Question parlementaire: Hunn all d’Gemenge bis elo eng Konventioun mat der CGDIS ënnerschriwwen?

Monsieur le Président,
Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de l’Intérieur.
L’article 9 de la loi 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) stipule que le transfert des biens meubles entre les communes et le CGDIS se ferait par convention à établir dans un délai de 2 ans à partir de la prise d’effet de ladite loi (1er avril 2018). Dès lors, j’aimerais m’informer de l’état actuel des choses :
1. Madame la Ministre, peut-elle m’informer sur le nombre de communes qui ont effectivement signé une telle convention jusqu’au 1er août 2020 ?
2. Combien de communes n’ont pas encore signé une telle convention ? Lesquelles et pour quelles raisons ?
3. Quelle conséquence aura la non-signature d’une telle convention dans le délai prévu par la loi respectivement pour le CGDIS et les communes concernées ?

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

 

Marc Baum
Député

Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) – Projet de loi 6861

Em wat geet et bei dësem Gesetz ?

Mat dësem Gesetzesprojet ginn d’Rettungsdéngschter zu Lëtzebuerg – Pompjeeën (déi fräiwëlleg an d’Beruffspompjeeën, d’Protection civile an de SAMU) an eng eenzeg a gemeinsam Struktur zesummegeféiert. Domadder gëtt eng professionell Organisatiounsstruktur geschaten, déi eis Rettungsdéngschter méi effikass mécht. Dëst ass wichteg, well an deene leschte Jore bei de fräiwëllege Pompjeeën ëmmer manner Benevollen ëmmer méi Asätz hu fuere missten. Doduerch war d’Situatioun deelweis kritesch an eist Rettungswiese war fir bei an hanne widder.

 

Wat ass wichteg bei dësem Gesetz?

1 – déi gemeinsam Struktur erméiglecht et, méi kloer Responsabilitéitsberäicher ze definéieren an doduerch méi effikass ze funktionéieren. D’Land gëtt a 4 Zonen opgedeelt, déi a verschidde “groupement de secours” opgedeelt sinn, woubäi all Grupp verschidden Asazzenteren huet.

2 – déi fräiwëlleg Pompjeeë gi verstäerkt ënnerstëtzt an d’Benevolat attraktiv gemaach duerch kloer gereegelt an eenheetlech steierfräi Indemnitéiten, déi en Fräiwëllegen ze gutt huet, duerch e spezielle Congé (bis zu 60 Deeg an enger Beruffskarriär), duerch d’Méiglechkeet vu subventionéierten Zousazpensiounen.

3 – d’Professionaliséierung gëtt viru gedriwwen duerch d’Méiglechkeet verstäerkt haaptberufflech Pompjeeën anzestellen. Virbild sinn hei d’Stater Beruffspompjeeën.

4 – Formatioun a Weiderbildung sinn en zentraalt Element vum Gesetz. Duerfir gëtt en “Institut national de formation des secours” geschafen, mat dem néidege Personal an der néideger Ausstattung.

 

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Duerfir !

Dëst Gesetz ass noutwenneg a längst iwwerfälleg. Et schaaft de Kader, datt eist Rettungswiesen och an Zukunft professionell funktionéiere kann an domadder den Erausfuerderunge vun der Sécherheet vum Land a senge Leit gewuess ass.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe