Dat Wichtegst aus eisem Programm.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe