Vetternwirtschaft beim Staatsrot: déi Lénk fuerdere Konsequenzen.

Recherche vu reporter.lu confirméieren eis, dass de Staatsrot eng ontransparent an ondemokratesch Institutioun am Staat ass. D’Interessekonflikter vu ville vu senge Memberen an d’Vetternwirtschaft déi dorausser entsteet sinn net méi tragbar a schueden der demokratescher a pluralistescher politescher Kultur an eisem Land. déi Lénk wëllen de Staatsrot a senger aktueller Form ofschafen an en duerch e gesellschaftlech representatiivt Berodungsgremium fir d’Chamber ersetzen.

Viru manner wéi engem Joer huet den Avis vum Staatsrot iwwer de Gesetzesprojet iwwer de Baulandvertrag kloer gewisen, wéi dem Staatsrot seng Avis’en zustane kommen. Bei dësem Projet wier d’Allmuecht vun de grousse Grondbesëtzer nämlech ageschränkt ginn wat eng wichteg Viraussetzung fir de Kampf géint d’Wunnengsnout ass an de Gemenge méi Poids an der urbanistescher Planung ginn hätt.

De Staatsrot huet dëse Projet a sengem Avis zerrappt a sou de status quo a Saache Bauterrain ënnermauert. En huet domat d’Partikularintresse vun de grousse Promoteuren a Spekulante verdeedegt, déi mir opgrond vun de rezenten Etüde vum Observatoire de l’Habitat jo zum Deel kennen.

Di nei Recherche vu reporter.lu veranschaulechen eis elo ganz gutt wéi eng Prozesser am Hannergrond wierken a wéi mächteg ekonomesch Interessen d’Fiedem zéie kënnen. Déi direkt wirtschaftlech Ofhängegkeet vum Lucien Lux géigeniwwer vum Flavio Becca, erméiglecht et dësem seng wirtschaftlech Interesse mat Hëllef vum Lucien Lux iwwer de Staatsrot duerchzesetzen.

Dëst ass e flagrant Beispill vu Vetternwirtschaft, mee et ass sécherlech just eent vu villen.

déi Lénk hunn net fir näischt am Januar 2023 eng Resolutioun[1] an der Chamber abruecht, déi e gesetzleche Kader verlaangt fir d’Membere vum Staatsrot z’obligéieren eng déclaration d’intérêts ze maachen. Dës Resolutioun gouf an d’Presidentekonferenz verwisen, wou se lo an engem Tirang verstëbst. Kee Wonner, wëll CSV, DP, LSAP, déi Gréng an den ADR hu keen Interesse u souenger Reform, wëll se selwer Memberen an de Staatsrot schécken.

déi Lénk wëllen en anere Staatsrot. E soll e berodend Gremium fir d’Chamber sinn a seng Membere sollen och eleng vun der Chamber nominéiert ginn. Déi gesellschaftlech Representativitéit vun dësem Gremium soll gestäerkt ginn andeem zivilgesellschaftlech Institutiounen an Organisatiounen der Chamber d’Membere virschloen. Esou eng Zesummesetzung vum Staatsrot kéint de schiedlechen Afloss vu mächtege Partikularintressen op de Gesetzgebungsprozess an Zukunft ofschwächen.


[1] https://www.chd.lu/fr/motion_resolution/4060

Une enquête de reporter.lu nous confirme que le Conseil d’Etat est bel et bien une institution opaque et anti-démocratique au sein de l’Etat. Les conflits d’intérêts de beaucoup de ses membres et le népotisme qui en découle ne peuvent plus durer, car ils mettent en péril le pluralisme politique et la culture démocratique dans notre pays. déi Lénk veut abolir le Conseil d’Etat dans sa forme actuelle en le remplaçant par une instance représentative de la société civile qui porte conseil à la Chambre.

Il y a à peine un an, l’avis du conseil d’Etat sur le projet de loi « Baulandvertrag » a donné un aperçu clair de la manière dont le Conseil d’Etat élabore ses avis. De fait, ce projet de loi aurait considérablement contraint le plein pouvoir des propriétaires de multiples terrains, ce qui est une condition requise pour lutter efficacement contre la crise du logement et accorder d’avantage de poids aux communes pour réaliser leurs planifications urbaines.

Le Conseil d’Etat a littéralement déchiré ce projet de loi dans son avis, entérinant ainsi le statu quo en matière de terrains constructibles. Par ce geste, le Conseil d’Etat a défendu les intérêts particuliers de gros promoteurs et spéculateurs de l’immobilier  qu’avait déjà révélés au grand jour l’Observatoire de l’Habitat.

Les nouvelles révélations de reporter.lu exposent à merveille les processus à l’œuvre dans les coulisses du Conseil d’Etat et mettent le doigt sur le pouvoir influent des intérêts économiques qui y tirent les fils. La dépendance financière directe de Lucien Lux par rapport à Flavio Becca permet à ce dernier de faire peser ses intérêts au Conseil d’Etat à travers Lucien Lux.

C’est un exemple flagrant de népotisme, mais ce n’est sûrement qu’un exemple parmi d’autres.

Ce n’est pas pour rien que déi Lénk a déposé une résolution[1] à la Chambre des Députés en janvier 2023 exigeant la mise en place d’un cadre légal pour obliger les membres du Conseil d’Etat de faire une déclaration d’intérêts. Cette résolution a été transférée à la conférence des présidents. Dès lors, elle prend la poussière dans un tiroir.

Et pour cause, car le CSV, le DP, le LSAP, déi Gréng et l’ADR envoient des membres de leurs partis au Conseil d’Etat et n’ont donc aucun intérêt à le réformer.

déi Lénk veut transformer le Conseil d’Etat pour en faire une instance au service de la Chambre et dont les membres sont nommés exclusivement par la Chambre. La représentativité de la société civile au sein de cette instance pourra être renforcée par l’implication des institutions et organisations civiles dans la suggestion de membres potentiels. Une telle constitution du Conseil d’Etat serait en mesure de contrecarrer l’influence nocive d’intérêts particuliers puissants sur le processus de législation.


[1] https://www.chd.lu/fr/motion_resolution/4060

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe