Meeting fir den Index vun déi Lénk: Fir den index, basta!

Den Tripartite-Accord, deen am Abrëll vun der CGFP, dem LCGB, der Regierung an dem Patronat ënnerschriwwe gouf, ass en direkten Ugrëff op den Index. Eng Manipulatioun, déi all Lounofhängegen a Rentner a Rentnerinne Kafkraaft kascht. Verstoppt ënnert dem Deckmantel vun der Solidaritéit a verkaf un d’Leit mat falschen Argumenter, ass de sougenannte « Solidaritéitspak » eng eenzeg Mogelpackung.

Bei all Kris, egal op grouss oder kleng, stellt d’Patronat systematesch den Index a Fro. Dat obwuel vill Entreprisë Rekordgewënner afueren. Den Index wier net sozial gerecht, an aussergewéinleche Situatioune misst een den Entreprisen hëllefen andeems een eng Indextranche aussetzt, eng Manipulatioun géing de Mechanismus net a Fro stellen, den Index géing den Entreprise schueden. Dës an nach aner Märercher erzielt d’Patronat gären, wann et drëms geet a Verhandlungsronnen ee Kaddo vun der Regierung ze verlaangen. An d’Regierung ass natierlech all ze séier bereet, de Kaddo séier z’iwwerreechen.

Fir géint dës onverschimmte Propaganda virzegoen organiséieren déi Lénk de 14. Juni um 19.00 Auer ee Meeting ënnert dem Slogan « Fir den Index, basta » an der Maison du peuple zu Esch. Et geet drëms d’Leit ze mobiliséieren an Drock opzebaue fir den Index, deen e Pilier vun der lëtzebuerger Lounpolitik ass, ze verdeedegen. Op eisem Meeting schwätzen nieft eiser Spriecherin, dem Carole Thoma, och d’Präsidentin vum OGBL, Nora Back, an den Direkter vun der Chambre des salariés, Sylvain Hoffmann.

Wann d’Patronat mat der Hëllef vun der Regierung ongestéiert Errongenschafte vun de Lounofhängegen anRentner a Rentnerinne kann ugräifen, gëtt et héich Zäit dass all Salariéen an all Rentner a Rentnerinne solidaresch sinn an dës Errongenschaften zesumme verdeedegen. déi Lénk soe kloer: Fir den Index, basta! D’Regierung soll d’Tripartitesgesetz zeréckzéien!


Meeting de déi Lénk pour l’index. Pour l’index, basta !

L’accord tripartite, signé en avril par la CGFP, le LCGB, le gouvernement et le patronat, est une attaque frontale contre l’index. Une manipulation qui diminue le pouvoir d’achat de tous les salarié.e.s et retraité.e.s. Ce soi-disant « paquet de solidarité » est un leurre vendu avec de arguments et dissimulé sous le manteau de la solidarité.

Lors de chaque crise, qu’elle soit grande ou petite, le patronat remet systématiquement en question l’index. Alors que beaucoup d’entreprises font des bénéfices records. L’index serait socialement injuste, la situation exceptionnelle exigerait qu’on donne un coup de pouce aux entreprises en supprimant des tranches indiciaires, une manipulation ne remettrait pas en question le mécanisme, l’index nuirait aux entreprises. Voilà les arguments fallacieux dont le patronat se sert volontiers dès qu’il s’agit de persuader le gouvernement de lui accorder un généreux cadeau. Il est vrai aussi que le gouvernement ne s’est pas beaucoup fait prié.

Pour lutter contre cette propagande effrontée, déi Lénk organise un meeting le 14. Juin 2022 à 19.00h dans la Maison du peuple à, Esch/Alzette. Le slogan sera « Pour l’index, basta ! ». Il s’agit de mobiliser  et de faire monter la pression pour défendre l’index qui est un pilier de la politique salariale. Le meeting sera ponctué par les interventions de notre co-porte-parole, Carole Thoma, de la présidente de l’OGBL, Nora Back, et du directeur de la Chambre des salariés, Sylvain Hoffmann.

Si le patronat peut, avec l’aide du gouvernement, s’attaquer impunément aux acquis des salarié.e.s et retraité.e.s, il est grand temps que salarié.e.s et retraité.e.s se montrent solidaires et défendent ensemble ces acquis. Pour déi Lénk c’est une évidence : Pour l’index, basta ! Le gouvernement doit retirer sa loi tripartite

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe