PdL 6935 – Reform vum congé parental

Em wat geet et am Gesetzprojet?

Den Elterecongé gëtt reforméiert mam Zil e fir méi Leit flexibel an attraktiv ze maachen, an domadder Beruff a Kannererzéiung besser kënne mateneen ze verbannen. Dëst am Interêt vu béiden Elterendeeler.

Wat ass wichteg?

1. Indemnitéit

– D’Indemnitéit vum Congé parental gëtt elo eng Zort Ersatzrevenu, d.h. bis zu enger Héicht vu 3200€ (an net méi 1780€), kritt den Elterendeel, deen de Congé parental hëlt, säin ale Revenu vum Staat weiderbezuelt.

– Dëse Betrag ass endlech nees un den Index gebonnen an och un d’Entwécklung vum Mindestloun. Geet de Mindestloun an d’Luucht, da geet och de maximale Betrag an d’Luucht.

– Op dem Ersatzrevenu ginn – d’selwecht wéi um Loun – Cotisatiounen a Steiere bezuelt.

2. Bedingungen

– den Elterecongé kann elo vu béiden Eltere gläichzäiteg geholl ginn.

– e ka gefrot gi bis zum Alter vu 6 (an net méi 5) Joer vum Kand.

– et brauch een eng Gesamtaarbechtszait vun 10 Stonnen ( an net méi 20).

– et kann ee méi Aarbechtsverträg kumuléieren, allerdéngs ginn et hei leider Aschränkunge wat déi nei flexibel Modeller vum congé parental ugeet

– generell ginn d’Konditioune fir de congé parental ze froe vereinfacht.

– fir déi nei méi flexibel Modeller brauch de Salarié awer ëmmer den Accord vum Patron.

3. Flexibilitéit

– et ginn nei flexibel Modeller agefouert: 4 oder 6 Méint ganz, 8 oder 12 Méint hallef, 20% manner schaffen an der Woch während 20 Méint, 4 mol 1 Méint während 20 Méint.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dofir! Dëse Projet bréngt wesentlech Verbesserungen am Interêt vum Salarié.

Trotzdeem muss ee kritiséieren, datt déi nei, flexibel Modeller ëmmer vum Accord vum Patron ofhänken. Si stellen also kee wierklecht Recht duer. Dat eenzegt Recht dat bestoe bleift ass de Congé parental vu 4 resp. 6 Méint.

D’Regierung ass also leider um hallwe Wee stoe bliwwen. Dofir hu mer eng Motioun gestëmmt, déi d’Regierung opfuerdert an 3 Joer eng Evaluatioun vun der Reform duerchzeféieren.

D’Gesetz gouf ugeholl mat 37 Jo-Stëmmen – dovun zwou vun déi Lénk – bei 23 Enthalungen ugeholl. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn HEI ze fannen.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe