Steiergerechtegkeet ELO. Justice fiscale MAINTENANT.

Déi sozial Inegalitéite bekämpfen : dat ass d’Haaptzielsetzung vun de Propose vun déi Lénk bei der Steierdebatt.

Fir d’Inegalitéiten an der Gesellschaft wierksam ze bekämpfen, muss de Barème komplett nei opgestallt ginn. déi Lénk fuerderen eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz op mannst bis op 48% oder 50% mat neien Tranchen uewenaus. Am Géigenzuch soll d’Progressivitéit bei de klengen a mëttleren Akommes ofgeflaacht ginn. Ausserdeem muss de Barème endlech un d’Inflatioun ugepasst ginn an déi sëlleg Abattemente mussen op de Leescht geholl ginn.

déi Lénk schwätzen sech och fir eng eenzeg Steierklass aus. Allerdéngs muss an d’Berechnung afléissen, wéi vill Persoune vum Revenu vum Contribuabel ofhängeg sinn (z.B. Kanner oder Partner ouni Revenu). Dat kann ee maachen, andeems een e Koeffizient aféiert, deen de Steiertaux deementspriechend senkt, jee méi Persoune finanziell vum Contribuabel ofhänken.

Revenuen aus Aarbecht a Revenuen aus Kapital sollen d’selwecht besteiert ginn, nämlech nom Barème. Dat heescht an éischter Linn, datt d’Exoneratioun bei den Dividendë muss ewech falen an datt all d’Plus-Valuen op Finanzprodukter sollen nom Taux global besteiert ginn.

Donieft schwätze mir eis dofir aus, d’Räichesteier fir Privatpersounen nees anzeféieren, déi jo 2006 ofgeschaaft gouf. Eise Virstellungen no wär den Haaptwunnsëtz a Spuerguthabe bis zu 200.000 Euro ausgeklammert, mä doriwwer eraus géif de Räichtum mat engem progressiven Taux tëschent 0,5% an 2% besteiert ginn, jee nodeems wéi vill Räichtum eng Persoun besëtzt.

Immobiliëspekulatioun stoppen

Mir hunn eng Demande um Immobiliëmarché, déi vill méi grouss ass wéi d’Offer an dofir klammen d’Präisser kontinuéierlech. Mä déi Demande kënnt net just eleng vu Leit déi en Haus oder en Appartement siche fir dran ze wunnen. E ganz groussen Deel vun där Demande entsteet réng aus Investitiouns- a Spekulatiounsgrënn. déi Lénk sinn dofir der Meenung, datt d’Immobilië mussen als Investitiouns- a Spekulatiounsobjet onattraktiv gemaach ginn, fir déi iwwerméisseg Demande um Marché ze senken.

Dofir proposéiere mir an deem Beräich eng grondleeënd Reform vun der Grondsteier, déi progressiv an d’Luucht geet, wat ee méi Objete besëtzt. Bei dem Haaptwunnsëtz géif d’Grondsteier niddreg bleiwen. Mä bei all weideren Objet, sief et Haiser, Wunnengen oder Bauterrainen, géif den Taux vun der Grondsteier progressiv an d’Luucht goen. Do uewendrobber muss da nach eng zousätzlech Spekulatioun-Tax erhuewe ginn, wann déi Objete muttwëlles eidel stoen oder brooch leie gelooss ginn.

Donieft menge mer och, datt d’Plus-Value bei Immobilië musse mam vollen Taux besteiert ginn – egal wéi laang een ze hält – ausser beim Verkaf vum Haaptwunnsëtz. An natierlech si mir dofir, datt den Amortissement accéléré muss komplett ofgeschaaft ginn.

Opgepasst mat Ëmweltsteieren

déi Lénk hunn eng ganz differenzéiert Siicht op déi sougenannten Ëmweltsteieren. Well déi meeschten Ëmweltsteieren, sou wéi se vun dëser Regierung agefouert goufen, treffe virun allem déi sozial schwaach an entfalen iwwerhaapt keng Lenkwierkung. Emwëltsteieren déi virun allem déi ënnescht Akommes-Klassen treffen, sinn net nëmme fundamental ongerecht, se sinn och ineffikass a ganz oft kontraproduktiv. Se musse virun allem déi treffen, déi am meeschten zur Ëmweltzerstéierung bäidroen.

Ëmweltsteiere sinn an eisen Aen also net vu vireran schlecht, mä se musse ganz intelligent konzipéiert an ëmgesat ginn. Fir datt esou Steieren eng Lenkwierkung hunn, mussen Alternativen zu engem ëmweltschiedleche Verhalen existéieren. Virun allem awer mussen Ëmweltsteiere sozial gestaffelt sinn. An ee Wee fir dat ze maachen, ass e Grond-Bedarf u wichtege Produkter a Servicer festzeleeën an deen aus der Besteierung auszeklammeren.


Justice fiscale. Maintenant !

Combattre les inégalités sociales : tel est l’objectif principal des mesures fiscales proposées par déi Lénk dans le cadre du débat sur la modernisation du système fiscal.

Pour combattre les inégalités sociales de manière efficace, le barème d’imposition doit être revu de fond en comble. déi Lénk revendique une hausse du taux d’imposition maximal au moins à 48% ou 50% avec de nouvelles tranches à ajouter. Par contre, la progressivité doit être réduite pour les revenus bas et moyens. Le barème doit être indexé pour éviter les hausses d’impôt cachées et les nombreux abattements doivent être réexaminés.

déi Lénk est pour l’introduction d’une classe d’impôt unique. Cependant, la capacité contributive doit mieux être prise en compte. Pour cela, un coefficient peut être mis en place qui baisse la charge fiscale en fonction du nombre de personnes à charge du contribuable (p.ex. enfants ou partenaire sans revenu).

Les revenus du travail et les revenus du capital doivent être imposés de la même façon. Cela signifie pour nous que l’exonération de 50% sur les dividendes doit être abolie et que les plus-values sur les produits financiers doivent être imposées au taux global. A côté, nous favorisons la réintroduction de l’impôt sur la fortune qui a été aboli au Luxembourg en 2006. Selon notre conception, la résidence principale et les dépôts d’épargne inférieurs à 200.000 euros seraient exclus de cette taxe. Mais au-delà, la fortune serait taxée avec un taux progressif variant entre 0,5% et 2% selon la hauteur du patrimoine.

Stopper la spéculation immobilière

Sur le marché immobilier luxembourgeois la demande est largement supérieure à l’offre, ce qui fait grimper les prix. Cependant, cette demande ne provient pas uniquement des personnes qui cherchent à se loger, mais en grande partie de personnes qui cherchent à investir ou à spéculer. Pour cette raison, déi Lénk est persuadé qu’il faut rendre moins attractif l’immobilier en tant qu’objet d’investissement et de spéculation, afin de baisser la sur-demande sur le marché.

C’est la raison pourquoi nous proposons une refonte fondamentale de la taxe foncière dont le taux augmente progressivement avec la valeur du patrimoine immobilier. Pour la résidence principale, la taxe resterait à un niveau très bas. Mais pour chaque objet supplémentaire, que ce soit des maisons, appartements ou terrains à bâtir, le taux de la taxe foncière augmenterait. A cela s’ajouterais un supplément fiscal, également progressif, si le contribuable laisse délibérément des logements vacants ou des terrains à bâtir en friche. Ceci évidemment afin de lutter contre la spéculation.

A part cela, déi Lénk est d’avis que les plus-values immobilières doivent toujours être taxés au taux global – indépendamment de la durée de la détention – sauf lors de la vente de la résidence principale. Et bien sûr, nous plaidons également pour un abandon complet de l’amortissement accéléré.

Attention aux impôts environnementaux

Par rapport aux impôts environnementaux, déi Lénk a une position très différenciée. Car la plupart des taxes environnementales introduites par le gouvernement touchent surtout les classes défavorisées et ne produisent aucun effet bénéfique. Ainsi, elles ne sont pas seulement fondamentalement injustes, mais également inefficaces et souvent contre-productives. Elles devraient en premier lieu toucher les personnes qui ont un impact important sur l’environnement.

Si les taxes environnementales ne sont pas à rejeter dans leur ensemble, elles doivent donc être conçus et mises en œuvre de manière intelligente. Pour qu’elles déploient un effet, des alternatives à un comportement polluant doivent exister. Mais surtout, elles doivent être agencées selon des critères sociaux. Une possibilité est par exemple de fixer un besoin de base par personne pour des produits ou services qui est alors exclu de la taxation.


Spëtzesteiersaz erhéijen. Niddreg Revenuen entlaaschten.

Fir déi Lénk muss de Steierbareme komplett iwwerschafft ginn. Déi niddreg Steierklasse musse gestreckt ginn fir déi méi schwaach Revenuen z’entlaaschten, wärend de Spëtzesteiersaz muss no uewen ugepasst ginn. Leit mat engem Joresakommes vun 100.000 Euro solle wesentlech méi an d’Verantwortung geholl ginn. De Barème muss och automatesch un d’Inflatioun ugepasst ginn, fir verstoppte Steiererhéijungen ze vermeiden. déi Lénk plädéieren doriwwer eraus fir eng eenzeg Steierklass, bei där allerdéngs d’Zesummesetzung vum Haushalt berécksiichtegt gëtt. Wien fir Persounen ouni Revenu opkomme muss, zum Beispill fir Kanner, soll och manner besteiert ginn.

Taxer les hauts revenus. Soulager les bas revenus.

Pour déi Lénk, une refonte complète du barème d’imposition est nécessaire. Les tranches d’imposition inférieures doivent être rallongés pour soulager les bas revenus. Par contre, le taux d’imposition maximal doit être augmenté et les personnes avec un revenu supérieur à 100.000 euros par an doivent être davantage mises à contribution. Le barème doit aussi être indexé pour enrayer les hausses d’impôt cachées. Aussi, déi Lénk plaide pour l’introduction d’une classe d’imposition unique qui tient cependant compte de la composition du ménage. Le contribuable qui a des personnes sans revenu à sa charge, par exemple des enfants, doit payer moins d’impôts.


Finanzgewënner anstänneg besteieren.

Finanzrevenuen profitéiere vun allméigleche Steierrabatter. Zum Beispill gëtt d’Akommes op Dividenden zu 50% exoneréiert an d’Plus-value op Finanzpabéiere gëtt an de meeschte Fäll guer net besteiert. Fir déi Lénk ass dat en Hohn. Wien all Moies opsteet fir schaffen ze goen gëtt voll besteiert, wärend een dee mat Aktie spekuléiert vum Staat generéis belount gëtt. Dofir setze mir eis an fir e ganz klore Prinzip : Akommes aus Aarbecht an Akommes aus Kapital mussen d’selwecht besteiert ginn!

Taxer convenablement les profits financiers.

Les revenus provenant de produits financiers profitent de toutes sortes d’allègements fiscaux. Par exemple, le revenu sous forme de dividendes est exonéré à 50% et la plus-value obtenue sur des actions ou obligations n’est pas taxée du tout dans la plupart des cas. Pour déi Lénk cela est insupportable. Ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler sont taxés sur chaque euro gagné, tandis que ceux qui spéculent sur les marchés financiers sont généreusement récompensés par l’État. C’est pourquoi nous défendons un principe clair et simple : le revenu du travail et les revenus du capital doivent être imposés de la même façon !


Räichesteier nees aféieren.

D’Räichesteier fir Privatpersounen gouf 2006 zu Lëtzebuerg ofgeschaaft. Säitdeem huelen d’Inegalitéiten an eiser Gesellschaft ëmmer méi zou. déi Lénk plädéieren dofir, den Impôt sur la fortune nees anzeféieren. Den Haaptwunnsëtz an Spuerguthaben bis zu 200.000 Euro sollen ausgeklammert ginn, mä doriwwer aus soll d’Fortune mat engem progressiven Taux tëschent 0,5% an 2% besteiert ginn, jee nodeems wéi vill Räichtum eng Persoun besëtzt. Sou kënne mer wichteg Ausgabe vum Staat finanzéieren a verhënneren, datt de Gruef an eiser Gesellschaft ëmmer méi grouss gëtt.

Réintroduire l’impôt sur la fortune.

L’impôt sur la fortune pour les personnes physiques a été aboli au Luxembourg en 2006. Depuis, les inégalités dans notre société augmentent de plus en plus. déi Lénk plaide pour une réintroduction de l’impôt sur la fortune. La résidence principale et les économies jusqu’à hauteur de 200.000 euros seraient exemptées. Mais au-delà, la fortune est taxée avec un taux progressif entre 0,5% et 2% en fonction de la fortune totale de la personne. De cette façon, l’État pourra financer des dépenses importantes et empêcher que l’écart entre les riches et les pauvres s’accentue encore davantage.


Immobiliëspekulatioun stoppen.

Déi verréckten Hausse bei de Wunnengspräisser geet zu engem gudden Deel op d’Spekulatioun mat Wunnraum a Bauterrainen zréck. Amplaz dëst ganz schiedlech an egoistescht Verhalen z’ënnerbannen, gëtt et vun eisem Steiersystem och nach ënnerstëtzt. Fir déi Lénk féiert dofir kee Wee laanscht eng radikal Reform vun der Grondsteier. Op dem Haaptwunnsëtz soll se weiderhin niddreg bléiwen, mä mat all zousätzlech Immobiliëbesëtz soll se progressiv erop goen. Wien seng Immobilien oder Terrainen doriwwer eraus och nach express eidel stoen oder brooch leie léist, dee soll zousätzlech nach eng Spekulatiounstaxe bezuelen. Donieft fuerdere mer eng voll Besteierung vun de Plus-Valuen beim Verkaf (ausser op dem Haaptwunnsëtz) an eng Ofschafung vum Amortissement accéléré.

Stopper la spéculation immobilière.

Les hausses vertigineuses des prix immobiliers s’expliquent en bonne partie par la spéculation sur les logements et les terrains constructibles. Au lieu d’enrayer ce phénomène très nuisible et égoïste, notre système fiscal actuel l’encourage. Pour déi Lénk, il est absolument nécessaire de faire une refonte complète de la taxe foncière. Sur la résidence principale, celle-ci resterait très faible. Mais elle augmenterait de manière progressive avec chaque logement ou terrain constructible supplémentaires. Les propriétaires qui laissent de manière délibérée leurs logements vacants ou leurs terrains en friche devront en plus s’acquitter d’une taxe sur la spéculation réellement dissuasive. A côté, nous revendiquons une imposition des plus-value (hors résidence principale) au taux global et une abolition de l’amortissement accéléré.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe