Décès de Guy W. Stoos

Ses dessins parlaient pour celles et ceux que l’on n’entendait pas

C’est avec avec une grande tristesse que déi Lénk a appris le décès de Guy W. Stoos, membre fondateur de déi Lénk, militant infatigable et ancien conseiller communal de la ville de Luxembourg.

Originaire d’Ettelbrück, Guy W. Stoos était profondément lié à la gauche luxembourgeoise. Il dessinait pour les mal-logés et les mal-lotis, les réfugiés et les travailleurs immigrés et pour toutes celles et ceux que les inégalités de notre pays et de notre monde n’avaient pas épargnées. Ses dessins où la politique et la poésie s’entremêlaient, s’exprimaient toutes les semaines tant dans le Neie Feierkrop que le Woxx. Mais les destinataires de ses moqueries parfois acides étaient toujours les puissants, jamais les sans-voix.

Ses dessins parlaient pour celles et ceux que l’on n’entendait pas.

déi Lénk perd un camarade de valeur, pour beaucoup aussi un ami. 

Toutes nos pensées vont à ses amis et aux membres de sa famille.

[Luxembourg, le 12 janvier 2022]

Superdreckskëscht: Et muss ee bei Null ufänken!

De Superdreckskëscht – Kontrakt tëscht dem Ëmweltministère an der Firma Oeko-Service Lëtzebuerg huet keng gesetzlech Basis. Dat confirméieren zwee juristesch Avis vun der neier Cellule scientique vun der Chamber a vum Maître Alain Steichen. déi Lénk sinn der Meenung, dass de bestoende Kontrakt soumat verfällt an en neie Kontrakt mat engem Prestataire fir d’Superdreckskëscht muss gemaach ginn, soubal dat feelend Gesetz gestëmmt ass. Dëse Virgank ënnersträicht doriwwer eraus d’Wichtegkeet vun der wëssenschaftlecher Expertise fir eng effikass Kontroll vun der Regierung duerch d’Chamber.

Den Avis vun der Cellule scientifique vun der Chamber ënnersträicht ganz kloer, dass et keng gesetzlech Grondlag fir d’Superdreckskëscht gëtt. E Spezialgesetz, wat e Budget spezifesch fir d’Superdreckskëscht virgesäit ass ni vun der Chamber gestëmmt ginn. Eng Ausgab am Staatsbudget, déi iwwer mindestens zwee Exercicer leeft oder awer 40 Milliounen Euro iwwersteigt, muss awer gesetzlech festgehale ginn. Wëll esou e Gesetz ni gestëmmt ginn ass, ass also och de Kontrakt fir d’Ausféierung vun der Aktioun Superdreckskëscht ongülteg.

Déi proposéiert Léisung vun der Cellule scientifique déi dora besteet, dem Kontrakt nodréiglech seng Gëltegkeet ze ginn mat dem Vote vun engem Spezialgesetz gesinn déi Lénk awer ganz kritesch. Dat besonnesch wëll de bestoende an also awer ongültege Kontrakt mat der Firma Oeko-Service Lëtzebuerg eng ganz Partie Froen opwäerft, déi och mam Audit aus dem Joer 2021 net aus der Welt geschaf konnte ginn. Mir wëlle kee Gesetz stëmmen, dat e problematesche Kontrakt mat enger Privatfirma am Nachhinein och nach legaliséiert.

déi Lénk haten virun engem knappe Joer opgrond vun de Recherchen vun der Presse scho kritiséiert, dass d’Offallwirtschaft zu engem ëmmer méi lukrative Geschäftsfeld fir Privatfirmen gëtt. Am Fall vun der Aktioun Superdreckskëscht gouf festgestallt, dass e Geflecht vun Entreprisen hannert Oeko-Service Lëtzebuerg steet, déi alleguer de selweschte Persoune gehéieren a wou sech Missiounen am Kader vun dësem Beräich vun der Offallwirtschaft innerhalb vun dem Firmegeflecht zougeschoustert ginn. Donieft gouf festgestallt, dass d’Firmebesëtzer sech gepeffert Dividenden a Milliounenhéicht ausbezuele loossen a sech soumat mat Hëllef vum Ëmweltministère an duerch d’Ausféierung vun engem service public op Käschte vun de Konsummenten beräichere kënnen. Dëse System muss ënnert d’Lupp geholl ginn an dat geet nëmmen, wann dësen Dossier mat engem neie Spezialgesetz op Null gesat gëtt. Fir déi Lénk ass et kloer, dass d’Offallwirtschaft net privaten Interessen däerf ënneruerdent ginn, mee dass se fest an ëffentlecher Hand muss sinn.

Den Dossier Superdreckskëscht weist eis doriwwer eraus, dass d’Chamberaarbecht duerch eng wëssenschaftlech Expertise däitlech kann opgewäert ginn. D’Ausaarbechtung vun Avis’en duerch Spezialisten op engem bestëmmten Thema hëlleft den Deputéierten dobäi hir Aufgaben als Kontrollinstanz vun der Regierung méi effikass wouerzehuelen. D’Chamber gëtt doduerch opgewäert an dat kënnen déi Lénk nëmme begréissen.

Matgedeelt vun der Lénker Fraktioun.


Superdreckskëscht: Pour un retour à la case départ.

Le contrat Superdréckskëscht, conclu entre le ministère de l’Environnement et la société Oeko-Service Lëtzebuerg, n’a pas de cadre légal. Deux avis juridiques, l’un de la cellule scientifique de la Chambre des députés, l’autre de Maître Alain Steichen, le confirment. déi Lénk est d’avis que l’actuel contrat est par conséquent devenu caduc et qu’il faut un nouveau contrat avec un prestataire pour la Superdréckskëscht dès que la loi manquante a été adoptée. Cet épisode souligne par ailleurs l’importance de l’expertise scientifique pour garantir un contrôle efficace du gouvernement par la Chambre.

L’avis de la cellule scientifique de la Chambre souligne clairement qu’une base légale pour la Superdréckskëscht fait défaut. Une loi spéciale, prévoyant un budget spécifique pour la Superdréckskëscht, n’a jamais été votée. Or, une dépense au budget de l’Etat qui court sur au moins deux exercices budgétaires ou qui engage une somme supérieure à 40 millions d’euros, doit faire l’objet d’une telle loi spéciale. Il en ressort que le contrat pour l’exécution de l’initiative Superdréckskëscht est invalide.

déi Lénk voit cependant d’un oeil critique la proposition de la cellule scientifique qui consiste à rendre valide l’actuel contrat en adoptant a posteriori une loi spéciale. D’autant plus que l’actuel contrat entre l’Etat et la société Oeko-Service Lëtzebuerg soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles l’audit de 2021 n’a pas apporté de réponses. Nous ne voulons pas d’une loi qui légalise après coup un contrat avec une société privée.

L’année passée, à la suite de recherches journalistiques, déi Lénk avait déjà critiqué le fait que la gestion des déchets est devenue un business juteux pour des entreprises privées. Dans le cas de l’Action Superdréckskëscht, il a été constaté que derrière l’entreprise Oeko-Service Lëtzebuerg se cache un enchevêtrement de sociétés appartenant toutes aux mêmes personnes qui se répartissent les missions dans le cadre du contrat Superdréckskëscht. S’y ajoute que les propriétaires de ces entreprises ont touché des dividendes exorbitants et se sont ainsi enrichis sur le dos des consommateurs grâce à l’aide du ministère de l’Environnement et à l’exécution d’un contart de service public. Ce système doit être analysé en profondeur, ce qui n’est possible qu’avec une loi spéciale qui remet les compteurs à zéro. Pour déi Lénk, il est évident que la gestion des déchets ne doit pas être soumis à des intérêts privés mais qu’elle doit rester dans le domaine public.

Le dossier Superdréckskëscht montre également que le travail parlementaire est revalorisé grâce à l’expertise scientifique. La rédaction d’avis par des spécialistes sur des thèmes précis est une aide précieuse pour les députés dans l’exercice de leur mission de contrôle du gouvernement. La Chambre est ainsi revaloriée et déi Lénk ne peut que saluer ce progrès.

Communiqué par la sensibilité politique déi Lénk

Medizin für den Menschen, nicht den Kommerz

Medizin für den Menschen, nicht den Kommerz: déi Lénk stellen sich gegen die Schaffung privater Ärztegesellschaften 

Nur vier große, überregionale Krankenhäuser sichern in Luxemburg die medizinische Versorgung. Eine Folge dieser räumlichen Konzentration auf wenige Zentren ist, dass die dort angebotenen Dienste zwar allgemein gut sind, aber weite Landstriche in den Bereichen ambulante und stationäre Medizin unterversorgt sind. Mit der Schaffung privater Ärztegesellschaften soll nun aus der „Notsituation“ außerhalb der Zentren Profit geschlagen werden. 

Seit einigen Wochen liegt ein, eindeutig die Handschrift der Ärztelobby tragender, Gesetzesvorentwurf vor, der es Ärzten in Zukunft erlauben soll, gewerbliche Gesellschaften zu gründen, Kapital zu sammeln, Geräte zu kaufen und Personal einzustellen, wozu auch Ärzte und medizinisches Pflegepersonal zählen. So sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden um die medizinische Versorgung auch außerhalb der 4 Krankenhauszentren zu verbessern. Dass diese Anreize nichts anderes als das Versprechen satter Profite sind, wird dabei nicht weiter ausgeführt.

Statt einer Strategie zur Schaffung einer auch in die Fläche hinein hochwertigen, öffentlichen und allgemeinen Gesundheitsversorgung vorzulegen – dessen Notwendigkeit ja gerade die aktuelle Pandemie nachdrücklich bewiesen hat – treiben die Regierung und ihre Gesundheitsministerin demnach weiterhin massiv deren Kommerzialisierung und Privatisierung voran. Wird das Projekt „private Ärztegesellschaften“ wie vorgesehen umgesetzt, so dürften diese alle möglichen medizinischen Dienstleistungen anbieten. Die Details würden dabei in großherzoglichen Reglementen festgelegt werden, also am Parlament vorbei. Und der Teufel liegt bekanntlich im Detail: Zwar schließt der vorliegende Vorentwurf Investoren ohne medizinischen Beruf ausdrücklich von der Beteiligung an solchen Ärztegesellschaften aus. Jedoch gilt dieses Beteiligungsverbot nicht für andere in der Europäischen Union niedergelassene Ärztegesellschaften. Wer bei diesen ausländischen Ärztegesellschaften wiederum Investor ist, bleibt unbekannt.

Als auf Gewinn ausgelegte Kapitalgesellschaften werden die vorgesehenen Ärztegesellschaften voraussichtlich eine entsprechende Medizin anbieten. Und das obwohl Artikel 16 des ärztlichen Deontologiekodexes festhält: « La médécine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Dieser Widerspruch stört umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Gesetzesvorentwurf mit Hochdruck am Gesondheetsdësch, dessen Hauptaufgabe es ja eben ist, das Gesundheitswesen der Zukunft zu erarbeiten, vorbeigedrückt wird. Statt die Idee privater Ärztegesellschaften in diesem Gremium von verschiedenen Interessengruppen gemeinsam debattieren zu lassen, scheint die Ärzteschaft diese ganz allein heute schon verwirklichen zu wollen. 

déi Lénk verurteilt vehement diese nicht nur verschleierte, sondern durchweg undemokratische Privatisierung des Gesundheitswesens! Private Ärztegesellschaften bedeuten nicht nur eine eindeutige Schwächung des öffentlichen Gesundheitwesens in Luxemburg, sondern garantieren zudem keineswegs die wesentliche, aber kommerziell oft uninteressante gesundheitliche Grundversorgung. Es ist ein Skandal, dass hier eine sozial-demokratische Gesundheitsministerin die Weichen stellt für eine Zweiklassenmedizin, wie sie sich auch an den Beispielen des IRM in Grevenmacher oder des Diagnostikzentrums mit Poliklinik in Junglinster bereits abzeichnet. So wird die Kluft zwischen bedürftigen Kassenpatienten und kapitalstarken Privatkonsumenten auf Jahre weg rechtlich und institutionell verfestigt und ausgeweitet, mit weitreichenden Folgen nicht nur für die Patienten, sondern auch für das im Gesundheitswesen arbeitende Personal.

déi Lenk stellt sich mit aller Kraft gegen eine Kommerzialisierung der Gesundheit und wiederholt seine Forderung nach einer Stärkung des öffentlichen und allgemeinen Gesundheitswesens. Nur die öffentliche Hand kann garantieren, dass Menschen und nicht Profite im Mittelpunkt des Gesundheitswesens stehen, und dies sowohl was die Betreuung der Patienten, als auch die Arbeitsbedingungen des Personals betrifft. Gesundheit darf weder Luxus sein, noch ein Mittel um aus Menschen in Not auch noch den letzten Cent herauszuquetschen, oder sie gar wegen Zahlungsunfähigkeit sich selbst zu überlassen. Statt Privatisierung und satten Gewinnen braucht unsere Gesellschaft mehr Gemeinschaft und mehr Solidarität. Gerade wenn es um die Gesundheit geht muss garantiert sein, dass alle Menschen gleich sind!

[Pressemitteilung, 7. Januar 2022]

Investissements « verts et durables » : nucléaire et gaz, non merci ! 

La Commission Européenne a publié le 31 décembre une proposition visant à inclure l’énergie produite par le nucléaire et le gaz dans une liste d’activités considérées comme durables, connue sous le nom de « taxonomie verte ». L’inclusion dans cette liste vise notamment à clarifier ce qui constitue un investissement « vert ». Elle permet non seulement aux acteurs de la finance de qualifier comme « verts » et « durables » les investissements dirigés vers les industries nucléaires et du gaz, et de profiter par la suite des avantages fiscaux et publicitaires potentiellement y liés, mais risque d’ouvrir aussi la possibilité de subventionnement avec de l’argent prévu pour le développement durable et la transformation écologique de l’Europe et de ses états membres. Inclure le nucléaire et le gaz ne constitue donc pas seulement un greenwashing de deux industries hautement nuisibles à l’environnement, ainsi que d’investissements y liés, mais risque de réduire les moyens disponibles pour le développement des ressources et technologies énergétiques authentiquement durables. 

Annoncé de longue date, ce projet a déjà été condamné en novembre 2021 dans un communiqué publié par le Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft et cosigné par déi Lénk. Surtout le nucléaire ne peut pas aider à combattre le changement climatique, entre autre parce qu’il porte un risque significatif d’accidents graves d’envergure globale et parce que pris dans son ensemble, de la construction des centrales nucléaires et de l’extraction des matières premières jusqu’à son stockage définitif pour des centaines d’années, son bilan climatique est de fait catastrophique. déi Lénk confirme sa condamnation de l’inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie verte. Elle salue aussi l’intention du gouvernement luxembourgeois de se joindre à une plainte prévue par l’Autriche pour empêcher cette classification. Néanmoins, nous invitons aussi ce même gouvernement à revoir ses propres pratiques de greenwashing dans les pratiques d’investissement du Luxembourg et sur la place financière au Luxembourg.

Comme l’a remarqué déi Lénk dans le proposition de loi no. 7729, déposé le 3 décembre 2020 et concernant les politiques d’investissement du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) et du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) :

« Le gouvernement luxembourgeois s’engage depuis de nombreuses années contre
la production d’énergie nucléaire et plus particulièrement en faveur de la fermeture des centrales
nucléaires situées dans les régions limitrophes du Luxembourg. Pourtant, une partie de la réserve de
pension est investie dans les sociétés qui exploitent ces mêmes centrales. »

Les discours et les actions du gouvernement actuel concernant le nucléaire et les taxonomies « vertes » ne sont donc pas toujours en accord. Tout en soutenant l’opposition du Luxembourg au greenwashing européen du nucléaire et du gaz, déi Lénk appelle donc le gouvernement à agir dans ce même sens là où il fait la loi. Comme le souligne Gary Diderich, porte-parole de déi Lénk, il est temps de changer non seulement les politiques d’investissement du FDC et du FSIL, mais de créer une règlementation légale plus claire et stricte de ce qui peut être qualifié sur la place financière du Luxembourg comme finance « verte et durable ». 

Lutte contre la pandémie: pilotage à vue du gouvernement

Pilotage à vue, incongruités et manque de pragmatisme et de courage

Une semaine à peine après le vote de la nouvelle loi Covid, le gouvernement est revenu devant le parlement pour renforcer encore les mesures de lutte contre le virus. déi Lénk voudrait dénoncer ce pilotage à vue de la part du gouvernement, alors que la diffusion rapide du nouveau variant “Omicron” était connue depuis deux semaines. Cela fait encore augmenter les incertitudes et le manque de confiance dans l’action gouvernementale en ces temps difficiles et cela apporte de l’eau au moulin des comploteurs et négationnistes.

Pour déi Lénk, la vaccination est essentielle pour réduire la pression sur les hôpitaux et éviter les cas graves surtout chez les personnes âgées et vulnérables, et nous le répétons encore et encore : “faites-vous vacciner !” Nous renouvelons aussi notre soutien au personnel de santé, qui depuis maintenant 21 mois est soumis à un stress permanent pour sauver des vies humaines.

Nous voudrions pourtant exprimer notre incompréhension face aux incongruités flagrantes des mesures anti-Covid actuelles :

  • le régime 2G communique d’une part une fausse certitude, puisque tant les vacciné.e.s que les rétabli.e.s peuvent tomber malades et transmettre le virus et il confine d’autre part les non-vacciné.e.s dans un “Niemandsland” social et culturel;
  • le régime 3G tend à exclure les non-vacciné.e.s chaque fois que les tests sont payants; c’est le cas sur le lieu de travail, mais aussi dans les écoles de musique et au niveau des cours de langue, faussement assimilés tous les deux à des “activités de loisirs”.

déi Lénk n’admet pas l’exclusion sociale des non vacciné.e.s au moyen de tests payants, qui tend à mettre en place par la petite porte l’obligation de vaccination. déi Lénk réclame au contraire la propagation de tests gratuits à grande échelle et le respect strict des gestes barrières. C’est là une façon pragmatique d’aborder la problématique :

  • on gardera dans le circuit sociétal les non-vacciné.e.s, encore renforcé.e.s dans leur attitude de refus par les moyens de pression actuels mais dont une majorité pourrait être patiemment convaincue au moyen d’arguments rationnels;
  • on protègera en même temps les vacciné.e.s à chaque fois qu’ils devront ôter leur masque et qu’ils ne pourront respecter les gestes barrières.

Le même pragmatisme devrait être de mise dans la discussion autour de l’obligation vaccinale. En effet, puisque le droit à l’intégrité physique interdit une vaccination par la force, il faudra se demander, quels autres moyens de coercition existent réellement.

déi Lénk voudrait enfin rappeler que personne dans le monde ne sera protégée du virus et de ses mutations avant que tout le monde ne soit protégé. Le variant Omicron provient d’Afrique du Sud, dont la population n’a pu être vaccinée suffisamment du fait du coût élevé du vaccin. Or l’Union européenne bloque toujours une levée temporaire des brevets sur les vaccins, demandée par les pays du Sud et qui aurait pu mener à une accélération substantielle dans la production mondiale des vaccins. Dans le même sens du blocage, 58 député.e.s du parlement luxembourgeois n’ont pas eu le courage de voter pour une motion de déi Lénk au mois de mai, qui demandait une telle levée des brevets.

[Communiqué de presse du 23 décembre 2021]

Communiqué de presse: Sauver des vies – pour une vaccination prioritaire des personnes âgées et vulnérables !

Pressemitteilung/Communiqué de presse

Luxembourg, 22. Dezember 2021

Leben erhalten – Jetzt prioritär ältere und vulnerable Menschen impfen!

déi Lénk nehmen die Ankündigung neuer Massnahmen durch die Regierung zur Kenntnis.

Wir werden diese Vorschläge mit der nötigen Distanz beurteilen, fordern aber noch vor Jahresende eine gezielte Impfaktion prioritär in Richtung der noch nicht Geimpften und Geboosterten unter den über 60-Jährigen und den vulnerablen Menschen.

Diese Zielgruppen sollen über alle verfügbaren Kanäle („traçage“-Equipen, Sozialdienste der Gemeinden, private Hilfsorganisationen, Ärzte) aufgefordert werden, sich, wenn noch nicht geschehen, nach ärztlichem Rat, so schnell wie möglich  impfen, bzw. boostern zu lassen.

Denn obschon der Schutz, vor allem gegenüber Ansteckungen durch die aktuellen Impfstoffe nicht 100% ist, schützen sie doch vor schweren Verläufen, verkürzen die Ansteckungsdauer und erhalten somit Leben.

(déi Lénk)

Sauver des vies – pour une vaccination prioritaire des personnes âgées et vulnérables !

déi Lénk a pris connaissance des nouvelles mesures proposées par le gouvernement et prendra position avec la distance qui s’impose.

Mais nous voulons proposer dès maintenant une autre mesure, à savoir, avant la fin de l’année, une campagne de vaccination dirigée prioritairement vers les personnes âgées (plus de 60 ans) et vulnérables qui ne sont pas encore vaccinées ou « boostées ».

Nous proposons d’approcher ces groupes cibles par tous les canaux possibles (équipes de traçage, services sociaux des communes, organisations d’entraide privées, médecins) en leur demandant, après avis médical, de se faire vacciner resp. « booster » le plus rapidement possible.

Car même si la protection, surtout contre des infections, n’est pas garantie à 100% par les vaccins actuels, ceux-ci protègent contre des maladies aggravées, raccourcient la durée d’infection et sauvent ainsi des vies.

(déi Lénk)

Die Bevölkerung in der Krisenbekämpfung mitnehmen!

Seit Wochen demonstrieren tausende Menschen in der Hauptstadt gegen die Corona-Politik der Regierung. Das ist auch ein Ergebnis des Krisenmanagements von oben herab sowie nicht erklärbarer Maßnahmen wie Ausgangssperren und jetzt des Ausschlusses von Ungeimpften von großen Teilen des sozialen Lebens, oder auch kostenpflichtiger Tests um Zugang zur Arbeit zu erhalten. Auch das Organisieren von Impf- und Testkampagnen durch Massenkommunikation über die Dienstleister des Finanzplatzes (etwa PWC), statt zielgruppenspezifische Kommunikation und Terrainarbeit über die Gemeinden und Sozialdienste, gehört zu den Ursachen.

Zu sehr emotionalisierte und schulmeisterliche Aussagen des Premiers haben in den letzten Monaten sicherlich nicht dabei geholfen, den Zusammenhalt und den breiten Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken. Angst ist eine schlechte Ratgeberin, besonders in Pandemiezeiten. Wir brauchen aber ein Abwägen der wissenschaftlichen Positionen mit Hilfe welcher sich die Politik eine Meinung bilden und im Interesse der öffentlichen Gesundheit handeln kann. 

Für déi Lénk ist Freiheit ein viel zu wichtiges Wort in der Geschichte Luxemburgs und Europas, als dass es mit dem Ablehnen von Masken und Impfen gleichzusetzen wäre. Was sind Eure Lösungsvorschläge zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit? 

déi Lénk verurteilen noch einmal die Ausschreitungen an den beiden letzten Wochenenden in der Hauptstadt und besonders die rechtsextremen Randalierer.innen, die diese Demonstrationen missbrauchen. déi Lénk fordern, dass Straftaten wie Waffen- und Sprengstoffbesitz mit faschistischem Hintergrund exemplarisch bestraft werden, sollten sich diese Vorwürfe als begründet erweisen. 

déi Lénk fordern alle Beteiligten und Kommentator.innen der Ereignisse der letzten Wochen dazu auf, angemessen zu reagieren und solidarisch nach Lösungen für den Weg aus der Pandemie zu suchen, nach Lösungen die auf Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit, Begründbarkeit und Proportionalität beruhen. Aktuelle oder zukünftig nötige Maßnahmen sollten darauf hinzielen die arbeitende Bevölkerung in ihren sozialen und demokratischen Errungenschaften und Rechten auf keinen Fall zu beschneiden. In diesem Sinne sollen auch die wirtschaftlichen Krisengewinner zum Beitrag verpflichtet werden. 

déi Lénk fordern die Regierung dazu auf, die ganze Bevölkerung bei der Lösungssuche mitzunehmen.

[Pressemitteilung vom 21. Dezember 2021]

Quartier Gare : Quand Lydie Polfer joue avec le feu.

La réunion avec les riverains du quartier Gare organisée le 1er décembre 2021 a été hautement révélatrice du jeu dangereux mené par la bourgmestre de la Ville de Luxembourg. Non contente d’occulter sa propre contribution aux problèmes du quartier, Lydie Polfer contribue à la radicalisation sécuritaire des citoyens concernés. Quitte à saper encore un peu plus les fondements de l’État de droit et à favoriser la montée du racisme et de la xénophobie.

Le ras-le-bol de nombre d’habitants de la Gare face à la détérioration des problèmes sociaux et sécuritaires de leur quartier est compréhensible et légitime. À cet égard, déi Lénk Stad salue l’augmentation de la présence policière dans le quartier, tout comme l’action des street-workers dans le cadre du projet « À vos côtés ».

Toutefois, d’autres mesures sont également nécessaires : réorganisation de l’aide aux toxicomanes (p. ex. décentralisation de la salle de shoot « Abrigado » à l’intérieur de la ville), création massive de logements communaux abordables (y compris pour les plus vulnérables dans le cadre d’un programme « housing first »), réorganisation de l’espace urbain (p. ex. amélioration de l’éclairage, réduction du trafic automobile, qui contribue au trafic de stupéfiants et à la prostitution), augmentation de l’offre culturelle et de loisirs.

Or, dans tous ces domaines, Lydie Polfer et le DP, aux manettes de la Ville depuis 30 ans, ont largement été aux abonnés absents. Pire : en refusant de décentraliser l’Abrigado, d’accueillir des structures sociales dans d’autres quartiers et de créer des logements sociaux au-delà d’une dose homéopathique, ils ont une part de responsabilité écrasante dans les problèmes que connaissent les habitants de la Gare.

Pour occulter son bilan désastreux, Lydie Polfer n’hésite pas à recourir aux manipulations les plus grossières. C’est ainsi que lors de la réunion d’hier, le premier « citoyen » à prendre la parole et à attaquer de front le ministre Kox, la police et la justice (« vous n’êtes pas dignes des maroquins ministériels que vous détenez, vous n’êtes pas dignes des robes de justice que vous portez. Et vous n’êtes pas dignes des épaulettes et des barrettes que vous portez »), fut en réalité un représentant du DP au sein de la commission consultative « action sociale, santé et 3e âge » !

En tolérant que des représentants de son propre parti contestent ouvertement la légitimité de la police et de la justice, Lydie Polfer contribue à saper encore un peu plus les fondements d’un État de droit que sa création illégale d’une police privée avait déjà mis en cause. En refusant de protester face à d’autres intervenants, l’un formulant des propos racistes sur les Maghrébins, l’autre réclamant un « changement de logiciel » par rapport à l’État de droit actuel, elle fait le jeu de l’extrême-droite, qu’elle le veuille ou non.

déi Lénk Stad condamne fermement ces manœuvres électoralistes dangereux, qui démontrent une fois de plus que Lydie Polfer et le DP ont fait leur temps à la tête de la Ville de Luxembourg. Luxembourg, le 2 décembre 2021                                            Communiqué par déi Lénk Stad

Frontières européennes : Solidarité au lieu de militarisation !

Le 1 décembre 2021, le collège des commissaires de la Commission Européenne prévoit d’adopter une proposition permettant à la Pologne, la Lituanie et l’Estonie de suspendre pour 6 mois une partie des droits de demandeurs d’asile et des migrant.e.s prévus par la législation européenne. Cette proposition permettrait entre autre la détention de réfugié.e.s dans des « asylum processing centers » sur la frontière biélorusse pour une durée allant jusqu’à 16 semaines[1]. déi Lénk condamne cette attaque contre le droit d’asile et cette fortification des frontières et réclame que le gouvernement et le commissaire luxembourgeois s’y opposent au plus fort!

Une trentaine de personnes se sont noyées en tentant la traversée de Calais vers l’Angleterre le mercredi, 24 novembre. En même temps, des milliers de personnes sont bloquées dans la forêt entre la Pologne et la Biélorussie, où l’hypothermie a déjà réclamé une première victime. En Lybie, comme l’a souligné la communauté érythréenne lors d’une manifestation organisée en ville le 13 novembre, la détention, la maltraitance et le meurtre des réfugié.e.s  par les pouvoirs sur place continuent, alors que l’Union Européenne coopère avec les mêmes pouvoirs pour empêcher la migration vers l’Europe.

Human Rights Watch (HRW) documente depuis des années des abus systématiques contre des migrant.e.s et demandeurs d’asile en Lybie par des gardiens de prison, des groupements armés liés aux autorités libyennes, des trafiquants … Début octobre, les autorités libyennes ont envahi des camps de réfugié.e.s. Il y a eu des morts et des blessés. A Tripoli, des milliers de personnes sont sans abri ni ressources depuis les opérations de la police et la démolition de leurs habitations. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) demande au gouvernement libyen de présenter une solution respectant les droits humains des réfugié.e.s. D’après HRW, l’Union Européenne se fait complice en supportant les autorités libyennes. 

Aux frontières entre l’UE et la Biélorussie, comme en méditerranée, le refoulement illégal de demandeurs d’asile est toléré et le président du Conseil Européen Charles Michel, poussé par des États membres, envisage même de financer la construction d’un mur de séparation. Au lieu d’aider les personnes écrasées entre les forces armées polonaises et biélorusses, un discours de guerre hybride est entamé, qui présente les réfugié.e.s comme armes et menaces pour la stabilité de l’UE. Soutenus par le secrétaire de l’OTAN, plusieurs dirigeants européens considèrent déjà l’invocation de l’Article 4 de l’Alliance. 

Entretemps, la France se défend d’être prise en « otage de la politique intérieure anglaise » et appelle Londres à durcir les conditions de vie de migrant.e.s (p.ex. en rendant plus difficile l’accès au travail des migrant.e.s illégales) afin de démotiver les déplacements vers le Royaume-Uni. Tout en dénonçant de leur part le refoulement de refugié.e.s par les garde-côtes anglais…

Il est intolérable que des réfugié.e.s soient réduit.e.s à des risques de sécurité en tout mépris de leur humanité ainsi que des causes et périls des migrations. déi Lénk s’oppose à toute ramollissement du droit d’asile en Europe et à une militarisation du Code Frontières Schengen. L’UE doit s’engager à garantir le respect des droits humains à ses frontières, y inclus l’interdiction de refoulement et le droit de poser une demande d’asile ! déi Lénk appelle aussi à une évacuation des réfugié.e.s des camps de rétention des deux côtés de la frontière européenne (Lybie, Grèce, Pologne, France …) et leur relocalisation dans des hébergements dignes et adaptés à l’hiver, ainsi qu’aux demandes sanitaires de la pandémie. déi Lénk s’oppose à toute construction de centres de détention pour emprisonner des demandeurs d’asile ! déi Lénk est solidaire avec les réfugié.e.s, et avec ceux qui les soutiennent, tel Sarah Mardini, Seán Binder, Nassos Karakitos et 21 autres poursuivies par l’État grec pour leur engagement. Contre la militarisation de la migration et la criminalisation de l’aide aux réfugié.e.s, déi Lénk rappelle l’obligation de toutes et tous de reconnaitre les crises humanitaires à nos frontières et d’y remédier. L’UE et le gouvernement luxembourgeois doivent s’engager à résoudre ces crises au plus vite et offrir un accueil à celles et ceux qui demandent notre aide.


[1] https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/fortress-europe-weakens-asylum-rights-holding-out-for-a-hera-statues-of-limitation/

Environnement, énergie et logement. Pour un assainissement énergétique à portée de tous

Demain, 25 novembre à 10.30h, les commissions du Logement et de l’Environnement se pencheront sur les motions déi Lénk visant à introduire un nouveau système de financement de l’assainissement énergétique afin de le rendre accessible à tous. L’actuelle politique de subventions du gouvernement favorise les ménages qui ont déjà à leur disposition un revenu assez conséquent pour pouvoir envisager un assainissement énergétique d’envergure. Ce sont toutefois les ménages avec des revenus modestes qui vivent dans des logements mal isolés, ce qui augmente considérablement la facture énergétique et pèse sur le budget de ces ménages.

Pour offrir la possibilité aux ménages plus modestes d’assainir leur logement, déi Lénk a élaboré une approche fondée sur trois piliers : des primes échelonnées selon le revenu, des modes de financement adaptés basés sur le principe du tiers-financement et un accompagnement des ménages pendant toutes les étapes du projet d’assainissement.

L’échelonnement social des primes est indispensable pour intégrer les ménages plus modestes dans l’effort d’assainissement national. Pour déi Lénk, il paraît évident que les ménages les plus vulnérables doivent bénéficier de primes qui couvrent la quasi-totalité de leur investissement. Ce n’est pas pour autant qu’il faut exclure les ménages plus aisés, car il ne s’agit pas de les décourager.

La création d’un service public qui agit comme une banque prêtant à taux zéro, permettrait de proposer des solutions financières adaptées. Ce service analyserait la situation du ménage qui veut accéder à un prêt et proposerait une solution taillée sur mesure. Dans les Hauts-de-France, un tel système fait ces preuves depuis quelques années.

Si la question du financement est essentielle, elle ne représente toutefois pas le seul levier pour convaincre les gens. La gestion d’un chantier qui nécessite l’intervention de plusieurs corps de métier n’est pas une tâche facile. déi Lénk propose que les communes mettent en place des services qui accompagnent les gens de la première à la dernière étape de leur projet.

« déi Lénk est persuadé qu’un tel système pour promouvoir l’assainissement énergétique est à la fois socialement équitable et indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Si le Luxembourg veut atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les immeubles de 64% d’ici 2030 par rapport à 2019, il doit donner un sérieux coup de collier. », estime la députée déi Lénk Myriam Cecchetti.

Communiqué par la sensibilité politique déi Lénk


Ëmwelt, Energie a Wunnen. Energetesch Sanéierung fir jiddereen.

Muer, de 25. November um 10.30 Auer, kommen d’Ëmwelts- an d’Logementskommissioun zesumme fir iwwert d’Motioune vun déi Lénk fir een neie Finanzéierungssystem fir d’energetesch Sanéierung ze diskutéieren. D’Zil vun der Propos vun déi Lénk ass et d’Sanéierung fir all Stot zougänglech ze maachen. Déi aktuell Regierungspolitik baséiert op enger Subventiounspolitik, déi Stéit mat engem gudden Akommes d’Sanéierung schmackhaft mécht. Et sinn awer oft Stéit mat méi engem klengen Akommes, déi an alen, schlecht isoléierte Wunnenge liewen, wat natierlech deier Energiesrechnunge mat sech bréngt, déi schwéier fir déi Stéit ze droe sinn.

Fir deene Stéit mat méi engem klengen Akommes d’Méiglechkeet ze ginn hir Wunneng ze sanéieren, hunn déi Lénk eng Approche ausgeschafft, déi op dräi Piliere berout: d’Primme musse sozial gestaffelt ginn, adaptéiert Finanzéierungsmodeller, déi um Prinzip vum « tiers-financement » berouen, sollen agefouert ginn, an d’Leit musse vun der éischter bis zu leschter Etapp vun hirer Sanéierung begleet ginn.

Déi sozial Stafflung vun de Primmen ass onëmgänglech fir all d’Leit mat an de nationale Sanéierungseffort anzebannen. Fir déi Lénk ass et evident, dass Leit mat wéineg Akommes vu Primme profitéiere mussen, déi bal hire ganzen Invest decken. Wat net bedeit, dass Stéit mat méi Revenu vun de Primme sollen ausgeschloss ginn, et soll jo keen decouragéiert ginn.

D’Schafe vun engem ëffentleche Service, deen fonctionéiere géing wéi eng Bank, déi Prête mécht ouni Zënsen ze froen, géing et erlabe finanziell Léisungen ze fannen. Esou ee Service kéint d’Situatioun vun all Stot eenzel analyséiere fir adaptéiert Léisunge virzeschloen. An der franséischer Regioun Hauts-de-France, huet esou ee System sech bewisen.

D’Finanzement ass ouni Zweiwel wichteg, mee d’Sue sinn net deen eenzege Problem. Sech ëm ee Chantier ze këmmeren op deem verschidden handwierklech Beruffer schaffen ass net einfach. Dofir proposéieren déi Lénk dass d’Gemenge Servicer opbauen, déi d’Leit bei hire Sanéierunge begleeden, vum Ufank bis zum Enn.

« déi Lénk sinn iwwerzeegt dass esou ee System fir d’Sanéierungen ze finanzéiere gläichzäiteg sozial gerecht  an onëmgänglech ass am Kampf géint de Klimawandel. Wa Lëtzebuerg säin Zil vun enger Reduktioun vu 64% vun den Emissioune vu Gebaier wëll errechen, da muss d’Regierung elo richteg Gas ginn. », seet déi Lénk Deputéiert, d’Myriam Cecchetti.

Matgedeelt vun der sensibilité politique déi Lénk

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe