuergung fir jiddereen deen ouni Revenu an/oder op der Strooss lieft;

Message de solidarité avec les salarié.e.s FHL en grève

déi Lénk exprime sa solidarité avec les salarié.e.s FHL des maisons de soins en grève.

Il y a deux ans, près de 10.000 salarié.e.s des professions de santé et des professions socio-pédagogiques sont descendus dans la rue pour réclamer une revalorisation de leurs carrières et ont obtenu gain de cause suite à l’action syndicale. Maintenant quatre établissements refusent encore d’appliquer ces avantages à quelques 300 salarié.e.s. déi Lénk dénonce cette attitude honteuse des patrons des établissements en question.

Nous soutenons l’OGBL dans sa lutte pour les intérêts des salarié.e.s dans ce secteur si important pour notre société.  Et nous sommes à côté de toutes celles et tous ceux qui réclament ce qui leur est dû.

Pflegeversicherung: chaotische Umsetzung einer schlechten Reform.

Die Debatte um den Wegfall der courses-sorties macht deutlich: bei der Reform der Pflegeversicherung handelt es sich nicht nur um ein schlechtes Gesetz, die Regierung hat es auch noch chaotisch umgesetzt. Das Gesetz war von Anfang von einer reinen Sparlogik bei unseren sozialen Sicherungssystemen geprägt und zeigt bereits kurz nach Inkrafttreten erste bedenkliche Entwicklungen für die Pflegebedürftigen bei den courses-sorties déi Lénk fordern deshalb eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes, doch dieses Mal mit dem Ziel, die Pflege für alle Bedürftigen abzusichern und zu verbessern.

Bei dem aktuell heiß diskutierten Problem der sogenannten courses-sorties versteckt sich der Teufel im Detail. Selbst der zuständige Minister Romain Schneider (LSAP) scheint sich im Dickicht bestehend aus gesetzlichem Rahmen und einer Vielzahl an Reglementen nicht zurecht zu finden, weshalb er weiterhin behauptet, die courses-sorties wären immer noch gewährleistet. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.

Die Einschränkung bei den courses-sorties geht auf die finanziell motivierte Reduzierung der individuellen Betreuungsstunden zugunsten von Gruppenaktivitäten zurück. Somit wird der Anspruch auf individuelle Pflegeleistungen wie u.a. auch die courses-sorties stark eingeschränkt. Auch wenn ein Teil dieser Gruppenaktivitäten in der Theorie in individuelle Betreuungsstunden umgewandelt werden kann, erweist sich dies in der Praxis als unmöglich. Diese Fehlentwicklung ist auf drei Ursachen zurückzuführen:

Erstens fehlt es den Pflegedienstleistern an genügend qualifiziertem Personal, um die individuelle Betreuung gewährleisten zu können.

Zweitens ist im Gesetz nicht definiert unter welchen Bedingungen individuelle Pflege gewährleistet werden kann und wer diese Entscheidung treffen darf.

Drittens werden dieses Durcheinander von der desaströsen Kommunikationspolitik von der CNS und der Pflegeversicherung noch weiter verstärkt.

Für déi Lénk muss die Begleitung von Pflegebedürftigen bei Alltagsbesorgungen ein wesentlicher Bestandteil der Pflegeversicherung sein: um dies möglichst schnell zu gewährleisten, muss die Regierung in unseren Augen muss die Regierung in unseren Augen die Regelung über die individuelle Betreuung umändern, die die courses-sorties derzeit nicht erlaubt.

déi Lénk haben sich während der Parlamentsdebatte im Juli deutlich gegen diese Reform ausgesprochen, da sie die Türen weit öffnet, für weitere Verschlechterungen in der Betreuung von bedürftigen Menschen. Wir haben leider Recht behalten… und fordern deshalb Sozialminister Schneider dringend auf, im Interesse der Betroffenen zurückzurudern.

Question parlementaire concernant la commande d’un satellite militaire et de communication par la société LuxGovSat auprès du constructeur américain « Orbital ATK »

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Défense.

En date du 31 janvier 2018, la société LuxGovSat, créée le 12 février 2015 conformément à la loi du 19 décembre 2014, a mis en orbite le premier satellite militaire et de communication luxembourgeois. La société luxembourgeoise est une joint-venture entre l’Etat luxembourgeois et la Société européennes de satellites (SES), dont l’Etat détient la moitié des parts.

LuxGovSat a confié la production du satellite à « Orbital ATK », une entreprise qui figure sur la liste d’exclusion du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC).

Sur le site du FDC, il est expliqué que la mise en pratique de cette liste se fait « par le biais d’une exclusion normative portant sur des entreprises et sociétés ne respectant pas les conventions internationales ratifiées par le Grand-Duché de Luxembourg et couvrant les domaines de l’environnement, de la responsabilité sociale et solidaire ainsi que de la responsabilité institutionnelle laquelle porte notamment sur les droits de l’homme et le droit du travail ». Concernant « Orbital ATK », la société est exclue du FDC à cause de ses activités dans le domaine de l’armement nucléaire au service de l’armée américaine.

Ces faits soulèvent des questions concernant la politique générale du gouvernement luxembourgeois :

1 – Monsieur le Ministre, peut-il m’informer sur le coût du premier satellite militaire et de communication luxembourgeois construit par « Orbital OTK » et commandité par LuxGovSat?

2 – Monsieur le Ministre, ne voit-il pas d’incohérence politique entre d’un côté l’exclusion formelle d’investissements de la part du FDC dans une entreprise à cause de ses agissements contrevenants aux conventions internationales ratifiées par le Luxembourg et la commande (et l’achat) de produits auprès de cette même entreprise pour des activités militaires du Luxembourg ?

3 – Le ministère de la Défense entretient-il directement ou indirectement d’autres relations économiques avec des entreprises figurant sur la liste d’exclusion du FDC ? Si oui, lesquelles ?

4 – L’achat de produits ou services en relation avec les activités et obligations militaires du Luxembourg, est-il soumis à des critères ? Dans l’affirmative, lesquels ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum,
Député

Pdl 6844 – Ofschafe vun der Préretraite-Solidarité

Em wat geet ët am Gesetz ?

D’Konzept vum Virruhestand (der Preretraite) gouf als Äntwert op d’Stolkris an de 70er Joren an d’Liewe geruff. Deemools gouf no engem Wee gesicht déi eventuell Massenentloossungen am Stolsecteur méiglechst sozial ofzefiederen an d’Aarbechter net an de Chômage mussen ze schécken. De spezielle Regime vun der Preretraite-Solidarité huet et Betriber erméiglecht, Ugestallter ab 57 Joer mat méi enger héijer Käschtebedeelegung vum Staat an de Virruhestand ze schécken, ënnert der Bedingung, dass eng nei Persoun aus dem Chômage, an der Léier oder déi vun enger Entloossung menacéiert ass, agestallt gëtt.

Dëst Gesetz schaaft dëse spezielle Regime elo of. Decidéiert gouf des Mesure awer schonn 2012 vum Minister Luc Frieden. Déi aktuell Regierung huet se an hire sougenannten Zukunftspak opgeholl a setzt se lo em.

Déi aner Regimmer vun der Preretraite (ajustement, progressive a fir Schicht- an Nuetsaarbecht) bleiwe mat Ännerunge bestoen. Och ass näischt un der pension anticipée geännert ginn, déi ët Leit erméiglecht no 40 Cotisatiounsjoren mat 57 an déi regulär Pensioun ze goen.

Wat ass wichteg ?

D’Preretraite-solidarité war e probat Mëttel fir géint d’Uklamme vum Chômage unzegoen an dat duerch eng Reduzéierung vun der Liewensaarbechtszäit vun deenen Aarbechter, déi méi fréi (also ab 57 Joer) konnten ophale mat schaffen. Des Approche huet op der Solidaritéit baséiert, engersäits tëscht de Generatiounen, wëll en eeleren Aarbechter ophale konnt mat schaffen an domat engem Jonke Plaz ze maachen, an anerersäits tëscht deene Leit, déi eng Aarbecht haten an deenen, déi keng haten, wëll eng Persoun an Aarbecht duerch de méi fréien Antrëtt an d’solidaresch Preretraite enger Persoun ouni Aarbecht eng Plaz konnt iwwerginn.

Bei de kléngen Ännerunge vun deenen anere Regimmer vun der Preretraite stécht een negativen Aspekt ervir: sou muss e Salarié lo 5 Joer an engem Betrib geschafft hunn, fir eligibel ze gi fir d’Preretraite.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Dergéint !

Mat dësem Gesetz gëtt e fortschrëttleche System ofgeschaaft, den et Leit, déi jorzéngtelaang ënner oft schwéiere Bedingunge geschafft hunn, erméiglecht huet e bësse méi fréi opzehale mat schaffen.

Op dem Wee konnt d’Liewensaarbechtszäit vu verschiddene Salarié’en verkierzt an de Chômage bekämpft ginn. Déi Méiglechkeet gëtt mat dësem Gesetz einfach ofgeschaaft.

De Gesetzesprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit, der CSV an dem ADR votéiert, eenzeg déi Lénk huet dogéint gestëmmt. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

 

 

… und der Berg gebar eine Zwergmaus

Stellungnahme zu den kürzlich angekündigten Investitionen der Rentenreserve (Fonds de compensation-FDC) in soziale Mietwohnungen.

Am vergangenen Freitag war es so weit. Nachdem déi Lénk seit Jahren gefordert haben, einen Teil der mittlerweile auf 18 Milliarden angewachsenen Rentenreserve (FDC) in den einheimischen Mietwohnungsbau zu investieren, präsentierten Wohnungsbauminister Hansen (DP), zusammen mit Sozialversicherungsminister Schneider (LSAP), pünktlich vor den Kommunalwahlen ihr Konzept für solche Investitionen. Doch heraus kam nicht mehr als ein laues Lüftchen.

In einem Pilotprojekt sollen in Grevenmacher für 8,5 mio.€ ganze 23 Wohnungen entstehen. Gebaut werden diese Wohnungen vom Fonds de logement, der sie dann nicht direkt vermietet, sondern sie an den FDC verkauft (!), welcher sie dann wiederum an die Agence immobilière social (AIS) zu einem festen Zinssatz von 2,5% weitervermietet. Die AIS wiederum vermietet die Wohnungen dann nach ihren Kriterien an die MieterInnen.

 Hierzu drei Feststellungen von déi Lénk : 

1 – Durch dieses Konzept entsteht nicht eine einzige zusätzliche Wohnung! Die Wohnungen waren bereits geplant und werden so oder so vom Fonds du Logement gebaut, nur dass dieser sie nicht mehr selbst vermietet, sondern sie im Rahmen einer komplizierten Struktur an die AIS weitervermietet.

2 – Die mit dem Pilotprojekt anvisierten Wohnungen sind nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Die investierte Summe (mit garantiertem Zinsertrag) ist geradezu lächerlich angesichts des Wohnungsbedarfs (laut Caritas fehlen 30.000 soziale Mietwohnungen!). Minister Schneider bezifferte die Höhe aller (!) zukünftigen Wohnungsprojekte dieser Art auf insgesamt knapp 100 mio. €, was angesichts der ungeheuren Summe, die der FDC spekulativ in aller Welt investiert, fast höhnisch wirkt.

3 – Der FDC investiert sehr wohl in den einheimischen Immobilienmarkt, und zwar meist in gewinnbringende Büroimmobilien und Wohnungen für Ultrareiche. Der FDC selbst treibt also die Preisspirale, unter der viele Menschen in Luxemburg leiden, selbst munter mit an. Hier wäre in der Tat ein Paradigmenwechsel nötig.

déi Lénk fordern, dass der FDC in wesentlich höherem und konsequenterem Ausmaß Mietwohnungen in Luxemburg finanziert (Konzept). In der parlamentarischen Kommission wiederholte Marc Baum abermals die Forderung von déi Lénk nach einer Orientierungsdebatte über alle Aspekte der Investitionspolitik des FDC, eine Debatte, die eigentlich schon seit 1 ½ Jahren in der zuständigen Kommission vorbereitet hätte werden sollen. Doch bisher geschah…nichts.

Sowohl Minister Schneider als auch der Präsident der Sozialversicherungskommission Georges Engel beteuerten diese Orientierungsdebatte schnellstmöglichst im Parlament anzuberaumen. 

déi Lénk

PdL 7014 – Reform vun der Fleegeversécherung

Em wat geet ët am Gesetz ?

D’Fleegeversécherung gouf 1998 agefouert an assuréiert déi Leit, déi opgrond vu physescher, mentaler oder psychescher Erkrankung am Alldag net méi all déi essentiell  Saachen (Ernärung, Hygiène, Mobilitéit) eleng maache kënnen. Donieft finanzéiert se awer och d’Hëllef zur Autonomie, Leeschtungen also, déi et de Fleegebedierftegen sou gutt et geet erméigleche Verschiddenes weider selwer ze maachen a sou e Maximum un Autonomie ze behalen.

Ee vun de Grondprinzipie vun der Fleegeversécherung ass et déi betraffe Leit soulaang wéi méiglech doheem ze beloossen, wou se vun enger drëtter Persoun (enger professioneller oder engem Familljemember z.B.) betreit ginn. Wann dëst net méi méiglech ass, kënnen déi Fleegebedierfteg awer och dagsiwwer oder ganzdaags encadréiert ginn.

D’Fleegeversécherung berout op enger individueller prise en charge, wat bedeit, dass all Fleegebedierftegen individuell mat senge Besoin’en erfaasst gëtt an doropshin eng Auswahl u Leeschtunge krit, déi senger individueller Situatioun ugepasst sinn. D’Prestatairë kréien déi eenzel Leeschtunge bis elo och sou rembourséiert.

D’lëtzebuergesch Fleegeversécherung ass universell a kennt keng Käschtebedeelegung duerch déi betraffe Persoun, alles gëtt fir jiddereen integral rembourséiert.

Wat ass wichteg ?

Wéi d’Regierung um Ufank vun der Legislaturperiod iwwerall no Spuermoossname gesicht huet, stoung och d’Fleegeversécherung schnell am Viséier. Den éischten Avant-Projet vum Minister Schneider wollt d’Fleegeversécherung an dem Sënn massiv zesummekieren a se just nach op de Minimum reduzéieren.

Wéi sech d’Wirtschaftslag no an no verbessert huet an d’Gewerkschaften hiren Drock op d’Regierung verstäerkt hunn, ass de Minister Schneider awer lues a lues zréckgeruddert fir lo bei engem Gesetz unzekommen, wat ouni wierklech plus-value an an enger renger Comptabilitéitslogik un e gudde Fleegesystem piddele geet.

Grouss Neierunge ginn et mat der Reform net, mee eng wesentlech Verschlechterung ass awer säit dem éischten Avant-Projet am Gesetz stoe bliwwen an dat sinn déi sougenannte Pauschalen. Mat dësem neie System gëtt de Fleegebedarf bei all Persoun zwar weider individuell erfaasst, mee d’Persoun gëtt dono an eng vun de Pauschalen (déi engem minuttéierten Intervall fir de Fleegeopwand entspriechen) agedeelt an de Prestataire krit de Mëttelwäert vun dem Intervall vun der Fleegeversécherung bezuelt. Hei entsteet onnéidegen Drock op d’Personal fir sou gutt et geet den zäitlechen Opwand ze minimiséieren, wëll soss de Prestataire net alles vun der Fleegeversécherung rembourséiert krit. Sou gëtt den Drock op d’Personal an engem schonn immens usprochsvolle Secteur nach méi grouss an d’Qualitéit vun der Fleeg wäert drënner leiden.

Eng positiv Neierung am Gesetz ass d’Formaliséierung vum aidant informel (z.B. e Familljemember), dee lo geschoult gëtt an och Recht op Indemnitéiten huet. Dat ass eng wichteg a berechtegt Unerkennung fir déi Leit (zu iwwer 95% Fraen), déi mat hirer Aarbecht eng elementar wichteg gesellschaftlech Funktioun erfëllen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Dergéint !

Fir eis iwwerweit bei dësem Gesetz déi negativ Entwécklung, déi duerch d’Aféierung vun de Pauschalen op eis Fleegeversécherung kéint zoukommen. Hei huet d’Regierung ouni Nout e gudde System deelweis a Fro gestallt. Wann eng Reform vun der Fleegeversécherung tatsächlech néideg gewiescht wier, hätten déi Lénk se opgrond vun dësen 3 Prinzipien duerchgefouert:

(-) E gerechte Finanzement: haut bezilt d’Patronat net fir d’Fleeg mat an och d’Kapitalbesëtzer bedeelegen sech manner staark wéi d’Salarié’en. Dat ass ongerecht a muss geännert ginn.

(-) Eng Stäerkung vum Personal: d’Personal am Fleegesecteur muss weider opgewäert ginn, d’Recht op Weiderbildung muss ggf. ausgebaut ginn an d’Carrière mussen an héijem Grad formaliséiert sinn.

(-) Eng ëffentlech Fleeg: d’Fleeg ass haut eng privatwirtschaftlech op engem fräie Marché. Dat féiert zu Konkurrenz tëscht de Prestatairen, zu Käschtendrock an zu enger Degradatioun vun der Fleeg. Iwwerliewenswichteg Servicer wéi d’Fleeg dierfen awer net zur Wuer ginn. De Staat muss hei méi e staarke Kader setzen.

De Gesetzesprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit votéiert, den ADR huet sech enthalen an d’CSV an déi Lénk hunn dergéint gestëmmt. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

 

PdL 7103 – Comptes de paiement

1) Em wat geet et am Gesetz?

Et geet ëm d’Ëmsetzung vun enger europäescher Direktiv iwwert Bankkonten. Dës Direktiv soll de Wiessel vun enger Bank bei eng aner méi einfach maachen an d’Oplëschtung vun de Fraisen, déi bei engem Bankkonto ufalen, sollen harmoniséiert a méi transparent ginn, sou datt de Consommateur déi Fraise méi einfach ka vergläichen. Zousätzlech zielt dës Direktiv dorobber of, deene sozial schwaache Schichten den Zougang zum Bankesystem ze erliichteren.

Wat ass wichteg?

Fir déi Lénk ass virun allem de Punkt mat der Integratioun vu sozial schwaache Mënschen an de Bankesystem wichteg. Et kann een dat gutt fannen oder net, mä hautdesdaags ass et quasi onméiglech an onser Gesellschaft ze liewen, ouni en eegene Bankkonto ze hunn. Dobäi falen awer Käschten un, déi fir Leit mat niddregen oder guer kenge Revenuen, fir eeler Leit, Obdachloser oder Asylbewerber oft schwiereg ze droe sinn.

Fir dat all Persoun Zougang zu engem Konto huet, sollen d’EU-Memberstaaten bei der Ëmsetzung vun dëser Direktiv d’Méiglechkeet vun engem Basis-Konto virgesinn, dee gratis ass oder héchstens awer mat „frais raisonnables“ verbonnen ass. D’Direktiv gesäit doriwwer eraus fir, datt d’Memberstaaten vulnerabel Gruppe kënnen definéieren, déi besonnesch avantagéis Konditioune solle kréien. Si bitt also gewësse Méiglechkeeten, fir deene sozial schwaache Mënschen an dëser Problematik ënnert d’Äerm ze gräifen.

Déi lëtzebuerger Regierung huet déi Méiglechkeete bei der Ëmsetzung vun dëser Direktiv allerdéngs net wouer geholl. Déi lëtzebuerger Transpositioun gesäit net vir, vulnerabel Gruppen ze definéieren a si gesäit och net fir, d’Grondrecht op e Bankkonto fir bedürfteg Mënsche gratis ze maachen, sou wéi aner EU-Länner dat gemaach hunn. Si iwwerhëlt just den Terme „frais raisonnables“ an definéiert deen à minima vun deem, wat d’Direktiv hirgëtt. An anere Wierder: Méi wäit hätt d’Regierung de Banken net kéinten entgéint kommen ouni géint dës Direktiv ze verstoussen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Fir déi Lénk ass dës Ëmsetzung symptomatesch fir eng Regierung, déi Wirtschafts- a Finanzpolitik just vun uewen no ënne plangt an déi onfäheg ass, sech an d’Situatioun vun deene Leit eran ze denken, déi ganz ënnen an onser Gesellschaft stinn. Dofir hunn déi Lénk géint dëst Gesetz gestëmmt.

De Projet de loi 7103 ass mat 58 géint 2 Stëmme vun déi Lénk ugeholl ginn.All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

Question parlementaire: Absence d’un code dans la nomenclature de la CNS pour référencier l’IVG?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé et de l’Egalité des Chances ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.

Suite à l’aboutissement de la dépénalisation et de la libéralisation de l’IVG par la loi du 17 décembre 2014, un pas décisif a été engagé en vue de rendre aux femmes le pouvoir de décider elles-mêmes de leur corps et du choix de ne pas avoir d’enfant quelle que soit leur condition psycho-sociale. Cependant, avec la légalisation de l’IVG, un chantier en lien avec sa prise en charge par la sécurité sociale est toujours ouvert. D’après des informations transmises par la presse et des médecins gynécologues directement impliqués dans le processus d’élaboration de la loi sur l’avortement, il n’existerait pas de code spécifique pour l’IVG dans la nomenclature de la CNS. Après vérification de la nomenclature de la CNS pour l’année 2017 en cours, L’IVG est effectivement recensée soit sous le code 6A71 des avortements chirurgicaux avant 14 semaines de grossesse, soit sous le code 6A72 des avortements médicaux et chirurgicaux après 14 semaines de grossesse. Ceci ne va pas sans contradictions du point de vue légal, comme une IVG n’est plus possible après 12 semaines de gestation. Mais pour beaucoup de médecins pratiquant l’IVG, l’absence d’un code de référence spécifique pour l’IVG médicamenteuse qui est le plus souvent pratiquée, les oblige de référencer l’IVG au code et donc au coût d’une échographie. Par conséquent le prix réel d’une IVG reste encore à déterminer. Enfin, ce problème de codage empêche la construction de données statistiques fiables quant au nombre et aux types d’IVG pratiquées.

Afin de m’assurer de la véracité de ces informations, j’aimerais poser les questions suivantes à aux Ministres compétents :

  1. 1)Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale peut-il m’informer s’il n’existe toujours pas de code de référence spécifique pour l’IVG  dans la nomenclature de la CNS?
  2. 2)Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer pourquoi ce code n’a-t-il pas encore été créé ?
  3. 3)Dans la mesure où la loi du 17 décembre 2014 prévoit le remboursement intégral des frais de l’IVG par les caisses de maladie, Monsieur le Ministre et Madame la Ministre ne sont-ils pas d’avis qu’une détermination précise du coût d’une IVG grâce à la création d’un code de référence spécifique dans le registre de la CNS, permettrait d’évaluer au mieux les frais à engager par la sécurité sociale pour ce type d’intervention ?
  4. 4)En effet, comment Monsieur le Ministre et Madame la Ministre entendent-ils prévoir des dépenses budgétaires en lien avec l’IVG sans disposer de données chiffrées sur le nombre et les types d’IVG pratiquées ?
  5. 5)Enfin, comment Madame la Ministre envisage-t-elle de développer par ailleurs les dispositifs d’éducation sexuelle et – comme elle l’a évoqué dans sa réponse à la QP n°2868 de Madame la députée Taina Bofferding – de  «  promouvoir la santé sexuelle , pour réduire le nombre de grossesses non désirées et des IVG », si elle ne dispose pas de données démographiques (la population concernée par l’IVG en termes de catégories d’âge, d’origine nationale et de statut social par exemple) et chiffrées complètes sur les interventions et demandes d’IVG?

Marc Baum,

Député

Demande de mise à l’ordre du Jour de la politique d’investissement du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)

Monsieur le Président,

Nous vous saurions gré de bien vouloir demander à Monsieur le Président de la Commission des Finances de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de ladite commission un point relatif à la politique d’investissement du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) et d’y inviter Monsieur le Ministre des Finances.

Selon le rapport annuel 2016, le FSIL détient des parts de onze fonds d’investissement ETF négociés en bourse. Or, il apparaît que ces différents fonds investissent notamment dans des entreprises qui violent ou qui ont violé des conventions internationales dont le Luxembourg est partie prenante et qui pour cette raison se trouvent sur la liste d’exclusion du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC).

A titre d’exemple, le FSIL investi de cette manière dans des entreprises états-uniennes qui produisent ou commercialisent des bombes à sous-munition, alors que la loi du 4 juin 2009 portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munition stipule dans son article 3 : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de financer, en connaissance de cause, des armes à sous-munition ou des sous-munitions explosives ».

Partant, nous aimerions demander à Monsieur le Ministre de prendre position par rapport à cette problématique et d’expliquer si oui, et de quelle manière, il compte mettre la politique d’investissement du FSIL en conformité avec les engagements internationaux du Luxembourg.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

David Wagner

Marc Baum

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe