Question urgente relative à la « Wanteraktioun ».

Monsieur le Président,

La Wanteraktioun a débuté plus tôt que d’ordinaire, dû notamment aux températures très basses enregistrées dès le mois de novembre 2021. Actuellement les températures se situent en-dessous de zéro dégrés la nuit et pourraient rester à ce niveau pour les jours, voire semaines à venir. Le danger pour les personnes vivant dans la rue est évident et il s’agit de les protéger en leur garantissant une place à l’abri et au chaud.

Partant je voudrais poser les questions suivantes à Madame la ministre de la Famille :

1. Madame la Ministre peut-elle me renseigner sur les capacités d’accueil de la Wanteraktioun en détaillant le nombre de structures d’accueil existantes et les lits/places disponibles ?

2. De même, Madame la Ministre peut-elle m’indiquer le taux d’occupation des structures en question en moyenne pour la période courante de la Wanteraktioun  ?

3.  Combien de personnes sont actuellement logées à la Wanteraktioun ?

4. D’après Madame la Ministre, les capacités d’accueil de la Wanteraktioun sont-elles suffisantes ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Myriam Cecchetti

Députée

Keng Tarifferhéijung bei Bankkonte vun der Post fir kleng ASBLen.

D’Post wollt d’Tariffer vu senge Bankkonten erhéijen. Duerch eng parlamentaresch Fro vun déi Lénk, sinn déi Tariffer elo net fir kleng ASBLen an d’Luucht gesat ginn.

Hei fannt Dir eis Fro an d’Äntwert vum Minister.


Pas d’augmentation des tarifs des comptes bancaires de la poste pour les petites ASBL.

Post voulait augmenté les tarifs pour ses comptes bancaires. Grâce à une questio parlementaire de déi Lénk, les petites ASBL ont échappé à cette augmentation.

Vous trouverez ici la question parlementaire et la réponse du ministre.

Superdreckskëscht: Et muss ee bei Null ufänken!

De Superdreckskëscht – Kontrakt tëscht dem Ëmweltministère an der Firma Oeko-Service Lëtzebuerg huet keng gesetzlech Basis. Dat confirméieren zwee juristesch Avis vun der neier Cellule scientique vun der Chamber a vum Maître Alain Steichen. déi Lénk sinn der Meenung, dass de bestoende Kontrakt soumat verfällt an en neie Kontrakt mat engem Prestataire fir d’Superdreckskëscht muss gemaach ginn, soubal dat feelend Gesetz gestëmmt ass. Dëse Virgank ënnersträicht doriwwer eraus d’Wichtegkeet vun der wëssenschaftlecher Expertise fir eng effikass Kontroll vun der Regierung duerch d’Chamber.

Den Avis vun der Cellule scientifique vun der Chamber ënnersträicht ganz kloer, dass et keng gesetzlech Grondlag fir d’Superdreckskëscht gëtt. E Spezialgesetz, wat e Budget spezifesch fir d’Superdreckskëscht virgesäit ass ni vun der Chamber gestëmmt ginn. Eng Ausgab am Staatsbudget, déi iwwer mindestens zwee Exercicer leeft oder awer 40 Milliounen Euro iwwersteigt, muss awer gesetzlech festgehale ginn. Wëll esou e Gesetz ni gestëmmt ginn ass, ass also och de Kontrakt fir d’Ausféierung vun der Aktioun Superdreckskëscht ongülteg.

Déi proposéiert Léisung vun der Cellule scientifique déi dora besteet, dem Kontrakt nodréiglech seng Gëltegkeet ze ginn mat dem Vote vun engem Spezialgesetz gesinn déi Lénk awer ganz kritesch. Dat besonnesch wëll de bestoende an also awer ongültege Kontrakt mat der Firma Oeko-Service Lëtzebuerg eng ganz Partie Froen opwäerft, déi och mam Audit aus dem Joer 2021 net aus der Welt geschaf konnte ginn. Mir wëlle kee Gesetz stëmmen, dat e problematesche Kontrakt mat enger Privatfirma am Nachhinein och nach legaliséiert.

déi Lénk haten virun engem knappe Joer opgrond vun de Recherchen vun der Presse scho kritiséiert, dass d’Offallwirtschaft zu engem ëmmer méi lukrative Geschäftsfeld fir Privatfirmen gëtt. Am Fall vun der Aktioun Superdreckskëscht gouf festgestallt, dass e Geflecht vun Entreprisen hannert Oeko-Service Lëtzebuerg steet, déi alleguer de selweschte Persoune gehéieren a wou sech Missiounen am Kader vun dësem Beräich vun der Offallwirtschaft innerhalb vun dem Firmegeflecht zougeschoustert ginn. Donieft gouf festgestallt, dass d’Firmebesëtzer sech gepeffert Dividenden a Milliounenhéicht ausbezuele loossen a sech soumat mat Hëllef vum Ëmweltministère an duerch d’Ausféierung vun engem service public op Käschte vun de Konsummenten beräichere kënnen. Dëse System muss ënnert d’Lupp geholl ginn an dat geet nëmmen, wann dësen Dossier mat engem neie Spezialgesetz op Null gesat gëtt. Fir déi Lénk ass et kloer, dass d’Offallwirtschaft net privaten Interessen däerf ënneruerdent ginn, mee dass se fest an ëffentlecher Hand muss sinn.

Den Dossier Superdreckskëscht weist eis doriwwer eraus, dass d’Chamberaarbecht duerch eng wëssenschaftlech Expertise däitlech kann opgewäert ginn. D’Ausaarbechtung vun Avis’en duerch Spezialisten op engem bestëmmten Thema hëlleft den Deputéierten dobäi hir Aufgaben als Kontrollinstanz vun der Regierung méi effikass wouerzehuelen. D’Chamber gëtt doduerch opgewäert an dat kënnen déi Lénk nëmme begréissen.

Matgedeelt vun der Lénker Fraktioun.


Superdreckskëscht: Pour un retour à la case départ.

Le contrat Superdréckskëscht, conclu entre le ministère de l’Environnement et la société Oeko-Service Lëtzebuerg, n’a pas de cadre légal. Deux avis juridiques, l’un de la cellule scientifique de la Chambre des députés, l’autre de Maître Alain Steichen, le confirment. déi Lénk est d’avis que l’actuel contrat est par conséquent devenu caduc et qu’il faut un nouveau contrat avec un prestataire pour la Superdréckskëscht dès que la loi manquante a été adoptée. Cet épisode souligne par ailleurs l’importance de l’expertise scientifique pour garantir un contrôle efficace du gouvernement par la Chambre.

L’avis de la cellule scientifique de la Chambre souligne clairement qu’une base légale pour la Superdréckskëscht fait défaut. Une loi spéciale, prévoyant un budget spécifique pour la Superdréckskëscht, n’a jamais été votée. Or, une dépense au budget de l’Etat qui court sur au moins deux exercices budgétaires ou qui engage une somme supérieure à 40 millions d’euros, doit faire l’objet d’une telle loi spéciale. Il en ressort que le contrat pour l’exécution de l’initiative Superdréckskëscht est invalide.

déi Lénk voit cependant d’un oeil critique la proposition de la cellule scientifique qui consiste à rendre valide l’actuel contrat en adoptant a posteriori une loi spéciale. D’autant plus que l’actuel contrat entre l’Etat et la société Oeko-Service Lëtzebuerg soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles l’audit de 2021 n’a pas apporté de réponses. Nous ne voulons pas d’une loi qui légalise après coup un contrat avec une société privée.

L’année passée, à la suite de recherches journalistiques, déi Lénk avait déjà critiqué le fait que la gestion des déchets est devenue un business juteux pour des entreprises privées. Dans le cas de l’Action Superdréckskëscht, il a été constaté que derrière l’entreprise Oeko-Service Lëtzebuerg se cache un enchevêtrement de sociétés appartenant toutes aux mêmes personnes qui se répartissent les missions dans le cadre du contrat Superdréckskëscht. S’y ajoute que les propriétaires de ces entreprises ont touché des dividendes exorbitants et se sont ainsi enrichis sur le dos des consommateurs grâce à l’aide du ministère de l’Environnement et à l’exécution d’un contart de service public. Ce système doit être analysé en profondeur, ce qui n’est possible qu’avec une loi spéciale qui remet les compteurs à zéro. Pour déi Lénk, il est évident que la gestion des déchets ne doit pas être soumis à des intérêts privés mais qu’elle doit rester dans le domaine public.

Le dossier Superdréckskëscht montre également que le travail parlementaire est revalorisé grâce à l’expertise scientifique. La rédaction d’avis par des spécialistes sur des thèmes précis est une aide précieuse pour les députés dans l’exercice de leur mission de contrôle du gouvernement. La Chambre est ainsi revaloriée et déi Lénk ne peut que saluer ce progrès.

Communiqué par la sensibilité politique déi Lénk

Fir eng fortschrëttlech a konkret Verfassung.

D’Diskussioun ronderëm d’ Verfassungsrevisioun ass an de leschte Wochen e wéineg ënnergang – vue dass d’Aktualitéit ronderëm d’ Coronapandemie dréint.

D’ Verfassungsrevisioun ass awer eppes funamentales a fundamental wichteges.
 
MIR sinn alles mee NET iwwerzeegt vun der aktueller Verfassungsrevisioun vu de Regierungsparteien an der CSV. A wéi soll een och? Wann een sech des Texter ukuckt kënnt een net derlanscht festzestellen dass et den «plus petit dénominateur commun» ass wéi ee seet, tëscht deene 4 Parteien. Et ass eng minimalistesch Kompromëssléisung. D’Texter sinn NET ambitiéis an hu keng kloer Visioun vun wéienger Gesellschaft mir fir eis wëllen.
 
Mir brauchen awer  Kloerheet an Ambitiounen.
Kloerheet brauche mer, well mer wësse musse wouhi mer steieren.
Mir brauchen eng Visioun, déi ambitieis ass, well mer Äntwerte  bräuchen op di sozial, ekonomesch Krisen an deene mer sinn.
 
Mir hunn dat ausgeschafft. déi Lénk huet schon 2015 eng Verfassung ausgeschafft déi Äntwerte gëtt op di multipel Krisen an deene mer eis befannen.
Wann déi aktuell Verfassungrevisioun eng minimalistesch ass, DANN ass eis Verfassung de Géigendeel. Mir sinn der Iwerzeegung dass eng Verfassung e STAARKT Grondgesetz soll sinn an net e schwaacht.
D’Verfassungpropos vun déi Lénk ass eng komplett, si kuckt an Zukunft, si huet eng Visioun vun enger solidarescher, fortschrëttlecher a gerechter Gesellschaft.
Mir soe KLOER wéi mir eis d’Gesellschaft virstellen.
 
Déi faméis Staatsziler di verschiddene Beweegungen an eiser Gesellschaft Suerge bereeden, droe mir vill méi wäit. Wann d’Staatsziler nämlech net aklobar sinn, da soe mir : mir brauchen aklobar Grondrechter. Dofir fënnt een an eiser Verfassungspropos breed ausgebaute Grondrechter.
 
Eis Verfassung gesäit e Recht op Wunnen an op Aarbecht vir. Wat bedeit dat? Ma dat bedeit dass d’Bierger a Biergerinnen se akloe kennen viru Geriicht. De Staat muss alles Méigleches maache fir des Rechter ze garantéieren.
 
Desweideren gesäit eis Verfassung vir, dass de Staat muss geint Armutt virgoen. De Staat ass DE Garant vum Kampf géint d’Armutt. Och dat kann een akloen wann ee mengt dass de Staat NET alles ënnerhellt fir géint d’ Armutt virzegoen. Och soll de Staat  géint Ursaache vun sozial an ekonomeschen Ongläichheeten virgoen.
 
De Staat verpflicht sech och all méiglech Mossnamen ze huele fir géint de Klimawandel virzegoen an engagéiert sech den ekologesche Foussofdrock ze reduzéieren.
 
Alles dat ass den Ament an der Verfassungspropos vun de Regierungsparteien an der CSV NET virgesin. Eis Verfassung ass entgéint hirer konkret – esou konkret dass keng Messverständnisser an falsch Interpretatioune méiglech sinn. Rumeuren iwwert wat dra steet oder NET, kënne bei eiser Verfassung NET entstoen, well d’Visioun ass kloer déi vun enger gerechter Gesellschaft.
 
JO mir stinn hannert dem Wahlrecht fir Awunner.
JO mir stinn fir eng progressiv Besteierung – an dat fir de Räichtem gerecht an der Gesellschaft ze verdeelen.
JO mir wëllen eng Gesellschaft mat manner Superräichen a manner Aarmen a sougenannte Working poor.
JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou keen e Mindestloun muss kréien deen ennert der Armutztsgrenz ass.
JO mir wellen e Staat, dee verantwortlech virgeet an dee bei all Actioun, bei all Gesetz, de principe de précaution uwend – dat heescht den Impakt op Gesondheet an Ëmwelt préiwt.
A JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou net just d’Privateegentum protegéiert gëtt, mee och de kollektiven  a sozialen Eegentum.
 
DAT brauche mer. Eng konkret, ambitiéis an fortschrëttlech Verfassung mat Äntwerten op Krisen.

Medizin für den Menschen, nicht den Kommerz

Medizin für den Menschen, nicht den Kommerz: déi Lénk stellen sich gegen die Schaffung privater Ärztegesellschaften 

Nur vier große, überregionale Krankenhäuser sichern in Luxemburg die medizinische Versorgung. Eine Folge dieser räumlichen Konzentration auf wenige Zentren ist, dass die dort angebotenen Dienste zwar allgemein gut sind, aber weite Landstriche in den Bereichen ambulante und stationäre Medizin unterversorgt sind. Mit der Schaffung privater Ärztegesellschaften soll nun aus der „Notsituation“ außerhalb der Zentren Profit geschlagen werden. 

Seit einigen Wochen liegt ein, eindeutig die Handschrift der Ärztelobby tragender, Gesetzesvorentwurf vor, der es Ärzten in Zukunft erlauben soll, gewerbliche Gesellschaften zu gründen, Kapital zu sammeln, Geräte zu kaufen und Personal einzustellen, wozu auch Ärzte und medizinisches Pflegepersonal zählen. So sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden um die medizinische Versorgung auch außerhalb der 4 Krankenhauszentren zu verbessern. Dass diese Anreize nichts anderes als das Versprechen satter Profite sind, wird dabei nicht weiter ausgeführt.

Statt einer Strategie zur Schaffung einer auch in die Fläche hinein hochwertigen, öffentlichen und allgemeinen Gesundheitsversorgung vorzulegen – dessen Notwendigkeit ja gerade die aktuelle Pandemie nachdrücklich bewiesen hat – treiben die Regierung und ihre Gesundheitsministerin demnach weiterhin massiv deren Kommerzialisierung und Privatisierung voran. Wird das Projekt „private Ärztegesellschaften“ wie vorgesehen umgesetzt, so dürften diese alle möglichen medizinischen Dienstleistungen anbieten. Die Details würden dabei in großherzoglichen Reglementen festgelegt werden, also am Parlament vorbei. Und der Teufel liegt bekanntlich im Detail: Zwar schließt der vorliegende Vorentwurf Investoren ohne medizinischen Beruf ausdrücklich von der Beteiligung an solchen Ärztegesellschaften aus. Jedoch gilt dieses Beteiligungsverbot nicht für andere in der Europäischen Union niedergelassene Ärztegesellschaften. Wer bei diesen ausländischen Ärztegesellschaften wiederum Investor ist, bleibt unbekannt.

Als auf Gewinn ausgelegte Kapitalgesellschaften werden die vorgesehenen Ärztegesellschaften voraussichtlich eine entsprechende Medizin anbieten. Und das obwohl Artikel 16 des ärztlichen Deontologiekodexes festhält: « La médécine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Dieser Widerspruch stört umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Gesetzesvorentwurf mit Hochdruck am Gesondheetsdësch, dessen Hauptaufgabe es ja eben ist, das Gesundheitswesen der Zukunft zu erarbeiten, vorbeigedrückt wird. Statt die Idee privater Ärztegesellschaften in diesem Gremium von verschiedenen Interessengruppen gemeinsam debattieren zu lassen, scheint die Ärzteschaft diese ganz allein heute schon verwirklichen zu wollen. 

déi Lénk verurteilt vehement diese nicht nur verschleierte, sondern durchweg undemokratische Privatisierung des Gesundheitswesens! Private Ärztegesellschaften bedeuten nicht nur eine eindeutige Schwächung des öffentlichen Gesundheitwesens in Luxemburg, sondern garantieren zudem keineswegs die wesentliche, aber kommerziell oft uninteressante gesundheitliche Grundversorgung. Es ist ein Skandal, dass hier eine sozial-demokratische Gesundheitsministerin die Weichen stellt für eine Zweiklassenmedizin, wie sie sich auch an den Beispielen des IRM in Grevenmacher oder des Diagnostikzentrums mit Poliklinik in Junglinster bereits abzeichnet. So wird die Kluft zwischen bedürftigen Kassenpatienten und kapitalstarken Privatkonsumenten auf Jahre weg rechtlich und institutionell verfestigt und ausgeweitet, mit weitreichenden Folgen nicht nur für die Patienten, sondern auch für das im Gesundheitswesen arbeitende Personal.

déi Lenk stellt sich mit aller Kraft gegen eine Kommerzialisierung der Gesundheit und wiederholt seine Forderung nach einer Stärkung des öffentlichen und allgemeinen Gesundheitswesens. Nur die öffentliche Hand kann garantieren, dass Menschen und nicht Profite im Mittelpunkt des Gesundheitswesens stehen, und dies sowohl was die Betreuung der Patienten, als auch die Arbeitsbedingungen des Personals betrifft. Gesundheit darf weder Luxus sein, noch ein Mittel um aus Menschen in Not auch noch den letzten Cent herauszuquetschen, oder sie gar wegen Zahlungsunfähigkeit sich selbst zu überlassen. Statt Privatisierung und satten Gewinnen braucht unsere Gesellschaft mehr Gemeinschaft und mehr Solidarität. Gerade wenn es um die Gesundheit geht muss garantiert sein, dass alle Menschen gleich sind!

[Pressemitteilung, 7. Januar 2022]

Communiqué de presse: Sauver des vies – pour une vaccination prioritaire des personnes âgées et vulnérables !

Pressemitteilung/Communiqué de presse

Luxembourg, 22. Dezember 2021

Leben erhalten – Jetzt prioritär ältere und vulnerable Menschen impfen!

déi Lénk nehmen die Ankündigung neuer Massnahmen durch die Regierung zur Kenntnis.

Wir werden diese Vorschläge mit der nötigen Distanz beurteilen, fordern aber noch vor Jahresende eine gezielte Impfaktion prioritär in Richtung der noch nicht Geimpften und Geboosterten unter den über 60-Jährigen und den vulnerablen Menschen.

Diese Zielgruppen sollen über alle verfügbaren Kanäle („traçage“-Equipen, Sozialdienste der Gemeinden, private Hilfsorganisationen, Ärzte) aufgefordert werden, sich, wenn noch nicht geschehen, nach ärztlichem Rat, so schnell wie möglich  impfen, bzw. boostern zu lassen.

Denn obschon der Schutz, vor allem gegenüber Ansteckungen durch die aktuellen Impfstoffe nicht 100% ist, schützen sie doch vor schweren Verläufen, verkürzen die Ansteckungsdauer und erhalten somit Leben.

(déi Lénk)

Sauver des vies – pour une vaccination prioritaire des personnes âgées et vulnérables !

déi Lénk a pris connaissance des nouvelles mesures proposées par le gouvernement et prendra position avec la distance qui s’impose.

Mais nous voulons proposer dès maintenant une autre mesure, à savoir, avant la fin de l’année, une campagne de vaccination dirigée prioritairement vers les personnes âgées (plus de 60 ans) et vulnérables qui ne sont pas encore vaccinées ou « boostées ».

Nous proposons d’approcher ces groupes cibles par tous les canaux possibles (équipes de traçage, services sociaux des communes, organisations d’entraide privées, médecins) en leur demandant, après avis médical, de se faire vacciner resp. « booster » le plus rapidement possible.

Car même si la protection, surtout contre des infections, n’est pas garantie à 100% par les vaccins actuels, ceux-ci protègent contre des maladies aggravées, raccourcient la durée d’infection et sauvent ainsi des vies.

(déi Lénk)

Die Bevölkerung in der Krisenbekämpfung mitnehmen!

Seit Wochen demonstrieren tausende Menschen in der Hauptstadt gegen die Corona-Politik der Regierung. Das ist auch ein Ergebnis des Krisenmanagements von oben herab sowie nicht erklärbarer Maßnahmen wie Ausgangssperren und jetzt des Ausschlusses von Ungeimpften von großen Teilen des sozialen Lebens, oder auch kostenpflichtiger Tests um Zugang zur Arbeit zu erhalten. Auch das Organisieren von Impf- und Testkampagnen durch Massenkommunikation über die Dienstleister des Finanzplatzes (etwa PWC), statt zielgruppenspezifische Kommunikation und Terrainarbeit über die Gemeinden und Sozialdienste, gehört zu den Ursachen.

Zu sehr emotionalisierte und schulmeisterliche Aussagen des Premiers haben in den letzten Monaten sicherlich nicht dabei geholfen, den Zusammenhalt und den breiten Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken. Angst ist eine schlechte Ratgeberin, besonders in Pandemiezeiten. Wir brauchen aber ein Abwägen der wissenschaftlichen Positionen mit Hilfe welcher sich die Politik eine Meinung bilden und im Interesse der öffentlichen Gesundheit handeln kann. 

Für déi Lénk ist Freiheit ein viel zu wichtiges Wort in der Geschichte Luxemburgs und Europas, als dass es mit dem Ablehnen von Masken und Impfen gleichzusetzen wäre. Was sind Eure Lösungsvorschläge zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit? 

déi Lénk verurteilen noch einmal die Ausschreitungen an den beiden letzten Wochenenden in der Hauptstadt und besonders die rechtsextremen Randalierer.innen, die diese Demonstrationen missbrauchen. déi Lénk fordern, dass Straftaten wie Waffen- und Sprengstoffbesitz mit faschistischem Hintergrund exemplarisch bestraft werden, sollten sich diese Vorwürfe als begründet erweisen. 

déi Lénk fordern alle Beteiligten und Kommentator.innen der Ereignisse der letzten Wochen dazu auf, angemessen zu reagieren und solidarisch nach Lösungen für den Weg aus der Pandemie zu suchen, nach Lösungen die auf Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit, Begründbarkeit und Proportionalität beruhen. Aktuelle oder zukünftig nötige Maßnahmen sollten darauf hinzielen die arbeitende Bevölkerung in ihren sozialen und demokratischen Errungenschaften und Rechten auf keinen Fall zu beschneiden. In diesem Sinne sollen auch die wirtschaftlichen Krisengewinner zum Beitrag verpflichtet werden. 

déi Lénk fordern die Regierung dazu auf, die ganze Bevölkerung bei der Lösungssuche mitzunehmen.

[Pressemitteilung vom 21. Dezember 2021]

Question parlementaire sur la prise en charge des naissances prématurées au Luxembourg.

Monsieur le Président,

La question des moyens à disposition dans les maternités luxembourgeoises pour prendre en charge les naissances prématurées, a été posée à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années par différents mandataires de la Chambre des Députés. A l’initiative d’un témoignage d’une patiente ayant fait part d’une expérience négative de prise en charge pour accouchement prématurée au Luxembourg, nous nous permettons de réitérer la question.

La possibilité d’une prise en charge digne des patientes concernées par un accouchement prématuré et celle des moyens disponibles pour soigner au mieux les enfants nés prématurément relève de la santé publique et de l’accès garanti à des soins fondamentaux. Or, force a été de constater qu’entre 2014, date de la réponse accordée à la question parlementaire n°310 de Monsieur le député Marc Spautz  et 2019, date de la réponse accordée à la question parlementaire n°1345 de Monsieur le député Jeff Engelen, la situation a fortement évoluée, si bien que l’infrastructure existante ne permettait plus de répondre aux besoins.

De même, en 2021, date de la réponse accordée à la question parlementaire n°4526 de Monsieur le député Sven Clement, la situation démographique a considérablement évolué avec plus de naissances et davantage de cas de naissances prématurées générant de nouvelles demandes de prise en charge des soins y afférés dans les maternités luxembourgeoises. Enfin, en suivant le fil des réponses aux questions parlementaires en question, j’ai constaté l’absence d’une augmentation considérable des moyens de prise en charge des accouchements et soins incombant aux naissances prématurées.

En effet, en 2014 on comptait :

 • 14 places (couveuses et lits) de traitement en néonatologie intensive au CHL
 • 7 places de traitement pour nouveau-nés et prématurés de plus de 32 semaines à la clinique Bohler

Le taux d’occupation du service national de néonatologie intensive du CHL variait autour de 85% en 2014 et est resté stable les années précédentes. Il y était déjà question d’engorgement à des moments ponctuels.

Dans sa réponse à la question n°310 en 2014, l’ancienne ministre de la Santé, Lydia Mutsch, répondait que l’infrastructure existante permettait de répondre aux besoins. Elle indiquait également la création d’un comité scientifique de néonatologie en février 2014, incluant une représentation de la Direction de la Santé permettant de monitorer les flux des enfants nécessitant une prise en charge intensive à la naissance et d’en analyser les parcours .

Cinq années plus tard, dans sa réponse à la question n°1345 de Monsieur le député Jeff Engelen en 2019, l’ancien ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo, expliquait que le nombre de lits disponibles en néonatalogie intensive au Luxembourg fût fixé par la loi hospitalière de 2018 et se situait entre un minimum de 14 lits et un maximum de 25 lits. Il indiquait aussi que le taux d’occupation de ces lits se situait au-dessus de 100% entre les années 2016 et 2017. Pour ces raisons, des lits supplémentaires, 2 au total, ont été ajoutés en néonatologie intensive.

En 2019, on comptait :

 • 16 lits en néonatologie intensive (CHL)
 • 7 places de traitement pour nouveau-nés et prématurés de plus de 32 semaines à la clinique Bohler

Comme l’indiquait l’ancien ministre de la Santé dans sa réponse à la question n°1345, le rapport de 2017 du Conseil scientifique du service national de néonatologie estimait qu’un supplément de 6 lits s’avérerait nécessaire  pour combler les besoins. En juin 2021, la Commission permanente du secteur hospitalier CPH – avait aussi comme projet l’introduction de 6 lits supplémentaires, comme l’indique la réponse de Madame la ministre de la Santé à la question parlementaire n°4526.

Or, en juin 2021 le nombre de lits disponibles en néonatologie intensive reste inchangé tout comme les places disponibles à la clinique Bohler.

Devant ce fait, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

1. Quel est le taux d’occupation de l’ensemble disponible des lits en néonatologie en moyenne par jour et quelle évolution a connu ce taux au cours des 5 dernières années ?

2. Quel est le nombre actuel de couveuses et lits disponibles en soins de néonatologie intensive au Luxembourg ?

3. Quand est-ce que la recommandation en question de la Commission permanente du secteur hospitalier sera-t-elle effectivement appliquée ? Quels sont les prospections des besoins en néonatologie pour les années à venir ?

En 2014, les transferts in utero d’une maternité vers le service national de néonatologie intensive du CHL étaient rares, comme l’indique la réponse à la question parlementaire n°310 : « les demandes de transfert d’une maternité luxembourgeoise vers le CHL, qui ne peuvent être honorées faute de place au CHL, sont coordonnées par les médecins de service national de néonatologie intensive et restent exceptionnelles. ». En revanche, en 2018, ces transferts ne sont plus évoqués comme exceptionnels. Le ministre de la Santé de l’époque, Mars di Bartolomeo, avait indiqué le nombre de transferts effectués en 2018 dans sa réponse à la question n° 1345. Il s’agissait alors de 35 transferts, le plus souvent vers l’étranger, moins souvent vers la clinique Bohler. D’autres transferts à l’étranger dans le cadre d’un accouchement auraient également eu lieu depuis d’autres maternités ou cliniques ou cabinet gynécologiques – mais ces données ne seraient pas systématiquement enregistrées selon le ministre.

Face à ces informations j’aimerais poser les questions suivantes respectivement à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale ainsi qu’à Madame la ministre de la Santé :

4. Monsieur le Ministre peut-il me communiquer les informations dont dispose la CNS sur le nombre des affiliées ayant été transférées à l’étranger pour un accouchement et ce à partir de l’année 2014 ?

5. Les données concernant les transferts vers l’étranger pour des accouchements peuvent-elles à l’avenir être systématiquement enregistrées ?

Il est indiqué dans la réponse à la question parlementaire n°4526 datant de 2021 que les transferts in utero des patientes à l’étranger ont lieu si leur transfert en Maternal Intensive Care au CHL n’est pas possible faute de lits ou parce que l’unité de néonatologie du CHL est saturée faute de couveuses.

Ainsi, selon les données transmises dans la réponse susmentionnée, les transferts in utero à l’étranger depuis le CHL pour manque de place en unité de soins MIC se chiffrent comme tel:

 • 13 en 2017
 • 35 en 2018
 • 32 en 2019

Les transferts depuis le HRS s’élèvent à :

 • 10 en 2019
 • 1 en 2020
 • 3 en 2021 (entre janvier et juin)

Face à ces constats, je prie Madame la Ministre de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

6. Madame la Ministre est elle prête à remédier au manque de lits en MIC ? Est-ce que des démarches concrètes dans ce sens ont déjà été entamées ?

Dans la mesure où « les indications de transfert in utero ne se résument pas au seul critère de la disponibilité des lits. », mais qu’elles sont également liées à des pathologies ne pouvant être traitées dans les unités de soins luxembourgeoises, comme indiqué dans la réponse à la question parlementaire n°4526, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la ministre :

7. Quelles pathologies et quels diagnostics anténataux nécessitent un transfert dans un centre spécialisé à l’étranger ?

8. Pourquoi est-ce que ces pathologies ne peuvent-elles pas être traitées au Luxembourg ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis

Députée

3 Motions dans la lutte contre la pandémie

Motion 1

Luxembourg, le 16 décembre 2021

La Chambre des députés,

 • considérant que le Luxembourg est actuellement touché par une nouvelle vague d’infections dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ;
 • considérant que malgré les efforts au niveau international de la recherche scientifique pour suivre l’évolution de la pandémie depuis ses débuts, l’apparition de nouveaux variants est imprévisible ;
 • considérant que depuis le début de la pandémie, un ensemble de mesures sanitaires (port du masque, hygiène des mains, distanciation physique) est toujours réglementaire dans certains domaines de la vie publique et du monde du travail ;
 • considérant que le gouvernement a dans le sillage des différentes vagues d’infections développé une série de scénarios de limitation des risques épidémiologiques, afin de mettre en place plus rapidement les adaptions organisationnelles nécessaires dans les hôpitaux, écoles, transports, administrations, entreprises etc. ;
 • considérant les expériences passées de la gestion de crise sanitaire et les concertations entre pays ayant lieu aux niveaux mondial et surtout de l’Union européenne afin de développer autant que possible des plans harmonisés de gestion sanitaire de la pandémie ;
 • considérant qu’un plan de gestion sanitaire impliquant différentes phases a déjà été mis à l’épreuve dans les hôpitaux publics ;
  • Invite le gouvernement,
 • à effectuer une évaluation des scénarios développés et mesures sanitaires mis en place jusqu’à présent dans le cadre de la gestion sanitaire de la pandémie ;
 • à définir sur base des expériences passées, un plan provisoire de gestion sanitaire comprenant différentes phases (Stufenplan) et qui concerne la vie sociale dans son ensemble (monde du travail, espace des loisirs, monde scolaire, espace public et vie privée   ;

Motion 2

La Chambre des Députés,

 • considérant l’introduction obligatoire prévue du Covidcheck 3G dans le monde du travail ;
 • considérant que le Covidcheck 3G est un élément indispensable pour protéger la santé de tous les salariés, agents publics et travailleurs indépendants sur le lieu de travail ;
 • considérant que les tests certifiés PCR ou antigéniques peuvent représenter des coûts importants pour les salariés moins bien situés ou défavorisés et leurs familles ;
 • considérant que les salariés qui fournissent des services à la personne indispensables au fonctionnement de la société ou qui font un travail manuel n’ont pas la faculté de recourir au télétravail ;
 • considérant que l’obligation de se faire tester génère une différence de traitement injustifiée entre les salariés des différents secteurs ;
 • saluant que la non-présentation d’un certificat valable par le salarié ne constitue en aucun cas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires ;
 • considérant que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé de l’ensemble de ses salariés ;
 • admettant que le coût pour les tests ne pourra pas être intégralement pris en charge par tous les employeurs, notamment les petites et moyennes entreprises ou les associations ;
 • considérant que le gouvernement a mis en place et prolongé certaines aides aux entreprises dans le contexte de la lutte contre la pandémie de la Sars-CoV-2 ;

Invite le gouvernement à,

 • à préciser dans la loi que les employeurs doivent prendre en charge les frais des tests suite à l’introduction obligatoire du Covidcheck 3G dans le monde du travail ;
 • à créer une base légale pour une aide à accorder dans ce contexte aux employeurs qui rencontrent des difficultés à financer les tests.

Motion 3

La Chambre des députés,

 • considérant que le vaccin est le moyen le plus efficace pour prévenir de nouvelles vagues d’infections ;
 • considérant les efforts investis récemment dans la communication visuelle dans l’espace public et la multiplication des dispositifs de vaccination mobiles et de proximité en vue de favoriser la participation au programme de vaccination de la population réticente ;
 • considérant que malgré ces efforts, certains pans de la population n’ont pas accès aux informations de base concernant les possibilités de vaccination qui leur sont offertes, ni aux informations scientifiquement et médicalement prouvées autour des vaccins dont dispose la Direction de la Santé ;
 • considérant qu’un des problèmes d’accès aux informations susmentionnées relève de barrières linguistiques et sociales dans la mesure où les supports communicationnels du gouvernement ainsi que les médias ne s’adressent pas à toutes les communautés linguistiques et d’immigré.e.s présentes sur le territoire luxembourgeois ;
 • considérant la nécessité de concevoir les informations en question dans un langage simplifié pour s’adresser au plus grand nombre de personnes indépendamment de leurs origines nationales ;
 • considérant que la mise à disposition des informations en question au plus grand nombre nécessite un travail de grande envergure ;

Invite le gouvernement,

 • à mettre en place un programme de coopération avec les communes dans l’objectif d’atteindre et d’informer les communautés en question en allant directement à leur rencontre ;
 • à impliquer dans l’élaboration de ce programme de coopération à la fois les services municipaux et les acteurs locaux de la société civile travaillant au contact direct de la population ainsi que les bénévoles des associations fortement impliquées dans la vie sociale et culturelle locale ;
 • à prévoir d’avantage de supports communicationnels conçus dans un langage simplifié.
logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe