PdL 7036 – Reform vun de Gemengefinanzen

Em wat geet et am Gesetzprojet ?

Mat dësem Gesetz gëtt de Finanzéierungsmechanismus vun de Gemenge reforméiert. Betraff sinn déi net affectéiert Finanzmëttel vun de Gemengen, nämlech d’Mëttel aus dem haitege Fonds de dotation communale (finanzéiert vu Lounsteieren a verschiddenen indirekte Steieren) an aus der Gewerbesteier op Betriber. Net betraff vun dëser Reform ass d’Grondsteier an all déi affectéiert finanziell Recetten (Taxen op Waasser an Offall z.B.). D’Gesetz begnügt sech awer mat enger Ëmstrukturéierung vum aktuelle Mechanismus, d’Finanzéierung vun de Gemenge gëtt weider duerch eng Dotatioun aus dem Staatsbudget an duerch d’Gewerbesteier assuréiert. Béi Finanzéierungsquelle ginn awer elo an engem Dëppe regroupéiert, dem Fonds de dotation globale des communes (FDG).

Wat ass wichteg ?

Bei der Gewerbesteier kënnt et awer zu enger Ännerung. An Zukunft kënne Gemenge maximal 35% vun der Gewerbesteier, déi se op hirem Territoire anzéien, behalen, während de Rescht an den neie FDG muss abezuelt ginn. Doduerch kann d’Steierkonkurrenz tëscht de Gemengen ofgeschwächt ginn.

Duerch déi Adaptatioun steet och e méi groussen Undeel vun der Gewerbesteier fir d’Verdeelung tëscht alle Gemengen zur Verfügung. Déi Verdeelung soll an Zukunft och duerch méi kloer a verständleche Critèren erfollegen.

Als problematesch gesi mir an éischter Linn, dass des désquilibre tëscht de Gemengefinanzen an dem Budget vum Staat weider zouhëlt. Dat gëtt en plus duerch d’Steierreform verstäerkt, wëll duerch d’Baisse vun der Lounsteier manner Mëttel un d’Gemenge fléissen. D’Gemenge missten awer grad méi finanziell Mëttele kréie fir de wuessenden Aufgaben (Wunnen, Sozialpolitik, Transport asw.) gerecht ze ginn.

Donieft stelle mir eis d’Fro, ob déi nei Critèren, déi d’Verdeelung tëscht de Gemenge bestëmme soll, duergi fir landesplaneresch Akzenter ze setzen. D’Gemengefinanzreform gëtt ëmgesat nach bevir iwwerhaapt kloer gekläert gouf, wéi d’Land an Zukunft territorial reforméiert soll ginn a wéi d’wirtschaftlech Entwécklung an Zukunft soll ausgesinn. Mir vermëssen hei d’Kohärenz an der Planung!

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dofir! Obwuel des Reform just den Ufank vun enger méi fundamentaler Reform vun de Gemengefinanze ka sinn, si mir der Meenung, dass se an déi richteg Richtung geet, wëll se d’Steierkompetitioun tëscht de Gemengen ofschwächt an de Gemengen, déi eng aktiv Sozial- a Wunnengspolitik maache respektiv mat méi sozialen Erausfuerderungen, méi Mëttelen zur Verfügung stellt.

D’Gesetz gouf ugeholl mat 34 Stëmmen dofir – dovun zwou vun déi Lénk – bei 26 Géigestëmmen. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

Question parlementaire concernant la mise en place d’un mécanisme d’intérêt notionnel

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Ministre des Finances la question parlementaire suivante:

Dans leur programme gouvernemental, les partis coalitionnaires  DP, LSAP et déi Gréng affirment : «Le Gouvernement mettra aussi en place un mécanisme d’intérêt notionnel afin d’encourager les entreprises à renforcer le financement par fonds propres (tout en mettant en place les mesures nécessaires pour éviter des abus).» Lors de la présentation du programme de coalition à la Chambre des députés  le 10 décembre 2013, Monsieur le Premier Ministre déclara : «Mir wëlle bei de Betriber d’Innovatiounstäerkten an Investitiounen an de Standuert an domadden an nei Aarbechtsplaze weider förderen. Mir wëllen dofir en geschéckte Mechanismus vun intérêts notionnels aféieren an d‘Méiglechkeet vun enger réserve immunisée pour investissement schafen.»

De suite, le président de la fraction CSV avait mis en garde le gouvernement par rapport à cette intention et déi Lénk s’est  positionné ouvertement contre un tel cadeau fiscal, extrêmement controversé en Belgique, pays dans lequel il est appliqué depuis 2006. De plus, il nous revient que des représentants de deux des trois partis gouvernementaux, à savoir déi Gréng et  le LSAP ont fait part de  leur scepticisme, voir leur opposition, à l’introduction d’un  mécanisme d’intérêt notionnel, parce que les désavantages d‘un tel système prévaudraient largement sur les prétendus avantages, notamment par le fait qu’il engendrerait une perte supplémentaire de recettes fiscales par une partie des entreprises et multinationales et créerait une disproportion supplémentaire dans le traitement fiscal entre certaines entreprises et les citoyens.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances:

Le gouvernement compte-t-il, malgré toutes ces réticences, maintenir son intention de mettre en place un mécanisme d’intérêt notionnel?

Dans l’affirmative, quelles en seraient les conséquences, les avantages et désavantages, de même que les recettes supplémentaires et les pertes engendrées par ce mécanisme?

S’agit-il d’attirer par ce biais des bénéfices créés à l’extérieur par des entreprises internationales?

Un tel mécanisme ne serait-il pas dans ce cas contraire au principe d’imposer correctement les revenus, y compris ceux des entreprises,  dans le pays où la plus-value a été créée?

Un tel mécanisme pour les seules entreprises n’augmentera-t-il pas davantage la différence de traitement entre les entreprises et les détenteurs du capital d’une part, et les salariés, d’autre part?

Le cas échéant, ne serait-il pas préférable d’abandonner tout simplement la mise en place d’un mécanisme d’intérêt notionnel?

Respectueusement,

Justin Turpel

-> Réponse

TVA-Erhöhung: Umverteilung von unten nach oben

Nach monatelangem Hin und Her hat die Regierung heute erste Eckpunkte ihrer Steuerpolitik bekannt gegeben. Demnach sollen alle TVA-Sätze Ende des Jahres, mit Ausnahme des Mindestsatzes, um 2 Punkte angehoben werden.

Damit sendet die Regierung ein deutliches sozialpolitisches Signal, denn die Mehrwertsteuererhöhung ist ohne  Zweifel  die ungerechteste Maßnahme im steuerpolitischen Arsenal der Regierung.

Obwohl die zweiprozentige Erhöhung der TVA alle Haushalte betrifft, wird diese Teuerung vor allem die Einkommensschwachen finanziell unter Druck setzen, da diese einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben müssen als Reiche. Die Steuerlast wird somit immer mehr auf die Schultern der Einkommensschwachen verschoben!

Zudem wird eine erhöhte TVA auch zu höheren Preisen, also zu mehr Inflation, führen, die bekanntlich nicht mehr in vollem Maß vom Indexmechanismus ausgeglichen wird. Für viele Haushalte wird es durch diese Politik also immer schwerer am Ende des Monats über die Runden zu kommen.

Diese Entwicklung muss gestoppt werden. déi Lénk wollen eine gerechte und tiefgreifende Steuerreform, die Vermögen, Gewinne und hohe Einkommen stärker besteuert. Nur so können die Staatsfinanzen und die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand langfristig abgesichert und die Einkommen in der Gesellschaft gerechter verteilt werden.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe