Agenda.


Event Details

  • Date:

Réunion d’information et de discussion

déi Lénk Pétange invite à une réunion d’information et de discussion en date du 1er juin à 19h00 à la Maison de la Culture – A Rousen – Place du marché – Pétange

déi Lénk s’engage pour une politique sociale qui met l’humain et son environnement naturel au centre de ses préoccupations.

Des alternatives au modèle économique actuel existent !

A l’occasion de cette soirée de discussion, déi Lénk présentera un ensemble de revendications élaborées dans le souci de l’émancipation des femmes et de la lutte pour le progrès social.

Présentation de quelques idées clés de déi Lénk :

– « Ensemble pour le progrès social et la lutte collective contre la précarité » avec Serge Urbany (ancien député et conseiller de Sanem)

– « Le progrès social sera féministe ou il ne sera pas – actions en faveur de l’égalité des chances dans une commune » avec Myriam Cecchetti (conseillère communale, Sanem)

Conclusion et perspectives : Sonia Neves et Ben Muller (déi Lénk, Pétange)

Verre d’amitié et amuse-bouche

En langue luxembourgeoise avec traduction en français.
________________________________________________________________________________

déi Lénk Péiteng lueden an zu engem  Informatiouns- an Diskussiounsowend den 1. Juni um 19 Auer an der Maison de la Culture – A Rousen – Maartplaz – L-4756 Péiteng

déi Lénk setzen sech an fir eng sozial Politik déi de Mënsch a säin natierlecht Ëmfeld an de Mëttelpunkt stellt.

 Et gëtt Alternativen zum aktuelle Wirtschaftsmodell !

Bei dësem Diskussiounsowend stellen déi Lénk politesch Moossname vir déi ausgeschafft goufe fir d’Emanzipatioun vu Fraen an de soziale Fortschrëtt wieder ze bréngen.

Eis Schlësseliddi‘en gi virgestallt vun :  

– Serge Urbany (fréieren Deputéierten a Gemengerot vu Suessem)

« Zesumme fir de soziale Fortschrëtt an de kollektive Kampf géint d‘Prekaritéit  » 

– Myriam Cecchetti (Gemengeréitin vu Suessem)

« De soziale Fortschrëtt ass feministesch, soss ass et keen – Chancëgläichheet an de Gemengen » 
Konklusiounen a Perspektiven : Sonia Neves a Ben Muller (déi Lénk, Péiteng)

Frëndschaftspatt an en Maufel

Op lëtzebuergesch mat enger Iwwersetzung op franséisch.