Neijooschried vum Fabienne Lentz, Spriecherin vun déi Lénk

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe