Eis Leit.

déi Lénk hu vill Gesiichter. Mir sinn eng villfälteg Beweegung. Bei eis ginn et keng Parteipresidenz, keng Beruffspolitiker a keng Hierarchie. Eis Leit, déi eis no bausse Vertrieden sinn eis zwee Spriecher. An eis Leit déi, di politesch Orientéierung vun déi Lénk zesummen decidéieren, sinn vertrueden an der Nationalkoordinatioun (NAKO). 

Portes-Paroles / Spriecher

Gary Diderich

De Gary Diderich huet 37 Joer an ass zu Déifferdéng grouss ginn. Säin éischt politescht Engagement hat hien mat 16 Joer bei der Jugendsektioun vum Mouvement écologique. Hien huet Philo studéiert an 2002 eng Kooperativ gegrënnt fir solidaresch Weiderbildung. Haut ass de Gary och an enger Wunnkooperativ aktiv déi alternativ Wunnformen entwéckelt. 

Säit 2011 ass de Gary Gemengeconseiller zu Déifferdéng. 

Carole Thoma

D’Carole Thoma huet 29 Joer an ass vun Diddeléng. Hat huet während sengem Studium  ugefaangen sech fir Politik ze interesséieren. 2011 ass hat Member bei déi Lénk ginn a huet sech dun och gewerkschaftlech engagéiert . D’Carole ass vu Beruff Ingénieur am Bréckebau.

Säit Mäerz 2019, ass d’Carole Member vun der Chambre des Salariés (CSL).

National Koordinatioun

De Kongress wielt all Joer eng National Koordinatioun (NaKo). Dëst Gremium ass zueleméisseg onbegrenzt, all Member ka kandidéieren an all Member vun déi Lénk kann un de Versammlungen deelhuelen. D’NaKo féiert déi Lénk dat ganzt Joer iwwer, hëlt déi wichteg politesch a finanziell Entscheedungen. 

Aktuell Zesummesetzung (säit dem Kongress vum 24. Abrëll 2022)

ARENDT Patrizia
BAUM Marc
BENEDETTI Pietro
BILTGEN Laurent
BURGGRAFF Marc
CATENA Patrick
CECCHETTI Myriam
CORREIA DA VEIGA Ana
DIDERICH Gary
ERPELDING Thessy
FISCH Laurent
FOETZ Guy
HANSEN Brenda
HOFFMANN André
JOST Frank
KERSCH Guy
KRAUSCH Carlo
LANNERS Stéphanie
LIMBERG Dagmar
MONTSERRAT Antoni
MULLER Ben
OBERWEIS Nathalie
REDONDO Jean-Laurent
REULAND Nathalie
SCHMIT LUCA
SEILER Marc
SERTIC Alain
SIMON Claude
SMITH Murray
THEVENIN Paul
THILL Serge
THOMA Carole
THÜMMEL Jean-Claude
URBANY Serge
WAGNER David
WIES Line
WEIER Sebastian
WEIRICH Eric

D’Membere vum Koordinatiounsbüro (gewielt den 28. September 2021 vun der Nationaler Koordinatioun)

ARENDT Patrizia

BAUM Marc

DIDERICH Gary

CECCHETTI Myriam

ERPELDING Thessy

THOMA Carole

THUEMMEL Jean-Claude

REULAND Nathalie

WAGNER David

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe