Jeanne Schosseler – Iwwer d’Noutwendegkéet sech géint d’Fräihandelsofkommen (TTIP, CETA, TISA) ze wieren.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe