Loyeren limitéieren? Awer net esou! – Formatioun/Konferenz iwwer d’Loyersreform.

Jeudi le 15 décembre à 18h30
Centre sociétaire et sportif Gare
29 Rue de Strasbourg,
1839 Luxembourg

Déi nei Virschléi vun der Regierung fir d’Loyersgesetz ze reforméieren hunn héich Welle geschloen. Di nei Approche fir de sougenannte capital investi vun enger Wunneng ze berechne wäerte viraussiichtlech Loyerserhéijunge fir di allermeescht bestoend Locatiounswunnenge legal maachen. Knapp een Drëttel vun de Locatairë lieft awer haut schonn un der Aarmutsgrenz. Nach méi héich Loyer’en sinn net vertrietbar. Mat der Reform vum Gesetz ginn d’Interesse vu de Bailleur’en also kloer iwwer déi vun de Locataire gesat.

Wéi kënnen d’Locataire gestäerkt ginn, wann d’Regierung d’Bailleur’en stäerkt?

Fir Äntwerten op des Fro ze ginn, lount et sech fir d’Fro vun der Loyerspolitik méi am Fong unzegoen. Dofir ass et wichteg déi bestoend Gesetzgebung ze kennen. Mee doriwwer eraus ginn et och aner Virschléi wéi d’Loyer’en gereegelt kéinte ginn: méi am Interessi vum Locataire an awer och previsibel a fair fir de Bailleur. Unhand vu konkrete Beispiller wäert hei de Verglach gemaach gi vum aktuelle Gesetz, der Reform an den alternative Virschléi fir eng méi effikass Limitatioun vun de Loyer’en.

Mir lueden iech dofir an op eng Konferenz iwwer d’Loyer’en, déi iech informéieren, forméieren an – idealerweis – och motivéiere soll, fir iech mat z’engagéiere fir e staarke Schutz vun de Locatairen.

Invitéiert sinn:

Fabio Spirinelli, Mieterschutz a.s.b.l
Claude Roeltgen, CSL
Gary Diderich, déi Lénk

Moderatioun: Nathalie Oberweis, Deputéiert, déi Lénk


Limiter les loyers? Pas comme ça !
Formation-Conférence sur la réforme du bail à loyer

Jeudi le 15 décembre à 18h30
Centre sociétaire et sportif Gare
29 Rue de Strasbourg,
1839 Luxembourg

Les nouvelles propositions du gouvernement pour réformer le bail à loyer ont fait déferler de très hautes vagues. La nouvelle approche retenue pour calculer le capital investi d’un logement pourraient vraisemblablement légaliser des hausses de loyers pour la majorité des logements locatifs. Des loyers encore plus élevés ne sont pourtant pas tenables dans un pays où près d’un tiers des locataires se trouvent en risque de pauvreté. Dans cette réforme les intérêts des bailleurs priment ceux des locataires.

Comment renforcer les locataires quand le gouvernement se met du côté des bailleurs ?

Une analyse plus approfondie de la politique des loyers s’impose pour pouvoir répondre à cette question. Pour cela il est important de se familiariser avec la législation en vigueur. Par ailleurs il existe des projets alternatifs pour réglementer les loyers et ce dans l’intérêt des locataires et dans un souci de prévisibilité et d’équité pour les bailleurs. Nous allons les illustrer lors de cette conférence-formation par des exemples concrets et comparer les effets sur les loyers provoqués par la réforme du gouvernement et des projets alternatifs par rapport à la législation actuelle.

Nous vous invitons à cette conférence-formation sur les loyers qui aura vocation de vous informer et de former et pour vous motiver de vous engager avec nous pour une protection efficace des locataires.

Les invités :

Fabio Spirinelli, cofondateur de Mieterschutz a.s.b.l
Claude Roeltgen, Conseiller de direction à la CSL
Gary Diderich, co-porte-parole de déi Lénk

Modération: Nathalie Oberweis, députée de déi Lénk

Une traduction vers le français sera assurée.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe