Question parlementaire sur les cultes au Luxembourg

Monsieur le Président,

Récemment, de nombreux pays ont  créé une commission parlementaire sur le fonctionnement des cultes, notamment en ce qui concerne le cadre juridique en place,  le traitement interne lié aux abus sexuels, en particulier sur les mineurs et la protection des mineurs au sein des cultes.

Les enquêtes effectuées par ces commissions dans les pays respectifs ont révélé des actes inacceptables au sein des cultes  et des lacunes dans la législation en vigueur.

En Australie, par exemple, la « Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse » a révélé qu’entre 1950 et 2016, 1006 membres du culte des Témoins de Jéhovah ont commis plus de 1800 infractions sur mineurs.

Le Luxembourg abrite nombreux de ces cultes et de nombreux témoignages concernant les agissements de ces cultes ont récemment fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Il a notamment été question d’abus physiques, psychiques et sexuels. Pour la plupart de ces victimes, il est inconcevable de parler ouvertement des abus subis ou encore des agissements au sein de ces cultes par peur de représailles, allant de l’isolement social à des poursuites judiciaires pour diffamation.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le ministre des Cultes.

  1. Encouragez-vous la mise en place d’ une commission d’ enquête sur les cultes au Luxembourg ?
  2. Dans quelle mesure, votre ministère effectue-t-il des investigations sur les cultes ?

Monsieur le Ministre, merci en avance pour vos réponses.

Avec mes salutations respectueuses,

Nathalie Oberweis                             Députée

Et soll eng breed Diskussioun iwer de laizistesche Staat stattfannen

 

Ried vum Serge Urbany zum Accord mat de Reliounsgemeinschaften

Här President,

D’Relatiounen tëschent dem Staat an der kathoulescher Kierch waren ëmmer Géigestand vu gesellschaftléchen Ausenanersetzungen während enger laanger a kontroverséierter Geschicht.

Et gung dobäi ëmmer ëm de Widdersträit vun de Meenungen an Interessen tëschent den Unhänger vun engem reliés neutralen a laizistesche Staat – an den Akteuren vun engem Afloss, vun engem Amëschen vun der Kierch an de Staat.

Déi Relatioune woare ganz heftig am 19. Jorhonnert a bis 1919. Si hun déi liberal, biergerléch Kräften an déi sozialistesch a gewerkschaftléch Kräften der Rietspartei, der hauteger CSV opposéiert.

Zënterhir waren déi Relatioune méi « friddléch » – wéi de Grupp Experten schreiwt deen 2012 e Rapport driwwer gemeet huet. Virun allem och wéinst dem Iwwergewiicht vun der CSV an den Institutiounen zënter der Aféirung vum allgemenge Wahlrecht 1919.

Niewend Fakteuren wéi dem Wahlrecht oder der Monarchie hat dësen Afloss awer och mat dem institutionnelle Gewiicht vun der Kierch iwer de Reliounsunterricht an iwwert d’Präsenz vun der Kierch am öffentléche LIewen. De fréiere Wort-DIrekter André Heiderscheid huet emol d’CSV als de verlängerten Aarm vun der Kierch an der Chamber beschriwwen.

Ech wëll virun dem Hannergrond – an 10 Minutten dat wat haut hei geschitt – a wat ouni Zweifel eng nei Etapp ass – emräissen.

JO, vun hirer Uluecht hir ënnerscheed dës Conventioun sech vun all dene vu virdrun, déi si abrogéiert.

Et ass – éischtens – eng Konventioun mat alle Reliounsgemeinschaften zesummen, och mat der muslimischer, wat mär ausdréckléch begréissen.

Dat ass wichteg, wëll se domadder dem Kultur- a Reliounekampf de Buedem entzitt.

De « clash of civilisations », ob dee Verschiddener bauen, wert hei net stattfannen !

Lëtzebuerg ass eng multikulturell, zesummewuessend Gesellschaft an dat ass hir Stäerkt.

Dës Konventioun mécht – zweetens – och e Broch mat zwou konstitutionnellen Dispositiounen, déi de Staat derzou zwéngen, d’Gehälter vun der kathoulescher Kierch ze bezuelen, an de Staat och derzou zwengen, Konventiounen mat hir ze maachen.

Mer begréissen ausdrécklech déi Aussoen esouwuel vun der Regirung wéi vun der Kierch, dass dee Brocht och esou gewollt ass an dass et net méi de Verfassungsoptrag vum Staat ka sin, Reliounen ze finanzéiren.

Mee dass et drëm geet, am Kader vun der Reliounsfräiheet, och Reliounen wéi aner gesellschaftléch Organisatiounen eventuell ze ënnerstëtzen.

Virwat dat net kloer an d’Verfassung schreiwen ?

D’Verfassungskommissioun huet sech demueren – géint eis Stëmm – op  e faule Kompromiss mat der CSV geenigt.

Déi kloer Formuléirung : « Les églises et communautés religieuses sont séparées de l’Etat » déi d’Majoritéit anscheinend proposéiert hat wéi mer iwer d’Press gewuer gi sin, ass duerch en onpräzisen a schwammigen Text ersat gin.

Zousätzléch kréien duefir awer d’ »relations entre l’Etat et les communautés religieuses » Recht op en eegent Ënnerkapitel bei de Staatsverwaltungen.

Hun och aner Associatiounen Ënnerkapitelen ? Si komme guer net vir an der Verfassung.

Grat dat ënnersträicht wéi privilégéiert weiderhin d’Kiirchen an der neier Verfassung bleiwe sollen – alt erëm eng Kéier huet d’CSV hirt Kuckucksee an d’Verfassungsnascht geluecht.

Obscho mer ëmmer nach en eegene Verfassungsrang fir d’Relatioune mat de KIerchen ofleenen (an eigentléch, wéi jo och verschidde Regirungsparteien den Artikel 22 gäre ganz eraus geholl hätten), hätte mär eis mat enger kloerer Formuléirung vum Prinzip vun der Trennuzng vu KIerch a Staat  a vu Konfirmatioun vum Staat als « Etat laique » am Artikel 1 Verfassung offonnt.

An dann hätte mer de Wieler beim Referendum gefrot op en domat d’accord wir.

Dozou ënnt et elo net, och dat ass demueren décidéiert gin.

Ze dacks ass d’Vollék, och dat laizistescht Vollek, net berücksichtigt gin! Ech stëmmen och duefir géint déi Motioun déi virschléit op déi 4. Referendumsfro ze verzichten.

Mer begréissen awer – drëttens – dass de Reliounsunterricht esouwuel aus dem Sekundar- wéi aus dem Primärunterricht erausgeholl get.

A mer félicitéiren d’Regirung och dofir dass si an deër prinzipieller Fro an de Verhandlungen standhaft bliwwen ass.

Wat awer net heescht, dass mer mam Détail vum Accord an deër Fro averstane sin. Ech komme nach drop zréck.

A véiertens, mer fannen dass och den Accord iwwer d’Gemengen méi Kloerheescht an de Besëtzverhältnisser a bei den Obligatioune vun de Gemenge schaaft, obschon och do nach Froen opsin, wéi déi vum definitive finanziellen Impakt op d’Gemengen.

Grat esou wéi natirléch vill aner Froen och opbleiwen.

Si mer dann och d’accord, dass d’Regirung den Accord ënnerschreiwe soll ?

An do soe mer grat esou kloer : NEEN !

An dat aus verschiddene Grënn :

Den Text ass elo grat eléischt 24 Stonnen der breeder Öffentlechkeet bekannt.

Déi laizistesch Organisatiounen hu gefrot, an d’Diskussiounen mat abezun ze gin, an dat ass wuel dat mannst wat een hinnen elo zougestoe kann, no esou enger laanger Zäit wou hire Standpunkt ni respektéiert gouf !

Duefir schloe mer e Moratoire fir, fir déi Konventioun z’ënnerschreiwen an dass en Débat an der Gesellschaft doriwwer stattfënnt.

Et handelt sech hei nämlech eng Konventioun, déi zwar net méi fir d’ »Eiwegkeet » geschriwwen ass, wéi déi Konventioune virdrun, mee déi ëmmerhin nach fir 20 Joer gëlle soll!

Ech wëll och hei eng Partie Kritiken un der Konventioun maachen, wou ech mengen dass se vun dene Parteien, déi se ausgehandelt hun, nach eng Kéier sollen iwwerduecht gin :

Mer fannen dass de Prinzip vun der Trennung vun de Kierche vum Staat virun allem  am Schoulberäich – an dat virun allem vis-à-vis vun der kathoulescher Kierch – net konsequent genuch vollzu get.

De groupe d’experts, nach vum Här Kultusminister François BIltgen agesat, hat jo ganz timide Änerungsvirschléi gemaach, déi jo eigentléch guer net op eng wierkléch Trennung vu KIerch a Staat erausgelaf sin.

Grat beim Reliounsunterricht an der Schoul hate se wéineg Kritiken unzebréngen.

An als méiglech Alternativ hate se 3 Pisten opgezeechent:

-en interkonfessionnelle Cours

-oder e cours vun « culture religieuse »

-oder e cours d’éveil culturel et religieux, mat däItléchem Hiwäis op de Werteunterricht am « Neie Lycée » zu Miersch.

A mär hun den däitléchen Androck, dass et grat déi lescht Hypothees ass, déi hei emgesat get.

Mer hun awer och Problemer mat dem Wuert « Werteunterricht ».

Dat as jo e schrecklechen Ausdrock, wéi wann een Wäerter kéint léieren wéi grammatesch Regelen.

 

Dee neie Cours soll grad keen « weltanschauleche » Cours gin, wéi och d’formation morale et sociale et net as. Dofir get et absolut kee Grond, fir weltanschaulech  oder reliéss Organisatiounen an de Programm an quasi an d’Surveillance vun deem Cours anzebannen.

 

Dat ass awer dat wat elo geschitt.

De Conseil des Cultes – d’Vertriedung vun de KIerchen déi sech aus dëser Conventioun ergët – get regelméisseg consultéiert och beim neie Werteuntererricht.

Et sollen och aner Akteure gefrot gin.

Ech halen et awer prinzipiell mam André Hoffmann, deen an der Ausenanersetzung mam Norbert Campagna am « Forum » schon 2008 geschriwwen hat :

« Je maintiens que le discours philosophique (rationnel) et le discours religieux n’appartiennent pas au même genre. »

A mer fannen dass hei eng Vermëschung vun de Genre geschitt. Wann einfach déi 2 Coursen zesummegewürfelt gin.

Mär fannen et duefir och bedenkléch dass de Paschtoueschseminär weiderhin nach soll speziell ënnerstëtzt gin, wéinst senge « missions de formation et de recherche ».

Ech fannen net dass et zur Missioun vum Staat gehéiert, déi « formation » an déi « recherche » z’ënnerstëtzen. Dat ass en Aschnëtt zur Trennung vu Kierch a Staat.

An dat scho guer net wann zum selwechten Zäitpunkt d’Uni Lëtzebuerg Krediter gekierzt kritt.

Ech wëll och iwrijens hei erfirsträichen dass d’Kierchen hei während 20 Joer den Index garantéiert kréien, wärend dat awer net fir aner staatléch Zouwendunge gëllt – oder och net fir d’Kannergeld.

Et stellt sech och d’Fro watfir eng Relatiounen et haut scho get oder an ZUkunft wert gin mat dem « Institut für Religionspädagogik » vun der Kierch.

Hei gi Leit zum Bachelor ausgebild.

An alles deit drop hin dass si och sollen virrangeg habilitéiert gin, fir Zougang zum neien « Werteunterricht » ze kréien.

Op dem Institut léiere si awer (laut présentation Site) « Exegese, Fundamentaltheologie, Dogmatik, Ethik, Kirchengeschichte, Pastoraltheologie, Lithurgik ».

Iwerhapt sollen all Chargés de cours vun der Relioun während 3 Joer eng Optioun fir hire Verblief am Beräich vun der Education nationale behalen. Also eng Arbéchtsplaatzgarantie.

Schéin as gudd. Wou sin awer d’Arbéchtsplaatzgarantien fir déi aner chargés de cours am Beräich vun der Education nationale ? Emsou méi wann ee weess dass duerch eng Fusioun vu Relioun an Education morale et sociale d’Halschecht vun den Arbéchtsplaatzen riskéiert ze verschwannen.,

Dann ass de contenu vun dem neie Cours net bekannt, an d’Ausbildung déi domat verbonnen ass. Dat soll elo ausgeschafft gin. Wéi gesäIt déi Commission de programme aus, déi dat ausschaffe soll ? Sin do och d’Reliounsvertrieder derbäi ?

Et ass am Ministère de l’Education an de leschte Joren vill a wertvoll Arbécht geleescht gin bei der Entwicklung vun de Grondlagen vun enger « philosophie pratique ».

Et ass sech op Erfahrungen am Ausland beruff gin, an déi Arbécht, z.B. dat pädagogischt Material, huet international vill Unerkennung kritt.

Op meng Fro hin an der Kommissioun sot den Edukatiounsminister et giffen Elementer dorausser iwerholl gin wa se an dee neie Konzept passen.

Ech fäerte ganz konkret dass sech herno an dem « Werteunterricht » net méi vill davon erëmfannen.

Et däerf net zu engem laiziséierten Reliounsunterricht kommen, zu engem « Moraliouns »-Unterricht » – e Begrëff deen e Kand, wéi ech gesot krut, spontan an enger Klass vun Education morale et sociale genannt huet, wéi iwwer d’Fusioun vun den 2 Couren riets gung.

 

(den Text variéiert mat dem vun der Ried)

Cultes : un débat public au lieu de faits accomplis

Hautement alarmés par les publications de presse sur un accord imminent du gouvernement avec l’archevêché, qui selon certaines informations pourrait même être signé demain, les députés de déi Lénk voudraient préciser leur position :

1. Il est inconcevable que le moindre accord avec un culte soit signé avant sa publication, sa discussion avec les organisations laïques et avant un large débat à la Chambre des Députés.

Nous avons écrit au président de la Chambre pour qu’un débat soit organisé la semaine prochaine à la Chambre.

2. Nous nous opposons formellement à tout accord avec les cultes sur un cours d’éthique, quel que soit sa dénomination, dans le cadre de l’école publique. L’enseignement étant clairement du domaine de la loi, le principe et le contenu d’un tel cours devra être uniquement défini par le législateur et ne devra pas dépendre d’un accord avec les cultes.

3. Nous maintenons notre position, introduite à la Commission des Institutions et de la Constitution, de définir l’Etat luxembourgeois comme Etat laïc dans le texte même de la nouvelle Constitution (article 1er) et nous demandons que cette question, contenant clairement le principe de séparation entre L’Etat et les églises, soit soumise au peuple par voie de référendum.

Pour la sensibilité politique déi Lénk

Serge Urbany
Justin Turpel

Demande de mise à l’ordre du jour

Question parlementaire relative à la liberté des cultes lors de la fête St Mathieu

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Ministre des Finances la question parlementaire suivante:

Le lundi 22 septembre 2014, les douaniers fêtaient leur traditionnelle fête de la Saint Mathieu. Bien que d’origine chrétienne, Saint Mathieu étant considéré dans la tradition chrétienne comme patron des percepteurs, des comptables, des fiscalistes, des agents des douanes et des banquiers, cette fête, qui est commémoré le 21 septembre en Occident, le 16 novembre en Orient, a obtenu un caractère séculier. Ainsi la fête comprend une partie religieuse (Messe à la Cathédrale) et une partie non-religieuse.

Par circulaire du 26 août 2014, Réf. 10/PR, Madame la directrice adjointe de l’Administration des Douanes et Accises invita le personnel à composer les délégations pour cette cérémonie suivant un plan précisant exactement le nombre de fonctionnaires des différents services et bureaux à déléguer, tout en rappelant que «pour ceux qui ne participeront pas à la messe, la présence est obligatoire devant la Cathédrale à la fin de la cérémonie religieuse aux fins de reformer le cortège qui se rendra ensuite au Cercle Cité.»

Or, quel était l’étonnement du personnel de l’Administration des Douanes et Accises, quand leur directeur édita le 8 septembre une nouvelle circulaire au même sujet (Réf. : 10/PR – réimpression), modifiant celle de la Directrice adjointe en rectifiant que «il s’entend que le nombre des participants par délégation peut être dépassé et qu’une participation au programme complet s’impose. » Et pour éviter toute équivoque quant au «programme complet», celui est aussi réimprimé et comprend comme troisième parmi six événements «10.00 heures: Messe.»

Même l’intervention commune des délégations du personnel n’a pas fait changer l’avis du Directeur, qui imposa aux délégations de son personnel qui participent à la fête de leur patron la participation à une messe catholique!

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre ayant l’Administration des Douanes et Accises dans ses attributions:

1) Êtes-vous au courant des deux circulaires énumérées ci-dessus et notamment celle imposant aux délégués «la participation au programme complet», y compris à une messe catholique?

2) Êtes-vous d’accord que l’instruction contenue dans la circulaire réimprimée est contraire aux principes de la liberté des cultes inscrite dans l’article 19 de la Constitution et contraire à l’article 20 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et cérémonies d’un culte (…)»?

 3) L’obligation de participer à une messe catholique, n’est-elle pas contraire à la politique du Gouvernement, qui, lors du jour de la fête nationale, laisse la faculté à tout un chacun de participer ou non à une cérémonie religieuse?

4) Comment comptez-vous réagir pour garantir la liberté des cultes et le respect de l’article 20 de la Constitution lors de telles évènement et fêtes?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Justin Turpel,
Député

-> Réponse

Conférence de presse de présentation de l’avis de déi Lénk sur le Rapport du groupe d’experts

Rapport du groupe d’experts – Avis déi Lénk  

Introduction

D’emblée, force est de constater que la pertinence et l’utilité de ce rapport sont loin d’être évidentes – sauf, peut-être, pour le ministre qui l’a commandé et financé. Car il lui sera loisible d’interpréter les analyses et les recommandations de ce rapport comme une confirmation de ses propres positions quant aux relations entre l’Etat et les communautés religieuses.

Dès le départ, l’orientation du groupe d’experts était discrètement guidée par le gouvernement – notamment par la première des deux questions qui définissaient sa mission.

« Les conventions actuelles telles que régies par l’article 22 de la Constitution répondent-elles encore aux réalités socioculturelles du Luxembourg et au principe de l’égalité de traitement et du respect des droits de l’homme préconisé par le Conseil de l’Europe ? »

La question suggère que le problème le plus important serait l’application du principe de conventionnement aux différentes communautés religieuses et que la piste à suivre serait une adaptation du système conventionnel, sans mettre en question le principe sur lequel il se fonde. Or ce principe, au Luxembourg, repose sur la fausse évidence que l’Etat doit soutenir matériellement et politiquement les communautés religieuses, et, bien sûr, surtout l’Eglise catholique. Le rapport reconnaît d’ailleurs que « l’Eglise catholique bénéficie d’un statut privilégié », mais ce n’est vraiment pas une révélation spectaculaire.

La question de la séparation stricte et nette de l’Etat et des Eglises n’est donc pas vraiment approfondie par les experts, qui se contentent de proposer quelques aménagements mineurs du statu quo, pour un peu plus d’égalité dans le traitement des différentes communautés. Le groupe d’experts propose une « coopération (…) relative et graduée », qui, à notre avis n’exclut pas l’arbitraire, ne garantit pas la justice et pérennisera l’actuelle inégalité de traitement. Le seul résultat concret risque bien de consister en une nouvelle convention avec la communauté musulmane et quelques aménagements des cours de religion à l’école.

Il nous semble que les conclusions et les propositions du des experts sont en contradiction avec « les principes directeurs d’une réforme » énoncés par eux-mêmes à la page 74 du rapport, notamment celui de l’égalité et de la non-discrimination, de la neutralité et de l’impartialité de l’Etat.

1. Séparation Eglises – Etat

Pour nous, c’est une question de principe constitutionnel: le principe de la non-discrimination et de la liberté de pensée dans un Etat moderne implique la neutralité de l’Etat en matière de convictions, notamment religieuses, qu’elles soient liées à des communautés organisées ou non voire à des « cultes ». Le Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation 1804 (2007), « constate l’importance du fait religieux dans la société européenne», mais, en même temps, « réaffirme qu’une des valeurs communes en Europe (…) est la séparation de l’Eglise et de l’Etat », avant de noter, évidemment, « des degrés divers de séparation ».

Nous plaidons pour une application conséquente de ce principe de la séparation. Car l’Etat n’a pas à préférer, favoriser voire subventionner des groupes de citoyens en fonction de leurs convictions, conceptions du monde ou philosophies, sous peine de défavoriser voire de mépriser d’autres citoyens en fonction des leurs. Nous ne voulons pas un Etat laïciste hostile à la religion, mais un Etat laïque au sens précis tel qu’il est formulé, par exemple, dans le 2e article de la loi française de 1905 « concernant la séparation des Eglises et de l’Etat » : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » L’application de ce principe implique évidemment la suppression des articles 22(conventionnement), 106(traitement des ministres des cultes) et 119 (disposition transitoire en attente des conventions). Par contre, il conviendrait d’inscrire dans la Constitution un article suffisamment précis pour empêcher un laminage discret du principe de la séparation par des lois, des règlements ou des conventions. Le Groupe d’experts le confirme expressément en soulignant, à propos de l’article 106, que la non inscription du soutien financier dans la constitution « n’entame pas la faculté de l’Etat de poursuivre dans la voie du soutien. » (p. 76)

Il faut aussi préciser que la création des « maisons de la laïcité » et leur subventionnement éventuel, négligeable par rapport à celui de l’Eglise catholique, ne constitue pas une réponse à la question des relations Etat – Eglises. D’ailleurs la plupart des associations laïques n’a ni prôné ni salué la création de telles structures, craignant au contraire qu’elles serviraient d’alibi pour éviter le problème de fond : celui de la séparation Etat – Eglises.

Le maintien du conventionnement, même avec des critères plus précis tels que proposés par le groupe d’experts, et qui inclurait la rémunération des ministres du culte, n’est pas compatible avec le principe de la séparation Etat – Eglises.

Ceci dit, il conviendra d’éviter à la fois un privilège injustifié pour les communautés religieuses, et une discrimination tout aussi injuste par rapport à d’autres communautés ou associations. Il s’agit essentiellement d’une question de justice et d’égalité, qui devrait être débattue sans parti pris et sans dogmatisme.

Conformément à l’avis des experts, les fabriques d’Eglise sous leur forme actuelle seraient à supprimer.

2. La liberté religieuse, une liberté de conviction comme une autre

La suppression des articles constitutionnels nommés ci-devant ne menace d’aucune façon la « liberté religieuse ». Elle est amplement garantie par l’article 19 de la Constitution: « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

La liberté dite religieuse n’étant ni plus ni moins qu’une application du principe général de la liberté de conscience et d’expression, elle n’est pas compromise par la neutralité de l’Etat – au contraire. La liberté de pensée et d’expression n’est guère compatible ni avec des privilèges, ni avec des discriminations positives ou négatives de certaines convictions par rapport à d’autres. C’est aussi pour cette raison que nous mettons en doute la justification d’une distinction de la croyance religieuse par rapport à d’autres convictions personnelles, telle qu’elle est pourtant accentuée par cet article 19. Nous proposons donc de reformuler cet article de façon à ce qu’il s’applique à toutes les convictions (religieuses ou non).Nous proposons que, dans la nouvelle Constitution, au chapitre sur les libertés publiques et des droits fondamentaux, les articles 24 (liberté d’opinion…) et 19 (liberté des cultes) soient fusionnés dans un article général garantissant la liberté d’opinion et d’expression et d’expression publique (inclusivement cultuelle), mettant ainsi sur un pied d’égalité toutes les convictions , qu’elles soient religieuses ou non.

La phrase concernant les « délits » nous paraît aussi superflue, puisque, dans un Etat de droit, aucune conviction personnelle ou adhésion à quelque communauté que ce soit ne peut justifier un délit. La même remarque vaut pour l’article 24.

3. Religion privée – exercice public

Dans sa recommandation 1720 (2005) « Education et religion », l’Assemblée générale du Conseil de l’Europe déclare que « la démocratie et la religion ne doivent pas être incompatibles », mais que « la politique et la religion ne devraient pas se mélanger » et elle « réaffirme avec force que la religion de chacun, y inclus l’option de ne pas avoir de religion, relève du domaine strictement privé ». Parfois, pour défendre les privilèges des Eglises, on joue sur l’ambiguïté des termes privé – public. Comme si la séparation de l’Etat et des Eglises empêcherait les croyants à manifester publiquement leurs convictions et à exercer leur culte. Nous venons de voir que tel n’est pas le cas (Article 19). On confond (intentionnellement ou non) deux sens différents du terme « public » : l’espace public et la « res publica », l’Etat, sont deux choses différentes. Le droit de s’exprimer et de se manifester dans cet « espace public » n’implique pas un soutien particulier de la part des pouvoirs publics, de l’Etat.

4. Financement privé

La logique de la séparation et l’abandon du financement par l’Etat implique un financement privé auquel nul ne peut être contraint. Il conviendrait donc de compléter l’article 20 :« Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos » par l’ajoute : « ni de contribuer à son financement ». Cette ajoute serait aussi nécessaire si un impôt volontaire pour les communautés religieuses était introduit, afin de protéger toute personne contre d’éventuelles pressions.

5. La tradition comme légitimation ?

A propos de l’article 106 de la Constitution (traitements des ministres du culte), les experts concèdent que « sur le principe (…) il s’agit d’un choix politique. » Mais en ajoutant aussitôt : « La tradition et l’histoire du Grand-Duché plaident néanmoins pour le maintien d’une forme de soutien des communautés cultuelles. » Voilà un étrange raisonnement de la part d’experts pourtant hautement qualifiés. En matière de droits humains, de droits fondamentaux, du principe de non-discrimination, il nous semble généralement admis que la « tradition » ne saurait suffire comme légitimation. Où en serions-nous avec l’évolution des droits de l’homme, et qu’en serait-il de notre combat pour ces droits si on pouvait leur opposer la « tradition ». Or, peut-être à la différence du groupe des experts, nous tenons l’impartialité de l’Etat en matière de conviction pour un droit fondamental.

6. Enseignement : un cours unique de philosophie pratique et civique

Nous estimons que la situation actuelle en matière d’instruction religieuse est intenable pour deux raisons au moins : elle privilégie indûment l’Eglise catholique, et elle produit (dès leur plus jeune âge) une ségrégation inutile et nuisible des enfants en raison de leur croyance et/ou adhésion à une communauté religieuse.

Là encore, le groupe d’experts nous surprend. « Les cours d’enseignement religieux (…) sont, comme nous l’avons signalé, bien suivis par les élèves luxembourgeois », comme si le nombre seul pouvait justifier le maintien d’une situation discriminatoire. Par ailleurs, n’aurait-on pas informé les experts qu’avant la suppression de la « troisième option », les élèves désertaient progressivement les deux cours d’instruction religieuse et de formation morale et sociale.

Nous regrettons fortement que ni dans la réforme de l’école fondamentale ni dans celle des lycées, le gouvernement n’ait osé toucher au tabou de l’instruction religieuse. Nous proposons un cours unique, obligatoire, pour tous les enfants dès l’école fondamentale, un cours de « philosophie pratique et d’éducation citoyenne ». Nous préférons une appellation de ce genre à celle d’une « éducation aux valeurs » qui suggère une sorte d’enseignement doctrinal de valeurs et de normes, alors que, à notre avis, il s’agit précisément d’apprendre la réflexion critique, qui doit questionner aussi la légitimation de normes – sans tomber dans un relativisme douteux. Le cours doit se positionner positivement sur le fondement essentiel de la société démocratique : les droits humains (que l’Eglise catholique ne reconnaît toujours pas dans leur intégralité).

Ce cours pourrait inclure des informations et des réflexions sur le « phénomène religieux », l’histoire et la sociologie des religions, leur étude comparative (conformément à la Recommandation 1720 (2005) du Conseil de l’Europe) – mais sans exclure les pages sombres, les dangers du fanatisme religieux, ni la critique des religions…D’ailleurs tout n’est pas à inventer : des projets de programmes de cours unique ont été élaborés, sont au moins partiellement appliqués dans les cours de formation morale et sociale, et peuvent donc constituer une base utile pour l’introduction d’un cours unique généralisé.

A propos de l’enseignement, nous constatons que la question de l’enseignement confessionnel privé n’est guère abordée – alors que son financement public mérite toujours au moins d’être questionné. Il n’est pas normal qu’un contribuable non-croyant participe au financement d’écoles confessionnelles.


7. Cérémonies publiques

Aucune action publique, aucune cérémonie publique, à quelque niveau que ce soit (Etat, communes…), et à quelque occasion que ce soit ne devrait être officiellement lié à une cérémonie religieuse. Les pouvoirs publics devraient avoir l’obligation d’organiser pour ces occasions des cérémonies non religieuses. Cela vaut pour la fête nationale, autant que pour des commémorations publiques, les cérémonies de deuil ou des activités scolaires… Il va de soi que toute communauté religieuse aura toujours le droit d’organiser sous sa propre responsabilité des cérémonies ou autres manifestations parallèles.

 

Question parlementaire concernant le caractère laïque de l’Etat

1. Dans une motion, votée en séance publique du 7 juin 2011, dans le cadre du débat d’orientation au sujet des relations entre l’Etat et les communes d’une part et les cultes religieux d’autre part, la Chambre des Députés a invité le Gouvernement « à réfléchir sur une réorganisation des manifestations pour la célébration de la fête nationale ».

– Pouvez-vous m’informer du résultat de ces réflexions concernant l’organisation de la prochaine fête nationale, le 23 juin 2012 ?
– Dans ce contexte, est-il prévu de dissocier notamment le traditionnel Te Deum de la partie officielle des festivités et de réorganiser cette partie officielle ?
– Des réflexions parallèles sont-elles menées pour réorganiser dans un sens analogue les festivités officielles au niveau communal ?

2) Dans la même motion, la Chambre des Députés a invité le Gouvernement « à promouvoir la création d’un réseau de maisons de la laïcité en étroite collaboration avec le secteur communal».

– Pouvez-vous me faire savoir si une convention a déjà été signée au niveau national avec une « communauté convictionnelle non religieuse », selon le terme nouvellement convenu?
– Quelles en seraient les parties signataires et le contenu éventuel ?

3) Dans la séance du 17 décembre 2011, le conseil communal de Sanem a adopté par les voix des seuls partis de la majorité une convention annuelle avec l’asbl « Maison de la Laïcité », prévoyant une participation communale de 15.000€ au budget de cette asbl. Le budget prévisionnel de l’asbl s’élève à 247.000€ en 2012, dont 100.000€ pour un poste à temps plein et prévoyant également des frais d’installations de 1.196.000€.

– Le gouvernement entend-il participer financièrement à la convention précitée ainsi qu’aux frais d’installations ?
– Dans l’affirmative à quelle hauteur s’élève sa participation?
– Quelle serait la base légale d’une participation éventuelle ?

En vous remerciant d’avance, Monsieur le Président, ainsi que Messieurs les Ministres, je vous prie d’accepter l’expression de ma parfaite considération.

Serge Urbany

->Réponse

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe