En Opruff fir et besser ze maachen. 

De Koordinatiounsbüro vun déi Lénk hëlt d’Resultater vun de Gemengewalen zur Kenntnis. A véier Gemengen an deenen déi Lénk eng Lëscht opgestallt haten, musse mer eng Regressioun feststellen am Verglach zu de Wale vun 2017 : -1% an der Stad, -1,6% zu Esch-Uelzecht, -2,7% zu Diddeleng, -4,5% zu Suessem. Mat -0,1% ass eis Péitenger Lëscht stabel bliwwen. Zu Déifferdeng hu mer eist Resultat ëm 0,1% verbessert. Mir sinn awer och frou iwwert dat exzellent Resultat zu Schëffleng, wou mer aus dem Stand de Sprong an de Gemengerot gepackt hunn mat 9,8% vun de Stëmmen.

Mir bleiwen iwwerzeegt dass déi Themen déi säit Joren eis Prioritéite sinn, d’sozial Gerechtegkeet, de Logement, d’Ëmwelt an de Klima an d’Erweiderung vun den demokratesche Rechter, nach ëmmer den Erwaardunge vun engem groussen Deel vun der Populatioun entspriechen.

Eist Resultat zu Schëffleng beweist och dass nach ëmmer vill Bierger a Biergerinnen déi Lénk als glafwierdeg lénk Kraaft wouerhuelen. déi Lénk ass a Gemengen zeréckgaange wou aner Lëschten amplaz Politik flagranten Opportunismus a Marketing bedriwwen hunn. Mir refuséieren dëse politesche Stil a wäerten eis Aarbecht weiderféieren an och weiderhin dat soe wat an eisen Aen am beschte fir d’Gesellschaft ass. Mee, mir mussen et besser a méi däitlech soen.

Am grousse Ganze kënne mer natierlech net mam Resultat zefridde sinn. Se sinn zwar net katastrophal, mee handelt sech awer ëm Réckgang an dat huele mer eescht.

Zum Schluss wëlle mir eis gewielte Kandidatinnen a Kandidate felicitéieren an deene Bierger a Biergerinnen déi eis mat hirer Stëmm ënnerstëtzt hu Merci soen. Mir wäerte se net enttäuschen. D’Jugend, d’Salariéen an all déi, déi alles ze gewannen hunn un engem gesellschaftleche Wiessel, ruffe mir ob sech eis unzeschléissen an zesumme mat eis ze kämpfen.


Un appel à faire mieux. 

Le Bureau de Coordination de déi Lénk a pris acte des résultats des élections communales du 11 juin. Dans 4 communes dans lesquelles déi Lénk a présenté des listes, il faut constater un recul par rapport aux élections précédentes : -1% à Luxembourg, -1,6% à Esch-Alzette, -2,7% à Dudelange, -4,5% à Sanem. Avec -0,1%, notre liste de Pétange réussit quasiment à maintenir son score. A Differdange, nous améliorons notre résultat de 0,1%. Enfin, nous saluons l’excellent résultat de déi Lénk à Schifflange qui fait son entrée pour la première fois au conseil communal de Schifflange avec 9,8% des votes.

Nous restons convaincus que les sujets que nous avons mis en avant depuis des années, la justice sociale, le logement, l’environnement et le climat ainsi que l’élargissement des droits démocratiques correspondent aux attentes de la grande majorité de la population du pays.

Nos résultats à Schifflange ont d’ailleurs prouvé que beaucoup de concitoyen.ne.s considèrent déi Lénk comme une force alternative de gauche crédible. C’est dans les communes où des listes concurrentes pratiquent l’opportunisme le plus flagrant et le « marketing » au lieu de la politique, que déi Lénk a reculé. Nous refusons de nous engager dans ce style de communication et allons continuer notre travail, continuer à dire et faire ce qu’il nous semble juste pour la société, mais nous devons le dire mieux et plus clairement.

Néanmoins, dans l’ensemble, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces résultats, qui, sans être catastrophiques, constituent un certain recul que nous prenons au sérieux.

Finalement, nous tenons à féliciter nos candidat.e.s élu.e.s ainsi que les citoyennes et les citoyens qui nous ont apporté leurs suffrages. Nous ne les décevrons pas et appelons la jeunesse, les salarié.e.s et toutes celles et ceux qui ont tout à gagner dans un changement de société à nous rejoindre et à lutter ensemble.

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe