Question parlementaire concernant les formations pour entraîneurs à l’ENEPS.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Sports :

Suite au Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée, les formations pour entraîneurs à l’ENEPS sont de plus en plus demandées.

Le subside ordinaire « qualité + » qui s’élève à 150 € par licence de compétition incite les clubs à demander leurs entraîneurs de s’inscrire aux différentes formations données par l’ENEPS.

Vu que le brevet d’Etat luxembourgeois pour entraineurs n’est délivré que si le ou la candidat.e a réussi le module général et le module spécifique de son sport, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre:

  • Quel est le nombre de candidats qui s’est présenté au module général C les 10 dernières années ? Quel est le pourcentage de réussite pour ce module ?
  • Quel est le nombre de candidats qui s’est présenté au module général B les 10 dernières années ? Quel est le pourcentage de réussite pour ce module ?
  • Quel est le nombre total des candidats qui a obtenu respectivement les brevets d’Etat d’entraîneur C, B et A les 10 dernières années pour chaque sport spécifique ?
  • Quel est le nombre d’entraîneurs qui a obtenu une équivalence d’un diplôme délivré à l’étranger sans avoir obtenu le brevet d’Etat ?

Dans de nombreuses disciplines, les entraîneurs doivent accomplir leur formation à l’étranger du fait que le module spécifique n’est pas proposé au Luxembourg.

  • Les frais de participation sont-ils remboursés ou partiellement remboursés aux candidats sachant que ces derniers doivent payer des frais d’inscription pour la formation entière sans que le module spécifique de leur discipline soit offert au Luxembourg ?

La demande pour certaines formations comme celle du « Fitness-Trainer » à l’étranger est élevée. Ces candidats obtiennent des brevets C, B et A sans avoir accompli un module général d’entraineur à Luxembourg et n’obtiennent donc pas le brevet d’Etat. Souvent les formations en question ne sont pas assez exigeantes et ne prévoient pas l’accomplissement obligatoire d’un stage pratique.

  • Quelles solutions Monsieur le Ministre envisage-t-il pour aborder ce problème ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées,

Marc Baum
Député

DEINE FRAGE: Wei stinn déi Lénk zum neie Stadion?

FRAGE:

Vor- und Nachnamen der Fragesteller werden anonymisiert.

Wei stinn Dei Lenk zum iwerdimesioneierten neie Stadion?
Den aktuellen geet mei wei duer: en ass net pourri (gitt kucken).; en huet just net deen VIP-deel anscheinend neideg fir besser Leit. Haut ass en fir vill verschidden Sportler, muer ass en nömmen fir Fussballer.
Deen heutegen Stadion breicht nömmen eng nei ausgebauten Haapttribune, that’s all.
Wann oofgerappt misst gin, dann ass den Quadratmeterpreis vill ze vill heich fir eng Wiss dei meeschtens eidel ass. Wunnengen sollten dohinner kommen, metzen an der Staat (1 km vum Zentrum!), endlech wunnraum deen ze bezuelen ass!!!!!
Et sinn nach vill Argumenter geint dei demagogesch Frenesie fir en paranoien Superstadion fir 9000 Leit.
Ech sinn Lenk, weisst awer gaer waat Dei Lenk an den naechsten Diskussiounen soen wärten.
J. T.

ANTWORT

Gudde Mëtteg Här T.,

déi Lénk si mat iech d‘accord, wann dir sot, dass mir keen iwwerdimensionéierte Stadion zu Lëtzebuerg brauchen.

Mir sinn awer natirlech der Meenung, dass mir e Stadion sollten hunn. Dese Stadion sollt idealerweis:

– fir souvill wéi méiglech verschidden Aktivitéiten kënnen genotzt ginn (sou wéi et beim aale Stadion an der Areler Stroos de Fall as)
– e sollt net méi grouss sinn wéi dat, wat lo do steet, wëll méi wéi déi 8000 Platzen nie gebraucht ginn.
– e sollt net iegendwou op der grénger Wiss gebaut ginn a gutt un d’Verkéiersnetz ugebonnen sinn.
– idealerweis sou mann wéi méiglech kaschten, wëll de Stadion keng prioritär öffentlech Ausgab soll sinn.

Aus denen Grënn wir et am beschten, de Stadion do stoen ze lossen wou e lo as an en einfach ze renovéieren. Den Zoustand vum Stadion kann ech lo allerdéngs net bewerten.

Wat de Wunnéngsbau ugeet, sou gi mir iech natirlech Recht. Mir hun en akute Mangel u bezuelbarem Wunnraum. 1 vun 8 Locatairen bezillt iwwer 40% vun séngem Akommes fir de Loyer, eppes kafen as fir déi meescht Leit eng Saach vun der Onméiglechkeet ginn. Dofir wëllen déi Lénk och massiv Wunnéngen bauen. D’Ziel, dat mir upeilen wëllen, sinn 6500 nei Wunnéngen d’Joer, wouvun e groussen Deel vun der öffentlecher Hand iwwerholl misst ginn, fir d’Praisser op dem Wee ze drécken. Dass sou Wunnéngen, och Sozialwunnéngen, och zentral an de Stied leien mussen, as fir eis kloer. Besonneg an der Stad, wou d’Gentrifizéierung grasséiert an ëmmer méi Leit mat normalem Akommes sech keng Wunnéng méi kënne leeschten an de Stadzentrum oder direkt d‘Stad verlossen mussen, as et dringend noutwenneg massiv öffentlech Wunnéngen ze bauen.

Fir weider Infos zu eisem Programm an och zum Logement kënnt dir op eise Blog kucke goen.

Bescht Gréiss,

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe