Fir den Index. Basta!

Wat ass den Index?

Am Joer 1921 agefouert, fir d’éischt fir Fonctionnairen an Eisebunnsaarbechter, soll den Index d’Kafkraaft vun de Leit am Zesummenhang mat der steigender Inflatioun ofsécheren.Dat heescht, wann d’Inflatioun en Taux vun 2,5% erreecht, ginn d’Salairen a Pensiounen automatesch un deen Taux ugepasst. Den Index gouf 1975 generaliséiert, dofir huet jidderee ee Recht drop. Dëst ass e retroaktive Mechanismus fir de Verloscht vun der Kafkraaft ze kompenséieren an net e Kaddo a Form vun enger Gehaltserhéijung. 

Wat ass bei den Tripartite-Accorden am Fréijoer 2022 geschitt?

Am Hibléck op d’Steigerung vun Energiepräisser, déi duerch de Russland-Ukrain Krich verursaacht goufen, huet d’Regierung eng Tripartite aberuff, déi den 22. Mäerz 2022 zesummekomm ass. Et war kloer, datt dës Tripartite just virgesi war, fir den Index frontal unzegräifen, well se duerch Demande vun de Patronen zustane komm war. D’Gewerkschaften hate wärend der Covid Kris ëmmer erëm eng Tripartite ugefrot, si sinn awer ëmmer erëm vu Patronats- souwéi Regierungssäit ignoréiert ginn.

D’Urteel vun dëser Tripartite fält den 31. Mee 2022 a Form vun engem “Solidaritéitspakt”. Wat gläichbedeitend domadder ass, dass d’Regierung, d’Patronat an zwou Gewerkschaften en Accord ënnerschriwwen hunn, deen de Mechanismus vun der automatescher Indexéierung vun de Léin a Pensioune strukturell manipuléiert. Nëmmen den OGBL huet refuséiert dësen Accord z’ënnerschreiwen an huet d’Tripartite verlooss.

Strukturell Manipulatioun vum Index, wat heescht dat?

Den Index gëtt definéiert duerch de Fait, datt en automatesch un d’Salariéen an d’Pensionären ausbezuelt gëtt nodeems se en Verloscht vun 2,5% vun hirer Kafkraaft erlidden hunn. Den Automatismus auszesetzen, ass eng strukturell Attack op den Indexmechanismus. Tatsächlech, andeems d’Uwendung vun den Indextranchen op eng Tranche all zwielef Méint limitéiert gëtt, gëtt den Index kënschtlech vum Inflatiounstaux getrennt. Och wann den Index nach ëmmer duerch den Inflatiounsverlaf ausgeléist gëtt, gëtt em ëmmer méi säi primären Zweck entholl. En éischte Schrëtt a Richtung vu senger Ofschafung.

Och wann d’Regierung ëmmer erëm widderhëlt, datt keng Tranche ewechgeholl gëtt, sou weigeren se sech awer och eng Garantie dofir auszespriechen. Wat sinn d’Konsequenze fir eis? E permanente Verloscht vun op mannst eng Indextranche!

Eng Frontalattack op d’Rechter vun de Salariéen zugonschte vun de Patronen?

Den Index gouf ni als Instrument vun der Sozialpolitik geduecht, mä fir d’Léin a Pensiounen un déi reell Evolutioun vun de Präisser unzepassen. Aus deem Grond profitéiert all Employé an all Rentner vun den 2,5%. Dofir brauche mir eng gerecht Sozial- a Steierpolitik fir de Räichtum ze verdeelen an eng méi gerecht Gesellschaft ze schafen. Dëst ass net d’Roll vum Index. Vun der Manipulatioun profitéiert nëmmen de Patronen. Dëst ass net gerecht, et ass e Kaddo vum Employé un säi Chef.

Wat geschitt wann mer Tranchë verléieren oder bei enger einfacher Verrécklung?

– Eng Devaluatioun vun de Léin a Pensioune par Rapport zu der Inflatioun

– En Verloscht beim Sozialsystem, deen duerch Contributiounen op de Léin finanzéiert gëtt

– E Verloscht vun de Staatsfinanzen, also eng Ofsenkung vun de Steieren op d’Léin, d’Staatsfinanzéierung vun der “Kompensatioun” a Form vun engem Steierkredit verschäerft dëst nach weider.

Et sinn also d’Aarbechter déi verléieren. Zudeem kennt, e puer Deeg no der Ënnerschrëft vum “Solidaritéitspakt” hunn e puer grouss Entreprisen a Banke Rekordprofitter ugekënnegt. Déi 2,5% vun der Indextranche, déi ewechgeholl ginn, kommen nämlech an hir Täsch. Zousätzlech bezéie grouss Entreprisen ëmmer erëm finanziell Hëllef vun der Regierung. A wou kommen déi Suen hier? Vun de Steierzueler an Aarbechter deenen et un finanzieller Hëllef feelt an déi keen Urecht méi op hiren Index hunn.

Wat wëll also déi Lénk?

Fir den Index. Basta! Dat ass eise Slogan vis-à-vis vun dësem sougenannte „Solidaritéitspakt“, deen sech nëmmen zugonschte vun de Patronen sou nennen dierf. Den Dag virun der éischter Tripartiteversammlung, den 21. Mäerz 2022, hunn déi Lénk e Pressecommuniqué publizéiert, deen dëst Virgoensweis kritiséiert an un eis  Fuerderung erënnert am Kampf géint déi klammend Energiepräisser, ee besteierbaren Energiekredit an der héischt vun 200 Euro un all Stot auszebezuelen.

No den neie Statec-Previsiounen deit sech fir 2022 an 2023 eng bedeitend Inflatioun un, déi de Problem nëmmen nach verschäerft wäert. Fir déi Lénk ass déi eenzeg raisonnabel Léisung, den Indexsystem rëm normal viru lafen ze loossen.

Bis dohinner wäerten déi Lénk hir Sensibiliséierungscampagne iwwert den Index weiderféieren, an dobäi och déi gréisst Gewerkschaft vum Land, den OGBL, ënnerstëtzen, deen sech vun der éischter Tripartite-Sëtzung aus un géint d’Manipulatioun vum Index gewiert huet a Widderstandswëlle bewisen huet. Fir den Index. Basta!

Pour l’index. Basta!

L’index, c’est quoi ?

Introduit en 1921, d’abord pour les fonctionnaires et les cheminots, l’index a pour objectif de conserver le pouvoir d’achat des gens face à la hausse des prix. C’est-à-dire, au moment où l’inflation atteint un taux de 2,5%, les salaires et retraites sont adaptées à ce taux automatiquement. L’index a été généralisé en 1975, donc tout le monde y a droit. Il s’agit d’un mécanisme rétroactif pour compenser la perte du pouvoir d’achat et non d’un cadeau en forme d’une hausse salariale.

Que s’est-il passé lors des accords de tripartite au printemps 2022 ?

En vue de la hausse des prix de l’énergie causée par le conflit Russie – Ukraine, le gouvernement a convoqué une tripartite qui s’est réunie le 22 mars 2022. Il était clair que cette tripartite n’avait que pour objectif d’attaquer frontalement l’index, étant donné qu’elle a été convoquée à la demande du patronat. Les syndicats avaient à plusieurs reprises demandé une tripartite durant la crise du Covid et sont restés sans réponse.

Le verdict de cette tripartite tombe le 31 mai 2022 sous la forme d’un « pacte de solidarité ». Ce qui s’est alors passé c’est que le gouvernement, le patronat et deux syndicats ont signé un accord manipulant structurellement le mécanisme de l’indexation automatique des salaires ainsi que des retraites. Seul l’OGBL a refusé la signature de cet accord et a quitté la tripartite.

Manipulation structurelle de l’index, ça veut dire quoi ?

L’index se définit par le fait qu’il est automatiquement versé aux salarié.e.s et retraité.e.s suite à une baisse de leur pouvoir d’achat de 2,5%. La suppression de l’automatisme est une attaque structurelle contre le mécanisme de l’index. En effet, en limitant l’application des tranches indiciaires à une tranche tous les douze mois, l’index est séparé artificiellement du taux d’inflation. Même si l’index est toujours déclenché par le cours de l’inflation, il est de plus en plus démuni de son objectif principal. Un premier pas en direction de son abolition.

Bien que le gouvernement répète sans cesse qu’aucune tranche ne sera supprimée, personne n’a pu donner de garanties. Quelles sont les conséquences pour nous ? Une perte définitive d’au moins d’une tranche indiciaire !

Une attaque frontale contre les droits des salarié.e.s en faveur du patronat?

L’index n’a jamais été pensé comme un outil de la politique sociale, mais pour adapter les salaires et pensions à l’évolution réelle des prix. Pour cette raison, chaque salarié.e et chaque retraité.e profitent des 2,5%. Ensuite, il faut une politique sociale et fiscale juste afin de répartir les richesses et créer une société plus équitable. Ce n’est pas le rôle de l’index. Une manipulation ne profite qu’au patronat. Ce n’est pas juste, c’est un cadeau du/de la salarié.e à son patron.

Que se passe-t-il quand il y a des pertes de tranches ou même des simples décalages ?

  • Une dévalorisation des salaires et retraites par rapport à l’inflation
  • Une privation du système social qui est financé par les cotisations sur les salaires
  • Une perte des finances étatiques, c’est-à-dire, une réduction des impôts sur les salaires qui est encore aggravée par le financement étatique de la “compensation” en forme de crédit d’impôt

Ce sont donc les salari.é.e.s qui perdent. D’autant plus que quelques jours après la signature du « pacte de solidarité », certaines grandes entreprises et banques ont annoncé des bénéfices record. Car ces 2,5% de tranche indiciaire qui sont supprimés viennent gonfler leurs recettes. En plus de cela, les grandes entreprises reçoivent toujours des aides financières par le gouvernement. Et d’où vient cet argent ? Des contribuables, travailleurs et travailleuses qui manquent d’aides financières et n’ont pas droit à leur index.

Que demande déi Lénk ?

Pour l’index. Basta ! Tel est notre mot d’ordre face à ce soi-disant « pacte de solidarité », qui n’en est un qu’en faveur du patronat. Le jour avant la première réunion de la tripartite, le 21 mars 2022, déi Lénk a publié un communiqué de presse critiquant cet objectif et rappelant notre proposition urgente pour faire à la hausse des prix de l’énergie : un chèque énergie imposable de 200 euros par mois pour chaque ménage.

Suite aux nouvelles prévisions du Statec, une inflation importante se prépare pour 2022 et 2023, ce qui ne fera qu’aggraver le problème. Pour déi Lénk, la seule solution raisonnable est de rétablir entièrement le système de l’index.

Jusque-là, déi Lénk continuera sa campagne de sensibilisation au sujet de l’index, tout en soutenant le premier syndicat du pays, l’OGBL, qui dès la première réunion de la tripartite s’est montré résiliant à la manipulation de l’index. Pour l’index. Basta !

For the index. Basta!

What is the index?

The index was introduced in 1921, initially for state employees and railway workers, with the aim of maintaining people’s purchasing power in the face of rising prices. That is, when inflation reaches a rate of 2.5%, salaries and pensions are automatically adjusted to this rate. The index was generalised in 1975. Since then, everyone is entitled to it. It is a retroactive mechanism to compensate for the loss of purchasing power and not a gift in the form of a wage increase.

What happened to the tripartite agreements in the spring of 2022?

In view of the increase in energy prices caused by the Russia-Ukraine conflict, the government convened a tripartite meeting on the 22th March 2022. It was clear that this tripartite was only intended to attack the index frontally, since it was convened at the request of the employers. The unions had repeatedly requested a tripartite during the crisis of Covid and remained without response.

The verdict of this tripartite fell on the 31st May 2022 in the form of a “solidarity pact”. What happened then was that the government, employers and two unions signed an agreement structurally manipulating the mechanism of automatic indexation of wages and pensions. Only OGBL refused to sign this agreement and left therefor the tripartite.

What does structural manipulation of the index mean?

The index is defined by the fact that it is automatically paid to employees and pensioners following a fall in their purchasing power of 2.5%. The suppression of the automatism is a structural attack against the index mechanism. Indeed, by limiting the application of the index brackets to one bracket every twelve months, the index is artificially separated from the inflation rate. Although the index is still triggered by the rate of inflation, it is increasingly deprived of its main objective. A first step towards its abolition.

Although the government keeps repeating that no bracket will be abolished, no one has been able to give any guarantees. What are the consequences for us? A definitive loss of at least one index bracket!

A frontal attack against the rights of employees in favor of the employers?

The index was never conceived as a tool of social policy, but to adapt wages and pensions to the real evolution of prices. For this reason, every employee and every pensioner benefits from the 2.5%. Secondly, a fair social and fiscal policy is needed in order to distribute the wealth and create a fairer society. This is not the role of the index. Manipulation only benefits the employers. It is not fair, it is a gift from the employee to the boss.

What happens when there are losses of brackets or even simple shifts?

– A devaluation of wages and pensions in relation to inflation

– A deprivation of the social system which is financed by contributions on salaries

– A loss of state finances, i.e., a reduction of taxes on salaries which is further aggravated by the state financing of the “compensation” in the form of a tax credit

So, it is the employees who lose. All the more so as a few days after the signing of the “solidarity pact”, some large companies and banks announced record profits. Because these 2.5% of the salary bracket that are suppressed have increased their revenues. On top of that, the big companies are still receiving financial aid from the government. And where does this money come from? From the taxpayers, workers who lack financial support and are not entitled to their index.

What does Lénk ask for?

For the index. Basta! This is our motto in the face of this so-called “solidarity pact”, which is only a pact in favor of the employers. The day before the first meeting of the tripartite, on March 21, 2022, dei Lénk published a press release criticizing this objective and recalling our urgent proposal to deal with the rise in energy prices: a taxable energy voucher of 200 euros per month for each household.

Following the new forecasts of the Statec, an important inflation is preparing for 2022 and 2023, which will only aggravate the problem. For dei Lénk, the only reasonable solution is to fully restore the index system.

Until then, déi Lénk will continue its campaign to raise awareness about the index, while supporting the country’s largest trade union, the OGBL, which has been resisting the manipulation of the index since the first tripartite meeting. For the index. Basta!

Para o index. Basta!

O que é o “index”?

Introduzido em 1921, primeiro para funcionários públicos e trabalhadores ferroviários, o index tem como objetivo converter o poder de compra das pessoas face à subida dos preços. Ou seja, quando a inflação atinge uma taxa de 2,5%, os salários e as pensões são automaticamente ajustados a esta taxa. O index foi generalizado em 1975. Hoje, todos têm direito a ele. É um mecanismo retroactivo para compensar a perda de poder de compra e não um presente sob a forma de um aumento salarial.

O que aconteceu nos acordos da tripartida na Primavera de 2022?

Tendo em conta o aumento dos preços da energia causado pelo conflito Rússia-Ucrânia, o governo convocou uma reunião da tripartida no dia 22 de Março de 2022. Era evidente que esta reunião se destinava apenas a atacar de frente o index, uma vez que foi convocada a pedido dos patrões. Os sindicatos tinham solicitado repetidamente uma reunião da “tripartite” durante a crise da Covid e não tinham recebido resposta.

O veredicto deste encontro caiu no dia 31 de Maio de 2022 sob a forma de um “pacto de solidariedade”. O que aconteceu então foi que o governo, os empregadores e dois sindicatos assinaram um acordo manipulando estruturalmente o mecanismo de indexação automática dos salários e pensões. Apenas o OGBL recusou assinar este acordo e saiu da tripartida.

O que significa a manipulação estrutural do “index”?

O “index” é definido pelo facto de ser automaticamente pago aos empregados e pensionistas após uma queda no seu poder de compra de 2,5%. A abolição do automatismo é um ataque estrutural ao mecanismo do index. De facto, ao limitar a aplicação das parcelas de index a uma parcela a cada doze meses, o index é artificialmente separado da taxa de inflação. Mesmo que o index ainda seja desencadeado pela taxa de inflação, é cada vez mais despojado do seu objectivo principal. Um primeiro passo para a sua abolição.

Embora o governo continue a repetir que nenhuma parcela será abolida, ninguém tem sido capaz de dar quaisquer garantias. Quais são as consequências para nós? Uma perda definitiva de pelo menos uma parcela salarial!

Um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores em favor dos empregadores?

O index nunca foi concebido como um instrumento de política social, mas sim para adaptar os salários e as pensões à evolução real dos preços. Por conseguinte, cada empregado e pensionista beneficia dos 2,5%. Em segundo lugar, uma política social e fiscal justa é necessária para distribuir riqueza e criar uma sociedade mais justa. Este não é o papel do index. A manipulação só beneficia os empregadores. Não é justo, é um presente do empregado para o patrão.

O que acontece quando há perdas de fatias ou mesmo simples turnos?

– Uma desvalorização dos salários e pensões em relação à inflação

– Uma privação do sistema social que é financiada por contribuições sobre os salários

– Uma perda das finanças do Estado, ou seja, uma redução dos impostos sobre os salários, que é ainda agravada pelo financiamento estatal da “compensação” sob a forma de um crédito fiscal

Portanto, são os empregados que perdem. Poucos dias após a assinatura do “pacto de solidariedade”, algumas grandes empresas e bancos anunciaram lucros recorde. Isto acontece porque os 2,5% do escalão salarial que está a ser abolido está a aumentar as suas receitas. Para além disso, as grandes empresas continuam a receber apoio financeiro do governo. E de onde vem este dinheiro? Dos contribuintes e trabalhadores que carecem de apoio financeiro e não têm direito ao seu índice.

O que é que déi Lenk está a pedir?

Para o index. Basta! Este é o nosso lema face a este chamado “pacto de solidariedade”, que é apenas um pacto para os patrões. Na véspera da primeira reunião do tripartido, em 21 de Março de 2022, dei Lénk publicou um comunicado de imprensa criticando este objectivo e recordando a nossa proposta urgente para lidar com o aumento dos preços da energia: um cheque energético tributável de 200 euros por mês para cada agregado familiar.

De acordo com as novas previsões Statec, uma inflação significativa está a chegar para 2022 e 2023, o que só agravará o problema. Para dei Lénk, a única solução razoável é restaurar completamente o sistema do index.

Até lá, déi Lénk continuará a sua campanha de sensibilização sobre o index, apoiando ao mesmo tempo o maior sindicato do país, o OGBL, que tem resistido à manipulação do índice desde a primeira reunião tripartida. Para o index. Basta!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe