ACFAG – Association des Cadres Fonctionnaires de l’Administration Gouvernementale [FRAGE]

Antworten von déi Lénk an die Organisation ACFAG Association des Cadres Fonctionnaires de l’Administration Gouvernementale: www.acfag.lu

En vue des élections législatives, et pour le cas où notre parti serait appelé à participer à la constitution du nouveau Gouvernement, vous nous avez fait parvenir un certain nombre de prises de position et de doléances, à savoir:
– Prise de position du 5 janvier 2012 de l’Association des Cadres Fonctionnaires de l’Administration – Gouvernementale (ACFAG) au sujet des avant-projets de textes transposant les accords du gouvernement et de la CGFP dans le cadre de la réforme de la fonction publique
– Aide-mémoire relatif à l’entrevue avec Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative du 6 février 2012
– Prise de position complémentaire de l’Association des Cadres Fonctionnaires de l’Administration Gouvernementale du 15 mai 2012
– Propositions de l’ACFAG en vue de l’élaboration d’un avant-projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation interne des départements ministériels
– Tableaux des tâches par carrières
Le principal objectif des propositions exposées dans ces documents est d’améliorer le fonctionnement de l’Administration gouvernementale en lui conférant des structures transparentes, notamment en définissant par la voie d’un règlement grand-ducal les missions générales et les tâches du personnel.

Nous sommes en mesure de vous affirmer (même si nous ne seront pas «appelé à participer directement à la constitution du nouveau gouvernement»)– que nous souscrivons parfaitement à vos propositions y formulés et que nous les soutiendront au sein de la Chambre des députés.
Font également parti de vos propositions l’abandon de la création de la nouvelle fonction de secrétaire général de département ministériel et la création d’un poste de directeur de l’Administration gouvernementale.

Dans ce contexte vous nous avez transmis les documents nécessaires pour comprendre votre désapprobation du projet de réforme déposé à la Chambre des Députés. Ainsi vous demandez
d’améliorer le fonctionnement de l’Administration gouvernementale en en fixant les modalités de fonctionnement et les tâches du personnel dans un règlement grand-ducal
– d’abandonner le projet de création de la fonction de secrétaire général de département ministériel
– de prévoir la création de la fonction de Directeur de l’Administration Gouvernementale
– de prévoir une concertation plus intense et plus constructive avec le personnel.
Nous vous soutenons dans votre démarche de convaincre le nouveau gouvernement du bien-fondé de vos arguments et d’accepter de modifier ou de retirer le projet de loi portant organisation de l’administration gouvernementale.

En ce qui concerne le projet de créer une nouvelle fonction de secrétaire général de département ministériel, vous nous avez adressé une copie de votre lettre au Conseil d’Etat, et nous comprenons parfaitement vos soucis à ce sujet.

En ce qui concerne l’attribution de primes aux fonctionnaires de l’État et l’Administration nementale, il y a lieu d’y revenir.

En ce qui concerne la création de la carrière du bachelier, nous ne partageons pas votre avis que la création d’une nouvelle carrière est superfétatoire. Considérant l’évolution des diplômes et études supérieures, la création de cette carrière est, à nos yeux, nécessaire. Néanmoins la validation de l’expérience et des acquis professionnelles, par exemple des rédacteurs qui font actuellement le travail des postulants de la carrière du bachelier, sera également nécessaire, afin de ne pas discriminer celles et ceux qui effectuent ces tâches déjà à l’heure actuelle.

Enfin, nous partageons vos réserves quant à la conception générale ainsi qu’à l’efficacité voulue et les conséquences des projets de réforme du statut et des carrières. Dans ce contexte nous nous permettons de vous transmettre en annexe nos réponses aux questions de la CGFP.

DEINE FRAGE: Mindestlohn oder Grundeinkommen?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Mindestloun oder Grondakommes? An wat geschidd mat der Arbecht déi gesellschaftlech wichteg ass, mee net bezuelt gëtt aus ökonomeschen, rentabilitéits Grënn? An mat den Arbechten déi gesellschaflech schädlech sin, mee héich bezuelt gin?

ANTWORT

Die Fragen berühren mehrere theoretische und praktische Themen. Zum Beispiel die Fragen nach dem Stellenwert der Arbeit, nach dem Abbau des Warencharakter der Arbeit, nach dem Stellenwert und der Anerkennung der nichtgewerblichen Arbeit usw. Zu all diesen Fragen im Zusammenhang eines bedingungslosen Grundeinkommens ist unsere interne Debatte nicht abgeschlossen – und kann es wohl auch nie endgültig sein. Das verhindert zwar nicht, bereits jetzt zu konkreten Fragen Stellung zu nehmen, aber die Antworten bleiben vorläufig.

1. In unserer Vorstellung darf auch ein bedingungsloses Grundeinkommen kein Ersatz für den Mindestlohn sein. Das BGE sollte keinesfalls dazu führen, dass die Löhne wieder (wie im 19. Jahrhundert) ganz vom „freien“ Markt geregelt würden. Also muss der Mindestlohn ebenso wie andere Regulierungen, die den Lohn betreffen (Kollektivverträge, Überstunden usw.) unbedingt beibehalten werden.

2. Die Frage der Anerkennung nichtgewerblicher Arbeit muss differenziert behandelt werden. Wir sind zum Beispiel nicht für eine Entlohnung der Hausarbeit – weil das gerade für die Frauen auf eine „Herdprämie“ hinausläuft, die die Frauen aus der Erwerbsarbeit herauslocken soll. Bürgerliches Engagement und andere Formen nichtgewerblicher Aktivität sollten auch nicht im engeren Sinn „entlohnt“ werden, das spricht nicht gegen verschiedene Formen von Entschädigung (siehe z.B. freiwillige Feuerwehr u.Ä.). Natürlich kann ein BGE solche Aktivitäten fördern. Viel zu wenig thematisiert wird aber die „Zeitsouveränität“, das heißt, die Möglichkeit, auch bei Erwerbsarbeit weitgehend über die eigene Zeit verfügen zu können. Das geht nicht ohne eine substantielle Arbeitszeitverkürzung. Auch die kann und soll ein BGE nicht ersetzen.

3. Welche Aktivitäten sind gemeint? Gesellschaftlich schädliche Aktivitäten im Finanzbereich (deren Folgen wir ja gerade erleben) verlangen eine gänzliche neue Regulierung dieses Sektors, einschließlich einer Begrenzung der Boni und Abfindungen, eine starke Besteuerung von Transaktionen und Vermögen in diesem Bereich. Aber den Arbeiter in der Rüstungs- oder Atomindustrie (die ja auch gesellschaftlich schädlich sind) kann wohl nicht mit Lohnentzug oder Ähnlichem bestrafen, im Gegenteil, sie müssen im Rahmen der notwenigen Rekonversion sozial abgesichert werden.

André Hoffmann

DEINE FRAGE: Wei stinn déi Lénk zum neie Stadion?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Wei stinn Dei Lenk zum iwerdimesioneierten neie Stadion?
Den aktuellen geet mei wei duer: en ass net pourri (gitt kucken).; en huet just net deen VIP-deel anscheinend neideg fir besser Leit. Haut ass en fir vill verschidden Sportler, muer ass en nömmen fir Fussballer.
Deen heutegen Stadion breicht nömmen eng nei ausgebauten Haapttribune, that’s all.
Wann oofgerappt misst gin, dann ass den Quadratmeterpreis vill ze vill heich fir eng Wiss dei meeschtens eidel ass. Wunnengen sollten dohinner kommen, metzen an der Staat (1 km vum Zentrum!), endlech wunnraum deen ze bezuelen ass!!!!!
Et sinn nach vill Argumenter geint dei demagogesch Frenesie fir en paranoien Superstadion fir 9000 Leit.
Ech sinn Lenk, weisst awer gaer waat Dei Lenk an den naechsten Diskussiounen soen wärten.
J. T.

ANTWORT

Gudde Mëtteg Här T.,

déi Lénk si mat iech d‘accord, wann dir sot, dass mir keen iwwerdimensionéierte Stadion zu Lëtzebuerg brauchen.

Mir sinn awer natirlech der Meenung, dass mir e Stadion sollten hunn. Dese Stadion sollt idealerweis:

– fir souvill wéi méiglech verschidden Aktivitéiten kënnen genotzt ginn (sou wéi et beim aale Stadion an der Areler Stroos de Fall as)
– e sollt net méi grouss sinn wéi dat, wat lo do steet, wëll méi wéi déi 8000 Platzen nie gebraucht ginn.
– e sollt net iegendwou op der grénger Wiss gebaut ginn a gutt un d’Verkéiersnetz ugebonnen sinn.
– idealerweis sou mann wéi méiglech kaschten, wëll de Stadion keng prioritär öffentlech Ausgab soll sinn.

Aus denen Grënn wir et am beschten, de Stadion do stoen ze lossen wou e lo as an en einfach ze renovéieren. Den Zoustand vum Stadion kann ech lo allerdéngs net bewerten.

Wat de Wunnéngsbau ugeet, sou gi mir iech natirlech Recht. Mir hun en akute Mangel u bezuelbarem Wunnraum. 1 vun 8 Locatairen bezillt iwwer 40% vun séngem Akommes fir de Loyer, eppes kafen as fir déi meescht Leit eng Saach vun der Onméiglechkeet ginn. Dofir wëllen déi Lénk och massiv Wunnéngen bauen. D’Ziel, dat mir upeilen wëllen, sinn 6500 nei Wunnéngen d’Joer, wouvun e groussen Deel vun der öffentlecher Hand iwwerholl misst ginn, fir d’Praisser op dem Wee ze drécken. Dass sou Wunnéngen, och Sozialwunnéngen, och zentral an de Stied leien mussen, as fir eis kloer. Besonneg an der Stad, wou d’Gentrifizéierung grasséiert an ëmmer méi Leit mat normalem Akommes sech keng Wunnéng méi kënne leeschten an de Stadzentrum oder direkt d‘Stad verlossen mussen, as et dringend noutwenneg massiv öffentlech Wunnéngen ze bauen.

Fir weider Infos zu eisem Programm an och zum Logement kënnt dir op eise Blog kucke goen.

Bescht Gréiss,

Selektive Sozialpolitik ist Sozialabbau!

Plädoyer von Thérèse Gorza – Lëtzebuerger Journal 09.10.2013

Die Lebenskosten steigen, aber die Familienzulagen sind seit Jahren nicht angepasst worden! Diese Zulagen sollen ja dazu dienen die Kosten der Kindererziehung mindestens teilweise zu decken. Wenn diese Kosten steigen wäre es nur logisch, die Zulagen auch anzupassen. Die Desindexierung jedoch passt in die neue Philosophie der selektiven Sozialpolitik, der Abwendung von Geldleistungen und Hinwendung zu Sachleistungen wie sie die CSV, DP, LSAP und leider auch die Grünen verteidigen. Der Export von Sozialleistungen soll verhindert werden, obwohl die Betroffenen zu einem nicht unerheblichen Teil zum Reichtum in Luxemburg beitragen. Deshalb muss die Anpassung an den Index wieder hergestellt werden!

DEINE FRAGE: Wéi wellt dir äre Programm finanzéieren?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Als bewossten an treien Dei Lenk Wieler waert et Iech net iwwerraschen dass ech Ierch an aerer Partei an 99% vun den Faell zoustemmen. ech sin am haerz bluttrout an sinn och iwwerzeecht dass dir definitiv gudd approchen hutt fir dess land en steck mei gerecht ze man. ech fannen zb ennert aneren aer approche zum index nemmen richteg… eng fro stellt sech bei mir trotzdem dei ganzen zait : wei well dir aer ganz virsaetz an aerem programm finanzeieren? d’raichtumverdeelung vun uewen no ennen, wei dat zb duerch eng mei staark besteierung vun den entreprises (va vum gewenn) gescheien, waert jo secher net dozou feiere  dass sech mei entreprises dozou entscheeden mei an letzebuerg z’investeieren, vu dass dat sie an dem ament mei kascht. wat mengt dir dann zur gefor vun enger allgemenger kapitalflucht, eraus aus letzebuerg an hin zu emerging markets? dir schwetzt och vun engem emschwong, weg vun enger finanzieller ofhaengegkeet vum bankensekteur hin zur enger mei nohalteger reindustrialiseierung… mengt dir wierklich, dat geif d’arbeschtsplaazen vun engem emmer mei schwaechelnden secteur tertiaire kenne kompenseieren?

ech sinn gespaant op aer anetwert, meng stemm haenkt dess keier dovunner of. idealismus ass richteg an noutwenneg an deser kapitalistescher gesellschaft, mais dar blot vum himmel schwieren geet hautesdags nemmei duer.

ANTWORT

Här E.,
Är Froe si méi wéi berechtegt. Ech versiche kuerz Elementer vun Äntwerten ze gin:
1) Als gesellschaftsverännernd Kraaft hu mer et ze din mat enger Realitéit déi net vun eis, mee géint eise Wëllen geschafe gouf:
-de Kontext vu Liberaliséirung vun de Kapitalmäert;
-den europäesche Kontext vun der “concurrence libre et non faussée des marchés”.
-d’Entwicklung vun der Lëtzebuerger Ekonomie a Richtung Finanziariséirung an Désengagement vum Staat (Arcelor, Cargolux, Post…).
Domatt ass och e stoarke politeschen Drock an der Gesellschaft verbonnen, deen déi bestehend Verhältnisser zwar net ëmmer legitiméiert, mee virun allem als alternativlos duerstellt.

2) Alternativen a Verännerungsweër musse realistesch sin, d.h. si mussen de Leit déi hei wunnen och kënnen Entwicklungsperspektive bidden. Kritik eleng geet net duer, revolutionär Rethorik och net, “dat Blot vum Himmel schwieren” scho guer net, do hu der recht.
Mer hun awer eng Rei vun Usätz geliwwert déi, menge mer, och haut scho realistesch wiren:
-méi staark Reguléirung vun der Finanzplaatz;
-méi staarken Engagement vum Staat iwwer öffentléch Investitiounsfongen ;
Dat fir d’Ofhängegkeet vu privaten (inländischen an ausländischen) Investisseuren erofzesetzen an domat och hinnen Drockméiglechkeeten ze huelen. Hei am Land hu sech vill Suen och an öffentlécher Hand akkumuléiert, déi ee sënnvoll hei kann ékonomesch notzen (ouni selwer an den “emerging markets” héich Renditen unzestriewen, wéi dat z.B. den öffentléche Pensiounsfong mécht).
-Förderung vun enger industrieller Basis a Vernetzung mat der Fuerschung ;
Geet dat duer fir aner Réckgäng ze kompenséieren, wéi der mengt, wee kann dat wëssen? Mécht een awer näischt, da gin déi Réckgäng awer sécher méi schlëmm ze verkraften!
-regional Kooperatioun;
-Asetzen fir eng aner Politik an Europa.

3) Et muss zu enger Conscience kommen, dass d’Ekonomie de Leit alleguer gehéiert! An dass si doriwwer selwer bestëmme mussen.
An do muss et zu gesellschaftleche Géigebewejunge kommen. Déi get et schon zum Deel, bei Gewerkschaften, bei verschiddenen Associatiounen. Dee Géigendrock muss sech och an Europa maachen a mécht sech och do ëmmer méi.
Ouni gesellschaftleche Géigendrock ass näischt méiglech. D’Réappropriatioun vun der Politik a vun der Ekonomie ass zu deem Präiss!

4) Natirléch wert esou eng Entwicklung net vun denen higeholl gin, déi vun der aktueller Situatioun profitéieren.
All sozial Erneierung, all Reguléirung vum Spillraum vun de privaten Akteuren vun der Ekonomie huet nach ëmmer an der Geschicht zu Gejäits vun Ënnergank gefouert. An dach hu grat déi Gesetzer d’Geschicht weiderbruecht. Esou ass de Sozialstaat haut entstanen.

5) Kapitalflucht? Wa Kapitalflucht nëmme ka verhënnert gin wann een all Fuederunge vun deër Säit nogët, da féirt dat an eng Spiral vun Ofhängegkeet. An do si mer dran.
Also muss een haut och déi froen déi um Rudder sin (oder ouni wesentlech Ännerung vun der Politik un d’Rudder wëlle kommen): wat maach Dir dann, fir déi ëmmer méi grouss Ofhängegkeet ze verhënneren? Wat maach Dir, fir eng eegestänneg Politik, fir d’Demokratie an Zukunft nach ze erméiglechen? Wivill Chancen hu der scho verpasst?
Dofir ee Beispill: d’Finanztransaktiounssteier, dat ass déi (minimal) Steier op den Emsätz vun de Finanztransaktiounen.
Zéng Länner an Europa, doranner all eis Nopeschsstaaten, och Merkel an Hollande, wëllen se aféiren, net esou Lëtzebuerg.
Dobäi gesäit dee Virschlag fir dass déi Steier och op den Emsätz vun alle Gesellschaften opgehuewe get déi an europäische Länner agedroe sin – och wann d’Emsätz op Finanzplaatze an Europa gemeet gin déi net beim Accord matmaachen.
Domat wir Kapitalflucht tëschent den europäische Länner de Riggel virgeschoben an et giffe nei Steier-Ressourcen och fir Lëtzebuerg kommen, wa Lëtzebuerg da giff mat Frankräich oder Däitschland asw. matmaachen. Wa Lëtzebuerg net matmécht, kritt et och keng Steiereinnahmen.
Wourop warde mer? Virwat stelle mer eis op d’Säit vun der “City” vu London?

6) Op den “emerging markets”, déi der uschwätzt, get souwisou investéiert, haut schon. Mee déi Haptmäert, fir Wueren a fir Finanzproduiten,sin ëmmer nach an Europa an och d’Kapital – d.h. deen aus de Leit hei erausgepresste Finanzpouvoir – ass ëmmer nach europäisch.
Léisunge mussen an Europa gesicht gin, duefir ass eng europäisch alternativ Politik néideg, déi och a Richtung méi öffentléchen Afloss, Reindustrialiséirung, Regionaliséirung vun de Wirtschaftsstréim, Emverdeelung asw. geet.

7) Doriwwer eraus mengen ech dass wann déi Ännerunge déi mer proposéieren werte kommen – an also majoritéitsfäheg werte sin! – dass dann villes méiglech gët, well dann ass och d’politesch Legitimatioun – an de politesche Pouvoir – do fir se ëmzesetzen.
Et ass näischt esou upassungsfäheg wéi d’Kapital well se jo och dann nach weiderhi Gewënner och hei wëlle maachen.

8) Mer mussen haut ufänken ëmzedenken, och wa mer haut net mehrheetsfäheg sin. Mer hu net am leschten Détail Léisungen, besonnesch och well d’Oppositioun net all Informatiounen huet déi eng Regirung huet.
D’Regirung huet z.B. Etuden déi aner Weër opweisen, z.B. an der Stolindustri, a bestëmmt och an anere Sekteuren (z.B.Cargolux), déi se awer zréckhält, well se net an hir Strategie vun Upassung u gewëssen ekonomesch Intressen, z.B. denen vun den Investitiounsfongen, passen.
Mee et ass wichteg haut schon déi ze stäerken, déi en Emdenke fuederen! Fir dass se an der Châmber méi Drock op d’Regirung kënne maachen, fir dass se an der Châmber besser kënnen d’Uleiesen vun der Gesellschaft erfirbréngen.

Ech hoffen Iech iwwerzeegt ze hun, ärer Iwerzeejung als déi Lénk-Wieler och weiderhin kënnen trei ze bleiwen.

Serge Urbany, Deputéierten déi Lénk

DEINE FRAGE: Setzt Ihr euch für ein Grundeinkommen ein?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Setzt Ihr euch für ein Grundeinkommen ein?

ANTWORT

Danke für die Frage.
déi Lénk spricht sich in ihrem Wahlprogramm (Kapitel 3, Punkt 23) für eine Grundabsicherung für alle aus. Über ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) soll öffentlich diskutiert werden.
Wegen einer großen Vielfalt an unterschiedlichen BGE-Konzepten soll dabei die Diskussion nicht auf eine simpele Ja-Nein-Frage zum Grundeinkommen reduziert werden. Ein Grundeinkommen kann je nach Auslegung auch sozial unverantwortlich sein. Jedoch begeistert das Thema BGE viele Menschen und rückt Fragen nach Grundrechten und Grundbedürfnissen ins Zentrum der öffentlichen Diskussion.
Generell setzt sich déi Lénk bei Fragen nach der Grundabsicherung dafür ein, dass die Gratuität der öffentlichen Dienstleistungen ausgebaut wird.
So wäre z.B. nicht ein Geldbetrag für Benutzung von Bus und Bahn in einem Grundeinkommen inbegriffen, sondern der Transport wäre gratis und in öffentlicher Hand. Somit wäre er auch individuellen Bedürfnissen besser angepasst und das Geld würde nicht in eventuell private Transportunternehmen fliessen, womit der Staat dann diese subventionieren würde.
Wir hoffen Ihnen Ihre Frage ausreichend beantwortet zu haben.
Viele Grüße,

DEINE FRAGE: Gerechtegkeet = Suen forthuelen?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Moien
muss hei mol meng meenung soen, wei kann een soen dass een fir gerechtechkeet ass. Dir wellt dass Reicher mei besteiert gin nemmen well dei Arm ed brauchen. Ech kommen ned aus enger reicher Famill, mee trotzdem hun ech keen Haas op Reich Leit well se mei ereecht hun wei ech an mei Suen. An ed huet keen een Recht iwer aner Leit hieren PRIVATEN Reichtum ze wielen an waad domadder ze maachen ass. Dad ass aleng dem Besetzer seng Decisioun. Dad huet naicht mad Gerechtechkeet ze din mee vilmei iwer den Neid un dei Leit. Dir sid vill mei vir all Mensch glaich am Aarmut ze maachen, an dad seuguer wann se ned wellen mad dem gebrauch vun Gewalt. Wann der och är Principien geift haalen wärt der ned op Facebook. Well Facebook ass an get duerch Kapitalismus finanzeiert. An nach ze soen dass Privat-Betrieber, Privat-Geschäfter, Privat-Krankenkeesen,Privat-Mobiliteitsgesellschaften besser vum Staat iwerholl sollen gin ass onresponsabel an ignorant. Well all Staatlech Intistution huet mad der Zeit Qualiteit verluer. Zb. an der DDR, Kuba alles Länder vum totalen Versooen vun Lenker-Politik. Liest anstatt mol den Karl-Marx, den seuwiseu sein Buch aus Verzweiflung geschriwen huet, den Milton Friedman , Friedrich von Hayack, … all dei Leit dei Preizer an den Economie an Wirtschaftwessenschaft kruuten.

ANTWORT

Här M.,
Merci fir Är Kommentarer.

Gerechtegkeet:
déi Lénk well Räicher net enteegenen, mee well fir Stéiergerechtegkeet suergen. Mir sinn politesch dovunner iwwerzeegt, dat et gerecht ass, Leit mat héijem Akommes an grouss Konzerner méi ze besteieren. Dat huet verschidde Grënn:
– Mir sinn der Meenung, dat de Räichtum vun Eenzelnen ni ALLENG vun dëser Persoun geschaf gouf. Eis Gesellschaft schaaft zesummen de Räichtum, also muss de Räichtum och fair verdeelt ginn. Dat heescht awer net, dat mir fuerderen, dat all d’Gehälter gläich sinn, einfach just dat d’Ennerscheeder gerecht sinn.
– Mir sinn der Meenung dat an eiser Gesellschaft Aarbecht net op eng fair Art a Weis remuneréiert gëtt. Dat heescht, dat déi enorm Ënnerscheeder vum Akommes tëscht Leit déi 8 Stonnen den Dag schwéier op Chantieren ze schaffen hunn, oder Krankenschwesteren déi Nuetsschichte maachen op der enger Säit, an Leit aus de Virstänn vu Banke awer och zB. Politiker net gerechtfäerdegt sinn. Eis däitsch Schwesterpartei huet virgeschloen, dat innerhalb vun enger Firma dat heichstent Gehalt max. 10 mol sou héich sinn däerf, wei dat nidderegsten. Een deen méi Verantwortung dréit, däerf méi verdéngen – awer w.e.g. an engem reellen Verhältnis.

déi Lénk op Facebook:
Mir haten partei-intern eng gréisser Diskussioun, ob mir op Facebook präsent sinn sollen oder net. Schlussendlech hu mir eis dofir entscheed, awer eis Page ze benotzen, aus deem einfache Grond fir Leit erreechen ze kënnen an well mir als Partei d’Verantwortung hunn Leit do ofzehuelen wou se sinn. Mir verzichten allerdéngs op bezuelten FB-Reklamm, am Géigensaatz zu anere Parteien, an mir plangen laangfristeg vun Facebook ewech ze kommen.

Vergesellschaftung vu Betriber:
déi Lénk fuerdert eng méi staark ëffentlech Hand, mee mir sinn net fir d’Vergesellschaftung vun allen Privatbetrieber.
Et geet eis virun allem dorëm, dat wichteg Industrien an Servicer ënnert demokratescher Kontroll stinn, aplaz no kommerziellen Interessen ausgeriicht ze ginn. E Beispill: En privaten Telekommunikatiouns-Resesau huet keen Interessi méi ländlech Regiounen un een gutt Internetnetz unzeschléissen, well des Regiounen keen potentiellen Marché duerstellen. De Staat huet awer eiser Meenung no d’Verantwortung dofir ze suergen, dat jiddvereen Access op een gudden Internet huet.
Et gëtt fir déi Lénk Beräicher, déi einfach net „um Marché“ si sollen, well se sou elementar fir eis Gesellschaft sinn, dat net mat hinnen spekuléiert ginn däerf. Dozou gehéiert zB. Dat d’Waasserversuergung net privatiséiert ginn soll.

Mir hoffen, dat mer Iech eis Positiounen ee bëssi méi kloer maachen konnten. Weider Informatiounen fannt dir op eiser Themensäit.

P.S.: Déi Leit, déi Economies-Präisser kruten, sinn och déi Leit, déi eis an déi aktuell Wirtschaftskris gefouert hunn. Et ass wichteg, dat et politesch Alternativen gëtt, an dat Leit no néie Weeer sichen.

Teuer und überflüssig – der Militärhaushalt

Trotz Austeritätspolitik rüstet Luxemburg nicht ab. Die Regierung finanziert überflüssige und teure Rüstungsprojekte und senkt lieber die Sozialausgaben. Auch bei NATO und EU steht Abrüstung nicht auf dem Programm.

Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern; dies führt zu einer dauernden Steigerung der Militärausgaben. Diese Militarisierung der Außenpolitik hat die Welt jedoch nicht sicherer gemacht – im Gegenteil.

Durch die Nato wird Luxemburg in militärische Einsätze wie zum Beispiel in Afghanistan hineingezogen. Außerdem beteiligen wir uns an den ruinös teuren Rüstungsausgaben. déi Lénk verlangen eine konsequente Friedenspolitik, den Austritt Luxemburgs aus der NATO sowie die drastische Kürzung der Militärausgaben.

Gerechte Steuern, solide Staatsfinanzen

„déi Lénk wollen Geld ausgeben das wir nicht haben“, wird uns manchmal vorgehalten. „Geld das wir nicht mehr haben“ wäre korrekter, denn erst seit den Juncker-Frieden-Steuergeschenken von 2002 an Betriebe und Reiche ist der Staat knapp bei Kasse.

Die staatlichen Einnahmeverluste durch die „große Steuerreform“ von 2001/2002 wurden von der damaligen Regierung auf nahezu eine Milliarde Euro jährlich beziffert, davon 404 Millionen zum Vorteil der Betriebe und 421 Millionen zum Vorteil der reichen Haushalte. Nicht einbegriffen in diesen Zahlen sind unter anderen die Verluste durch die Abschaffung der Vermögenssteuer und die Kürzung der Dividendensteuern. Einige der damals vorgenommenen Maßnahmen gehören jedenfalls rückgängig gemacht und würden zu substantiellen Mehreinnahmen führen.

déi Lénk wollen insbesondere das steuerliche Ungleichgewicht zwischen Haushalten und großen Unternehmen korrigieren. 80% der Unternehmen, die ihren Sitz in Luxemburg haben, darunter multinationale Unternehmen, bezahlen keine Gewinnsteuer. Wir werden mehr Steuern von sehr rentablen Unternehmen einfordern, insbesondere durch Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Wir wollen ebenfalls den übermäßigen Steuerdruck auf Haushalte mit mittleren Einkommen vermindern, Haushalte mit Spitzeneinkommen stärker besteuern und die Steuermäßigungen auf den Dividenden abschaffen.

FNCTTFEL – De Landesverband [FRAGE]

Antworten von déi Lénk auf die Wahlprüfsteine des FNCTTFEL-Landesverbandes: www.landesverband.lu

In der letzten Legislaturperiode haben sich unsere 2 Abgeordnete André Hoffmann und Serge Urbany im Parlament stets – oftmals allein – für die Forderungen der Gewerkschaften und Schaffenden eingesetzt, genauso wie unsere Mitglieder dies auch außerhalb des Parlamentes, in den Gewerkschaften und den sozialen Bewegungen, getan haben. An diesem konsequenten Einsatz wird sich auch in Zukunft nichts ändern! Es ist demnach wichtig für die Belange der Schaffenden, der Rentner und Gewerkschaften, dass dei Lénk, die deren Forderungen im Parlament konsequent vertritt, gestärkt aus diesen Wahlen hervorgeht.

Hier die einzelnen Antworten zu Euren Fragen:

1. Wird ihre Partei sich dafür einsetzen, damit die nationale Eisenbahngesellschaft als integrierter öffentlich-rechtlicher Betrieb erhalten bleibt? Wird sie von jedweder weiteren Filialisierung Abstand nehmen?
Die nationale Eisenbahngesellschaft SNCFL muss ein öffentlich-rechtlicher Betrieb bleiben. déi Lénk widersetzen uns jeder Privatisierung und weiteren Zerstückelung oder Filialisierung der CFL. Die schlechten Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass die Liberalisierung eine Sackgasse ist, die einem qualitativ hochwertigen öffentlichen Transport schadet. Die CFLcargo sollte ebenfalls wieder in die Muttergesellschaft zurückgeführt werden.

2. Wird ihre Partei dafür sorgen, damit die Betreuung der Fahrgäste in den Bahnhöfen und Zügen durch genügend gut ausgebildetes Personal gewährleistet wird?
Ein guter Dienst am Kunden setzt genügend Personal voraus. Auch die Sicherheit kann nur durch präsentes Personal gewährleistet werden. Geisterbahnhöfe schaden dem öffentlichen Transport; dies lehnen déi Lénk ab. Videoüberwachung ist kein Ersatz für genügend Personal vor Ort.

3. Wird ihre Partei das Einrichten einer Mobilitätszentrale und die Schaffung eines Verkehrsverbundes in der Großregion vorantreiben? Wird ihre Partei eine attraktive Tarifstruktur im grenzüberschreitenden Verkehr realisieren?
Gerade auch im Transportbereich ist regionales Denken und regionale Zusammenarbeit eines unserer wichtigen Bestrebungen. Ohne das Zutun der zahlreichen Grenzgänger würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Ein über die Grenzen hinaus gut funktionierender öffentlicher Transport ist dringend notwendig um die Menschen umweltschonend zu transportieren. Dabei ist es dringend einen Verkehrsverbund im grenzüberschreitenden Verkehr, dazu eine Mobilitätszentrale der Großregion, sowie eine attraktive Tarifstruktur zu realisieren.

4. Wird ihre Partei den öffentlichen Transport attraktiv und sicher gestalten und zu dem Zweck, von den einzelnen Verkehrsträgern Präventionspläne gegen Aggressionen verlangen
Eine absolute Sicherheit gibt es bekanntlich nicht. Deshalb muss alles Mögliche gemacht werden, um Aggressionen zu verhindern. Solche entstehend unter andrem auch durch soziale Unterschiede, durch Präkarität, Armut und Suchtprobleme; deshalb ist eine wirksame Sozialpolitik ein wichtiger Bestandteil zur Prävention von Aggressionen im öffentlichen Transport und im öffentlichen Raum. déi Lénk meinen, dass menschliche Präsenz durch genügend Personal in Bus und Zügen noch am meisten zur Sicherheit beiträgt und Aggressionen vorbeugt. Nebst eine wirksamen Sozialpolitik und Auffangstrukturen für Minderbemittelte und Suchtkranke, sollen mehr Zugbegleiter, Kontrolleure und Sicherheitsmannschaften, sowie eine wirksame Zusammenarbeit mit der öffentlichen Macht (Police, Douane) den öffentlichen Transport attraktiver und sicherer gestalten.

5. Wird ihre Partei den Bau einer neuen Eisenbahnlinie Luxemburg-Bettemburg, die Eisenbahnbindung Luxemburg/Hauptbahnhof-Kirchberg sowie den zweigleisigen Ausbau der Nordstrecke (an erster Stelle die Streckenabschnitte Clerf-Ulflingen und Ettelbruck-Goebbelsmühle) als prioritär einstufen? Wird sie die Eisenbahnstrecke Ettelbrück-Diekirch erhalten und attraktiver gestalten?
Während Jahrzehnten wurde nicht genügend in die Eisenbahninfrastruktur investiert; das Straßennetz hingegen wurde systematisch ausgebaut, mit dem Resultat von immer größeren Staus. Es wird höchste Zeit die Prioritäten anders zu gestalten und den öffentlichen Transport sowie das Eisenbahnnetz systematisch und konsequent auszubauen, sie wie der Landesverband dies vorschlägt.

6. Wird ihre Partei auf eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Eisenbahn hinwirken? Wird sie in diesem Zusammenhang die Sozialbedingungen im Transportsektor im Sinne des sozialen Fortschritts harmonisieren?
Zurzeit besteht ein unlauterer Wettbewerb zwischen Schiene und Straße: es besteht überhaupt keine „Kostenwahrheit“ über den wirklichen Kostenpunkt der Straße; die Arbeitsbedingungen und Löhne im Straßenverkehr sind Dumpingpreise und die Umweltschäden werden überhaupt nicht angerechnet. déi Lénk wollen die „Kostenwahrheit“ des Straßentransportes wiederherstellen, uns für ordentliche Sozialbedingungen im Transportsektor einsetzen und den Gütertransport auf die Schiene verlagern.

7. Wird ihre Partei die Busbetriebe von AVL und TICE als öffentlich-rechtliche Betriebe absichern und keinerlei Privatisierung von Strecken und Teilbereichen des Betriebs vornehmen?
Unsere Fraktion im Europaparlament (GUE-Linke Liste) hat zusammen mit den Gewerkschaften, der ETF und der EGÖD, entscheidend dazu beigetragen, dass eine weitgehende Liberalisierung im öffentlichen Personentransport verhindert werden konnte. Die obligatorische Ausschreibung aller Transportleistungen, so wie die EU-Kommission sie durchsetzen wollten, hätte nämlich das Ende von AVL, TICE und auch CFL-Busbetrieb bedeutet. Diesen Kampf werden wir fortsetzen, in Luxemburg und in Europa, und uns weiterhin für den Erhalt von AVL, TICE und CFL als öffentlich-rechtliche Betriebe einsetzen. Auch der ganze RGTR muss letztendlich öffentlich-rechtlich geführt werden um eine kohärente Transportpolitik zu gewährleisten.

8. Wird ihre Partei kurzfristig die geplante Straßenbahn als öffentlichen-rechtlichen Betrieb (Bau und Betreibung) in der Stadt Luxemburg realisieren? Wird sie jedwede Privatisierung der Straßenbahn verhindern?
Der Ausbau des öffentlichen Personentransportes auch auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg ist eine absolute Notwendigkeit. Dabei sollen Zug, Bus und Tram komplementar funktionieren. déi Lénk setzen uns ein für die schnellst mögliche Realisierung eines Trams in öffentlicher Hand. Die von der CSV-LSAP-Regierung und dem DP-Grünen-Schöffenrat vorgesehene Ausschreibung – lies Privatisierung – lehnen déi Lénk strikt ab. Auch verlangen wir den Ausbau des Trams in die Randgebiete der Stadt sowie die schnellstmögliche Realisierung der Peripheriebahnhöfe. Der gesamte Personentransport muss öffentlich-rechtlich sein und ineinandergreifend funktionnieren.

9. Wird ihre Partei jedwede Privatisierung von öffentlichen Verwaltungen und Betrieben strikt ablehnen? Wird sie die öffentlichen Verwaltungen und Betriebe als Standbein unserer Wirtschaft, welches dem Allgemeinwohl verpflichtet ist, stärken und ausbauen? Wird sie weiter dafür sorgen, dass beim Staat, den Gemeinden und den öffentlichen Betrieben Funktionäre in genügender Zahl eingestellt werden, um einen optimalen öffentlichen Dienst zu ermöglichen?
Öffentliche Dienstleistungen gehören in öffentliche Hand, sowohl um eine hohe Qualität als auch um korrekte Arbeitsbedingungen und Gehälter zu gewährleisten. Die Privatisierung, die darauf hinausläuft mit öffentlichen Dienstleistungen Gewinne zu erzielen, erfolgt entweder auf Kosten der Qualität, oder der Arbeits- und Lohbedingungen, oder wird so teuer, dass sie nicht mehr für alle Bürger/innen zugänglich ist. Deshalb lehnen déi Lénk jegliche Privatisierung von öffentlichen Diensten, Verwaltungen und Betrieben ab. Der Ausbau der öffentlichen Dienste – in öffentlicher Hand, d.h. durch Staat und Gemeinden – in zahlreichen Bereichen (Schule, Kinderbetreuung, Altenpflege, Wohnungsbau, usw. …) ist unabdingbar, um allen Bürgern ihre Grundrechte auf Versorgung abzusichern. Dazu bedarf es natürlich genügen Personal, das unter ordentlichen Bedingungen und mit einem korrekten Lohn eine qualitativ hochwertige Arbeit für die Bürger/innen verrichten kann. Um die Unabhängigkeit und die Neutralität des Personals abzusichern, soll das Statut des Funktionärs bei Staat, Gemeinden und öffentlichen Betrieben die Regel sein.

10. Wird ihre Partei für demokratische Lohnverhandlungen mit allen Gewerkschaften im öffentlichen Sektor im Rahmen einer großen Tarifkommission sein?
déi Lénk setzen uns dafür ein, dass die Lohnverhandlungen im öffentlichen Sektor demokratisch geführt werden, das heißt dass die Verhandlungen mit einer großen Tarifkommission im öffentlichen Dienst geführt werden, an der alle im öffentlichen Sektor repräsentativen Gewerkschaften teilnehmen, ebenso wie die „Patronats“vertreter der Gemeinden, CFL und assimilierten Sektoren. Mit einer solchen großen Tarifkommission soll das Gesamtvolumen und die gemeinsame Ausrichtung des Gehälterabkommens ausgehandelt werden, während die Einzelheiten mit den jeweiligen Gewerkschaften in den einzelnen Bereichen getrennt verhandelt werden sollen ( mit der CGFP beim Staat, FGFC und Landesverband bei den Gemeinden, Landesverband und Syprolux bei den CFL, …).

11. Wird ihre Partei das im öffentlichen Sektor ausgehandelte Gehälterabkommen umsetzen? Wird ihre Partei die auf dem Instanzenweg befindliche Statuten- und Gehälterreform, mit allen Gewerkschaften des öffentlichen Sektors neu verhandeln, um die darin befindlichen Ungereimtheiten und sozialen Ungerechtigkeiten auszumerzen?
Die von Regierungsseite vorgeschobenen Argumente zur Verschiebung des Abkommens von Juli 2011 auf Juli 2014 waren schon mehr als fragwürdig. Dieses Abkommen muss jetzt ohne Wenn und Aber umgesetzt werden; alles andere wäre ein falsches Signal an die Arbeitgeber, auch aus dem Privatsektor. In Bezug auf die Reform von Statut und Gehältern müssen alle positiven Verbesserungen, die vereinbart wurden (Revalorisierung verschiedener Laufbahnen, Harmonisierung der Aufstiegsmöglichkeiten, …), so schnell wie möglich im Parlament zur Abstimmung gebracht werden. Diese werden wir selbstverständlich unterstützen. Verschiedenen Verschlechterungen – wie der Kürzung der Anfangsgehälter und Entschädigung während der „Stage“-Zeit, der undifferenzierten Verlängerung der „Stage“-Zeit auf 3 Jahre, dem geplanten Bewertungssystem, den Übergangsbestimmungen bei der Revalorisierung verschiedener Laufbahnen … – werden déi Lénk nicht zustimmen.

12. Wird ihre Partei die Gemeindegesetzgebung ändern, damit die Gemeindeverwaltungen in einem liberalisierten Umfeld alle kommerziellen Aktivitäten in Eigenregie durchführen können?
In einem teils liberalisierten Umfeld (Energiewirtschaft, …) müssen die Gemeinden das Recht erhalten kommerzielle Aktivitäten im Bereich durchzuführen. Es darf nicht sein, dass alles, womit sich Geld verdienen lässt, privatisiert werden muss, während die Gemeinden die kostenaufwendigen Bereiche abdecken. Wasser, Strom und Gas gehören in den Entscheidungsbereich der Gemeinden. Jede Privatisierungsbestrebungen lehnen déi Lénk strikt ab. Die Gesetze müssen also in diesem Sinne geändert und bereits durchgeführte Privatisierungen (Auslagerung im Personentransport, Energienetze, …) wieder rückgängig gemacht werden.

13. Wird ihre Partei sich für eine weitere Etappe von Arbeitszeitverkürzung einsetzen?
Neben der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienstleistungsbereich (Pflege, Kinderbetreuung, Wohnungsbau, …) und im Bereich der Energieeffizient und erneuerbarer Energien, ist die Kürzung der Regelarbeitszeit das wichtigste Mittel zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und im Kampf gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit. Seit dei Lénk besteht, fordern wir eine Arbeitszeitverkürzung. Seit den 70-iger Jahren ist in Bezug auf die Kürzung der Arbeitszeit nichts mehr geschehen! – Im Gegenteil: es wird immer mehr flexibilisiert und gemurkst; dieser Trend muss umgekehrt werden. Zum Durchsetzen einer Arbeitszeitverkürzung, in einer ersten Phase die 35.-Stundenwoche oder 7-Stundentag, bedarf es neben unserer Initiative im Parlament aber auch der gewerkschaftlichen Mobilisierung.

14. Wird ihre Partei jedwede weitere Verschlechterung der öffentlich-rechtlichen  Pensionssysteme des privaten und des öffentlichen Sektors ablehnen und sich für die absolute Absicherung des Umlageverfahrens, welches auf der Solidarität der Generationen beruht einsetzen? Wird ihre Partei die am 1. Januar 2013 erfolgte Annullierung des Ajustement wieder zurücknehmen. Wird ihre Partei die Spezialregime (Pension mit 55 Jahren) für Lokführer, Busfahrer, Feuerwehrleute, Rangierer und andere Berufstätige mit erschwerten Arbeitsbedingungen wieder einführen?
Dei Lénk hat sich in der Abgeordnetenkammer und in vielen Stellungnahmen – oftmals allein – immer gegen Verschlechterungen des Pensionssystems stark gemacht. In eine Pressemitteilung vom 2. März 2012 haben Landesverband und déi Lénk sich gemeinsam gegen die von der CSV-LSAP-Regierung getätigte Reform der Pensionen ausgesprochen. Die erfolgte Annullierung des Ajustement war völlig fehl am Platz und déi Lénk wollen die Verlängerung des Pensionsalters um 3 Jahre, respektive die Kürzung der Pensionen, wieder rückgängig machen. Die Renten sollen regelmäßig an die Lebensteuerung (Index) und an die allgemeine Lohnentwicklung (Ajustement) angepasst werden. Die Menschen sind immer produktiver, und brauchen deshalb nicht länger zu arbeiten oder weniger Rente zu erhalten! déi Lénk setzen uns weiterhin für die Stärkung des öffentliche-Rechtlichen Pensionssystems und das Umlageverfahren ein; zudem lehnen déi Lénk die Spekulation mit Geldreserven aus der Pensionskasse ab. Vielmehr sollten diese Gelder benutzt werden unter anderem um erschwinglichen Wohnungsbau zu betreiben. Wer unter erschwerten Bedingungen arbeitet, soll früher in Rente gehen können.

15. Wird ihre Partei höhere Eigenbeteiligungen und Leistungsverschlechterungen bei der Gesundheitskasse ablehnen, um so eine Zweiklassenmedizin zu verhindern?
déi Lénk wollen die übertriebene Kostenbeteiligungen der Patienten/innen zurücknehmen und sich für die Aufnahme von anderen medizinischen und paramedizinischen Leistungen in den Katalog der Gesundheitskasse erwägen (u.a. alternative Behandlungsmethoden und ganzheitliche Medizin, paramedizinische Betreuungen und Therapien) einsetzen. Die Leistungen der Gesundheitskasse sind in mancher Hinsicht zu verbessern, so zum Beispiel bei Brillen und Zahnersatz, und die Direktzahlung durch die Gesundheitskasse („tiers payant“) zur Regel werden.

16. Wird ihre Partei die angekündigte Reform der Pflegeversicherung dazu nutzen um die Leistungen abzusichern und um bei den ausgezahlten Pflegeakten eine effiziente Qualitätskontrolle zu gewährleisten? Wird ihre Partei die Beteiligung des Staates an den Beitragsleistungen auf 45%, wie ursprünglich vorgesehen, festlegen?
Die Pflegeversicherung soll ausgebaut werden, jeder soll das Recht auf eine qualitativ hochwertige Pflege erhalten. In diesem Sinne unterstützen wir die Qualitätskontrolle, ebenso wie die Rekrutierung von genügend Personal (derzeit fehlen mindestens 600 Pfleger/innen), denn überlastete Pfleger/innen und Sparmaßnahmen schaden der notwendigen Qualität. Auch dürfen die Leistungen der Pflegeversicherung nicht durch erhöhte Eigenbeteiligung der Betroffenen infrage gestellt werden. Der geplante Beitrag auf Kapitaleinkommen muss endlich einkassiert werden.

17. Wird ihre Partei sich nach den erfolgten Indexmanipulationen, für die integrale Wiedereinführung der automatischen Indexanpassung einsetzen? Wird ihre Partei dafür sorgen, dass Familienzulagen und andere Sozialleistungen wieder indexiert werden?
Durch die Indexmanipulationen der letzten Jahre wurde allen Schaffenden und Rentnern der Lohn oder die Rente eines ganzen Monats – über mehrere Jahre verteilt – vorenthalten! déi Lénk Die waren die einzigen, die sich an der Seite der Gewerkschaften dagegen gewehrt haben. Déi Lénk sind auch die einzige Kraft im Parlament die sich bedingungslos für die Wiedereinführung der vollen und automatischen Indexanpassung auf Löhnen, Gehältern und Pensionen, aber auch auf den anderen Soziallleistungen (Kindergeld, …) einsetzt. déi Lénk wollen nicht zulassen, dass der Index weiterhin „solange die Krise andauert“ bis auf eine Tranche pro Jahr ausgesetzt wird (so wie alle anderen Parteien dies wollen). Auch der sogenannte „gedeckelte Index“ ist eine Irreführung der Bevölkerung.

18. Wird ihre Partei für gesunde Staatsfinanzen sorgen indem sie die Einnahmeseite stärkt durch eine sozialgerechte Steuerreform, welche die unteren und mittleren Einkommen entlastet und die hohen Einkommen und Vermögen stärker belastet. Wird sie dem  Zusammenhang auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer verzichten? Wird ihre Partei dafür eintreten damit sich Luxemburg an der geplanten Finanztransaktionssteuer beteiligt?
Die Staatsfinanzen werden immer mehr durch die Lohnabhängigen und die Haushalte getragen; die Betriebe zahlen immer weniger, 80% der Betriebe zahlen überhaupt keine Steuern, selbst wenn sie Gewinne machen! Statt dass die Haushalte 2/3 und die Betriebe nur 1/3 der Steuereinkommen gewährleisten, muss dieses Verhältnis wieder umgekehrt werden. Und die Steuertabellen müssen in dem Sinn überarbeitet werden, dass die mittleren Einkommen, ebenso wie Verwitwete, entlastet und die wirklich hohen Einkommen und die großen Vermögen stärker belastet werden. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnen déi Lénk strikt ab.

19. Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, damit die europäische Liberalisierungspolitik einer seriösen Evaluierung unterzogen und korrigiert wird? Wird sie in diesem Zusammenhang dafür eintreten, dass das 4. Eisenbahnpaket welches die Liberalisierung fortschreiben will, definitiv aufgeben wird?
Die europa- und weltweite Liberalisierung ist eine Sackgasse. Liberalisierung bedeutet das Gegenteil von Solidarität, sozialer Absicherung und Fortschritt. Wer sich – wie déi Lénk – für soziales und solidarisches Europa einsetzt, muss sich der europäischen Liberalisierungspolitik wiedersetzen. Wir bedauern, dass die Sozialisten und Sozialdemokraten sowohl in Europa als auch in den einzelnen Ländern halfen, der Liberalisierung Tür und Tor zu öffnen. Zusammen mit den Gewerkschaften und unserer Fraktionen im Europaparlament werden wir alles dran setzen, die Liberalisierungswelle zu stoppen und für ein soziales und solidarisches Europa im Interesse der Menschen kämpfen. Dazu gehört auch unser Kampf gegen die im 4. Eisenbahnpaket geplanten weiteren Liberalisierungsmaßnahmen (darunter wiederum die geplante Ausschreibungspflicht für alle öffentlichen Dienstleistungen auf Straße und Schiene, die geplante organisatorische Trennung von Eisenbahnbetrieb und Eisenbahninfrastruktur, … – alles weitere Schritte zu einem total liberalisierten Eisenbahnmarkt).

20. Wird ihre Partei sich für eine stärkere Kontrolle und Regulierung der Finanzmärkte einsetzen?
Ja, im hiesigen Parlament, ebenso wie im Europaparlament, haben wir uns immer wieder für die Kontrolle und Regulierung der Finanzmärkte ausgesprochen und uns auch außerhalb des Parlamentes zusammen mit anderen fortschrittlichen Vereinigungen dafür eingesetzt. Die Spekulation und die unbegrenzte Gier der Kapitalbesitzer war eine der Ursachen der Krise, für die wiederum die Menschen bezahlen mussten, die sie am wenigsten verschuldet haben, während die wirklichen Urheber, die Spekulanten verschont blieben. Deshalb ist es dringend die Finanzmärkte europa- und weltweit zu kontrollieren und anders zu regulieren. Auch soll Luxemburg sich den EU-Staaten anschließen, die eine europäische Finanztransaktionssteuer einführen wollen, um so die spekulativen Aktivitäten zu bekämpfen und den finanziellen Sektor zu den Kosten der Krise beitragen zu lassen, die er verursacht hat.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe