Gesetz iwwer d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch (Pdl 7231)

Ëm wat geet et?

Am Fréijoer 2017 huet an der Chamber an der Consultatiounsdebatt iwwer e Strategiepabeier fir d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch stattfonnt, dee vun der Regierung ausgeschafft ginn ass. D’Gesetz iwwer d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch soll eng Rei Punkten aus dem Pabeier ëmsetzen. Dobäi handelt et sech em:

(-) D’Schafung vun engem Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch, deen den Aktiounsplang vun der Regierung ëmsetze soll;

(-) D’Schafung vun engem Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch, dee sech aus 11 Experten zesummesetzt an an Zukunft sproochwëssenschaftlech Aspekter (Grammatik, Schreifweisen asw.) soll berodend encadréieren;

(-) D’Schafung vun engem Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch, deen sech em d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch këmmere soll a mat aneren Acteuren, e.a. am Kulturberäich soll zesummeschaffen.

Wat soen déi Lénk?

D’Lëtzebuerger Sprooch ass eng „kleng“ Sprooch, geographesch gesinn , an et ass och eng jonk Sprooch déi sech an deene leschte Joerzéngte vun engem „Dialekt“ (virun allem geschwate Sprooch) zu enger Bildungsprooch (Grammaire, Litteratur…) weiderentwéckelt huet. D’Weiderentwécklung vun eiser Sprooch – als eng modern a jonk Sprooch –  op der UNI Lëtzebuerg an och op auslänneschen Unie spillen hei eng wichteg Roll a sollte genotzt gi fir an déi Richtung weiderzedenken.

An dem Sënn ka kengesfalls behaapt ginn, dass d’Lëtzebuerger Sprooch verschwanne kéint, am Géigendeel, se gëtt staark weiderentwéckelt a gëtt ëmmer méi benotzt, sief et als geschwaten oder geschriwwe Sprooch.

D’Méisproochegkeet an d‘Sproochevielfalt déi mir hei zu Lëtzebuerg hunn, gesinn déi Lénk als eng Beräicherung an als wichteg vir d’Entwéckelen an d’Weiderentwéckele vun Allgemengwëssen bäi de Kanner, de Jonken, an och den Erwuessenen. Si ass eng exzellent Sprooch fir d’Zesummeliewen an d’Zesummeschaffen hei bei eis zu Lëtzebuerg z’organiséieren an eng zolidd Basis fir weider Sproochen ze léieren.

D’Lëtzebuerger Sprooch ass och ganz staark verbonne mat dëser Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg, wëll se d’Kapassitéit huet fir sech un anere Sproochen z’inspiréieren an Termen aus anere Sprooche mat opzehuelen.

Dowéinst gesinn déi Lénk et och als immens wichteg déi Méisproochegkeet ze fërderen, déi zugläich Chance an Erausfuerderung ass, fir jiddereen.t deen hei lieft, schafft a léiert. D’Léiere vu Sprooche misst dowéinst allgemeng méi staark gefërdert ginn. Dass sech hei awer eleng op d’Fërderung vum Lëtzebuergesche beschränkt gëtt, gesi mir dowéinst och als verpasste Chance.

Déi 3 Mesuren, déi elo an dësem Gesetz virgesi sinn, ënnerstëtze mir zwar, mee mir stellen eis awer d’Fro, ob hei net en administrative Waasserkapp geschafe gëtt, mat verschiddenen Acteuren, déi riskéieren sech bei hire Missiounen éischter am Wee ze stoen. D’Dispositiounen am Gesetz si vague an et ass net kloer, wéien Acteur wéi eng Missioun huet.

D’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe