Question parlementaire relative au contournement de Bascharage

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser la question parlementaire suivante à Monsieur le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Concernant le projet de contournement à Bascharage, Monsieur le Ministre avait déclaré vouloir présenter au conseil de gouvernement un projet définitif avant les vacances d’été.

Ainsi, je voudrais poser la question suivante à Monsieur le ministre :

1) Monsieur le Ministre peut-il m’informer si un nouveau projet pour le contournement à Bascharage a été présenté au conseil de gouvernement ? Dans l’affirmative, pouvez-vous me donner des informations sur le projet retenu? Dans la négative, pouvez-vous m’expliquer les raisons et me donner un nouvel échéancier?

Dans une présentation faite le 15 mars 2023 pour la commune de Sanem, plusieurs options avaient été présentées, dont une option avec tunnel sous la zone NATURA2000.

Partant, je voudrais encore poser les questions suivantes à Monsieur le ministre :

2) L’option avec le tunnel a-t-elle définitivement été abandonnée, comme le laissent supposer différentes déclarations publiques ? Si oui, pouvez-vous m’en donner les raisons techniques ou autres ? Dans cette hypothèse, est-ce que la variante « A3 » de cette présentation, longeant le Bobësch au sud, côté Sanem, est-elle abandonnée aussi dans son intégralité ?

3) Comme la variante « A2 » de cette présentation (variante à travers le Bobësch) et la variante « A1 » (variante entamant le Bobësch le long de la ligne de chemin de fer au Nord (côté Bascharage), avec chaque fois un rond-point prévu au croisement avec le CR110 près de la gare, resteraient dans cette hypothèse comme variantes proposées, est-ce que Monsieur le Ministre peut préciser en quoi ces variantes constitueraient une amélioration par rapport au projet initial approuvé en 2016 ? Quelles seraient les incidences de ces deux sous-variantes sur le P&R prévu par les CFL, respectivement sur l’emplacement de la société Saint-Gobain?

Quant à l’impact du futur projet sur la zone NATURA2000 (Zämerbësch), la présentation citée montra trois alternatives : la version « B1 » qui garantirait l’accès direct à partir de la gare vers les zones économiques de Bascharage et sans impact notable sur la zone protégée, ainsi que deux variantes « B2 » et « B3 » qui continueraient de toucher la zone NATURA2000 à l’instar du projet initialement retenu en 2016.

4) Quelle est la variante privilégiée pour le moment par Monsieur le ministre? Quelles seraient en particulier les raisons de ne pas choisir le parcours sans incidence sur la nature à travers une voirie existante et actuellement utilisée comme voie de délestage de la N5 à Bascharage ?

5) Comme la procédure en cours a débuté en 2016 par une EIE, un APS et une enquête publique, suivies de la décision du 29 juillet 2016 du Gouvernement en conseil, je voudrais savoir si elle sera suivie d’un APD à approuver par la Ministre de l’Environnement sur cette base ou s’il y aura commencement d’une nouvelle procédure en raison des changements effectués au projet? Quand l’APD sera-t-il déposé le cas échéant et est-ce que M. le Ministre, en tant que maître d’ouvrage, veillera à ne pas faire commencer le délai d’un éventuel recours (40 jours) pendant les vacances d’été ?

Avec mes salutations respectueuses,

Myriam Cecchetti

Députée

D’Evaluatioun vum Revis kuerz niewelaanscht.

Haut de Moie gouf an der zoustänneger Chamberskommissioun de Bilan vum Revisgesetz virgestallt. Dat mat zwee Joer Verspéidung a ganz um Enn vun der Legislatur. Warscheinlech fir sécher ze goen, dass och nëmme keng Debatt stattfënnt. Net nëmmen ass et elo ze spéit fir dass eng richteg Debatt entsteet, well haut déi lescht Chambersëtzung virun de Walen ass, mee en plus ass déi fiederféierend Ministesch mëttlerweil net méi an der Regierung. D’Deputéierte kruten och nach wieder keng Dokumenter ausgedeelt an de moien ass sech och net wierklech Zäit geholl ginn fir ze diskutéieren.

Dës Aart a Weiss vun der Regierung ass alt erëm ee Beispill vun der Veruechtung déi se fir d’Chamber huet. Mee hei geet et net eleng ëm d’Chamber, mee och ëm déi Leit déi de Revis bezéien an um soziale Mépris vun deem Gesetz leiden. déi Lénk hunn ëmmer rëm eng Evaluatioun vun dësem wichtege Gesetz gefuerdert. Dass d’Regierung dat elo esou duerch d’Commissioun peitscht, just eet se an d’Vakanz geet, ass symptomatesch fir d’Demokratieverständnis vun der Regierung.

déi Lénk bleift och dobäi dass de Revis muss fundamental reforméiert ginn. An zwar esou dass d‘Revisempfänger Perspektive gebuede kréien. Mir gesinn haut dass dat Gesetz vun der DP-Ministesch Corinne Cahen d’Leit an der Aarmut hält an se op eng eekleg Aart a Weiss bevormundet.


L’Évaluation du Revis en passant.

Ce matin, le bilan de la loi Revis (revenu d’inclusion sociale) a été présenté aux député.e.s de la commission parlementaire compétente. Avec deux ans de retard et pile à la fin de la période de législature. Sans doute pour s’assurer qu’il n’y aura pas de débat sur ce sujet important. Il est non seulement trop tard pour mener un débat de fond puisque aujourd’hui se tiendra la dernière séance publique avant les élections, mais la ministre responsable du texte de loi a entretemps quitté le gouvernement. S’y ajoute que les député.e.s n’ont pas eu le moindre document et que ils et elles ont à peine eu le temps de poser des questions.

Cette façon de procéder est un énième exemple du mépris du gouvernement envers la Chambre des député.e.s. Or, il ne s’agit pas que de la Chambre ici, mais aussi des bénéficiaires du Revis qui sont les premières victimes du mépris social de cette loi. déi lénk ont toujours revendiqué une analyse approfondie des conséquences de ce texte. Le fait que le gouvernement le fait passer à toute vitesse avant les vacances d’été est symptomatique de l’idée de démocratie du gouvernement.

déi Lénk continue de soutenir que le Revis a besoin d’une réforme fondamentale dans le but de proposer de véritables perspectives à ses bénéficiaires. Nous constatons aujourd’hui que la loi de l’ancienne ministre DP Corinne Cahen maintient les gens dans la pauvreté tout en les plaçant sous tutelle d’une manière tout à fait insidieuse.

Kuerz virun de Walen entdeckt d’LSAP d‘Logementsproblematik.

déi Lénk maache säit Joren op d’Mësststänn am Immobiliësecteur opmierksam. Mir hunn d’Spekulatioun mat Terrainen an Immobilien ugeprangert, mir hunn d’Monopolpositioun vun de Promoteuren kritiséiert, mir hu konkret Léisunge proposéiert. Elo ginn all d’Kritikpunkte vun déi Lénk duerch eng Enquête vun der Konkurrenzautoritéit bestätegt. An de Wirtschaftsminister Franz Fayot fällt aus alle Wolléke, wéi wann e sech net hätt kéinte virstellen dass d’Promoteuren esou vill Muecht hunn.

Opmannst eppes war awer scho kloer virun der Enquête vun der Autorité de la concurrence : d’Phenomen vum „Land banking“ ass wäit verbreet. Dat besteet doran, dass Proprietären hir Terrainen zeréckhalen fir d’Präisser ze dreiwen, dat ass also Immobiliëspekulatioun. An déi Proprietären sinn zum groussen Deel Promoteuren, déi hir Marge veraachtfacht (!!) hunn tëschent 2010-2020.

Interessant ass awer och, dass d’Konkurrenzautoritéit net ausschléisst dass d’Manktem u Salariéen duerch schlecht Salairen kënschtlech gefërdert gëtt. Esou géing d’Baue gebremst ginn fir d’Präisser héich ze halen. Wann dee Verdacht sech bestätege sollt, da kann ee vu kartellänlechen Zoustänn am Secteur schwätzen.

Mee d’Promoteuren sinn net déi eenzeg déi op d’Fangere geklappt kréien. D’Immobilienagencen iwwerbidde sech fir d’Präisser an d’Luucht ze drécken an d’Banken profitéieren vun hirem Monopol wat déi sougenannte „garantie d’achèvement“ ugeet.

Am Secteur, deen all Regierung bis elo sech selwer iwwerlooss huet, sinn d’Lompe fatzeg um sténken. E Bléck op d’Präisser hätt dem Minister eigentlech missen duer goe fir dat ze verstoen. Seng spéit Empörung kléngt och dofir falsch an de Verdacht vun engem bëllege politesche Manöver ass dowéinst genausou wéineg ze verwerfe wéi de Verdacht dass d’Promoteuren Schmu bedreiwen.

déi Lénk fuerdere nach ëmmer eng konsequent Besteierung vun der Spekulatioun fir dem „land banking“ een Enn ze setzen. De Staat, d’Gemengen an och Associatiounen déi am Logement täteg sinn, mussen endlech méi abordabele Wunnraum schafen fir der Tendenz um Immobiliëmaart entgéintzewierken. A wann d’Konkurrenzautoritéit de Verdacht huet dass d’Aarbechtskonditioune schlecht sinn fir d’Präisser kënschtelch héich ze halen, dann kritt déi Lénk Fuerderung no enger Baufirma mat ëffentlechem Kapital nach méi Gewicht an dëser Debatt. Et muss een och d’Paie stäerken andeems ee mat enger Erhéijung vun 300 Euro vum Mindestloun ufänkt.


Peu avant les élections, le LSAP découvre le problème du logement.

déi Lénk essaie depuis des années d’attirer l’attention sur les graves problèmes du secteur de l’immobilier. Nous avons critiqué la spéculation avec les terrains et les immeubles, nous avons dénoncé le monopole des promoteurs et nous avons proposé des solutions concrètes. Aujourd’hui, grâce à une enquête de l’autorité de la concurrence, notre analyse a été confortée. Et le ministre de l’Économie, Franz Fayot, tombe des nues comme s’il venait découvrir le pouvoir démesuré des promoteurs.

Un élément de l’enquête était déjà connu avant la publication : il s’agit du fameux « land banking », la rétention des terrains par les propriétaires à des fins de spéculation. Ces propriétaires sont bien souvent les promoteurs qui ont multiplié par huit (!!) leur marge entre 2010 et 2020.

Il est également intéressant de lire que l’autorité soupçonne les patrons du secteur de favoriser la pénurie de salarié.e.s par le biais de mauvaises conditions de travail. Ainsi, le rythme de construction demeure faible et les prix restent artificiellement élevés. Si ce soupçon se confirme, l’on peut parler de cartel dans le secteur.

Mais les promoteurs ne sont pas les seuls à être épinglés par l’autorité de concurrence. Les agences immobilières sont accusées de pratiquer la « course à l’enchère », c’est-à-dire d’afficher des prix exagérément élevés, et les banques sont mises en cause en raison de leur monopole en ce qui concerne les « garanties d’achèvement ».

Ça sent donc le roussi dans un secteur de l’immobilier que les gouvernements successifs ont laissé faire durant des décennies. Et il aurait suffi que le ministre jette un coup d’œil sur les prix pour le comprendre. Son indignation tardive sonne donc faux et tout comme on ne peut écarter le soupçon que les agissements des promoteurs sont louches, on ne peut écarter celui qu’il s’agit ici d’une manœuvre politique de mauvais goût.

déi Lénk revendique toujours une imposition systématique de la spéculation pour mettre fin au „land banking“. L’État, les communes et les associations actives dans le logement doivent construire plus de logements abordables pour inverser la tendance du marché. Et si l’autorité de concurrence évoque le soupçon que les conditions de travail dans le secteur de la construction sont mauvaises pour augmenter les prix, la revendication de déi Lénk d’une entreprise de construction avec du capital public devient encore plus pertinent dans ce débat. Il est évident aussi qu’il faut augmenter les salaires en commençant par une augmentation de 300 euros du salaire social minimum.

Contrats de gardiennage illégaux : le juge se défile à nouveau, il est temps de légiférer !

En avril 2021, les conseillers communaux déi Lénk avaient formé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg confiant des missions d’ordre public à des sociétés privées de gardiennage. Le 30 janvier 2023, le Tribunal administratif avait déclaré irrecevable ce recours en jugeant que des élus n’avaient pas d’« intérêt à agir » contre une décision de l’exécutif communal, n’ayant pas été personnellement impactés par la décision.

Estimant qu’une conception aussi stricte de l’« intérêt à agir » donnait carte blanche aux communes pour violer la loi et la Constitution, déi Lénk Stad avait interjeté appel contre cette décision. Or, par un arrêt en date du 13 juillet 2023, la Cour administrative vient de la confirmer.

Tout en prenant acte de cette décision, déi Lénk Stad ne peut que la regretter. La Cour administrative aurait pu s’inspirer du juge administratif français, qui depuis 1901 reconnaît le droit de chaque contribuable communal.e d’attaquer les actes illégaux pris par les communes. Or, au lieu de consacrer à leur tour un tel droit, les juges luxembourgeois ont qualifié les décisions françaises d’« errements jurisprudentiels ». Peu collégiale, cette appréciation est également fausse : la jurisprudence en question est justement constante depuis 120 ans, ayant fait ses preuves dans la lutte pour l’État de droit et contre le copinage entre politiques.

De manière surprenante, la Cour refuse l’argument des appelants que les conventions litigieuses entre le collège échevinal et les sociétés de gardiennage privées n’ont pas été soumises au vote du conseil communal – contrairement aux conventions « À vos côtés » par exemple – et que les conseillers communaux ont ainsi été lésés par excès de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions. Dans son arrêt, la Cour refuse en effet de considérer les contrats litigieux comme une délégation de service public. Ceci à l’opposé de la prise de position du 21 janvier 2021 des services de la ministre de l’Intérieur elle-même.

Pour rejeter l’argument des appelants, la Cour semble avoir avalisé la fiction concoctée par la bourgmestre de simples contrats de gardiennage se limitant à l’inspection du mobilier urbain… alors que dans les faits, les sociétés privées continuent à surveiller la voie publique. Ce faisant, les juges ont envoyé un message dangereux aux politiques : faites ce que vous voulez en pratique, du moment que sur le papier vous faites semblant de respecter la loi !

Pour déi Lénk Stad, les choses sont entendues : pour que les communes respectent la loi, mieux vaut légiférer. Le programme national de déi Lénk pour les élections législatives prévoit ainsi de remplacer le système de tutelle administrative actuel, qui permet au ministre de l’Intérieur seulement de suspendre ou d’annuler les actes communaux illégaux, par un système de déféré ministériel lui permettant d’en demander l’annulation au juge administratif. En cas d’inaction de la part du ministre, une demande en ce sens pourra être faite par des conseillers ou des électeurs communaux. Un tel système serait à la fois plus respectueux de l’autonomie communale et de l’État de droit, qui constitue désormais un principe fondamental du Luxembourg (art. 2 de la nouvelle Constitution).

Luxembourg, le 18 juillet 2023                                             Communiqué par déi Lénk Stad

Vas-y, Nathalie!

Ce lundi, 17 juillet se tient la séance inaugurale du conseil communal nouvellement élu de la Ville de Luxembourg.

Grâce aux électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance et grâce à son travail militant depuis des années, Nathalie Oberweis y sera la conseillère déi Lénk et nous la félicitons de tout coeur.  Ce qui est sûr, c’est que malgré les 160 suffrages de liste qui ont manqué pour conserver le 2e siège, déi Lénk Stad et sa nouvelle conseillère s’engageront avec enthousiasme en faveur des revendications du programme électoral, et cela notamment

 • pour la construction de 5.000 logements locatifs abordables et la protection des locataires,
 • pour la rénovation énergétique de 10.000 logements,
 • pour une place au Foyer scolaire pour tout enfant inscrit à l’école publique,
 • pour la généralisation des 30 km/h en ville,
 • pour la plantation de 10.000 arbres en ville – pour le climat et la biodiversité,
 • pour la gratuité de 50 litres d’eau par jour indispensables à la vie,
 • pour la création de 5 nouvelles bibliothèques de quartier,
 • pour une participation citoyenne dans 24 comités de quartier représentatifs.

Nathalie Oberweis sera soutenue dans son engagement par les représentant-e-s déi Lénk dans les commissions consultatives de la Ville, par les autres membres déi Lénk Stad et par toutes celles et tous ceux qui voudront se joindre à nous pour défendre leurs droits.

Nous agirons ensemble au conseil communal et dans la rue pour faire naître les alternatives correspondant à nos priorités.

déi Lénk Stad a perdu un siége à quelques suffrages près, mais certainement pas son panache!

Luxembourg, le 17 juillet 2023

Communiqué par le comité déi Lénk Stad et les candidat.e.s de la liste déi Lénk Stad aux élections communales

D’Myriam Cecchetti op Chamber TV iwwertd’Gemengewalen.

Eis Deputéiert Myriam Cecchetti war vun Chamber TV invitéiert fir ee Bilan iwwert d’Gemengewalen a d’Chamberaarbecht vun déi Lénk ze maachen.

https://www.chd.lu/fr/node/1397


Myriam Cecchetti sur Chamber TV sur les élections communales.

Notre députée Myriam Cecchetti a été invitée pare Chamber TV pour faire un bilan des élections communales et du travail parlementaire de déi Lénk.

https://www.chd.lu/fr/node/1397

En Opruff fir et besser ze maachen. 

De Koordinatiounsbüro vun déi Lénk hëlt d’Resultater vun de Gemengewalen zur Kenntnis. A véier Gemengen an deenen déi Lénk eng Lëscht opgestallt haten, musse mer eng Regressioun feststellen am Verglach zu de Wale vun 2017 : -1% an der Stad, -1,6% zu Esch-Uelzecht, -2,7% zu Diddeleng, -4,5% zu Suessem. Mat -0,1% ass eis Péitenger Lëscht stabel bliwwen. Zu Déifferdeng hu mer eist Resultat ëm 0,1% verbessert. Mir sinn awer och frou iwwert dat exzellent Resultat zu Schëffleng, wou mer aus dem Stand de Sprong an de Gemengerot gepackt hunn mat 9,8% vun de Stëmmen.

Mir bleiwen iwwerzeegt dass déi Themen déi säit Joren eis Prioritéite sinn, d’sozial Gerechtegkeet, de Logement, d’Ëmwelt an de Klima an d’Erweiderung vun den demokratesche Rechter, nach ëmmer den Erwaardunge vun engem groussen Deel vun der Populatioun entspriechen.

Eist Resultat zu Schëffleng beweist och dass nach ëmmer vill Bierger a Biergerinnen déi Lénk als glafwierdeg lénk Kraaft wouerhuelen. déi Lénk ass a Gemengen zeréckgaange wou aner Lëschten amplaz Politik flagranten Opportunismus a Marketing bedriwwen hunn. Mir refuséieren dëse politesche Stil a wäerten eis Aarbecht weiderféieren an och weiderhin dat soe wat an eisen Aen am beschte fir d’Gesellschaft ass. Mee, mir mussen et besser a méi däitlech soen.

Am grousse Ganze kënne mer natierlech net mam Resultat zefridde sinn. Se sinn zwar net katastrophal, mee handelt sech awer ëm Réckgang an dat huele mer eescht.

Zum Schluss wëlle mir eis gewielte Kandidatinnen a Kandidate felicitéieren an deene Bierger a Biergerinnen déi eis mat hirer Stëmm ënnerstëtzt hu Merci soen. Mir wäerte se net enttäuschen. D’Jugend, d’Salariéen an all déi, déi alles ze gewannen hunn un engem gesellschaftleche Wiessel, ruffe mir ob sech eis unzeschléissen an zesumme mat eis ze kämpfen.


Un appel à faire mieux. 

Le Bureau de Coordination de déi Lénk a pris acte des résultats des élections communales du 11 juin. Dans 4 communes dans lesquelles déi Lénk a présenté des listes, il faut constater un recul par rapport aux élections précédentes : -1% à Luxembourg, -1,6% à Esch-Alzette, -2,7% à Dudelange, -4,5% à Sanem. Avec -0,1%, notre liste de Pétange réussit quasiment à maintenir son score. A Differdange, nous améliorons notre résultat de 0,1%. Enfin, nous saluons l’excellent résultat de déi Lénk à Schifflange qui fait son entrée pour la première fois au conseil communal de Schifflange avec 9,8% des votes.

Nous restons convaincus que les sujets que nous avons mis en avant depuis des années, la justice sociale, le logement, l’environnement et le climat ainsi que l’élargissement des droits démocratiques correspondent aux attentes de la grande majorité de la population du pays.

Nos résultats à Schifflange ont d’ailleurs prouvé que beaucoup de concitoyen.ne.s considèrent déi Lénk comme une force alternative de gauche crédible. C’est dans les communes où des listes concurrentes pratiquent l’opportunisme le plus flagrant et le « marketing » au lieu de la politique, que déi Lénk a reculé. Nous refusons de nous engager dans ce style de communication et allons continuer notre travail, continuer à dire et faire ce qu’il nous semble juste pour la société, mais nous devons le dire mieux et plus clairement.

Néanmoins, dans l’ensemble, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces résultats, qui, sans être catastrophiques, constituent un certain recul que nous prenons au sérieux.

Finalement, nous tenons à féliciter nos candidat.e.s élu.e.s ainsi que les citoyennes et les citoyens qui nous ont apporté leurs suffrages. Nous ne les décevrons pas et appelons la jeunesse, les salarié.e.s et toutes celles et ceux qui ont tout à gagner dans un changement de société à nous rejoindre et à lutter ensemble.

Question parlementaire concernant l’impact financier du plafonnement du montant cotisable pour l’assurance-maladie-maternite (AMM)

Monsieur le Président,

Lors d’une réunion récente du comité quadripartite, le déficit des opérations courantes pour l’exercice 2023 a été estimé à 41,5 millions d’€. Il s’agirait donc du quatrième exercice d’affilé qui pourrait se solder par un déficit.


Dans un communiqué publié suite à la réunion du comité quadripartite, Monsieur le Ministre a rappelé qu’un groupe de travail “soutenabilité financière” aurait été chargé d’analyser et de proposer des pistes envisageables qui devraient permettre de retrouver un équilibre financier des opérations courantes de l’AMM.


Sachant que la base du calcul mensuel des cotisations pour certains risques sociaux, dont ceux pour maladie-espèces et pour maladie-soins, est plafonnée à cinq salaires social minimum mensuels (cumulé sur un an), je voudrais poser à Monsieur le Ministre les questions suivantes :

 1. Combien d’assurés affiliés au Centre commun de la Sécurité sociale (CCSS) ont été concernés par un dépassement du plafond annuel maximum cotisable en 2022 ? Comment le nombre d’assurés concernés par un dépassement a-t-il évolué au fil des années ?
 2. Quel a été le manque à gagner de l’AMM en 2022 suite au plafonnement du montant annuel cotisable ? Comment ce manque à gagner a-t-il évolué au fil des années ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Myriam Cecchetti

Députée

Quelque chose se trame au TICE!

La période de faste qu’a connue le TICE, « Transports intercommunaux du canton d’Esch », ces dernières années, touche définitivement à sa fin. C’est du moins ce que suggère la lecture de rapports du comité du TICE et du « Concept global de transport en commun pour la région sud du Luxembourg ».

Ainsi, on peut lire dans le rapport du comité du 10 novembre 2022 que le président du bureau du TICE a informé les membres du comité d’une nouvelle convention entre le TICE et l’État. En raison de cette nouvelle convention qu’il s’agit encore de négocier, la participation de l’État au frais de fonctionnement du TICE devrait baisser d’environ 9 millions d’euros. Ce qui correspond à une coupe budgétaire claire de 17%, alors que d’ici 2028 le ministère des Transports publics table sur une croissance des transports publics de 25%. Une coupe de 9 millions d’euros de la subvention étatique est une attaque contre le TICE qu’on ne doit pas laisser passer. Si l’Etat maintient cette baisse, le TICE devra s’adapter à cette nouvelle réalité économique, ce qui veut dire :

 • une réduction du nombre de lignes de bus ;
 • une réduction de la fréquence de passage sur les différentes lignes ;
 • l’arrêt complet du transport scolaire.

Pour assurer ce service, il faudrait 35 bus en moins et, par conséquent, 35 salarié.e.s resteraient sur le carreau.

 • Et enfin : il n’y aurait plus de nouvelles embauche sous le statut de fonctionnaire.

Mais la création d’un « Réseau Région Sud » ne correspond pas à un agrandissement du TICE, au contraire.

En toute apparence, avec l’arrivée du tram rapide et la réalisation du « Corridor à haut niveau de service », la part du TICE au niveau des kilomètres globalement parcourus risque de diminuer encore. Luxtram SA est une entreprise de droit privé dont la ville de Luxembourg et l’État sont les principaux actionnaires. ET ces deux actionnaires poursuivent clairement une politique aggressive de réduction des coûts. Les salarié.e.s de Luxtram sont des employés privés qui ne jouiront jamais des conditions de travail et salariales plus avantageuses des fonctionnaires communaux.

Le principal argument du TICE pour embaucher à l’avenir des employés communaux et non des fonctionnaires est que le taux d’échec élevé à l’examen d’Etat et au Code 95, que doivent obligatoirement passer les futurs chauffeurs fonctionnaires avant de se faire embaucher crée actuellement une pénurie de personnel.

Le taux d‘échec à l’examen d’admission pour les secteur des transports communaux se situe entre 60 et 70% depuis 2018. C’est ce qui ressort d’une question parlementaire de déi Lénk à la ministre de l’Intérieur. Cette formation doit être revue et le centre de formation doit disposer des moyens nécessaires pour accomplir sa mission correctement.

D’après les informations de la presse, il y a eu depuis 2019 de nombreuses démissions au Centre de formation des conducteurs (CFC) et les infrastructures seraient dans un mauvais état. La ministre de Taina Bofferding ne répond pas à la question sur les raisons à l’origine de ces démissions et, dit-elle, le gouvernement ne peut pas chiffrer le manque de chauffeurs de bus. Mais elle affirme que des discussions avec les acteurs seraient en cours pour rendre le métier de chauffeur plus attrayant et pour adapter la formation.

La pénurie de chauffeurs est déjà importante et cela risque de s’aggraver encore. Nous sommes conscients de l’urgence, mais de supprimer la carrière des fonctionnaires dans le secteur n’est pas la bonne solution pour pallier la pénurie.

déi Lénk revendique:

 • un subventionnement adéquat du TICE;
 • une amélioration des conditions de travail et salariales des agents ;
 • le maintien du statut de fonctionnaire ;
 • l’extension de l’offre des transports publics et l’amélioration de la qualité de ce service public.

déi Lénk va continuer à se battre pour un transport public performant organisé par les pouvoirs publics.

Un transport public de qualité fait partie intégrante d’une politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Seul un réseau performant incitera les gens à laisser leur voiture au garage. Dans le cadre du plan national de mobilité et du plan de mobilité de la ville d’Esch, le transport public fait face à d’importants défis. Nous voulons rappeler au ministre des Transports publics que l’on ne pourra pas s’attaquer à ces défis en sous-traitant le transport public à des acteurs privés.


Et deet sech eppes beim TICE!

Am Géigesaz zu de leschte Joerzéngten an deenen de Syndikat « Transports intercommunaux du canton d’Esch » bal exponentiell gewuess ass, soll et an Zukunft eriwwer si mam Ausbau vum ëffentlechen Transport.

Dat zumindest seet d’Lecture vun TICE Comité-Rapporten an dem sougenannten « Concept global de transport en commun pour la région sud du Luxembourg » viraus.

Am Rapport vum TICE-Comité vum 10. November 2022 ass nozeliesen, dass de President vum TICE Büro, d’Membere vum Comité iwwert eng nei Konventioun tëscht dem Syndikat TICE an dem Staat informéiert huet. Opgrond vun der, nach auszehandelnder neier Konventioun, soll den Apport vum Staat un de Funktiounskäschte vum TICE, ëm ronn 9 Milliounen Euro erof goen. Dëst entsprécht enger Kierzung vu ronn 17 Prozent. Dobäi geet ee beim Ministère des Transports publics dovun aus dat 2028 de gesamten ëffentlechen Transport ëm zimmlech genee 25 Prozent soll wuessen. Eng Kierzung vun 9 Milliounen Euro vun der staatlecher Subventioun ass eng Attack op den TICE déi een sou net ka stoe loossen. Sollt de Staat bei senger Kierzung bleiwen, musse Mesure geholl gi fir mat manner Geld eens ze ginn, dat bedeit:

 • Eng Reduktioun vun de Linnen déi vum TICE gefuer ginn
 • Eng Reduktioun vun der Frequenz op den eenzele Linnen
 • E komplett Astelle vum sougenannte Schülertransport.

Dëst géif eng Aspuerung vu 35 Busse bedeiten an eng Entloossung vu 35 Chauffeuren!

 • An zu gudder Läscht : Keng weider Astellunge vu Buschaufferen ënnert dem Statutt vum Fonctionnaire.

Mat der Créatioun vun engem « Réseau Région Sud » geet et awer net a Richtung Ausbau vum TICE. Au contraire.

Sou wéi et de Moment ausgesäit, wäert mat der Arrivée vum « Tram Rapide » an der Realiséierung vum sougenannte CHNS: « Corridor à haut niveau de service », d’Part vum TICE un de global gefuerene Kilometer signifikant zeréck goen. Beim Tram Rapide kënnt d’Firma Luxtram an d’Spill. Luxtram SA ass eng privatrechtlech Firma déi der Stad Lëtzebuerg an dem Transportministère als Haaptaktionär gehéiert. D’Ville de Luxembourg an den Transportministère verfollege mat Luxtram kloer d’Zil Aspuerunge beim Personal ze maachen. D’Leit déi bei Luxtram schaffen si privat agestallt a kommen domat ni an de Genoss vun de gudden Aarbechts- a Lounbedéngunge vu Gemengebeamten.

D’Haaptargument vum TICE Comité fir an Zukunft nëmmen nach Employés communaux a keng Fonctionnaire méi beim TICE anzestellen ass, dass se den Exame fir Fonctionnaire ze ginn net packen a well se de Code 95 – déi obligatoresch Formatioun um CFC entweder net packen oder d’Waardezäite beim CFC ze laang sinn.

Den Taux d’Echec beim Opnamexame fir de kommunalen Transportsecteur läit säit 2018 konstant tëschent 60 a 70%. Dat geet aus enger parlamentarescher Fro ervir, déi déi Lénk un d’Inneministesch gestallt hunn. Des Formatioun muss dréngend iwwerschafft ginn an da mussen och méi Moyen’en an des Formatioun an de Centre de Formation gestach ginn.

An der Press konnt een noliesen dass et beim CFC  säit 2019 sëlleg Leit demissionéiert hunn. D’Infrastrukture vum CFC sinn aktuell an engem schlechten Zoustand. D’Inneministesch Taina Bofferding geet net op d’Fro nom Grond vun dësen Demissiounen an. D’Regierung kéint och net wësse wéi vill Buschaufferen aktuell feelen. Mee si seet awer an hirer Äntwert dass Diskussioune mat den Acteuren amgaange wiere fir de Beruff vum Buschauffer méi attraktiv kënnen ze gestalten an d’Formatiounen unzepassen.

Elo feele Buschaufferen an an Zukunft wäerten der och nach méi gebraucht ginn.

Mir sinn eis dëser Drénglechkeet och bewosst, mee et ass dee falschen Usaz hei de Beruff vum Buschauffer ze bradéieren an d’Méiglechkeet op eng Carrière am Fonctionnariat quasi ofzeschafen.

Dofir fuerderen déi Lénk :

 • eng adequat Subventionéierung vum TICE.
 • Eng Verbesserung vun den Aarbechts- a Lounbedingunge vum Personal
 • D’Verdeedegung vum Statutt vum Fonctionnaire
 • Den Ausbau vun der Transportoffer a d’Verbesserung vun der Qualitéit vum ëffentlechen Transport

déi Lénk wäerten sech allgemeng och weider fir en performanten ëffentlechen Transport an ëffentlecher Hand asetzen.

Ee staarken ëffentlechen Transport ass ee wesentleche Bestanddeel vun der Reduzéierung vun den Zäregasen. Nëmmen ee gudden ëffentlechen Transportreseau mécht et méiglech, dass Leit op de Privatauto kënne verzichten. Am Kader vum Plan National de Mobilité an dem lokale Mobilitéitsplang zu Esch steet den ëffentlechen Transport viru groussen Erausfuerderungen. Mir rappelléieren dem gréngen Transportministère dass des Erausfuerderungen net mat enger Auslagerung vun de Servicer vum ëffentlechen Transport u privat Träger ze stemme sinn.

Wunnengsmaart: Den Internationale Währungsfong laut d’Alarmglacken.

Zu Lëtzebuerg erstécken ëmmer méi Stéit un den héije Logementspräisser. Elo warnt  esouguer den Internationale Währungsfong (IMF): d’Situatioun um Wunnengsmaart riskéiert zu engem systemesche Risiko ze ginn.

Aus enger rezenter Etüd geet nämlech ervir dass:

 • zu Lëtzebuerg vill Stéit enorm héich verschold sinn an se de Prêt nëmme schwéier mat hirer Paie kënnen zeréckbezuelen;
 • zu Lëtzebuerg d’Präisser an de leschte Joren enorm séier geklomme sinn.

Aus deene Grënn wier d’Situatioun um Immobiliëmaart zu Lëtzebuerg ganz problematesch an ugespaant. Et entsteet en explosive Cocktail, deen zu enger richteger Immobiliëkris féiert un där d’Leit an d’Firme wäerte leiden. déi Lénk hu schonn Ugangs Februar un d’Regierung appeléiert fir elo an de Logementsmart anzegräifen fir méi Misär ze verhënneren:

 1. Bis elo goufnëmme den Opkaf vun 90 Logementer vum Logementsminister annoncéiert, dat ass eng Drëps op de waarme Steen. déi Lénk fuerderen eng Verduebelung vum Budget vum Spezialfong Logement fir dass de Staat verstäerkt privat Immobiliëprojeten opkafen an ëffentlech Bauprojeten virzéie kann.
 • Vill Privatleit bleiwen op hire Wunnenge sëtzen (bspw. wa se plënneren) a geroden a finanziellen Zuchzwang. D’Gemengen an aner net gewënnorientéiert Acteuren aus dem abordabele Wunnengsberäich kéinten hei cibléiert als Keefer asprangen an op deem Wee de Park aus abordabele Locatiounswunnengen vergréisseren an d’Privatstéit virum finanzielle Ruin retten. All des Acteuren brauchen awer och finanziell Hëllef vum Staat fir déi dofir néideg personnell Ressourcen ze kréien.
  Mir erënneren donieft drun, dass de Staat esou Keef duerch d’Gemengen mat 75% subventionnéiert. Fir de Gemengen nach méi op d’Spréng ze hëllefen, schloe mir vir, dass all nei geschafe Gemengewunneng vun 2023 bis 2026 mat 38.000€ (statt wéi aktuell 19.000€ am Pacte Logement 2.0) soll priméiert ginn.
 • Sollten d’Baufirmen tatsächlech ab Hierscht a Schwieregkeete geroden well net méi gebaut gëtt, da mussen och hei Staat a Gemengen asprangen. Si sollen hir Bauprojeten op de Wee brénge fir séier méi abordabel Wunnengen bäizebauen an dofir ze suergen, dass d’Bauaarbechter net am Chômage landen. Eng Baufirma mat ëffentlechem Kapital ass donieft och eng méiglech Piste, fir séier a cibléiert virunzekommen.

All d’Warnsignaler stinn op rout. Et kann net sinn, dass de Staat einfach nokuckt wéi eng Immobiliëkris vill Leit riskéiert virun existenziell Problemer ze stellen. Et muss elo gehandelt ginn. Eis Proposen leien um Dësch.


Marché du logement: Le fonds monétaire international tire la sonnette d‘alarme.

Au Luxembourg de plus en plus de personnes suffoquent en raison des prix du logement. Maintenant, le fonds monétaire international tire la sonnette d’alarme : la situation sur le marché sur le marché du logement risque de se transformer en risque systémique.

Une étude récente montre que :

 • au Luxembourg beaucoup de ménages sont fortement endettés et ont du mal à rembourser leur dette avec leur revenu;
 • les prix ont connu une hausse fulgurante ces dernières années.

Ce sont les principaux facteurs responsables de la situation problématique et tendue du marché du logement. C’est un cocktail explosif qui mène vers une crise de l’immobilier dont souffriront les gens et les entreprises du secteur. Début février, déi Lénk avait déjà lancé un appel au gouvernement pour que celui intervienne davantage dans le marché du logement afin d’éviter que la situation ne dégénère.

 1. Jusqu’ici le ministre du Logement a annoncé le rachat de 90 logements par son ministère. C’est un coup d‘épée dans l’eau. déi Lénk revendique une augmentation de 100% du budget du fonds spécial pour le logement afin que l’État puisse davantage racheter de projets immobiliers privés et ainsi faire avancer plus rapidement des projets de construction publics.
 • Beaucoup de personnes privées n’arrivent plus à se débarrasser de leur logement (dans le cas d’un déménagement par exemple) et se retrouvent sous pression. Les communes et d’autres acteurs sans but lucratif actifs dans le domaine du logement abordable pourraient intervenir de manière ciblée en tant qu’acquéreurs pour à la fois agrandir la parc du locatif abordable et sauver les ménages de la ruine. Tous ces acteurs ont évidemment besoin d’aides financières de l’État afin de disposer des ressources en personnel nécessaires. Nous tenons à rappeler que l’État peut subventionner ces rachats par les communes à hauteur de 75%. Pour donner un coup de pouce supplémentaire aux communes, nous proposons que la prime de 19.000 euros dont peuvent bénéficier les communes pour chaque logement communal nouvellement créé, passe à 38.000 euros.
 • Si les entreprises de construction connaissent des difficultés dès l’automne parce que le carnet de commande est vide, comme annoncé, l’État et les communes devront  intervenir en lançant leurs projet de construction afin de mettre des logements abordables sur le marché et afin d’éviter que les salarié.e.s du secteur se retrouvent au chômage. Une entreprise de construction avec du capital public est une autre piste pour faire avancer des projets précis.

Tous les signaux sont au rouge. L’État ne peut pas se permettre d’être le spectateur désintéressé d’une crise de l’immobilier qui risque de mettre des milliers de gens devant des problèmes existentiels. Nous propositions sont sur la table, il faut agir maintenant.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe