Question parlementaire concernant les inégalités en matière de consommation énergétique entre les ménages.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le ministre de l’Energie.

Dans un article récemment publié par le journal allemand Sueddeutsche Zeitung[1] il est question de la consommation énergétique des ménages en fonction de leur situation économique. Un chercheur cité dans l’article montre dans ces travaux que la consommation d’énergie augmente en fonction du revenu d’un ménage et explose pour les 10% des ménages les plus fortunés. Ainsi, en Allemagne, les 10% des ménages les plus fortunés consomment 4 fois plus d’énergie que les ménages les moins fortunés.

Les experts cités par les auteurs de l’article soulignent en outre que les ménages les plus fortunés pourraient facilement réaliser des économies d’énergie importantes tandis que les ménages aux revenus faibles n’auraient plus de marge de manoeuvre pour réduire leur consommation énergétique.

Même si les chiffres en question se réfèrent à l’exemple allemand, on peut admettre que les inégalités en matière de consommation énergétique et de capacités d’économiser de l’énergie sont semblables au Luxembourg.

Vu l’importance des inégalités en matière de consommation énergétique et de la lutte contre la surconsommation énergétique dans un contexte de crise énergétique, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le ministre de l’Energie.

 1. Monsieur le Ministre dispose-t-il de chiffres mettant en lien la consommation énergétique et la situation financière des ménages au Luxembourg ? Dans l’affirmative, de quels chiffres s’agit-il ?
 2. L’Institut de régulation luxembourgeois (ILR) dispose-t-il de données montrant la répartition de la consommation énergétique des ménages permettant de diviser les ménages en déciles ou en quintiles en fonction de leur consommation énergétique tout en sachant que l’ILR dispose d’informations suffisantes pour chiffrer la consommation moyenne d’électricité et de gaz des ménages ? Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il nous fournir ces données ?
 3. Dans l’affirmative encore, comment se présente la consommation de gaz et d’électricité d’un ménage figurant parmi les 10% des ménages affichant la consommation la plus élevée par rapport à celle d’un ménage faisant partie des 10 % des ménages affichant la consommation la moins élévée respectivement faisant partie des 50% des ménages affichant la consommation la moins élévée ?
 4. Monsieur le Ministre peut-il indiquer les mesures visant la réduction de la consommation énergétique des ménages affichant la consommation la plus élevée qui vont au-delà des consignes adressées à tous les ménages dans le cadre de la campagne Energie spueren ?
 5. Monsieur le Ministre n’est -il pas d’avis que la quantité d’énergie consommée pour satisfaire des besoins vitaux et nécessaires n’est pas seulement incompressible mais devrait connaitre une tarification différente de celle appliquée à des consommations pour satisfaire des besoins  super-flus ou même nuisibles ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Myriam Cecchetti

Députée


[1] https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/energie-energiekrise-strom-gas-oel-e670572/

Energiespuerplang vu Regierung net op der Héicht: Schluss mam Gepiddels an endlech déi richteg Aspuerungen decidéieren!

D’Regierung mécht et sech beim Aspuere vun Energie vill ze einfach a verschiebt d’Verantwortung op all Eenzelem. Domat wierkt d’Regierung an dëser Energiekris ëmmer méi wéi eng Marketingagence, déi d’Leit mat Slogane an Haushaltstipps bei der Staang hält. Anstatt de Leit Uschafunge vun neie Luuchten oder Kichegeräter opzeschwätzen a se opzefuerderen hire Frigo ze botzen, hätt se misste kloerstellen, dass Hëtzen, Kachen an d’Kierperhygiène Grondbedierfnisser sinn. déi Lénk wëllen an éischter Linn verflichtend Moossname bei de grousse Verbraucher a beim Verbëtze vun Energie.

D’Regierung gräift mat hirer Approche laanscht d’Realitéit a gëtt dem Eescht vun der Situatioun net gerecht. Dësen Eescht ass net just temporär un déi aktuell Energieknappheet gebonnen, mee verschäerft sech säit Joren duerch déi sëllegen Ëmweltkrisen, déi op d’Verbrenne vu fossiller Energie an, jo, och op d’Verbëtze vun Energie zréckzeféiere sinn. Energieaspuerunge mussen dowéinst och laangfristeg a strukturell ugeluecht si fir wierklech nohalteg an effikass ze sinn.

Dofir geet et och scho laang net méi duer fir temporär an deelweis anekdotesch Gestë vun de Leit anzefuerderen. Vill Stéit hunn aner Suergen, hu weder d’finanziell Méiglechkeete fir déi Tipps ze befollegen, nach hunn se d’Zäit fir all Dag hire Stot op energetesch Effikassitéit ze trimmen.

déi Lénk widderhuelen dofir hir Fuerderungen no Mesuren, déi onnëtzen an iwwerméissegen Energieverbrauch viséieren an dee gesi mir net bei de Leit, déi en normaalt Liewe féieren a Grondbedierfnisser noginn. Solidaritéit bedeit fir déi Lénk, dass déi grouss Verbraucher mat de meeschte Moyen’en eppes opginn, fir aneren ze hëllefen, déi manner hunn an och manner Energie verbrauchen. Se bedeit fir eis net, dass Leit mam Argument vun héije Präisser Verzicht un d’Häerz geluecht kréien. Genee dat ass awer d’Erugoensweis vun der Regierung.

Dofir fuerderen déi Lénk :

 • E gedeckelten Tarif fir de Grondbedarf u Waasser, Stroum a Gas aféieren, gekoppelt u méi progressiv héich Tariffer fir alles wat doriwwer erausgeet. Iwwerméissege Verbrauch a Verbëtze ka sou sanktionéiert ginn, wärend Leit a klenge Wunnengen an ouni vill Elektrogeräter finanziell entlaascht kéinte ginn.
 • Sënnlos Beliichtungen an d’Onmasse vu Reklammen direkt stoppen.
 • D’maximal Vitesse op den Autobunnen (110 km/h) an de Landstroossen (80 km/h) an domat och de Verbrauch vun Energie direkt reduzéieren.
 • Gesetzlech Kadere mat verflichtende, mëttel- a laangfristege Reduktiounsziler beim Energieverbrauch an der Wirtschaft an hei an éischter Linn der Industrie. Mat fräiwëllege Mesuren ass et net gedoen.
 • Den Energieverbrauch bei grousse Projet’en vu Privatbetriber an an der ëffentlecher Uschafung systematesch a verstäerkt an d’Aen faassen. Energie- a Wasserschleidere wéi den Datenzenter vu Google dierfen net méi geneemegt ginn.
 • Endlech verstäerkt an energetesch Renovatioune vu Wunngebaier investéieren an op de Leit bei Aspuerunge ganz konkret zur Säit stoen. Prioritär musse schlecht isoléiert Gebaier als éischt renovéiert ginn an de Staat an d’Gemenge mussen de Leit mat ëffentleche Gelder a Rot an Dot proaktiv zur Säit stoen. Kleng Aspuerunge mussen op lokalem Niveau vereinfacht ginn. Spuersam Biere fir d’Luuchten kéinte bspw. op de Gemengen zur Verfügung gestalt a verdeelt ginn.
 • Den Ausbau vun den erneierbaren Energië mat méi ëffentlechen Investitiounen drastesch beschleunegen. Bis 2025 soll all adaptéierten Daach vun ëffentleche Gebaier (Staat a Gemengen) mat Sonnepanneau’en equipéiert ginn.

Um europäeschen Niveau ënnerstëtzen déi Lénk :

 • Eng verstäerkt Kooperatioun fir d’Präisser ze reguléieren an der Profittlogik z’entzéien.
 • Eng staark Besteierung vun de sougenannte windfall-Profitter, déi Energiekonzerner duerch des Energiekris verbuche kënnen.

Les mesures énergétiques du gouvernement ne sont pas à la hauteur : Fini le chipotage ! Il faut enfin décider de réelles économies énergétiques.

Confronté à la nécessité de faire des économies en énergie, le gouvernement choisit la facilité et rejette comme la responsabilité sur les citoyennes et citoyens. Elle donne l’impression d’une agence de marketing qui agit uniquement à l’aide de slogans et de conseils ménagers. Au lieu d’essayer de persuader les gens de s’acheter de nouvelles lampes et appareils de cuisine, ou encore de nettoyer leur frigo, les responsables devraient reconnaître que le chauffage, la préparation des repas et l’hygiène corporelle sont des besoins de base. déi Lénk plaide surtout pour la mise en place de mesures contraignantes qui visent les grands consommateurs d’énergie et le gaspillage.

Le gouvernement passe à côté de la réalité avec son approche et ne saisit apparemment pas la gravité de la situation. Il ne s’agit pas d’une simple crise temporaire due à une pénurie d’électricité. La situation s’aggrave depuis de nombreuses années à travers des crises écologiques causées par l’utilisation massive d’énergies fossiles et le gaspillage d’énergie. Les mesures en matière énergétique doivent donc être conçues de manière structurelle et sur la durée pour être réellement durables et efficaces.

Administrer aux gens des conseils temporaires et en partie anecdotiques ne suffit plus. Beaucoup de citoyennes et citoyens ont actuellement d’autres soucis ou tout simplement pas les moyens pour s’occuper au quotidien de l’efficacité énergétique de leur ménage. 

déi Lénk réitère sa demande pour des mesures politiques qui visent en premier lieu la consommation inutile et abusive. Le gaspillage n’est pas à chercher en premier lieu chez les personnes lambda qui couvrent leurs besoins essentiels et le gouvernement se trompe de cible quand il appelle les simples ménages à renoncer à certaines choses. Pour nous une réelle solidarité voudrait dire que les gros consommateurs qui ont les moyens d’agir sont amenés à faire des économies pour aider ceux qui ont moins de moyens et consomment moins d’énergie.

Ainsi, déi Lénk demande :

 • de bloquer les prix pour la consommation de base en eau, électricité et gaz avec des tarifs qui augmentent progressivement sur les surplus. Ainsi la consommation abusive peut être freinée tout en soulageant les ménages à faibles revenus ;
 • de mettre un terme aux éclairages inutiles et notamment aux éclairages publicitaires ;
 • de réduire la vitesse maximale sur l’autoroute et les routes hors agglomération à 110 km/h et à 80km/h respectivement pour réduire la consommation d’énergie ;
 • de mettre en place des objectifs de réduction contraignants à moyen et long terme pour les entreprises et plus particulièrement pour l’industrie. Des appels à la bonne volonté ne résoudrons pas le problème ;
 • de mettre en place des critères plus sévères en matière de consommation en énergie lors de l’autorisation de projets du secteur privé et sur les marchés publics. Des projets très énergivores comme le centre de données Google à Bissen ne doivent plus être autorisés.
 • de renforcer considérablement les investissements dans la rénovation énergétique des logements. Les bâtiments mal isolés doivent être rénovés en priorité et les autorités publiques doivent soutenir de manière proactive les ménages avec des moyens financiers et un conseil professionnel. Les petites économies en énergie doivent être encouragées au niveau local. Par exemple, les communes peuvent jouer un rôle dans la distribution d’ampoules économiques.
 • d’accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables à l’aide d’investissements publiques. Chaque bâtiment public doit être équipé de panneaux solaires jusqu’en 2025.

A niveau européen déi Lénk demande :

 • une coopération renforcée pour réguler les prix et pour retirer l’approvisionnement den énergie de la logique des profits;
 • une taxation forte des profits de crise des entreprises productrices d’énergie (windfall-profits).

Question parlementaire à propos des équipements en matière de chauffage dans les logements en construction ou récemment achevés par la SNHBM et le Fonds du Logement.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous vous prions de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le ministre du Logement et à Monsieur le ministre de l’Energie.

Selon des informations portées à notre connaissance, les logements actuellement en construction par la SNHBM dans le cadre du PAP Geessewee à Belvaux dans la Commune de Sanem seraient encore équipés de chaudières à gaz.

Monsieur le ministre de l’Energie a pourtant annoncé tout récemment la fin des chauffages sur la base d’énergies fossiles pour les nouvelles constructions tout en précisant que la nouvelle technologie de référence en matière de chauffage serait la pompe à chaleur. En effet, la législation en vigueur prévoit qu’à partir du 1 janvier 2023 des chaudières à gaz et à fioul ne pourront en principe plus être posées dans des bâtiments résidentiels neufs.

Au vu de l’explosion des prix des énergies fossiles qui touchent en premier lieu les ménages à faibles et moyens revenus et considérant la nécessité d’une accélération de la transition énergétique dans le contexte du réchauffement du climat, nous voudrions poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

 1. Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer que les logements construits par la SNHBM dans le cadre du PAP Geessewee seront équipés de chaudières à gaz ?
 2. Messieurs les Ministres peuvent-ils nous fournir un relevé, ventilé par type de chauffage posé ou prévu, de tous les logements achevés ou en construction par la SNHBM et le Fonds du Logement dans le cadre de PAP actuellement en cours?
 3. Les logements construits dans le cadre de projets de construction planifiés qui seront entamés au cours de la deuxième moitié de l’année 2022 seront-ils encore équipés de chaudières à gaz ?
 4. Les logements prévus dans le cadre des grands projets votés en 2022 par la Chambre des Députés tels que les PAP Neischmelz à Dudelange et Wëltgebond à Mamer, seront-ils équipés de chaudières sur la base d’énergies fossiles, tout en sachant que les logements prévus dans le cadre du PAP An der Schmëtt (Fonds du Logement) seront chauffés à l’aide de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques ? Messieurs les Ministres peuvent-ils expliquer ces choix en matière de chauffage ?
 5. Messieurs les Ministres n’estiment-ils pas que les projets de construction de logements financés par des fonds publics devraient donner le bon exemple et afficher un bilan écologique exemplaire même en l’absence d’ici 2023 d’une règlementation mettant fin aux chaudières sur la base d’énergies fossiles ?
 6. Dans l’affirmative à la question précédente, des modifications en matière de chauffage pour les logements non encore achevés ou entamés seraient-elles encore réalisables et souhaitées par Messieurs les ministres, notamment en ce qui concerne le PAP Geessewee à Belvaux ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments respectueux.

Myriam Cecchetti                                                       Nathalie Oberweis

Députée                                                                       Députée

Question parlementaire relative à l’impact sur les ménages de la flambée des prix de l’énergie.

Monsieur le Président,

Dans votre réponse à la question parlementaire n°5002 vous avez estimé la hausse de la facture de gaz naturel pour un client domestique type à 28,6% respectivement à 375€ en 2021 par rapport à 2020. La flambée des prix de l’énergie se poursuivra pourtant très probablement pendant les mois d’hiver 2022 et une stabilisation voire une baisse n’est attendue qu’à partir du printemps 2022. De même, le prix de l’électricité évolue en fonction du prix du gaz ce qui aura également un effet sur les dépenses des ménages dans les mois à venir.

Dans cette même réponse, vous argumentez que l’augmentation de l’allocation de vie chère serait la mesure choisie par le gouvernement pour soutenir les ménages à faible revenu face à cette flambée des prix. La demande pour l’AVC pour 2022 ne pourra pourtant pas être introduite avant le 1er janvier 2022 et le paiement des montants accordés aux ménages éligibles n’interviendra que plus tard encore. Une compensation de l’augmentation des dépenses des ménages liés à la flambée des prix de l’énergie pour 2021 ne semble donc pas être prévue par le gouvernement.

Le directeur d’un grand fournisseur de gaz naturel a en outre évoqué dans la presse que les ménages en défaillance de paiement à cause de la flambée des prix ne seraient pas déconnectés de la fourniture d’énergie pendant les mois hivernaux. Or, les fournisseurs de gaz naturel sont autorisés de faire déconnecter les clients en défaillance de paiement selon une procédure définie dans la loi sur l‘organisation du marché du gaz naturel. Le même constat est vrai pour la fourniture en électricité.

Partant je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le ministre de l’Énergie :

 1. Quelle est l’évolution du prix de l’électricité au Luxembourg depuis le début de l’année et par rapport aux prix de 2020 ?
 2. Quelles en sont les conséquences budgétaires pour un ménage moyen ?
 3. Par quels moyens le gouvernement envisage-t-il d’amortir à court terme l’augmentation des prix de l’énergie constatée déjà en 2021 tout en sachant que l’augmentation de l’AVC ne prendra son effet qu’à partir des demandes introduites à partir de janvier 2022 ?
 4. Monsieur le Ministre peut-il me garantir que des ménages en défaillance de paiement ne seront pas déconnectés de la fourniture de gaz naturel et d’électricité ?
 5. Dans l’affirmative, comment Monsieur le Ministre entend-il garantir qu’aucun ménage ne soit déconnecté tout en sachant que les lois ne prévoient pas d’obligation pour les fournisseurs d’énergie de maintenir la fourniture à un client en défaillance de paiement ?
 6. Combien de coupures de gaz naturel ont été effectuées et dûment communiquées aux offices sociaux compétents au cours de l’année 2021 par les fournisseurs suite à des défaillances de paiement ?
 7. Le gouvernement prévoit-il des mesures spécifiques pour les ménages qui chauffent au gasoil et dont le prix a plus que doublé en un an tout en sachant que ces ménages doivent avancer des montants importants pour remplir leur réservoir et pourraient se trouver coupés de chauffage faute de moyens et de prise en charge par un organisme social ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Myriam Cecchetti

Députée

Ökosozial Prioritéit: Energetesch Renovatioun vu Wunnengen.

Virun zwee Joer hunn déi Lénk en ausgeschafften Konzept fir eng sozial gerecht an ëffentlech finanzéiert Renovatioun vu Wunnenge virgeluecht. An der Chamber koum dat op déi laang Bänk. Mir haken elo no a wëllen dat deemnächst mat den zoustännege Ministeren an de Kommissiounen diskutéieren. Energie aspueren a confortabel wunnen dierf net e Privileeg fir besser verdéngend Leit sinn, mee muss fir all Stot méiglech sinn. Nëmmen sou komme mir am Klimaschutz wierklech weider.


Concerne : Mise à l’ordre du jour d’une réunion jointe des Commissions de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire et du Logement de la motion sur la création d’un dispositif de financement public permettant à des ménages modestes d’accéder à des prêts remboursables sur le long terme et dont l’évaluation du montant à rembourser tienne compte des revenus disponibles et des économies énergétiques réalisées.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 23(3) du Règlement de la Chambre des Députés, nous vous saurions gré de bien vouloir demander à Monsieur le Président de la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire ainsi qu’à Madame la Présidente de la Commission du Logement de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion jointe desdites commissions un point relatif à la motion du 19 décembre 2019 (déposée par Monsieur David Wagner) concernant la création d’un dispositif de financement public permettant à des ménages modestes d’accéder à des prêts remboursables et dont l’évaluation du montant à rembourser tienne compte des revenus disponibles et des économies réalisées grâce à un projet de rénovation énergétique.

En effet, le gouvernement vient de publier les objectifs climatiques sectoriels d’ici 2030 en fixant les allocations d’émissions annuelles pour cinq secteurs de l’économie. De ces chiffres il ressort que le gouvernement vise la réduction la plus sensible des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires. Cet objectif ambitieux pour le secteur est censé diviser par trois d’ici 2030 les émissions par rapport à 2019. Aussi pose-t-il évidemment un grand défi en matière de rénovation énergétique de l’immobilier résidant existant. D’un point de vue du financement il s’agira à nos yeux de permettre à tous les ménages d’avoir accès à un financement pour des projets de rénovation énergétique, c’est-à-dire même si leurs capacités financières sont faibles. Il nous importe aussi de faire en sorte que les coûts d’investissements pour les logements mis en location ne soient pas exclusivement imputés aux locataires.

En vue de ce qui précède je vous prie de bien vouloir transmettre notre demande aux Présidents des desdites commissions et d’inviter Madame et Messieurs les Ministres concernés à assister aux discussions en commission.


Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

Myriam Cecchetti                                                        Nathalie Oberweis
Députée                                                                      Députée

Question parlementaire sur le régime d’aides pour promouvoir le logement durable.

Monsieur le Président,

En date du 22 janvier 2021 le Conseil de gouvernement a décidé la prolongation du régime d’aides financières PRIMe House jusqu’au 31 décembre 2021, sous les conditions et modalités en place depuis fin juin 2020.


Les majorations des subventions existantes et les aides supplémentaires décidées en 2020 et dont l’échéance était initialement fixée au 31 mars 2021 visaient à favoriser davantage les rénovations énergétiques, les remplacements de chaudières existantes alimentées en combustible fossile ainsi que le chauffage à l’énergie renouvelable.

Vu la prolongation du régime d’aides susmentionné je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Environnement :

 1. Combien de demandes ont été introduites auprès de vos services pour les différentes subventions ayant connu une majoration ou un bonus supplémentaire depuis l’entrée en vigueur des adaptations en juin 2020 ? Combien de ménages ont introduit une ou plusieurs demandes ?
 2. Combien de demandes d’aide ont été accordées depuis l’introduction du nouveau régime ? Combien de demandes ont été rejetées respectivement sont en cours de traitement ?
 3. Le nombre de demandes a-t-il évolué suite aux adaptations des subventions par rapport aux années précédentes ? Madame la Ministre peut-elle me communiquer le total des demandes de subventions par année depuis leur introduction ?
 4. Quel est le montant total d’aides accordées aux demandeurs depuis l’entrée en vigueur de l’adaptation du régime d’aide en juin 2020 ?
 5. Quelle est la part des demandeurs ayant introduit une demande pour une rénovation énergétique qui ont également fait les démarches auprès de vos services pour obtenir un prêt climatique à taux zéro respectivement à taux réduit ?
 6. Parmi ces demandes pour un prêt climatique, combien ont été accordées ou rejetées et combien sont en cours de traitement ?
 7. Le nombre de demandes pour obtenir un prêt climatique à taux zéro respectivement à taux réduit a-t-il connu une évolution suite aux adaptations des subventions par rapport aux années précédentes ? Dans l’affirmative, laquelle ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées,

David Wagner

Député

Sobriété énergétique pour tous.

Toute politique de lutte contre le changement climatique repose en premier lieu sur la sobriété énergétique. Pour cette raison, en décembre 2019, déi Lénk a présenté une motion à la Chambre des Députés (annexe) invitant le gouvernement à revoir sa stratégie en matière d’assainissement énergétique des immeubles. Cette motion avait été saluée, mais elle est tombée aux oubliettes depuis. Le gouvernement continue à miser sur l’initiative et la mobilisation de capitaux privés avec un système de subventions destinées aux propriétaires (Prime House), d’avantages fiscaux et d’accords entre des banques privées et l’Etat. Une approche qui n’a pas fait ces preuves.

Pour déi Lénk la sobriété énergétique n’est pas un privilège mais devra constituer un droit pour tous. déi Lénk veut mettre en place une stratégie de rénovation pilotée et largement financée par l’Etat qui vise l’assainissement de 6000 logements par an. Nous voulons créer un pôle de financement public pour rendre la sobriété énergétique accessible à tous. D’autant plus que ce sont souvent les ménages à revenu modeste qui occupent des logements vétustes au anciens. Ce pôle de financement se substituera au crédit privé attribué à des ménages individuels.

Pour connaître les besoins d’assainissement énergétique dans les communes, il faudra impliquer tous les acteurs communaux qui connaissent la situation sur le terrain. Un Service public de l’Habitat devra voir le jour pour coordonner les activités locales et assurer le lien entre les différents acteurs sur le terrain, les ménages et le Pôle de financement.

Malgré une timide reprise des activités depuis la fin du confinement, les ménages restent réticients. Notre système, fondé sur l’initiative publique,  permet de contrecarrer ces réticences et ainsi de garantir du travail aux artisans et de créer des emplois dans un secteur essentiel de la transformation écologique.

Communiqué par déi Lénk


Das Recht auf Energieeinsparungen für alle!

Jede Politik zur Bekämpfung des Klimawandels basiert in erster Linie auf einem sparsamen Energieverbrauch. Aus diesem Grund legten Déi Lénk im Dezember 2019 der Abgeordnetenkammer (Anhang) einen Antrag vor, in dem die Regierung aufgefordert wird, ihre Strategie für die energetische Sanierung von Gebäuden zu überprüfen. Dieser Antrag wurde begrüßt, ist aber seitdem in Vergessenheit geraten. Die Regierung setzt weiterhin auf private Initiativen und privates Kapital mit einem System von Subventionen für Hausbesitzer (Prime House), Steuererleichterungen und Vereinbarungen zwischen Privatbanken und dem Staat. Ein Ansatz der erfolglos blieb.

Für dei Lénk sind Energieeinsparungen kein Privileg, sondern ein Recht für alle. déi Lénk möchten eine Renovierungsstrategie einführen, die vom Staat gesteuert und weitgehend finanziert wird und die darauf abzielt 6.000 Häuser pro Jahr zu renovieren. Über ein öffentliches Finanzierungssystem wollen wir allen Haushalten Zugang geben zu einer energetischen Renovation und den daraus resultierenden Kosteneinsparungen. Zumal es häufig Haushalte mit niedrigem Einkommen sind, die alte und schlecht isolierte Wohnungen bewohnen. Unser Finanzierungssystem soll die privaten Kredite ersetzen, die sich viele Haushalte nicht leisten können oder wollen.

Um den Energiebedarf der Haushalte zu ermitteln, müssen alle kommunalen Akteure einbezogen werden, die die Situation vor Ort kennen. Es sollte ein öffentlicher Wohnungsdienst eingerichtet werden, um die lokalen Aktivitäten zu koordinieren und die Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren vor Ort, den Haushalten und dem Finanzierungszentrum sicherzustellen.

Trotz einer zaghaften Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten seit dem Ende des Lockdowns bleiben die Haushalte zurückhaltend. Unser auf öffentlicher Initiative basierendes System ermöglicht es, dieser Zurückhaltung entgegenzuwirken und so die Arbeit der Handwerker zu garantieren und Arbeitsplätze in einem für die ökologische Transformation wesentlichen Bereich zu schaffen.

Mitgeteilt von déi Lénk

Zu Gast im Land: Total real.

Marc Baum – Erstaunliches passiert gerade in Luxemburg.

Es gibt einen in der Form und Breite selten zuvor dagewesenen Konsens der Zivilgesellschaft, die Verhandlungen der EU-Kommission über ein transatlantisches Freihandelsabkommen mit den USA (TAFTA oder TTIP) sofort zu beenden. Diese Forderung wird getragen von Gewerkschaften, Umwelt-, Sozialverbänden, Bauernvereinigungen, Dritt-Welt-Organisationen und Konsumentenschutz. Zu diesen Organisationen unterschiedlichster Ausrichtung stellen sich nun auch die ersten großen Gemeinden, die in dem Verhandlungsmandat der Kommission eine Gefahr für ihre Aufgabe der Daseinsfürsorge der Bevölkerung sehen. Eine Front also, die in dieser Stärke und Vielschichtigkeit nur mit der Anti-Cattenom-Bewegung der letzten Jahrzehnte verglichen werden kann.

Und in der Tat lesen sich die lange geheim gehaltenen Verhandlungsziele der EU-Kommission wie ein schauriges Manifest des Neoliberalismus mit zwei Hauptsäulen: einerseits eine weitere verbindliche Liberalisierung von öffentlichen Dienstleistungen und Ausschreibungen mitsamt einem übermäßigen Investorenschutz, der sich durch private Schiedsgerichte jeder demokratischen Kontrolle entzieht. Andererseits geht es um eine verstärkte Deregulierung (Newspeak: „Harmonisierung“) von existierenden Normen bzw. Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsstandards. 

Das eigentlich Erstaunliche ist aber, dass sich, anders als im Falle Cattenom, dieser gesellschaftliche Konsens weder im Parlament noch in der Regierung entsprechend widerspiegelt. Lediglich déi Lénk vertreten im Parlament konsequent die Position der TAFTA-Gegner: eine diesbezügliche Motion für den Stopp der Verhandlungen wurde aber von LSAP, Grünen, DP, CSV und ADR abgelehnt. Auf parlamentarische Anfragen des linken Abgeordneten Justin Turpel zwecks einer Stellungnahme von Regierungsmitgliedern zu den Kritiken der Zivilgesellschaft, antworteten diese, indem sie mit fadenscheinigen Argumenten alle Bedenken in den Wind schlugen und ein Hohelied auf die Wachstumspotenziale eines solchen Abkommens sangen…

Die Kluft zwischen Zivilgesellschaft und Regierungspolitik, die hier entstanden ist, betrifft das Wesen der politischen Repräsentation und sie führt unweigerlich zu schizophrenem Handeln, unter dem die Grünen am meisten zu leiden scheinen. Es ist nämlich weder kohärent noch erklärbar, dass sie in der Regierung eindeutig Position für die Verhandlungen ergreifen – unterstützt durch ihre parlamentarische Fraktion -, aber im Europawahlkampf mit dem sofortigen Stopp der Verhandlungen geworben haben (und so ganz nebenbei damit zweitstärkste Partei wurden).

Der Widerspruch zwischen politischem Wollen (Wahlversprechen) und sogenanntem realpolitischem Handeln führte bei der LSAP zu einer Entfremdung von ihrer gewerkschaftlichen Basis, für die sie von Wahl zu Wahl abgestraft wurde. Die Grünen scheinen diesen Entfremdungsprozess gerade widerstandslos zu durchlaufen, aber halt so wie vieles in ihrer Geschichte: wesentlich schneller. Der Preis für die Partizipation an der Macht ist allerdings groß: die Aufgabe von inhaltlichen Positionen.

Marc Baum ist Gemeinderat in Esch.

Enovos: Verpasste Chance

déi Lénk haben zur Kenntnis genommen, dass der Stahlkonzern ArcelorMittal nach den Schließungen der Werke in Schifflingen und Rodange, dem Verkauf von Paul Wurth SA, nun seinen Anteil von 23,48% am Luxemburger Energiekonzern Enovos verkaufen will und sich damit weiter aus der Luxemburger Wirtschaft zurückzieht.

Dies wäre eine gute Möglichkeit für den Luxemburger Staat, seine Anteile auf über 48% zu erhöhen, um im Verbund mit der SNCI und LEO gemeinsam eine 2/3 Mehrheit an öffentlichem Besitz an der für die Luxemburger Energiewirtschaft so wichtigen Enovos zu besitzen.

Die Entscheidung der Regierung auf ihr Vorkaufsrecht zu verzichten ist unter diesem Blickwinkel für déi Lénk schlicht fahrlässig. Dass jetzt neben der öffentlichen Hand und anderen industriellen Betrieben erstmals eine finanzmarktorientierte Fondsgesellschaft zu einem bedeutenden Teil die Geschicke der Luxemburger Energieversorgung übernimmt, ist für déi Lénk inakzeptabel, da die Gewinnerwartungen einer Fondsgesellschaft unvereinbar sind mit dem Ziel einer nachhaltigen und ökologischen Energieversorgung.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe