People.

déi Lénk hu vill Gesiichter. Mir sinn eng villfälteg Beweegung. Bei eis ginn et keng Parteipresidenz, keng Beruffspolitiker a keng Hierarchie. Eis Leit, déi eis no bausse Vertrieden sinn eis zwee Spriecher. An eis Leit déi, di politesch Orientéierung vun déi Lénk zesummen decidéieren, sinn vertrueden an der Nationalkoordinatioun (NAKO). 

Portes-Paroles / Spriecher

Gary Diderich

De Gary Diderich huet 37 Joer an ass zu Déifferdéng grouss ginn. Säin éischt politescht Engagement hat hien mat 16 Joer bei der Jugendsektioun vum Mouvement écologique. Hien huet Philo studéiert an 2002 eng Kooperativ gegrënnt fir solidaresch Weiderbildung. Haut ass de Gary och an enger Wunnkooperativ aktiv déi alternativ Wunnformen entwéckelt. 

Säit 2011 ass de Gary Gemengeconseiller zu Déifferdéng. 

Carole Thoma

D’Carole Thoma huet 29 Joer an ass vun Diddeléng. Hat huet während sengem Studium  ugefaangen sech fir Politik ze interesséieren. 2011 ass hat Member bei déi Lénk ginn a huet sech dun och gewerkschaftlech engagéiert . D’Carole ass vu Beruff Ingénieur am Bréckebau.

Säit Mäerz 2019, ass d’Carole Member vun der Chambre des Salariés (CSL).

National Koordinatioun

De Kongress wielt all Joer eng National Koordinatioun (NaKo). Dëst Gremium ass zueleméisseg onbegrenzt, all Member ka kandidéieren an all Member vun déi Lénk kann un de Versammlungen deelhuelen. D’NaKo féiert déi Lénk dat ganzt Joer iwwer, hëlt déi wichteg politesch a finanziell Entscheedungen. 

Aktuell Zesummesetzung (säit dem Kongress vum 20. September 2020)

ARENDT Patrizia
BAUM Marc
BAUM Samuel
BEDINI Roberto
BENEDETTI Pietro
BILTGEN Laurent
CECCHETTI Myriam
CORREIA DA VEIGA Ana
DIDERICH Gary
ERPELDING Thessy
FISCH Laurent
FOETZ Guy
HANSEN Brenda
HESHMAT Hany
HOFFMANN André
LANNERS Stéphanie
LOESCH Armand
JOHNSON Patricia
JOST Frank
KERSCH Guy
MONTSERRAT Antoni
OBERWEIS Nathalie
REDONDO Jean-Laurent
REULAND Nathalie
SCHOSSELER Jeanne
SEILER Marc
SERTIC Alain
SIMON Claude
SOUSA Kevin
THEVENIN Paul
THOMA Carole
THÜMMEL Jean-Claude
THOMA Carole
URBANY Serge
WAGNER David
WIES Line
WEIRICH Eric

D'Membere vum Koordinatiounsbüro (gewielt den 24. September 2020 vun der Nationaler Koordinatioun)

ARENDT Patrizia
DIDERICH Gary
CECCHETTI Myriam
ERPELDING Thessy
JOST Frank
THOMA Carole
THUEMMEL Jean-Claude
URBANY Serge
WAGNER David

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe